ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

16–րդ «Ոսկէ Ծիրան»ի օրագրից

dzovinarlok@gmail.com

Ինձ համար կինօֆա­ռա­տօ­­նը դա առա­­ջին հեր­­թին բուն ֆիլ­­մերն են եւ հան­­դի­­­պումնե­­րը ռե­­ժիսոր­­նե­­­րի հետ։ Այս տա­­րի ես տե­­սայ հա­­զուա­­գիւտ մար­­դու, ով եր­­բե­­­ւէ ապ­­րել է երկրագնդի վրայ։ Դա մոլ­­տո­­­վահայ ռե­­ժիսոր Ար­­թուր Արիս­­տա­­­կիսեանն էր։ Նրա տա­­րօրի­­նակ ֆիլ­­մեր - առակ­­նե­­­րը «Ափերն» (1993) ու «Տեղ երկրի վրայ» (2001) ապ­­շեցնում են առա­­ջին հեր­­թին ռե­­ժիսոր­­նե­­­րին, որոն­­ցից մէ­­կը մեք­­սի­­­կացի Քառ­­լոս Ռեյ­­գա­­­դասն էր։ Նրանք հե­­ռուից հե­­ռու մի­­մեանց հա­­ւանում էին, ի վեր­­ջոյ հան­­դի­­­պեցին «Ոս­­կէ Ծի­­րան» փա­­ռատօ­­նին։ Եր­­կու այդքան տար­­բեր ու զար­­մա­­­նալի կի­­նօ ստեղ­­ծողներ, իսկ նրանց հան­­դի­­­պու­­մը, որը ուղղո­­ւած էր հան­­դի­­­սատե­­սին, լրագ­­րողնե­­րին եւ երի­­տասարդ կի­­նօ յանդգնող­­նե­­­րին, անկրկնե­­լի պա­­հեր պար­­գե­­­ւեց, որոնք որ­­պէս նստո­­ւածք մնա­­լու են գի­­տակ­­ցութեան մէջ։

Արիս­­տա­­­կիսեանը հա­­յազ­­գի էր, թէ­­պէտ իր ազ­­գա­­­յին պատ­­կա­­­նելիու­­թիւնը չէր զգում։ Չգի­­տեմ, գու­­ցէ փա­­ռատօ­­նային այ­­ցը ինչ-որ կերպ արթնաց­­ներ իր մէջ հա­­յին։ Ժա­­մանա­­կին ռուս գրող (ազ­­գութեամբ հրեայ եւ հայ) Դով­­լա­­­տովը, որը նոյնպէս զուրկ էր իր ազ­­գա­­­յին ինքնու­­թեան զգա­­ցողու­­թիւնից, հան­­դի­­­պել էր Հրանդ Մա­­թեւո­­սեանին եւ ձե­­ւով մը զգա­­ցել էր իր կա­­պը Հա­­յաս­­տա­­­նի հետ, քան­­զի ի տար­­բե­­­րու­­թիւն Դով­­լա­­­տովի Մա­­թեւո­­սեանը տա­­ռապում էր Հա­­յաս­­տա­­­նի ցա­­ւով։ Արիս­­տա­­­կիսեանին հե­­տաքրքրում էին բո­­լորո­­վին տար­­բեր հար­­ցեր։ Երեք տա­­րի նա տնից դուրս չէր գա­­լիս՝ գրում էր։ Ֆիլմ չէր նկա­­րահա­­նում։ Ասում է, որ ֆիլմ նկա­­րահա­­նելու հա­­մար նա կրկին պի­­տի մտնի այն վայ­­րի վի­­ճակը, երբ նա ոչինչ չգի­­տէր։ Բա­­ցի այդ սի­­րում էր աշ­­խա­­­տել ժա­­պաւէ­­նով։ Նրա հա­­մար կի­­նոյի գլխա­­ւոր հե­­րոսը ժա­­պաւէնն էր. չլի­­նէր ժա­­պաւէ­­նը, չէին լի­­նի նրա եր­­կու ֆիլ­­մե­­­րը, որոնք զար­­մացնում էին բո­­լորին բազ­­մա­­­թիւ փա­­ռատօն­­նե­­­րում։ Սեւ-սպի­­տակ ժա­­պաւէ­­նի մէջ շատ գոյ­­ներ կան. դրանք չես տես­­նում, բայց զգում էր։ Արիս­­տա­­­կիսեանը նման չէ ոչ ոքու։ Նա այ­­ցե­­­լում է գե­­րեզ­­մա­­­նատ­­նե­­­րը եւ նա­­յում շի­­րիմ­­նե­­­րին տե­­ղադ­­րած լու­­սանկար­­նե­­­րում հան­­գուցեալ­­նե­­­րի դէմ­­քե­­­րին. նրանք ողջ էին, երբ լու­­սանկար­­ւում էին, բայց այստեղ նրանք դե­­րասան­­ներ են մա­­հուան թատ­­րո­­­նում։ Ար­­թուր Արիս­­տա­­­կիսեանը խօ­­սում էր բա­­ներից, որոնք բա­­ցատ­­րել հնա­­րաւոր չէր։ Եւ եզ­­րա­­­կաց­­րեց, որ ճշմար­­տութիւ­­նը բա­­ռերով ասել հնա­­րաւոր չէ...

Մի ռու­­սա­­­կան ֆիլմ ցու­­ցադրո­­ւեց՝ «Մարդ, որը զար­­մացրեց բո­­լորին»։ Ֆիլ­­մը շատ մրցա­­նակ­­ներ էր ստա­­ցել կի­­նօփա­­ռատօն­­նե­­­րում։ Տա­­րօրի­­նակ ֆիլմ էր։ Գիւ­­ղում մի ան­­տա­­­ռապահ իմա­­ցաւ, որ ան­­բուժե­­լի հի­­վանդ է եւ նրան մնա­­ցել է 2 ամիս կեանք…Կի­­նը սար­­սա­­­փեց, գիւ­­ղա­­­ցինե­­րից գու­­մար սկսեց հա­­ւաքել, որ­­պէսզի լա­­ւագոյն բժիշ­­կը ամուսնուն զննի։ Բժիշ­­կը վճռեց, որ ան­­յոյս է։ Այս ան­­գամ շա­­մանի օգ­­նութեանը դի­­մեց։ Ապար­­դիւն էր։ Եւ ահա ֆիլ­­մի հե­­րոսը գնաց չա­­փազանց տա­­րօրի­­նակ քայ­­լի. նա կա­­նացի զգեստ հա­­գաւ, կա­­նացի կօ­­շիկ­­ներ, շպա­­րուեց եւ այդ տես­­քով ներ­­կա­­­յացաւ տնե­­ցինե­­րի եւ հա­­մագիւ­­ղա­­­ցինե­­րի առ­­ջեւ։ Հե­­տաքրքիրն այն էր, որ ո՛չ միայն գիւ­­ղը չըն­­դունեց նման փո­­խակեր­­պումը, այլ նաեւ մեր հայ հան­­դի­­­սատես­­նե­­­րից շա­­տերը։ Ըն­­կե­­­րու­­հիս, օրի­­նակ, պա­­հան­­ջեց, որ­­պէսզի մենք իս­­կոյն լքենք դահ­­լի­­­ճը։ Բայց ես հաս­­կա­­­ցայ, որ հե­­րոսը, որին մնա­­ցել էր եր­­կու ամիս եւ նա պի­­տի հանգչէր, որո­­շեց մի այնպի­­սի քայ­­լի գնալ, որ­­պէսզի մա­­հը խա­­բուած իրէն զգայ։ Նրան ահա­­ւոր ստո­­րաց­­նում էին, ծե­­ծում եւ նոյ­­նիսկ բռնա­­բարե­­ցին…Սա­­կայն այդ նրան չէին ստո­­րաց­­նում, այլ՝ հի­­ւան­­դութեանը։ Նրան չբռնա­­բարե­­ցին, այլ՝ հի­­ւան­­դութեանը։ Եւ հի­­ւան­­դութիւ­­նը չդի­­մացաւ ու լքեց նրան։ Ան­­տա­­­ռապա­­հը ապա­­քինո­­ւեց։ Աւար­­տեմ այս իմ գրու­­թիւնը Ար­­թուր Արիս­­տա­­­կիսեանի խօս­­քով. «Արո­­ւես­­տը ոչ մի կապ չու­­նի բա­­րոյա­­կանու­­թեան հետ»։ Այնպէս որ, ինչպէս ասում էր մեր վար­­չա­­­պետը եւ այդ նրա խօս­­քը մտաւ գոր­­ծա­­­ծու­­թեան մէջ. «Հան­­գիստ նստէ՛ք տեղերդ»։