Խորհրդաւոր հրդեհներ ասորապատկան տարածքներու մէջ

Մար­տի­նի պատ­մա­կան Տէ­րուլզա­ֆարան վան­քի շրջա­փակի ձի­թենի­ները եւ մեր­ձա­կայ Պա­կոկ լե9ան այ­գի­ները հրո­ճարակ դար­ձան։

26 Յու­լի­սին վան­քի ձի­թենի­ներու մօտ ծա­գած հրդե­հը մա­ռելու հա­մար, թէ վա­նական­նե­րը, թէ գիւ­ղա­ցինե­րը եւ թէ հրշէջ խումբե­րը շարժման ան­ցան։ Բայց անոնց ջան­քը բա­ւարար չե­ղաւ 700 ձի­թենի­ներու փճաց­ումը կանխելու։

Վա­նական­նե­րէն հայր Գաբ­րիէլ Աք­քուրթ սոց­ցանցի իր գրա­ռու­մին մէջ նշեց որ հրդե­հը դի­տումնա­ւոր կեր­պով կա­յացած է ան­ծա­նօթ­նե­րու ձե­ռամբ։ Ան նաեւ յայտնեց թէ հրշէջ մե­քենա­ները գոր­ծի չեն ծա­ռայած, քա­նի որ ծա­ռերուն գտնո­ւած բար­ձունքը չէին կրցած բարձրա­նալ։

Միւս կող­մէ Նու­սայպին եւ Մի­տեաթ քա­ղաք­նե­րու մի­ջեւ գտնո­ւող Պա­կոկ լե­րան վրայ եւս հրդեհ ծա­գեցաւ։ Այս հրդե­հով վտան­գո­ւեցան ասո­րիաբ­նակ վեց գիւ­ղեր եւ Պո­թաշի նաւ­թա­տար խո­ղովա­կաշա­րը։ Բա­րեբախ­տա­բար այս ան­գամ վտան­գը կան­խո­ւեցաւ գիւ­ղա­ցինե­րու եւ հրշէջ­նե­րու ջան­քե­րով։

ՀՏՓ կու­սակցու­թեան Մար­տի­նի ասո­րի պատ­գա­մաւոր Թու­մա Չե­լիք հրդեհ­նե­րու մա­սին բա­ցատ­րութիւն պա­հան­ջեց հո­ղամ­շակման եւ ան­տարնե­րու նա­խարար Փաք­տե­միր­լիէն։ Ան նա­խարա­րին ուղղեալ հար­ցումնե­րու ցան­կին մէջ հար­ցուց թէ նա­խարա­րու­թեան աւե­լի քան 2300 ինքնա­շարժնե­րը ի՞նչ պար­տա­կանու­թիւն կա­տարե­ցին հրդեհ­նե­րը մա­րելու հա­մար։ Թե­րացումնե­րու հա­մար հար­ցաքննու­թիւն մը պի­տի կա­տարո­ւի՞ թէ ոչ։ Ին­չո՞ւ հա­մար գոր­ծադրու­թեան չեն դրո­ւիր հրդեհ­նե­րը կան­խե­լու ծա­ռայող ուղղա­թիռ­նե­րը։ Հրդե­հէն տու­ժած քա­ղաքա­ցինե­րու վնա­սը հա­տու­ցե­լու հա­մար մի­ջոց­ներ նա­խատե­սուա՞ծ են։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ