Ընտրութեան թուականի առաջարկ

Պատ­րիար­քա­կան ընտրու­թեան գոր­ծընթա­ցին մէջ Նա­խաձեռ­նարկ մար­մի­նը իր դի­ւանը կազ­մե­լով սկսած է հեր­թա­կան ժո­ղով­նե­րուն։ Այս ծի­րէ ներս 29 Յու­լիս եր­կուշաբ­թի Պատ­րիար­քա­րանի մէջ կա­յացող ժո­ղովին ճշդո­ւեցաւ նաեւ ընտրու­թեան թո­ւակա­նը։ Այսպէս 7 Դեկ­տեմբեր շա­բաթ կը կա­յանայ հո­գեւոր պատ­գա­մաւոր­նե­րու ընտրու­թիւնը։ 8 Դեկ­տեմբեր կի­րակի կը կա­յանայ աշ­խարհա­կան պատ­գա­մաւոր­նե­րու ընտրու­թիւնը ժո­ղովուրդի ձայ­նե­րով, եւ վեր­ջա­պէս 11 Դեկ­տեմբե­րին հո­գեւոր եւ աշ­խարհիկ պատ­գա­մաւոր­ներ կ՚ընտրեն Թուրքիոյ պատ­րիար­քա­կան աթո­ռի 85-րդ գա­հակա­լը։ Ժո­ղովը որո­շեց Իս­թանպու­լի կու­սա­կալու­թեան դի­մելով պա­հան­ջել ընտրու­թեան գոր­ծընթա­ցի վե­րաբե­րեալ կա­նոնա­գիրը։ Մինչ այդ ընտրու­թեան հա­մար ճշդո­ւած թո­ւական­նե­րը կը փո­խան­ցո­ւին Ներ­քին գոր­ծոց նա­խարա­րու­թեան։

Նա­խաձեռ­նարկ մարմնի շրջա­նակ­նե­րը կը յայտնեն թէ սոյն թո­ւական­նե­րը կա­յացած են ժո­ղովա­կան­նե­րու միաձայն կամ­քով։ Թո­ւակա­նը ճշդո­ւած է ընտրող­նե­րու ցու­ցակնե­րու պատ­րաստու­թեան հա­մար պի­տանի ժա­մանա­կը նկա­տի ու­նե­նալով։ «Մեր դի­մու­մով կ՚ակնկա­լենք որ Ներ­քին գոր­ծոց նա­խարա­րու­թիւնը հա­ւանու­թիւն տայ ճշդուած թո­ւակա­նին մա­սին եւ 1961-ի կա­նոնագ­րութիւ­նը գոր­ծադրէ, ինչպէս որ ըրած էր 1990, 1998-ի ընտրու­թիւննե­րու նա­խօրեակին, կամ ալ նոր կա­նոնա­գիր մը հրա­պարա­կէ»։

Միւս կող­մէ պատ­րիար­քութեան հա­ւանա­կան թեկ­նա­ծու­նե­րուն հրա­ւէր ուղղե­լու խնդի­րը կը մնայ տե­ղապա­հի լիազօ­րու­թեան մէջ եւ ըստ երե­ւոյ­թի այդ առու­մով յա­ռաջըն­թաց մը չէ ար­ձա­նագ­րո­ւած։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ