ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՈՏՔ Ոդիսական բանաստեղծի ոտնահետքերով

Կը սիրէ՞ք ձեր ոտ­­քը։ Այո, մարմնի այդ յոգ­­նա­­­ջան ան­­դա­­­մը, որ ձե­­զի շար­­ժում եւ վազք կու տայ։ Նա­­խորդ յօ­­դուա­­ծի մէջ, տե­­սեր էինք թէ «ոտք» գո­­յակա­­նը, ծա­­ռայա­­սէր միավանկ, քայլ եւ վազք տո­­ւեր էր հա­­յոց մայ­­րե­­­նիին։ Ան­­ցեալ շա­­բաթ որո­­ներ էինք անոր հնա­­դարեան ոտ­­նա­­­հետ­­քե­­­րը ու տե­­սեր էինք, թէ ան հա­­յերէ­­նին պար­­գե­­­ւեր էր բարդ բա­­ռերու, դար­­ձո­­­ւածքնե­­րու եւ քնա­­րական տո­­ղիկ­­նե­­­րու հարստու­­թիւն մը։ Իսկ այ­­սօր Երե­­ւանէն 90 քմ. հա­­րաւ-արե­­ւելք ճամ­­բորդենք, Պա­­րոյր Սե­­ւակի ծննդա­­վայր՝ Զան­­գա­­­կատուն գիւ­­ղը ու այդ գե­­ղատե­­սիլ ու­­ղե­­­ւորու­­թեան ըն­­թացքին «ոտք» բա­­ռը մե­­զի բա­­ցայայ­­տէ Սե­­ւակին առած չար ու բա­­րի քայ­­լե­­­րը։ Ուստի, եկէ՛ք, բարձրա­­ցէ՛ք հան­­րա­­­շարժ, նախ աջ ոտ­­քով, -եթէ սա սնո­­տիապաշ­­տութիւն չէ ձե­­զի հա­­մար- ապա պա­­տու­­հա­­­նէն դի­­տելով հայ­­րե­­­նի բնաշ­­խարհը, ականջ տո­­ւէք այս հա­­մեստ բա­­ռի գրա­­կան ոտ­­նա­­­ձայ­­նե­­­րուն։

Նախ ըսենք, թէ յոյ­­նե­­­րու «pous», լա­­տին­­նե­­­րու «pods», սանսկրիտ «pad» եւ գեր­­մա­­­նական «fōts» բա­­ռերը հե­­տեւեր են մեր «ոտք»ի զար­­գացման ու­­ղի­­­ները։ Բո­­լորն ալ հա­­մեմա­­տելի են եւ ու­­նե­­­ցեր են նոյ­­նանման բարդ բա­­ռեր, ինչպէս «tripod» եւ «եռո­­տանի» բա­­ռերը։ Տար­­բե­­­րու­­թիւնը այն է, թէ մեր «ոտք»ը առեր է բազ­­մա­­­թիւ խո­­շոր քայ­­լեր ու ծնունդ տո­­ւեր է ան­­հա­­­մար դար­­ձո­­­ւածքնե­­րու եւ առած­­նե­­­րու, երե­­ւոյթ մը, որ գո­­յու­­թիւն չու­­նի այլ լե­­զու­­նե­­­րու մէջ։ Աւե­­լին, հայ բա­­նաս­­տեղծներ նկա­­տեր է, թէ կեան­­քի ամէն մէկ վի­­ճակ եւ հո­­գեկան տրա­­մադ­­րութիւն «ոտք» է ու կա­­րելի է փի­­լիսո­­փայել եւ եր­­գել անոր մա­­սին։ Այդ իմաս­­տա­­­սէր-քնա­­րեր­­գա­­­կը այ­­սօր Պա­­րոյր Սե­­ւակն է։

Ու ես հաս­­կա­­­ցայ, որ...

Երբ անվստահ ենք՚

Մենք թաք­­ցը­­­նում ենք մեր խեղճ ոտ­­քե­­­րը։

Ահա, այսպէս ոտ­­քը կը դառ­­նայ նկա­­րագ­­րի հա­­յելի։ Իսկ, մի՛ զար­­մա­­­նաք, եթէ ըսեմ, թէ ոտ­­քը բա­­նակա­­նու­­թիւն ու­­նի ու ինքնագ­­լուխ քայ­­լեր կ՚առ­­նէ։ Սա պա­­տահեր է մեր բա­­նաս­­տեղծին. «Իսկ ոտ­­նե­­­րըս, / Խան­­դո՜տ այս ոտ­­նե­­­րըս, / Ինձ հա­­նում են տե­­ղից եւ ստի­­պում քայ­­լել»։ Իսկ դէ­­պի ո՞ւր... «Եւ ոտ­­նե­­­րըս, իբ­­րեւ իւ­­րա­­­տեսակ «մե­­ղա՛» / Ինձ կտրում են փա­­փուկ մահ­­ճա­­­կալից, / Տա­­նում-նստեց­­նում են ա՛յն աթո­­ռին չո­­րուկ, / Որի առաջ կայ մի... տան­­ջո­­­ւած գրա­­սեղան»։ Ըստ «Քմծի­­ծաղ» բա­­նաս­­տեղծու­­թեան, Սե­­ւակը երի­­տասարդ տա­­րիքին իր ոտ­­քե­­­րէն գան­­գատ չու­­նէր, բա­­րի էին անոնք. «Իսկ ոտ­­նե­­­րիցս բա­­րի բա՛ն... չկայ», քան­­զի իրենց շար­­ժումով անոնք կը կրճա­­տէին բա­­նաս­­տեղծի եւ իր սի­­րածի մի­­ջեւ գո­­յու­­թիւն ու­­նե­­­ցող հե­­ռաւո­­րու­­թիւնը։ Կոր­­սո­­­ւած սէ­­րը, այո այդ բա­­ցակա­­յու­­թիւնն ալ կա­­րելի էր նկա­­րագ­­րել «ոտք»-ով.

Ին­­չո՞ւ եմ սա­­կայն քեզ զգում այնպէ՛ս,

Այնպէ՜ս եմ զգում, ինչպէս երե­­ւի

Ոտից նոր զրկո­­ւածն զգում է ոտը։

Իսկ օր մը, երբ ծանր էր կե­­նաքը եւ անար­­դար, Սե­­ւակը կը հարցնէ արա­­գիլ թռչու­­նին, թէ «Ին­­չո՞ւ է նա կանգնում իր մի ոտին շա­­րու­­նակ»։ Պա­­տաս­­խա­­­նը Սե­­ւակին հա­­մոզեց նմա­­նիլ արա­­գիլին. «Որ­­պէսզի բեռն աշ­­խարհի թե­­թեւա­­նայ գէթ մի քիչ...»։

Բախ­­տա­­­ւոր են անոնք, որոնք հան­­րա­­­շար­­ժի աջ կող­­մը նստած են։ Այդ պա­­տու­­հաննե­­րը սա­­րեան­­ներ են, հայ­­րե­­­նի բնան­­կարներ, ներ­­կո­­­ւած դեղ­­ձան դաշ­­տե­­­րով, մշու­­շա­­­պատ լեռ­­նոտննե­­րով, սրճա­­գոյն լերկ բարձրու­­թիւննե­­րով։ Նկա­­րի մէջ նաեւ կայ ամ­­բողջ տա­­րածու­­թեան իշ­­խող ոտ­­քէն-գլուխ մոխ­­րա­­­գոյն հսկայ մը, որ սպի­­տակ գլխարկ է հա­­գեր։ Ապա ճահ­­ճանման տա­­րածու­­թիւններ, կա­­նաչ-ար­­ծա­­­թագոյն բար­­տի­­­ներ, ճամ­­բեզրին տեղ-տեղ գեղ­­ջուկ պտղա­­վաճա­­ռի սե­­ղան­­ներ ու անոնց շուրջ վազվզող ոտա­­բոպիկ երե­­խաներ։ Գե­­ղեցիկ է մէկ ոտ­­քը Հա­­յաս­­տա­­­նի մէջ ըլ­­լալ ու այդ հո­­ղատա­­րած­­քը չա­­փել մին­­չեւ Վա­­յոց Ձոր ու պա­­տահի, որ մին­­չեւ վի­­զը բարձրա­­նաս, դէ­­պի Արա­­գածոտն։ Պէտք չէ զար­­մա­­­նալ, նաեւ, որ Սե­­ւակը կը սի­­րեր ան­­հե­­­տանալ այդ տա­­րածու­­թեան մէջ. «... Ոտ­­նե­­­րըս յա­­ճախ ինձ, ակա­­մայ, / Ան­­վերջ այ­­գի­­­ներից-այ­­գի­­­ներ են տա­­նում»։ Ո՞վ էր այդ ճա­­նապար­­հորդու­­թիւննե­­րու ակա­­նատե­­սը, բա­­նաս­­տեղծի նե­­րաշ­­խարհի լուռ դի­­տողը... «Տէ՜ր իմ աս­­տո­­­ւած, դու լա՛ւ գի­­տես, / Թէ ես քա­­նի՜–քա­­նի՜ ան­­գամ / Այս սրա­­խիճ տա­­տաս­­կա­­­պատ ճա­­նապար­­հը / Կրկը­­նել եմ ոտա­­բոբիկ»։ Եւ սէ­­րը, ոտ­­քէն-գլուխ ոտա­­նաւոր, Սե­­ւակի հա­­մար թան­­կա­­­գին հիւր էր. «Բայց... ես ո՛նց եմ ու­­զում / Ու երա­­զում, / Ան­­գի՜ն, / Քո ոտ­­քե­­­րը տես­­նել իմ գրկա­­բաց շեմ­­քին»։ Իսկ երբ գայ, եթէ գայ, Սե­­ւակը որո­­շեր էր անոր ամ­­բողջա­­պէս տի­­րանալ, ինչպէս կ՚ըսեն՝ «ոտ­­քէն-գլուխ».

Իմ սի­­րելի՜ս...

Որ դու պի­­տի լի­­նես ի՜մը՝ ան­­վե­­­րապա՛հ,

Ի՜մը՝ ոտից-գլու՛խ։

Սե­­ւակը որո­­շեր էր նաեւ դառ­­նալ անոր ար­­բա­­­նեակը, ան­­վերջ պտը­­տուե­­լով իր դի­­ցու­­հիի ոտ­­քին շուրջ.

1. Ան­­շարժու­­թիւնը քո պիրկ ոտ­­նե­­­րի

Դար­­ձը­­­նում է ինձ մի խոյ օրու­­կո­­­ւած,

Որ պտըտ­­ւում է չորսբո­­լոր­­քը քո

Ողջ շա­­ռաւի­­ղով իր ոտ­­նա­­­կապի։

Ար­­գե­­­լարան։ Հան­­րա­­­շար­­ժը կը դան­­դա­­­ղի։ Մեր առ­­ջեւ կը յայտնո­­ւի յո­­ռի խո­­չըն­­դոտ մը- սահ­­ման։ Ահա, Նա­­խիջե­­ւանը, ուրկէ մեր ոտ­­քը կտրո­­ւած է ու այ­­սօր հոն զան­­գա­­­կատու­­ներ չեն ղօ­­ղան­­ջեր։ Կը դառ­­նանք ձախ։ Կը սկսի ճա­­նապար­­հի վեր­­ջին հանգրո­­ւանը։ Նոր սա­­րեան­­ներ կան պա­­տու­­հա­­­նի վրայ, աւե­­լի շէկ, աւե­­լի լերկ ու ցից...։ Ի՞նչ եղաւ Սե­­ւակին։ Ին­­չո՞ւ դան­­դա­­­ղեցաւ։ Ոտ­­քե­­­րուն սեւ ջո՞ւր իջաւ, ոտ­­քը փո՞ւշ մտաւ, ոտ­­քը ձա՞խ կո­­խեց... Ի՞նչ եղան անոր եր­­բեմնի արա­­գոտն եւ ար­­կա­­­ծախնդիր ոտ­­քե­­­րուն...

Ծե­­րանում ենք, Պա­­րո՛յր Սե­­ւակ,

Ծե­­րանում ենք, սի­­րելի՜ս.-

Մեր խռով­­կան մատ­­ներն ար­­դէն դար­­ձել են հեզ ու լսկան,

Իսկ դա­­ւադիր մեր ոտ­­քե­­­րը՝ ըն­­տա­­­նեսէր-տնա­­սէր…

Պա­­րոյր Սե­­ւակի տուն-թան­­գա­­­րանի մուտքին ան­­ցորդնե­­րը կը խօ­­սին ինքնա­­շար­­ժի այն ար­­կա­­­ծի մա­­սին, որ խզեց անոր ոտ­­քը այս աշ­­խարհէն։ (Դուք ըսէք, թէ ի՛նչ էր պատ­­ճա­­­ռը անոր, չա­­րոտն որո­­շո՞ւմ մը, թէ քայլ մը անհնա­­զանդ) Ար­­գե­­­լարան չու­­նէ՞ր ինքնա­­շար­­ժը։ Ու­­նէր։ Սե­­ւակը գի­­տէր, թէ ի՛նչ էր ար­­գե­­­լարան։ Բայց ոտ­­քերն անոր...

Ես հաս­­կա­­­ցա՛յ,

Բայց... ոտ­­քե՜րըս չեն հաս­­կա­­­նում»։

Բա­­նակա­­նու­­թիւն ու­­նի մեր «ոտք» բա­­ռը։ Խո­­շոր կեր­­պար է ան, ծպտեալ որ­­պէս գի­­շերաշրջիկ քնա­­րեր­­գակ, ար­­կա­­­ծախնդիր սի­­րահար, անվստահ գե­­ղեց­­կուհի, եր­­բեմն քմծի­­ծաղ մը չա­­րուկ, հայ­­րե­­­նասէր իմաս­­տուն մը միշտ։ Ուստի, երկրորդ ան­­գամ «յոտնկայս» ծա­­փահա­­րենք զայն ու մաղ­­թենք որ ձեր ոտ­­նա­­­քայ­­լե­­­րը միշտ դէ­­պի աջ եր­­թան, եթէ սնո­­տիապաշ­­տութիւն չէ ան ձե­­զի հա­­մար։