ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Նայելով Զելինսկուն օդակայանում՝ մարդիկ մարդկայնացան

(Գերիների փոխանակում Ուքրաինայի եւ Ռուսաստանի միջեւ)

dzovinarlok@gmail.com

Դա տե­ղի ու­­նե­­­ցաւ Սեպ­­տեմբե­­րի 7-ին. Ուքրաինան եւ ՌԴ-ը փո­­խանա­­կեցին գե­­րինե­­րին՝ 35-35։ Դեռ շատ-շա­­տերը մնա­­ցին անա­­զատ վի­­ճակում։ Ճիշդն ասած Ռու­­սաստա­­նում ձեր­­բա­­­կալո­­ւած­­նե­­­րը ոչ թէ ռազ­­մա­­­գերի­­ներ էին, այլ՝ քաղ­­բանտար­­կեալ­­ներ, այ­­սինքն այդ բան­­տարկեալ­­նե­­­րը քա­­ղաքա­­կան պատ­­ճառնե­­րով էին ազա­­տազրկո­­ւած եւ են­­թարկւում էին խոշ­­տանգումնե­­րի։ Ռու­­սա­­­կան բան­­տե­­­րում կի­­րառում են կտտանքներ, որի շնոր­­հիւ մար­­դուց կոր­­զում են չկա­­տարած մեղ­­քե­­­րի խոս­­տո­­­վանու­­թիւն։ Սեպ­­տեմբե­­րի 7-ին աշ­­խարհը ակա­­նատես եղաւ այնպի­­սի ու­­րա­­­խալի պատ­­կե­­­րի, որն իմ կար­­ծի­­­քով պի­­տի բո­­լոր մարդկանց մարդկայ­­նացնէր. Ուքրաինա­­յի 41-ամեայ նա­­խագահ Վլա­­տիմիր Զե­­լենսկին օդա­­կայա­­նում դի­­մաւո­­րում էր գե­­րինե­­րի վե­­րադար­­ձին հայ­­րե­­­նիք։ Ան­­շուշտ հա­­մեմա­­տեցին ՌԴ-ն գե­­րինե­­րի վե­­րադար­­ձի հետ։ Ռու­­սաստա­­նում վե­­րադար­­ձեալ­­նե­­­րին դի­­մաւո­­րում էր հե­­ռուստա­­հաղոր­­դա­­­վար Կի­­սելէօվը, որին ոչ մի ազ­­նիւ ռու­­սաստան­­ցի չի յար­­գում, քան­­զի նա հա­­ղոր­­դա­­­վար չի, այլ քա­­րոզիչ եւ եր­­բեր ճշմա­­րիտ չի լի­­նում։

35-ի մէջ կա­­յին 24 նա­­ւաս­­տի­­­ներ, որոնք ձեր­­բա­­­կալո­­ւել էին ան­­ցեալ տա­­րուայ Դեկ­­տեմբե­­րին եւ նրանք իրենց հա­­մարում էին ռազ­­մա­­­գերի­­ներ։ Սա­­կայն ամե­­նայայտնի քաղ­­բանտար­­կեալը ռե­­ժիսոր Օլեգ Սեն­­ցովն էր։ Նրան մե­­ղադ­­րել էին ահա­­բեկ­­չութեան կաս­­կա­­­ծան­­քով եւ դա­­տապար­­տել 20 տա­­րուայ ազա­­տազրկման։ Նրան ձեր­­բա­­­կալել էին 2014-ի գար­­նա­­­նը ՝ ան­­մի­­­ջապէս Խրի­­մի բռնակ­­ցումից յե­­տոյ։ Եւ քա­­նի որ Ղրի­­մը դար­­ձաւ ռու­­սա­­­կան, Ուքրաինա­­յի քա­­ղաքա­­ցի Սեն­­ցո­­­վին ար­­դէն որ­­պէս ռու­­սա­­­կան քա­­ղաքա­­ցի ու­­ղարկե­­ցին Ռու­­սաստա­­նի հիւ­­սի­­­սային ծայ­­րա­­­մաս՝ իր հո­­ղից 3000 քմ հե­­ռու։ Յա­­մալ- Նե­­նեցեան ինքնա­­վար շրջան, քա­­ղաք Լա­­բիտ­­նանգի, որ­­տեղ կայ երեք խիստ ռե­­ժիմի գա­­ղութ։ 2018-ի Մա­­յիսին այդ դժո­­ւար ար­­տա­­­սանե­­լի Լա­­բիտ­­նանգի քա­­ղաքի մա­­սին իմա­­ցաւ ողջ աշ­­խարհը, որով­­հե­­­տեւ Մա­­յիսի 14-ից Սեն­­ցո­­­վը սկսեց ան­­ժամկէտ հա­­ցադուլ։ Նա չէր պա­­հան­­ջում իրեն ազա­­տել անի­­րաւ պա­­տիժից։ Նրա պա­­հանջն էր՝ ազա­­տել 64 ուքրաինա­­ցի քաղ­­բանտար­­կեալ­­նե­­­րին։ Անցնում էին օրեր, իսկ հա­­ցադու­­լա­­­ւորի հա­­մար օրերն ու ժա­­մերը շատ աւե­­լի եր­­կար են տե­­ւում, եթէ գի­­տէք… Նա գի­­տակ­­ցա­­­բար գնում էր դէ­­պի մահ, որով­­հե­­­տեւ ար­­դէն 145 օր հա­­ցադու­­լի մէջ էր, իսկ իշ­­խա­­­նու­­թիւննե­­րը ոչ մի կերպ չէին ար­­ձա­­­գան­­գում։ Ավ­­տո­­­րիտար Ռու­­սաստա­­նում ամէն ինչ կա­­խուած է Փու­­թի­­­նի կամ­­քից եւ ոչ ոք չէր կա­­րող ազ­­դել նրա վրայ. ոչ ուքրաինա­­կան կող­­մը, ոչ Ֆրան­­սիայի նա­­խագահ Էմա­­նուէլ Մաք­­րո­­­նը, ոչ Թուրքիայի նա­­խագահ Ռե­­ճեփ Թայ­­յիպ Էր­­դո­­­ղանը, ոչ Գեր­­մա­­­նիայի կանցլեր Ան­­գե­­­լա Մեր­­քե­­­լը, ոչ Գա­­նատա­­յի վար­­չա­­­պետ Ճաս­­թին Թրիւ­­դոն, էլ չեմ ասում աշ­­խարհի եւ Ռու­­սաստա­­նի հե­­ղինա­­կաւոր արո­­ւես­­տա­­­գէտ­­նե­­­րի, դե­­րասան­­նե­­­րի մա­­սին…

Հոկ­­տեմբե­­րի 5-ին Սե­­նեցո­­վը դա­­դարեց­­րեց հա­­ցադու­­լը։ Ին­­չո՞ւ։ Եթէ չդա­­դարեց­­նէր, ապա նրան պի­­տի հար­­կադրա­­բար կե­­րակ­­րէին, այ­­սինքն պի­­տի տե­­ղափո­­խէին վե­­րակեն­­դա­­­նաց­­ման բա­­ժին, գա­­մէին մահ­­ճա­­­կալին եւ խո­­ղովա­­կով ստի­­պողա­­բար կե­­րակ­­րէին։ Եւ­­րո­­­դատա­­րանը զգու­­շացրեց ռու­­սա­­­կան կող­­մին, որ ստի­­պողա­­կան կե­­րակ­­րումը հա­­ւասար է խոշ­­տանգու­­մի, բայց ռու­­սա­­­կան բան­­տե­­­րում խոշ­­տանգու­­մը նոր­­մալ երե­­ւոյթ է։ Ինչպէ՞ս նա անցկաց­­րեց այ­­նո­­­ւամե­­նայ­­նիւ այդ 145 օր տե­­ւացող հա­­ցադու­­լը։ Նրան ամէն օր կա­­թիլա­­յին ձե­­ւով տա­­լիս էին կեն­­սա­­­նիւ­­թեր եւ կլիւ­­քո­­­զա ու նե­­րար­­կում աննշան քա­­նակու­­թեան ինչ-որ սննդա­­րար նիւթ։

Եւ ահա մէկ տա­­րի անց նրան ազատ են ար­­ձա­­­կում ի թիւս 35 կա­­լանա­­ւորո­­ւած ուքրաինա­­ցինե­­րի, որոնց փո­­խանա­­կում են ռու­­սաստան­­ցի­­­ների հետ։ Ինչպէ՞ս դա եղաւ։

Ըստ Ան­­տոն Դո­­լինի (medusa.io) Սեն­­ցո­­­վը դար­­ձել էր խորհրդա­­նիշ. 1. Դա­­տական կա­­մայա­­կանու­­թեան Ռու­­սաստա­­նում, երբ դա­­տապար­­տեալը բա­­ցար­­ձակ ոչ մի յան­­ցանք չգոր­­ծե­­­լով դա­­տապարտւում է 20 տա­­րի ժամ­­կէ­­­տով, 2. Աննկու­­նութեան եւ տո­­կու­­նութեան խորհրդա­­նիշ, նա ոչ մի վայրկեան չկորցրեց իր ար­­ժա­­­նապատ­­ւութիւ­­նը եւ դրսե­­ւորեց իրեն որ­­պէս ան­­մեղ, որով­­հե­­­տեւ իրօք ան­­մեղ էր։ Եւ այ­­սօր, երբ ռու­­սա­­­կան իշ­­խա­­­նու­­թիւնը նրան ազատ ար­­ձա­­­կեց եւ յանձնեց Ուքրաինա­­յին, վկա­­յում է այն մա­­սին, որ Ռու­­սա­­­տանը եր­­բեք նրան ահա­­բեկիչ չէր ճա­­նաչում։ Եւ շա­­րու­­նա­­­կում է.

«Այ­­սուհետ Սեն­­ցո­­­վը դար­­ձաւ նաեւ Վլա­­տիմիր Զե­­լենսկու սկսած կա­­ռավար­­ման խորհրդա­­նիշ։ Ոչ ոք չի կաս­­կա­­­ծում, որ բան­­տարկեալ­­նե­­­րի փո­­խանա­­կու­­մը՝ դա նրա վա­­րած բա­­նակ­­ցութիւննե­­րի եւ բա­­րի կամ­­քի ար­­դիւնքն է եւ ծան­­րակշիռ ապա­­ցոյց, որ իրա­­կան մարդկա­­յին ճա­­կատագ­­րե­­­րը նրա հա­­մար աւե­­լի կա­­րեւոր են, քան վե­­րացա­­կան աշ­­խարհա­­քաղա­­քական շա­­հերը։ Յետ­­սո­­­վետա­­կան տա­­րած­­քում, որ­­տեղ կա­­ռավա­­րու­­թիւննե­­րը ար­­հա­­­մար­­հանքով են վե­­րաբեր­­ւում իրենց քա­­ղաքա­­ցինե­­րի հան­­դէպ, սա անե­­րեւա­­կայե­­լի նա­­խադէպ է»։

Իսկ բա­­նաս­­տեղծ, գրող եւ քննա­­դատ Դմիտ­­րի Բի­­կովը հե­­տեւեալ հարցն ուղղեց իր գրու­­թիւնում.

Սեն­­ցո­­­վին՝ այո՛, ազա­­տեցին, իսկ մեզ ո՞վ կազատի…