Շնչելով հայրենի երկրի քամին

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

pakrates@yahoo.com

Ի՞նչն է Հայաս­­տա­­­նի հրա­­պոյ­­րը։ Ո՞րն է այն ու­­ժը որ իւ­­րա­­­քան­­չիւր հայ կը կա­­պէ Կով­­կա­­­սեան լեռ­­նե­­­րուն լան­­ջին փռո­­ւած այս եր­­կի­­­րը կը վե­­րածէ դրախ­­տա­­­վայ­­րի։ Ո՞րն է գաղտնի­­քը «Իմ հայ­­րե­­­նեաց փուշն անուշ է քան զ վարդ» խօս­­քե­­­րու նշա­­նակու­­թիւնը։ Եթէ չենք կա­­րողա­­ցած այս բնոյ­­թի հար­­ցումնե­­րուն հա­­մոզիչ պա­­տաս­­խան մը ճա­­րել։ Ան­­դին կը մնայ անի­­մաստ ռո­­մաթիզմ մը միայն։ Եւ գի­­տենք թէ ամէն ինչ տրա­­մաբա­­նու­­թեան սահ­­մաննե­­րուն մէջ դա­­սաւո­­րող ու­­զողնե­­րը ինչպի­­սի հեգ­­նանքով կը դի­­տեն զգա­­ցական բո­­լոր ար­­ժա­­­նիք­­նե­­­րը։ Վեր­­ջա­­­պէս աշ­­խարհիս վրայ պի­­տի չա­­փուին եր­­կու ար­­ժա­­­նիք­­ներ՝ նիւ­­թա­­­կանն ու բա­­րոյա­­կանը։ Կա­­րելի չէ տրա­­մաբա­­նու­­թեան սահ­­մաննե­­րուն մէջ այդ քար­­քա­­­րուտ երկրին համար ըսել. «Իմ հայ­­րե­­­նեաց փուշն անուշ է քան զ վարդ»։ Ու­­րեմն պար­­տինք աւե­­լի յստակ պատ­­ճառ մը գո­­յաց­­նե­­­լու։ Որով­­հե­­­տեւ պէտք է ու պի­­տի ըլ­­լայ այդ տրա­­մաբա­­նական բա­­ցատ­­րութիւ­­նը։ Չեն կրնար մար­­դիկ կոյրզկու­­րայն սխա­­լած ըլ­­լալ։ Վեր­­ջա­­­պէս պի­­տի գտնենք այն բա­­ցատ­­րութիւ­­նը, որ հա­­մոզիչ է։ Եւ պէտք չու­­նինք եր­­կար որո­­շելու, պատ­­կա­­­նելիու­­թիւնն է այդ։ Պատ­­կա­­­նելիու­­թիւն՝ երկրին ու հո­­ղին։ Պատ­­կա­­­նելիու­­թիւն՝ հայ­­րե­­­նիք կո­­չուած ար­­ժէ­­­քին։ Եւ ո՞վ կրնայ ու­­րա­­­նալ, թէ իրա­­ւացի է այդ ար­­ժէ­­­քը։ Բայց որ­­քան կա­­րելի է «ո՞վ կրնայ ու­­րա­­­նալ» հարցնել, քա­­նի որ հա­­մատա­­րած են նաեւ ու­­րա­­­ցող­­նե­­­րու փա­­ղան­­գը։ Անոնց կրնանք հան­­դի­­­պիլ ամե­­նու­­րէք։ Գի­­տեն աշ­­խարհի լա­­ւագոյն վայ­­րե­­­րը։ Համ­­տե­­­սած կ՚ըլ­­լան աշ­­խարհի լա­­ւագոյն խո­­հանոց­­նե­­­րը։ փոր­­ձած կ՚ըլ­­լան ամէն ին­­չի ամե­­նաըն­­տի­­­րը։ Եւ այդ բո­­լորով ալ կը բե­­րեն իրենց բաղ­­դա­­­տու­­թիւնը։ Կ՚երե­­ւի թէ այստեղ խնդի­­րը կա­­պուած է ծա­­գու­­մի հետ։ Կան մար­­դիկ որոնք կը հա­­ւատան թէ դուրս եկած են ծա­­ռի մը խո­­ռոչէն։ Իսկ նաեւ կան մար­­դիկ որոնք վա­­յելած են հայ­­րե­­­նի օճա­­խի ջեր­­մութիւ­­նը, հա­­րազա­­տու­­թիւնը։ Այդ օճա­­խին մէջ շա­­ղախո­­ւած է իրենց ինքնու­­թիւնը։ Գի­­տեն թէ ի՞նչ կը նշա­­նակէ սե­­փակա­­նը եւ դժուար թէ դուրս գան այդ նշա­­նակու­­թե­­­նէն։ Ահա­­ւասիկ անոնց հա­­մար Հա­­յաս­­տա­­­նը ու­­նի յա­­տուկ ձգո­­ղակա­­նու­­թիւն։ Ձգո­­ղակա­­նու­­թիւն՝ որ վեր կը դա­­սուի մնա­­ցեալ ամէն ին­­չէ։ Եւ ի դէմ այս բո­­լորին այժմ Հա­­յաս­­տան դար­­ձած է օր ըստ օրէ ծաղ­­կող եր­­կիր։ Այդ ծաղկման մէջ զա­­նազան­­ներ ու­­նին իրենց բա­­ժինը։ Եւ երա­­նի բո­­լոր անոնց, որոնք կը վա­­յելեն ծաղ­­կունքէն իրենց վի­­ճակա­­ծը։ Պա­­հը եկած է ան­­գամ մը եւս յի­­շելու Ամե­­նայն Հա­­յոց Կա­­թողի­­կոս Վազ­­գէն Ա.-ի պատ­­գա­­­մը. «Սա Հա­­յաս­­տան է, ուր ոչ մէկ բան կը կոր­­սո­­­ւի, այլ ամէն ինչ կը կու­­տա­­­կուի, կը շա­­տանայ ու կ՚աճի»։

Այս հա­­ւատ­­քին ակա­­նատես ըլ­­լա­­­լու բազ­­մա­­­թիւ երեւոյթներով լեցուած է։


Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ