Յանուն մարդու իրաւունքներու եւ համաշխարհային խաղաղութեան

Երբ մէկ կող­մէ կը շա­րու­նա­կուի Հրանդ Տին­քի սպա­նու­թեան հետ առնչո­ւած դա­տական գոր­ծո­ղու­թիւնը, միւս կող­մէ պատ­րաստու­թիւննե­րը կ՚աւար­տին Հրանդ Տին­քի անու­նով շնոր­հո­ւած մրցա­նակա­բաշ­խութեան։ Ինչպէս ծա­նօթ է ամէն տա­րի Հրանդ Տին­քի ծննդեան օրը կը կա­յանայ նաեւ մրցա­նակա­բաշ­խութիւ­նը, բո­լոր այն մարդկանց, որոնք իրենց գոր­ծով նպաս­տած են մար­դու իրա­ւունքնե­րու պաշտպա­նու­թեան եւ հա­մաշ­խարհա­յին խա­ղաղու­թեան։

Մրցա­նակը հաս­տա­տուած էր Հրանդ Տին­քի մա­հուան յա­ջոր­դող տա­րին նա­խաձեռ­նութեամբ Տինք ըն­տա­նիքի ան­դամնե­րուն։ Ար­դա­րեւ անոնց ջան­քե­րով հիմ­նադրո­ւած հիմ­նարկը ամէն տա­րի մէ­կը Թուրքիայէն, իսկ միւ­սը աշ­խարհի զա­նազան եր­կիրնե­րէն եր­կու ան­ձե­րը կը պար­գե­ւատ­րէ անոնց ու­նե­ցած աշ­խա­տու­թեան հա­մար։

Մրցա­նակը կը որո­շէ մի­ջազ­գա­յին դա­տակազմ մը որ ու­նի, թէ մշտա­կան ան­դամներ եւ թէ ամէն տա­րի անոնց վրայ աւել­ցած վեր­ջին մրցա­նակա­տէրը։ Ար­դա­րեւ այս տա­րի ալ մար­դու իրա­ւունքնե­րու պաշտպան Ապի Սաշ, քա­ղաքա­գէտ Այ­շէ Գա­տըօղ­լու, գրող, բե­մադ­րիչ եւ դե­րասան Էր­ճան Քե­սալ, մար­դու իրա­ւունքնե­րու պաշտպա­նու­թեան գոր­ծիչ Էօզ­լեմ Տալ­քը­րան, պատ­մա­բան Ռա­նըլտ Գրի­գոր Սիւ­նի, արո­ւես­տա­գէտ Սար­գիս Զա­պու­նեան, երա­ժիշտ Սերժ Թան­քեան, կի­ներու իրա­ւունքնե­րու պաշտպան Զէյ­նեփ Սալ­պի, Հրանդ Տինք Հիմ­նարկի նա­խագահ Ռա­քէլ Տին­քի անուննե­րու վրայ եկաւ աւել­նա­լու ան­ցեալ տա­րուայ դափ­նե­կիր­ներ Մու­րատ Չե­լիք­քան եւ «Մո­ւաթա­նա» կազ­մա­կեր­պութեան ներ­կա­յացու­ցիչնե­րը։

Մրցա­նակա­բաշ­խութիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Լիւթֆիւ Քըր­տա­րի անո­ւան հա­մագու­մարնե­րու դահ­լի­ճին մէջ 15 Սեպ­տեմբեր Կի­րակի երե­կոյ ժա­մը 20.00-ին։ Մի­ջոցառ­ման կա­րելի է հե­տեւիլ նոյն պա­հուն հա­մացան­ցի դրու­թեամբ «Թո­ւիթըր»ի «Եու­թուպ»ի մի­ջոցաւ @HrantDinkOdulu, @HrantDinkAward կամ@HrantDinkArm հաս­ցէ­ներով։


Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ