ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՁԱՅՆ (Բ)

Կը յի­­շէ՞ք զիս։ «Ձայն» բառն եմ ես, ձեր լեռ­­նաշխար­­հի եւ ազ­­գի շունչէն բխած հնչիւննե­­րը։ Ան­­ցեալ շա­­բաթ դուք լսեր էիք գրա­­կան հնա­­գոյն թրթռա­­ցումներս, որ­­պէս աղօթք եւ շա­­րական։ Շնոր­­հիւ մաշ­­տո­­­ցեան նշա­­նագի­­րերու ես մին­­չեւ այ­­սօր ալ կը հաս­­նիմ ձեր ականջնե­­րուն։ Ապա գիւ­­ղա­­­կան կոչ­­նա­­­կէն կամ հո­­վուա­­կան սրին­­գէն ար­­ձա­­­կուած՝ ես ալիք առ ալիք ելայ ամէն սար, իջայ ամէն ձոր, փափ­­կա­­­ձայն գլգլա­­ցի առո­­ւակ­­նե­­­րու հո­­սան­­քով։ Եփ­­րա­­­տի վրայ, Ակ­­նայ կիր­­ճե­­­րուն մէջ «ձ՛ան» էի ես, այդպէս ալ հնչե­­ցի Հա­­ճընի, Սե­­բաս­­տիոյ եւ Մու­­սա լե­­րան վրայ։ Շատ հե­­ռու չէ, եր­­կու ձայ­­նընկէց ան­­դին՝ Կար­­նոյ, Մշոյ եւ Ալաշ­­կերտի մէջ «ձ՛էն» էի, Թիֆ­­լի­­­սի եւ Համ­­շէ­­­նի մէջ՝ «ձէն», իսկ զէյ­­թունցին, վա­­նեցին, գո­­րիս­­ցին եւ ար­­ցախցին զիս կը կան­­չէին «ծէն»։ Մար­­մա­­­րայի ծո­­վափին, Ռո­­տոս­­թո­­­յի հա­­յերը զիս ճանչցան որ­­պէս «ցան»։

1801 թո­­ւականն էր, լաւ կը յի­­շեմ, Պոլ­­սոյ մէջ, Պօ­­ղոս Արա­­պեանի տպա­­րանէն ներս առա­­ջին ան­­գամ դար­­ձայ գիր­­քի խո­­րագիր, «Ձայնքաղ շա­­րական»։ Ասի­­կա զար­­մա­­­նալի չէր ին­­ծի հա­­մար, քա­­նի որ ես վա­­նական հա­­մալիր­­նե­­­րու մէջ, երա­­ժիշտ հայ­­րե­­­րու գուրգու­­րանքին տակ դաս­­տիարա­­կուած էի։ Ապա ձայնս հա­­սաւ Վե­­նետիկ։ Մխի­­թարեան հայ­­րե­­­րը զիս ար­­ժա­­­նի տե­­սան օգ­­տա­­­գոր­­ծել որ­­պէս մէկ այլ գիր­­քի խո­­րագիր՝ «Ձայն Քրիս­­տո­­­սի»։ Մեծ ժո­­ղովրդա­­կանու­­թիւն վա­­յելե­­ցի երբ հայ­­կա­­­կան բնաշ­­խարհի չորս ծա­­գերուն մէջ երաժշտա­­կան աշ­­խա­­­տասի­­րու­­թիւննե­­րու մէջ սկսայ յայտնո­­ւիլ, ինչպէս՝ «Ձայ­­նա­­­բանու­­թիւն հա­­մառօտ», Զմիւռնիա, «Դա­­սագիրք եկե­­ղեցա­­կան ձայ­­նագրու­­թեան հա­­յոց», Վա­­ղար­­շա­­­պատ, «Քնար ։ Ձայ­­նագրեալ եր­­գա­­­րան» Ս. Պե­­տեր­­բուրգ, «Ձայ­­նագրեալ ման­­կա­­­կան եր­­գա­­­րան», Վա­­ղար­­շա­­­պատ, «Կրթու­­թիւն ձայ­­նա­­­կան երաժշտու­­թեան ըստ եւ­­րո­­­պական դրու­­թեան», Կոս­­տանդնու­­պո­­­լիս։ Անուն դար­­ձայ նաեւ հայ­­րե­­­նասի­­րական եւ քնա­­րական հա­­տոր­­նե­­­րու. «Ձայն ճշմար­­տութեան», «Ձայն սե­­բաս­­տացւոյ», «Ձայն բազ­­մաց», «Արեան ձայ­­ներ», «Ար­­շա­­­լոյ­­սի ձայ­­ներ», «Ար­­դա­­­րու­­թեան ձայ­­նը»։

Ար­­տա­­­յայ­­տութիւննե­­րու հարստու­­թիւնս կը պար­­տիմ Գրի­­գոր Նա­­րեկա­­ցիին։ Ան էր, որ գրի առաւ բազ­­մա­­­թիւ հեշ­­տա­­­լուր խօս­­քեր, ինչպէս՝ մխի­­թարու­­թեան ձայն, ըն­­տա­­­նի ձայն, ահա­­ւոր ձայն, ձայն՝ պա­­ղատա­­նաց, կող­­կո­­­ղանաց, մար­­գա­­­րէու­­թեան, հե­­ծու­­թեան, ան­­բա­­­ւու­­թեան, քաղցրու­­թեան, ող­­բոց աղա­­ղակի, գու­­ժի, ողոր­­մե­­­լի, սար­­սա­­­փելի եւ խնկե­­լի։ Ո՛չ մէկ բա­­նաս­­տեղծի մօտ կրնաք լսել նման բազ­­մա­­­ձայ­­նութիւն։ Օր մը սուրբը այսպէս նկա­­րագ­­րեց իր հո­­ղեղէն կեր­­տո­­­ւած­­քը (որ ու­­նէր նաեւ լե­­զու)- «կաւս ձայ­­նա­­­ւոր»։ Իսկ իր ձայ­­նը ար­­ժա­­­նի չտես­­նե­­­լով ո՛չ մէկ դրա­­կան ածա­­կանի, Նա­­րեկա­­ցին ինքզինք կո­­չեց այսպէս. «խրոխ­­տա­­­ձայն», «բազ­­մասխալ եւ եղ­­կե­­­լի ձայն»։

Նոր օրե­­րու հայ աշուղնե­­րը, իմ մէջս տե­­սան մտեր­­միկ զրոյցներ ու յօ­­րինե­­ցին եր­­գեր։ Մէ­­կը Սա­­յաթ Նո­­վան էր, որ սի­­րեց եարին ունկնդրել. «Ձենդ քաղցր ու­­նիս՛ լամ­­զով կու խօ­­սիս»։ Նոյ­­նը ըրաւ Աշուղ Ճի­­ւանին. «Ես մի քաղցր ձայն լսե­­ցի»։ 19-րդ դա­­րու հայ քնա­­րեր­­գակնե­­րը զիս դրին բարձր պա­­տուան­­դա­­­նի վրայ։ Անոնք զգա­­ցական բա­­նաս­­տեղծու­­թիւննե­­րու մէջ ականջ տո­­ւին իմ շեշ­­տե­­­րուս եւ ստեղ­­ծե­­­ցին մեղ­­րա­­­ձայն տո­­ղիկ­­ներ։ Նախ պէտք է, որ յի­­շեմ Վա­­հան Թէ­­քէեանը։ Օր մը, ան­­ձայն գի­­շեր էր, յան­­կարծ եկաւ իր սի­­րածին յի­­շատա­­կը։ (Ըստ երե­­ւոյ­­թին, չէր հրա­­ւիրած, բայց սպա­­սեր էր, որ գայ). «Քու պատ­­կերդ աչ­­քիս մէջ եւ քու ձայնդ՝ ական­­ջիս, կը թրթը­­ռան այս գի­­շեր»։ Սմբատ Շա­­հազի­­զը իր մօր կա­­րօտով ար­­տա­­­սանեց խօսք մը, որ հա­­յու շրթունքներ յար կ՚եր­­գեն յու­­զո­­­ւած. «Ես լսե­­ցի մի անոյշ ձայն, իմ ծե­­րացած մօր մօտ էր»։ Գի­­տեմ, թէ դուք կը սի­­րէք զիս եր­­գել բազ­­մա­­­թիւ այլ եղա­­նակ­­նե­­­րու մէջ, ինչպէս՝ «Ձայն մը հնչեց», «Ձայն տուր ո՛վ ծո­­վակ» ու դուք հին ձայ­­նապնակ­­նե­­­րու մէջ կ՚որո­­նէք Կո­­միտա­­սի «կեն­­դա­­­նի ձայ­­նը»։

1907 թո­­ւակա­­նի Շա­­բաթ իրի­­կուն մըն էր Պոլ­­սոյ մէջ։ Կի­­րակ­­նա­­­մուտքի արա­­րողու­­թեան ըն­­թացքին Մի­­սաք Մե­­ծարեն­­ցը, երբ հիացիկ կը դի­­տէր եկե­­ղեց­­ւոյ պա­­տու­­հաննե­­րէն սու­­զո­­­ւող մայ­­րա­­­մու­­տի լոյ­­սե­­­րը, միեւ­­նոյն ժա­­մանակ լսեց իմ հո­­գեպա­­րար եւ սրտա­­ռուչ թրթռա­­ցումներս. «Կա­­պոյտ ծո­­պեր, ծիածան, ծփուն ձայ­­ներ...»։ Մե­­ծարեն­­ցի հա­­մար ես նոյ­­նիսկ դար­­ձեր էի երա­­զային պա­­րիկի մը կան­­չը. «Գի­­տե՜ս, ծա­­ղի՜կ, անունն ի՞նչ է դո­­ղին՝ զոր քեզ տո­­ւաւ հո­­վիկ, ու ձայ­­նին՝ որ զիս կը կան­­չէ»։ Հայ­­կա­­­կան գրա­­կանու­­թեան արե­­ւելեան կող­­մը, Հա­­մօ Սա­­հեանը ականջ տո­­ւաւ բնու­­թեան.

Եր­­կինք ու եր­­կիր մեզ ձայն են տա­­լիս,

Դռնե­­րը բա­­ցէք, գա­­րուն է գա­­լիս։

Մինչ, Կիւմրի քա­­ղաքի մէջ Յով­­հաննէս Գրի­­գորեանը, հին օրե­­րու կա­­րօտով հիւ­­ծած՝ ար­­տա­­­սուեց. «…եւ ան­­ձայն լա­­լիս եմ անցնող կեան­­քիս հա­­մար»։

Նոր գրա­­կանու­­թեան մէջ չկայ բա­­նաս­­տեղծ մը, որ աւե­­լի հնչած ըլ­­լայ զիս, քան Վա­­հան Տէ­­րեանը։ Ան գեղ­­գե­­­ղեց հայ­­կա­­­կան քնա­­րեր­­գութեան նրբա­­գոյն տո­­ղիկ­­նե­­­րը ու ես ցնորք տո­­ւի իր ունկնդիր­­նե­­­րուն։ Ահա հեշ­­տա­­­լուր օրի­­նակ­­ներ. «Տխուր թե­­ւերդ ան­­ձայն կը փռես», «Ձայ­­ներ դո­­ղացին ու հեզ դալ­­կա­­­ցան», «Քո անոյշ ձայնն է հնչում ու կան­­չում», «Բո­­լոր խօս­­քե­­­րում քո ձայնն է հնչում», «Սրին­­գէ ձայնդ հնչեց մու­­թե­­­րում», «Լսում եմ քո ձայ­­նը անոյշ-լու­­սա­­­ւոր»։ Իսկ դուք կրնա­­յի՞ք երե­­ւակա­­յել, թէ ես, որ­­պէս սի­­րու­­հիի առինքնող ձայն, օձի նման, ոլո­­րուն, կրնա­­յի փա­­թաթել ու ազա­­տազրկել մէ­­կուն։ Սա պա­­տահե­­ցաւ ան­­փորձ Տէ­­րեանին, երբ հմա­­յած՝ են­­թարկո­­ւեցաւ իմ կան­­չիս.

Ու­­րիշ ափե­­րի թո­­վիչ ձայ­­նի պէս,

Քո շար­­ժումնե­­րը ու­­րո­­­ւակա­­նային,

Ստո­­ւերա­­պաճոյճ իրիկ­­նա­­­պահին,

Շղթա­­յեցին ինձ օղա­­կով ան­­տես։

Յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, «ձայն» բառն էր, որ եր­­կու շա­­բաթ մեզ օրօ­­րեց իր պատ­­մութեամբ եւ հնչեց մեր ականջնե­­րուն մէջ։ Անոր շնոր­­հիւ է, որ մեր լե­­զուն, հա­­մաձայն էք, չէ՞, դար­­ձաւ քաղցրա­­ձայն։ Իսկ մենք, ըլ­­լանք երախ­­տա­­­պարտ ու այժմ անոր ըսենք՝ «ձայնդ անսպառ»։