Հրեաներ, հայեր եւ սուրիացիներ առաջին գծի վրայ

Հրանդ Տինք Հիմ­նարկի յա­րատեւ ծրա­գիր­նե­րէն է մա­մու­լի մէջ ատե­լու­թեան պատ­գամնե­րու եւ խտրա­կանու­թեան տե­ղեկագ­րի ձե­ւով ներ­կա­յացու­մը։ Հիմ­նարկը վեր­ջերս հրա­տարա­կեց 2018-ի տե­ղեկա­գիրը։ Տե­ղեկագ­րի հա­մաձայն գրա­ւոր մա­մու­լի մէջ ամե­նաշատ ատե­լու­թեան պատ­գամներ ուղղո­ւած են հրեանե­րուն, հա­յոց եւ սու­րիացի­ներուն։ Իսկ այս տե­սակի ոճը իւ­րա­ցու­ցած տպա­գիր մա­մու­լի մէջ առա­ջին կար­գի վրայ է «Եէնի Աքիթ»։ Անոր կը հե­տեւին «Միլ­լի Կա­զեթէ» եւ «Եէնի­չաղ»։ Տե­ղեկա­գիրը 2018-ի տե­ւողու­թեամբ ազ­գա­յին, տոհ­միկ եւ կրօ­նական խմբա­ւորու­թիւննե­րու դէմ ատե­լու­թեան պատ­գամ գոր­ծա­ծող 4839 սիւ­նակ եւ լրագ­րութիւն ար­ձա­նագ­րած է։ 205 պար­բե­րական­ներ մէ­կէ աւե­լի խմբակ­ցութեան դէմ ատե­լու­թեան պատ­գամ ար­տադրած ըլ­լա­լով այդ գրու­թիւննե­րը իրենց քննար­կած խմբակ­ցութեան թի­ւով հա­շուար­կո­ւած եղան։ Այսպէ­սով ու­սումնա­սիրո­ւած ատե­լու­թեան պատ­գամնե­րը կը հաս­նին 5044-ի։ Այս տա­րի որ­պէս խտրա­կանու­թեան օրի­նակ ու­սումնա­սիրո­ւած է Շա­բաթօ­րեայ Մայ­րե­րու դէմ գոր­ծա­ծուած անար­գանքնե­րը եւս։ Տե­ղեկագ­րի ամ­բողջա­կան պատ­ճէ­նին կա­րելի է հաս­նիլ Հրանդ Տինք Հիմ­նարկի կայ­քէ­ջի մի­ջոցաւ։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ