ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Ամուլսարը որպէս իշխանութեան փորձաքար

dzovinarlok@gmail.com

Երբեմն հարց են տա­­լիս. «Դուք հա­­ւատո՞ւմ էք վար­­չա­­­պետին»։ Մար­­դիկ նոյ­­նիսկ Աստծուն ստոյգ չեն հա­­ւատում, ուր մնաց հա­­ւատան մի մար­­դու, որն իր վրայ մի մեծ բեռ է վերցրել եւ ամէն կող­­մից խո­­ցելի է դար­­ձել։ Այդ հար­­ցին շատ լաւ պա­­տաս­­խա­­­նեց դե­­րասան Սեր­­կէյ Դա­­նիէլեանը, երբ նրան հարցրե­­ցին, ար­­դեօք հիաս­­թա­­­փուել է նա իշ­­խա­­­նու­­թիւնից.

- Կա­­րելի է հիաս­­թա­­­փուել կնո­­ջիցդ, ան­­գամ ծնող­­նե­­­րից կա­­րելի է հիաս­­թա­­­փուել, բայց ես իշ­­խա­­­նու­­թեան հետ չէի պատ­­րաստւում քնել, որ­­պէսզի յե­­տոյ հիաս­­թա­­­փուեմ։

Շատ ճիշդ ասաց քա­­ղաքա­­կան գոր­­ծիչ Գուրգէն Ար­­սե­­­նեանը.

- Չի կա­­րելի քննա­­դատել մար­­դուն, կա­­րելի է քննա­­դատել իր գոր­­ծունէու­­թիւնը։

Նոյ­­նիսկ ակնյայտ տա­­կանքնե­­րին, որոնք ի յայտ են գա­­լիս քա­­ղաքա­­ցիական թա­­տերա­­բեմում չի կա­­րելի երե­­սին ասել տա­­կանք, մինչդեռ ասում են։

Բնա­­պահ­­պա­­­նական խնդիր­­նե­­­րը վե­­րած­­ւում են քա­­ղաքա­­կան խնդիր­­նե­­­րի։ Ին­­չո՞ւ։ Մին­­չեւ հի­­մա մենք ու­­նէինք ապօ­­րինի, ընտրա­­կաշառ­­քով եւ ընտրա­­կեղ­­ծիքնե­­րով ձե­­ւաւո­­րուած իշ­­խա­­­նու­­թիւն, որը վե­­րաբեր­­ւում էր երկրին ինչպէս իր սե­­փակա­­նու­­թեանը։ Յատ­­կա­­­պէս ըն­­դերքի հար­­ցում։ Իսկ Հա­­յաս­­տա­­­նում ներ­­կայ պա­­հին շա­­հագործւում են աւե­­լի քան 400 հան­­քեր։ Ո՞ւմ են պատ­­կա­­­նում հան­­քարդիւ­­նա­­­բերու­­թեան ըն­­կե­­­րու­­թիւննե­­րը՝ յայտնի չէ, բայց աղ­­տո­­­տուած օդն ու ջու­­րը պատ­­կա­­­նում են ժո­­ղովրդին։

Ըստ քա­­ղաքա­­գէտ Մա­­նուել Սարգսեանի կեան­­քը ինքն է կար­­գա­­­ւորում խնդիր­­նե­­­րը։ Նրա կար­­ծի­­­քով քա­­ղաքա­­ցիական շարժման հիմ­­քում եղել են բնա­­պահ­­պա­­­նական նա­­խաձեռ­­նութիւննե­­րը։ Հնուց եկած բնա­­պահ­­պա­­­նական խնդիր­­նե­­­րը վե­­րած­­ւում են լուրջ քա­­ղաքա­­կան խնդիր­­նե­­­րի։ Հա­­մաժո­­ղովրդա­­կան շարժման մի­­ջոցով է յաղ­­թել ներ­­կա­­­յիս իշ­­խա­­­նու­­թիւնը։ Եւ այդ շարժման հիմ­­քում եղել են բնա­­պահ­­պա­­­նական խնդիր­­նե­­­րը. Ջրվէ­­ժի պաշտպա­­նու­­թիւնը, Մաշ­­տո­­­ցի պու­­րա­­­կը…Հենց այս քա­­ղաքա­­ցիական շար­­ժումնե­­րը հե­­ռաց­­րե­­­ցին օլի­­գար­­խիկ հա­­մակար­­գը։ Այս իշ­­խա­­­նու­­թիւնը ցան­­կա­­­ցած խնդիր կա­­րող է լու­­ծել, բայց Ամուլսա­­րի խնդի­­րը չեն կա­­րող լու­­ծել առանց ժո­­ղովրդի հա­­մաձայ­­նութեան։ Այն ժա­­մանակ էլ է եղել այս խնդի­­րը։ Բայց ժո­­ղովուրդի ձայ­­նը լսե­­լի չէր։ Իսկ այ­­սօր տեղ­­ւոյն ժո­­ղովուրդը ոտ­­քի ելաւ, այ­­սինքն Ջեր­­մուկի բնա­­կիչ­­նե­­­րը գի­­տակ­­ցե­­­ցին, որ կա­­րելի է պայ­­քա­­­րել հենց տան մօտ, այլ ոչ թէ Երե­­ւանի կենտրո­­նում։ Սա շատ մեծ նո­­րու­­թիւն էր.

- Կեան­­քը ինքն է բե­­րում եւ մատ­­նանշում խնդիր­­նե­­­րը։ Հէնց Ամուլսա­­րի հար­­ցը կստի­­պի լու­­ծել իշ­­խա­­­նու­­թեան եւ բիզ­­նե­­­սի տա­­րան­­ջատման խնդի­­րը։

Վար­­չա­­­պետը խնդի­­րը տես­­նում է իրա­­ւական դաշ­­տում։ Լոս Ան­­ջե­­­լեսում կա­­յացած մամ­­լոյ ասու­­լի­­­սին վար­­չա­­­պետ Նի­­կոլ Փա­­շինեանը Ամուլսա­­րի հար­­ցով պա­­տաս­­խա­­­նեց, որ բո­­լորն ար­­դէն ու­­նեն իրենց տե­­սակէ­­տը, մի մա­­սը ասում է, որ Ամուլսա­­րը պի­­տի մնա սար, իսկ միւ­­սը կար­­ծում է, որ պի­­տի շա­­հագոր­­ծո­­­ւի.

- Ես ասում եմ, որ այս հար­­ցում մենք ե՛ւ հայ հան­­րութեան, ե՛ւ մի­­ջազ­­գա­­­յին հան­­րութեան հետ պի­­տի լի­­նենք ազ­­նիւ։

Ի՞նչ է նշա­­նակում այդ պա­­տաս­­խա­­­նը։ Ոչինչ։ Մի ասո­­ւածք կայ՝ «Խե­­լացին սա­­րը չի բարձրա­­նայ, նա այն կը շրջան­­ցի»։ Սա­­կայն այդ դէպ­­քը չէ։ Շրջան­­ցել չի ստա­­ցուի։ Պի­­տի լու­­ծուի այս ան­­լուծե­­լի խնդի­­րը։ Մի կող­­մից բնա­­պահ­­պաններն են եւ իրենց սա­­տարող ժո­­ղովուրդը, իսկ միւս կող­­մից ոս­­կու հան­­քա­­­վայ­­րը շա­­հագոր­­ծող Լի­­տիան Ար­­մե­­­նիա ըն­­կե­­­րու­­թեան շա­­հերը եւ աշ­­խա­­­տատեղ տեն­­չող զան­­գո­­­ւածը։

Այժմ յի­­շենք «Աւ­­րո­­­րա» մար­­դա­­­սիրա­­կան նա­­խաձեռ­­նութիւ­­նը, որը մեկ­­նարկեց ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թեան 100-ամեակին։ «Աւ­­րո­­­րան» ապա­­ցու­­ցեց մարդկու­­թեանը, որ եթէ հա­­յերին ցե­­ղաս­­պա­­­նու­­թիւնից փրկող­­ներ եղան, ապա եղեռ­­նը վե­­րապ­­րողներն էլ կա­­րող են իրենց կող­­մից «Աւ­­րո­­­րա» մրցա­­նակ շնոր­­հել անձնա­­զոհ մարդկանց։ Մրցա­­նակը կազ­­մում է 1 մի­­լիոն դո­­լար։

2017-ի Յու­­նի­­­սի 18-ին Հա­­մահայ­­կա­­­կան բնա­­պահ­­պա­­­նական ճա­­կատ (ՀԲՃ) քա­­ղաքա­­ցիական նա­­խաձեռ­­նութիւ­­նը բաց նա­­մակ յղեց «Աւ­­րո­­­րա» հիմ­­նա­­­դիր­­ներ Ռու­­բէն Վար­­դա­­­նեանին եւ Նու­­պար Աֆէ­­յանին, որոնք հան­­դէս են գա­­լիս նաեւ որ­­պէս «Ամե­­րիապանկ» ՖԲԸ-ի տնօ­­րէն­­նե­­­րի խորհրդի ան­­դամներ։ Նա­­մակի վեր­­նա­­­գիրն էր «Աւ­­րո­­­րան» եւ Ամուլսա­­րում հան­­քը հա­­մատե­­ղելի՞ են»։ Նա­­մակը սկսւում է հե­­տեւեալ տո­­ղերով.

«Յար­­գե­­­լի պա­­րոնայք,

Օրեր առաջ մեծ հիաս­­թա­­­փու­­թիւն եւ վրդով­­մունք ապ­­րե­­­ցինք՝ տե­­ղեկա­­նալով, որ Ամե­­րիապան­­կը 24 մի­­լիոն ԱՄՆ դո­­լարի վար­­կա­­­յին պայ­­մա­­­նագիր է կնքել «Լի­­դիան Ար­­մե­­­նիա՚ ըն­­կե­­­րու­­թեան հետ՝ Ամուլսա­­րում ոս­­կու ար­­դիւնա­­հան­­ման եւ ցիանա­­յին ֆապ­­րի­­­քայի կա­­ռուցման հա­­մար սար­­քա­­­ւորումնե­­րի ձեռքբեր­­ման նպա­­տակով…»

Մին­­չեւ 2018-ի Մա­­յիս ամիս բնա­­պահ­­պաննե­­րի ձայ­­նը մտիկ անող չկար այս երկրում։ Մար­­դը չի փոխ­­ւում. եթէ կայ ոս­­կի, ապա ոս­­կու հա­­մար կռիւ տո­­ւող­­ներ միշտ կը գտո­­ւեն։ Բայց ժա­­մանակ­­նե­­­րը փոխւում են։