ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ՌէԱնիմանիա-11 Անիմացիոն ֆիլմերի փառատօն

dzovinarlok@gmail.com

Մեր ժա­­մանակ­­նե­­­րում ասում էին մուլտիպ­­լի­­­կացիա։ Այ­­սօր ասում են անի­­մացիա կամ պատ­­կե­­­րապա­­տում։ Multiplicatio լա­­տինե­­րէն նշա­­նակում է շա­­տաց­­նել, բազ­­մա­­­պատ­­կել, իսկ Animatio լա­­տինե­­րէն՝ կեն­­դա­­­նացում։ Նկա­­րին, պատ­­կե­­­րին շունչ է տրւում։ Շար­­ժում։ Նաեւ ասում էինք տիկ­­նի­­­կային կի­­նօն­­կար, եւ առանց այդ ֆիլ­­մե­­­րի ման­­կութիւն չկար։ Ընդհան­­րա­­­պէս մա­­նուկնե­­րի հա­­մար աշ­­խարհը սկսւում է տիկ­­նիկնե­­րից։ Մար­­դիկ նոյն տիկ­­նիկներն են, բայց ոչ իս­­կա­­­կան։ Մեր օրե­­րում պատ­­կե­­­րապատ­­մա­­­նը դի­­մում են տար­­բեր նպա­­տակ­­նե­­­րով եւ ստեղծւում են այնքան բարդ եւ ազ­­դե­­­ցիկ ֆիլ­­մեր, որոնք լուրջ վեր­­լուծման կա­­րիք ու­­նեն։ Ան­­շուշտ դրանք մե­­ծահա­­սակ­­նե­­­րի հա­­մար են։ Անի­­մացիոն ֆիլ­­մը այ­­սօր կա­­րող է ոչ միայն հե­­քիաթ­­ներ պատ­­մել մա­­նուկնե­­րի հա­­մար, այլ մտո­­րել հրա­­տապ հար­­ցե­­­րի շուրջ, այ­­սինքն այդ կի­­նօն այ­­լեւ շեշ­­տը դնում է ոչ թէ շար­­ժո­­­ւող նկար­­նե­­­րի վրայ, ին­­չը ման­­կա­­­կան հիաց­­մունք է պատ­­ճա­­­ռում, այլ դար­­ձել է մի­­ջոց՝ ստեղ­­ծել կի­­նօ առանց կի­­նօ։ Հե­­տաքրքիր է, որ աւան­­դա­­­կան, դե­­րասան­­նե­­­րով լի կի­­նօն նոյնպէս այ­­սօր հա­­կուած է նկար­­չա­­­կան պատ­­կե­­­րապատ­­ման,այ­­սինքն շեշ­­տը դրւում է կադ­­րին, որը ինքնին նկա­­րի պէս է, որ­­տեղ լոյ­­սը եւ կա­­ռու­­ցո­­­ւած­­քը դար­­ձել են նոյնքան կա­­րեւոր, որ­­քան եւ խա­­ղը, գոր­­ծո­­­ղու­­թիւնը։

Այս տա­­րի հոկ­­տեմբե­­րի 24-29-ին տե­­ղի ու­­նե­­­ցաւ ՌէԱնի­­մանիայի 11-րդ փա­­ռատօ­­նը։ Հա­­յաս­­տա­­­նում անի­­մացիոն ֆիլ­­մեր սկսե­­ցին ստեղ­­ծել 1938-ից, առա­­ջին մուլտֆիլ­­մը «Շունն ու կա­­տուն» էր ըստ Թու­­մա­­­նեանի, այ­­սինքն մեր անի­­մացիան 81 տա­­րեկան է, սա­­կայն 1949-ին ֆիլ­­մե­­­րի ար­­տադրու­­մը ընդհա­­տուեց։ Վե­­րած­­նունդը կա­­պուած է Վա­­լեն­­տին Պոդ­­պո­­­մոգո­­վի արո­­ւես­­տի հետ։ 1968-ին նա ստեղ­­ծեց «Մի կա­­թիլ մեղր» մուլտֆիլ­­մը՝ կրկին ըստ Թու­­մա­­­նեանի, իսկ վե­­րակեն­­դա­­­նացու­­մը փա­­ռատօ­­նի տես­­քով կա­­պուած է ծաղ­­րանկա­­րիչ Վրէժ Քա­­սու­­նու անո­­ւան հետ։ Հե­­տաքրքիր է, որ եր­­կուսն էլ աշ­­խարհին նա­­յում են ծի­­ծաղով։

Շնոր­­հիւ Վրէժ Քա­­սու­­նու նա­­խան­­ցեալ տա­­րի հա­­յաս­­տա­­­նեան հան­­դի­­­սատե­­սին հա­­սու դար­­ձաւ դա­­րի հրաշ­­քը, որն էր «Վան Կո­­կի կրքե­­րը» լիամեթ­­րաժ անի­­մացիոն ֆիլ­­մը։ Այս տա­­րի հայ հան­­դի­­­սատե­­սը հնա­­րաւո­­րու­­թիւն ու­­նե­­­ցաւ կրկին,այժմ առանց սեն­­սա­­­ցիոն աղ­­մուկի դի­­տել այդ ֆիլ­­մը, ինչպէս նաեւ տե­­սաւ ֆիլ­­մի ռե­­ժիսոր Հիւ Ռեյլչմա­­նին, իսկ նա իր հեր­­թին որ­­պէս անա­­կըն­­կալ ցու­­ցադրեց իր նոր ֆիլ­­մից կրքոտ կադ­­րեր, որոնք դե­­ռեւս ոչ ոք աշ­­խարհում չէր տե­­սել։ Վրէժ Քա­­սու­­նին յանձնեց նրան Վա­­լեն­­տին Պոդ­­պո­­­մոգո­­վի ան­­վան մրցա­­նակը, որը տրւում է լա­­ւագոյն գե­­ղագի­­տական լու­­ծումով արո­­ւած ֆիլ­­մին եւ որը նա շա­­հել էր դե­­ռեւս 2017-ին։ Վելչմա­­նը պատ­­մեց, որ ժա­­մանել է Վար­­շա­­­ւայից եւ այնքան յոգ­­նած էր, որ իրէն թւում էր, թէ հիւ­­րա­­­նոցում պի­­տի քնով տա­­րուի, բայց քնել չյա­­ջողո­­ւեց,որով­­հե­­­տեւ նրան չա­­փազանց հե­­տաքրքիր բա­­ներ էին սպա­­սում Երե­­ւանում։

Այս տա­­րի փա­­ռատօ­­նը ստա­­ցել էր տար­­բեր երկրնե­­րից աւե­­լի քան 350 յայտ, որոն­­ցից ընտրո­­ւել էին 100-է աւե­­լի ֆիլ­­մեր։ Կար մրցոյ­­թա­­­յին ծրա­­գիր։ Կար նաեւ ար­­տամրցու­­թա­­­յին ծրա­­գիր։ Նա­­յելու եւ սո­­վորե­­լու շատ նիւթ եղաւ։ ինչ բախ­­տա­­­ւոր է ժա­­մանա­­կակից երի­­տասար­­դութիւ­­նը՝ այս ծով հնա­­րաւո­­րու­­թիւննե­­րի մէջ։ Ֆիլ­­մե­­­րը մրցե­­ցին 5 անո­­ւանա­­կար­­գե­­­րում։ Ահա ար­­դիւնքնե­­րը։

Լա­­ւագոյն լիամեթ­­րաժ ֆիլմ ճա­­նաչուեց Ան­­կա Դա­­միանի «Մա­­րոնա­­յի ֆան­­տաստիկ պատ­­մութիւ­­նը»։

Կար­­ճա­­­մեթ­­րաժ ֆիլ­­մե­­­րի անո­­ւանա­­կար­­գում յաղ­­թեց Դի­­նա Վե­­լիկովսկա­­յայի «Կա­­պերը»։ Յա­­տուկ յի­­շատակ­­ման ար­­ժա­­­նացան Պրու­­նօ Քո­­լեթի «Յի­­շար­­ժան»ը եւ Ռե­­ջինա Պե­­սոայի «Քե­­ռի Թո­­մաս, օրե­­րի հա­­շիւը», առանձնա­­յատուկ յի­­շատակ­­ման՝ Թո­­մաս Ռե­­նոլդնե­­րի «Չգի­­տեմ ինչ»-ը։

Հե­­ռուստա­­տեսա­­յին եւ ու­­սուցո­­ղական ֆիլ­­մեր անո­­ւանա­­կար­­գում յաղ­­թեց Նա­­թանիել Լի­­մի եւ Կլե­­մանց Մատ­­լեն-Պերդրի­­լայի «Իմ կեան­­քը Վեր­­սա­­­լում» ֆիլ­­մը։ Յա­­տուկ յի­­շատակ­­ման ար­­ժա­­­նացաւ «Բեղմնա­­ւորում. Քե­­թի + Ջեն»-ը (Moth Studio)։

Աւար­­տա­­­կան ֆիլ­­մեր անո­­ւանա­­կար­­գում լա­­ւագոյն ֆիլմ ճա­­նաչո­­ւեց Դա­­րիա Կաշ­­չե­­­րայի «Դուստր»ը։ Յա­­տուկ յի­­շատակ­­ման ար­­ժա­­­նացաւ Սա­­շա Վա­­սիլե­­ւի «Ող­­ջոյն, սի­­րելի­­ներս»ը։

Երաժշտա­­կան հո­­լովակ­­նե­­­րի անուանա­­կար­­գում յաղ­­թեց Սի­­մոն Լե­­հեմբրի «Քայլ առ քայլ»ը։ Հա­­տուկ յի­­շատակ­­ման ար­­ժա­­­նացաւ Վե­­րոնի­­կա Ստե­­փանեանի եւ Լու­­սի­­­նէ Պետ­­րո­­­սեանի «Սե­­րունդնե­­րը երաժշտու­­թեան մէջ»ը։

Լա­­ւագոյն հայ­­կա­­­կան անի­­մացիա՝ Լեւ Ատա­­մանո­­վի ան­­վան մրցա­­նակ, ստա­­ցաւ«Քու­­չա»ն (Yelling Studio)։

Սփիւռքի լա­­ւագոյն ֆիլմ ճա­­նաչո­­ւեց Ար­­սէն Ար­­զումա­­նեանի «Թռչուննե­­րի բո­­վը»։

Հե­­տաքրքիր է, որ միշտ մշա­­կոյ­­թի նա­­խարա­­րու­­թիւնը յատ­­կացրել էր 1,5 մի­­լիոն դրամ։ Փա­­ռատօ­­նը չի ու­­նե­­­ցել հո­­վանա­­ւոր­­ներ, ու­­նե­­­ցել է միայն աջա­­կից­­ներ, Վրէժ Քա­­սու­­նին է գու­­մարներ հայ­­թայթել փա­­ռատօ­­նի հա­­մար։ Այս տա­­րի, երբ մշա­­կոյ­­թի նա­­խարա­­րու­­թիւն նախ­­կի­­­նի պէս չկայ, առանց որե­­ւէ պաշ­­տօ­­­նական ան­­ձի հետ հան­­դիպման, փա­­ռատօ­­նը ստա­­նում է ինը մի­­լիոն դրամ եւ 1,5 մի­­լիոն էլ յո­­բելե­­նական մի­­ջոցա­­ռումնե­­րին։ Սա ի մի­­ջայ­­լոց։

Իսկ ամէ­­նամեծ տպա­­ւորու­­թիւնը ստա­­ցայ փա­­ռատօ­­նի բաց­­ման օրը ցու­­ցադրած ռե­­ժիսոր Սալ­­վա­­­տոր Սի­­մոի «Բու­­նի­­­ւելը կրիանե­­րի լա­­բիրին­­տօ­­­սում» 80 րո­­պէանոց իս­­պա­­­նական ֆիլ­­մից, որը փայ­­լուն օրի­­նակ էր մի մար­­դու, արուես­­տա­­­գէտի մա­­սին, ում ճա­­կատա­­գիրը տա­­պալում է, իսկ նա կա­­րողա­­նում է վեր հա­­նել եւ ասել աշ­­խարհին իր խօս­­քը։

Մեծ տպա­­ւորու­­թեան ար­­ժա­­­նացաւ նաեւ սու­­րիահայ ռե­­ժիսոր Գէորգ Մու­­րա­­­դը եւ նրա«Չորս գոր­­ծո­­­ղու­­թիւն Սի­­րիայի հա­­մար» անի­­մացիոն ֆիլ­­մը։