ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

«Ի՞նչ եփեմ»ի նման «Ի՞նչ գրեմ»

Ան­գամ մը եւս թե­­ւակո­­խած ենք տա­­րօրի­­նակ ու ան­­բաղձա­­լի նիւ­­թե­­­րով լե­­ցուն շա­­բաթ մը։ Մե­­զի վի­­ճակո­­ւողը եղաւ այն՝ որուն նմա­­նը կը վի­­ճակի ամէն օր տան­­տի­­­կին­­նե­­­րուն։ «Այ­­սօր ի՞նչ եփեմ» հար­­ցումն է մեր տիկ­­նանց մղձա­­ւան­­ջը։ Իսկ իմ մղձա­­ւան­­ջը. «Այ­­սօր ի՞նչ գրեմ» կամ «Այ­­սօր ի՞նչ խօ­­սիմ» հար­­ցումնե­­րով կը թե­­ւածէ մտքիս մէջ։ Ու­­նիմ հա­­ւատա­­րիմ ըն­­թերցող­­ներ, որոնք ամէն շա­­բաթ հե­­տաքրքրու­­թեամբ եւ ու­­շադրու­­թեամբ կը հե­­տեւին «Ակօս»ի մէջ լոյս տես­­նող «Մենք ու Մե­­րոնք» սիւ­­նա­­­կին։ Կայ նաեւ ըն­­թերցող­­նե­­­րու ու­­րիշ փա­­ղանգ մը եւս, որոնք նման հո­­գեբա­­նու­­թեամբ կը կար­­դան այս ան­­գամ «Եէնի Եաշամ» թեր­­թի մէջ շա­­բաթա­­կան հեր­­թա­­­կանու­­թեամբ հրա­­տարա­­կուած սիւ­­նա­­­կը։

Սի­­րողա­­կան ու­­րախ զբա­­ղում մըն է Փա­­րիզ սփռո­­ւող «Այբ ՖՄ» ռա­­տիօ հա­­ղորդման հա­­մար պատ­­րաստո­­ւած «Ակօ­­սի խմբագ­­րա­­­տու­­նէն Բագ­­րատ Էս­­դուգեանի հետ» հա­­ղոր­­դումը։ Իւ­­րա­­­քան­­չիւր եր­­կուշաբ­­թի ու­­ղիղ սփռուած այդ հա­­ղոր­­դումը նիւթ կ՚ու­­նե­­­նայ «Ակօս»ի վեր­­ջին թի­­ւի բո­­վան­­դա­­­կու­­թիւնը եւ տե­­ղական մա­­մու­­լի վեր­­ջին շա­­բաթո­­ւայ ան­­ցուդարձնե­­րու մա­­սին լրա­­տուու­­թիւննե­­րը։

Աւե­­լի քան չորս տա­­րիէ ի վեր իւ­­րա­­­քան­­չիւր շա­­բաթ առա­­ւօտ կը շա­­րու­­նա­­­կուին «Աչըք Ռա­­տիօ» կա­­յանի վրայ «Ռա­­տիօ Ակօս» հա­­ղոր­­դումը, որ հեր­­թա­­­փոխու­­թեամբ կը տա­­նինք «Ակօս»ի խմբագ­­րա­­­պետ Եդո­­ւարդ Տան­­ձի­­­կեանի հետ։

Ար­­դէն շու­­տով եր­­րորդ տա­­րուան կը թե­­ւակո­­խէ «Ար­­թը ԹՎ» հե­­ռուստա­­կայա­­նով սփռո­­ւած «Հաֆ­­թա­­­նըն Հա­­յը Հու­­յու» հա­­ղոր­­դա­­­շարը, որ կը սփռո­­ւի ամէն կի­­րակի երե­­կոյ։ Այս ծրա­­գիրն ալ միաս­­նա­­­բար կը պատ­­րաստենք քա­­ղաքիս պատ­­մա­­­կան մամ­­լոյ գոր­­ծա­­­կալու­­թիւննե­­րէն յու­­նա­­­րէն «Ափոեւ­­մա­­­թինի» օրա­­թեր­­թի գլխա­­ւոր խմբա­­գիր Մի­­խայիլ Վա­­սիլեատի­­սի հետ։

Չեմ ու­­զեր սխալ հասկցո­­ւիլ, եր­­բեք դժգոհ չեմ այս բե­­ղուն աշ­­խա­­­տան­­քէն։ Միշտ ու­­շադրու­­թիւն սե­­ւեռե­­ցի քա­­ղաքա­­կան եւ ըն­­կե­­­րային նիւ­­թե­­­րու։ Կրնամ ըսել թէ խօսք ու­­նէի, բայց ոչ լե­­զու։ Այժմ երբ այդ լե­­զուն ալ ու­­նիմ, առանց վա­­րանու­­մի կ՚ըն­­դա­­­ռաջեմ ին­­ծի ուղղո­­ւած բո­­լոր հրա­­ւէր­­նե­­­րուն։ Նոյ­­նիսկ չեմ վա­­րանիր տար­­բեր գա­­ղափա­­րով լե­­ցուն մարդկանց հրա­­ւէր­­նե­­­րէն։ Չէ որ, ես իմ խօսքն է որ պի­­տի ըսեմ, այլ ոչ ոեւէ մէ­­կուն ակնկա­­լած­­նե­­­րը։ Մերթ հա­­մալ­­սա­­­րանի մը դա­­սարա­­նին մէջ ելոյթ կ՚ու­­նե­­­նամ, մերթ քա­­ղաքա­­պետա­­րանի մը դահ­­լի­­­ճին։ Եր­­բեմն կը հրա­­ւիրո­­ւիմ այս կամ այն հա­­սարա­­կական կազ­­մա­­­կեր­­պութեան կող­­մէ, որոնց մի­­ջոցա­­ռումնե­­րը մերթ իրենց սահ­­մա­­­նափակ տա­­րողու­­թեամբ կեդ­­րո­­­նին մէջ կը կա­­յանայ մերթ ալ որե­­ւէ սրճա­­րան կամ նման վայր։ Բո­­լորը կը խոս­­տա­­­նան նոյն բա­­նը՝ նոր հան­­դի­­­պումներ եւ նոր ծա­­նօթու­­թիւններ։ Ու­­րախ եմ այս զբա­­ղու­­մով։

Ու­­րախ եմ՝ որ­­քան ատեն որ հե­­ռու եմ սիրտ մա­­շեց­­նող պատ­­րիար­­քա­­­կան ընտրու­­թեան նիւ­­թէն։ Սիրտ մա­­շեց­­նո­­­ղը ընտրու­­թիւնը չէ, այլ երկրի ինքնա­­կամ վար­­չա­­­կար­­գին մեր փոք­­րա­­­թիւ հա­­մայնքի վրայ ալ նոյն ըն­­թացքով կի­­րար­­կումը։ Նա­­խաձեռ­­նարկ մար­­մի­­­նը ոտ­­նա­­­կոխեց ընտրու­­թեան անհրա­­ժեշտ սկզբունքնե­­րէն մէ­­կը, որն է քո­­ւէնե­­րու բա­­ցայայտ դա­­սաւո­­րու­­մը։ Ընտրե­­լու գաղտնա­­պահու­­թեան հա­­մազօր էական է ար­­դիւնքնե­­րու հրա­­պարա­­կային դա­­սաւո­­րու­­մը։ Ցան­­կա­­­ցող ան­­հատ իրա­­ւունք կ՚ու­­նե­­­նայ գո­­նէ իր քո­­ւէար­­կած սնտու­­կին դա­­սաւո­­րու­­մին հե­­տեւե­­լու։ Սա­­կայն Նա­­խաձեռ­­նարկ Մար­­մի­­­նը կա­­մայա­­կան որո­­շու­­մով այդ գոր­­ծընթա­­ցին ալ ար­­գելք կը բե­­րէ։ Համ­­բե­­­րու­­թիւնս սպա­­ռած է եւ բնաւ տրա­­մադիր չեմ այս անօ­­րէնու­­թիւննե­­րու մա­­սին խօ­­սելու կամ գրե­­լու, քա­­նի որ ըն­­թերցողն ալ մատ­­նո­­­ւած է նոյն յու­­սալքու­­թեան։ Չա­­րեաց փոք­­րա­­­գոյ­­նը ընտրե­­լը ոչ ոքի հա­­մար ցան­­կա­­­լի այ­­լընտրանք է։ Մինչդեռ առիթ գո­­յացած էր թա­­փուր աթո­­ռը ար­­ժա­­­նի գա­­հակա­­լով մը օժ­­տե­­­լու հա­­մար։ Հա­­զար ափ­­սոս չե­­ղաւ, չստա­­ցուեց։

 

pakrates@yahoo.com