ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Մենք ենք, մեր մարզը Բարի եկար, Լոռի

dzovinarlok@gmail.com

Ինչպէս ասել էր բրի­տա­նա­­կան գրող Օս­­քար Ուալ­­դը. «Ես քմա­­հաճ չեմ, ես հա­­ւանում եմ ամե­­նալա­­ւը»։ Այ­­սինքն կա­­տարեալը։ Սա­­կայն բա­­ցի ար­­հեստա­­վարժ կա­­յացած կա­­տարե­­լիու­­թեանը, գո­­յու­­թիւն ու­­նեն պա­­տանի­­ների ան­­կա­­­տար քայ­­լե­­­րը արո­­ւես­­տի բնա­­գաւա­­ռում, լի­­նի դա նկար­­չութիւն կամ կա­­տարո­­ղական արուեստ երաժշտու­­թեան մէջ։ Ամէն մի քայ­­լը ար­­ժա­­­նի է գնա­­հատան­­քի եւ...ունկնդրի. սա է արո­­ւես­­տի գո­­յատեւ­­ման պայ­­մա­­­նը։ Տա­­ղան­­դը ցու­­ցադրման կա­­րիք ու­­նի։

Փառք պի­­տի տանք, որ մեր երկրում նախ­­կին հա­­մակար­­գից, այ­­սինքն Սո­­վետա­­կան Միու­­թիւնից, մնա­­ցել են կրթա­­կան այնպի­­սի հաս­­տա­­­տու­­թիւններ, ինչպի­­սին են երաժշտա­­կան եւ նկար­­չա­­­կան դպրոց­­նե­­­րը՝ իրենց շէն­­քե­­­րով հան­­դերձ։ Եւ ահա դեկ­­տեմբե­­րի 11-ին Լո­­ռու մար­­զից «Մենք ենք, մեր մար­­զը» ծրագ­­րի շրջա­­նակ­­նե­­­րում 43 հո­­գանոց պա­­տուի­­րակու­­թիւնը ու­­ղե­­­ւորո­­ւեց դէ­­պի Երե­­ւան՝ ճա­­նապար­­հա­­­յին ոս­­տի­­­կանու­­թեան ու­­ղեկցու­­թեամբ, քան­­զի 43 հո­­գուց 38-ը հա­­մերգ-ցու­­ցա­­­հան­­դէ­­­սի պա­­տանի մաս­­նա­­­կից­­ներն էին իրենց ղե­­կավար­­նե­­­րի հետ,եւ կա­­րիք կար խիստ զգու­­շութիւն դրսե­­ւորել ճա­­նապար­­հին։ Պի­­տի մեծ գո­­հու­­նա­­­կու­­թեամբ նշեմ դպրոց­­նե­­­րի եւ հա­­մոյթնե­­րի անուննե­­րը, որոնց շնոր­­հա­­­լի սա­­ները ելոյթ ու­­նե­­­ցան Առ­­նօ Պա­­պաճա­­նեանի սրա­­հի բե­­մում այդ օրը.

Վա­­նաձո­­րի «Հո­­րովել» ման­­կա­­­պատա­­նեկան պա­­րային հա­­մոյ­­թը, գե­­ղարո­­ւես­­տա­­­կան ղե­­կավար Ար­­մե­­­նու­­հի Դի­­լանեան Ստե­­փանա­­վանի արո­­ւես­­տի դպրո­­ցի վո­­քալ հա­­մոյ­­թը, ղե­­կավար Գա­­յանէ Պե­­պելեան Ստե­­փանա­­վանի «Անի» ման­­կա­­­պատա­­նեկան պա­­րային հա­­մոյ­­թը, ղե­­կավար Տա­­թեւ Իս­­պի­­­րեան ան­­հատ կա­­տարող­­ներ՝ Վա­­նաձո­­րի Է.Կզարթմեանի երաժշտա­­կան դպրո­­ցի 7-րդ դա­­սարան­­ցի Մա­­տիլ­­դա Սի­­մոնեանը կա­­տարեց Կո­­միտաս-Անդրեասեան «Հոյ, Նա­­զան իմ յա­­րը» Վա­­նաձո­­րի Տ. Չու­­խա­­­ճեանի անո­­ւան երաժշտա­­կան դպրո­­ցի քա­­նոնի 6-րդ դա­­սարա­­նի աշա­­կեր­­տուհի Շու­­շա­­­նիկ Քար­­հա­­­նեանը կա­­տարեց Ծո­­վինար Յով­­հաննի­­սեանի «Իմպրո­­վիզ»ը, Վա­­նաձո­­րի Շ. Տա­­լեանի անո­­ւան արո­­ւես­­տի դպրո­­ցի 4-րդ դա­­սարան­­ցի Դա­­ւիթ Բե­­ջանեանը եր­­գեր «Ջա­­մայ­­կա» նա­­պոլի­­տանա­­կան եր­­գը Ալա­­ւեր­­դու արո­­ւես­­տի դպրո­­ցի 7-րդ դա­­սարան­­ցի Դա­­ւիթ Խա­­ռատեանը նո­­ւագեց Կլաուս Բա­­դել­­տի «Կա­­րիբեան ծո­­վի ծո­­վահեն­­նե­­­րը» Ալա­­ւեր­­դու Ռ.Մե­­լիքեանի անո­­ւան երաժշտա­­կան դպրո­­ցի Սո­­ֆի Մկրտչեանը նո­­ւագեց ֆլեյ­­տա­­­յի վրայ Վերստովսկու «Վալս»ը, իսկ Սպի­­տակի աշու­­ղա­­­կան դպրո­­ցից Թա­­մարա Թար­­խա­­­նեանը եր­­գեց Շե­­րամի «Շո­­րորա»ն։ Վեր­­ջում Հրա­­չու­­հի Լո­­ռեցեանը աս­­մունքեց Սա­­յաթ-Նո­­վայի «Դուն էն գլխէն իմաս­­տուն իս»։

Իսկ Առ­­նօ Պա­­պաճա­­նեանի ճե­­մաս­­րա­­­հում այդ մի­­ջոցին ցու­­ցադրւում էին Լո­­ռու մար­­զի պա­­տանի նկա­­րիչ­­նե­­­րի աշ­­խա­­­տանքնե­­րը։ Այն պա­­հից, երբ պա­­տանին մա­­տիտը կամ վրձի­­նը դնում է թղթին, ինչպէս նաեւ պա­­րողը՝ ոտ­­քը դնում է բե­­մահար­­թա­­­կին, իսկ նո­­ւագո­­ղը՝ գոր­­ծի­­­քի լա­­րին կամ ստեղ­­նա­­­շարին, նա ար­­դէն մտնում է նոր, ոչ առօ­­րեական յա­­րաբե­­րու­­թիւննե­­րի մէջ աշ­­խարհի հետ։ Ես միշտ պա­­տանի ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծողնե­­րի հլու երկրպա­­գուն եմ, որով­­հե­­­տեւ ինձ հրա­­պու­­րում է նրանց առա­­ջին տպա­­ւորու­­թիւնը նրանց ապ­­րած տե­­ղից, ծա­­ռից ու ծա­­ղիկից, շէն­­քից ու բնու­­թիւնից։ Սա առա­­ջին սի­­րոյ ար­­տա­­­յայ­­տութիւնն է, որն այ­­լեւս եր­­բեք չենք տես­­նի հա­­սուն արո­­ւես­­տա­­­գէտի մօտ։

Կայ տար­­բե­­­րու­­թիւն արո­­ւես­­տի եւ մշա­­կոյ­­թի մի­­ջեւ. արո­­ւես­­տը ան­­հատն է ստեղ­­ծում, եւ դա­­րերի ըն­­թացքում մշա­­կոյթ է ձե­­ւաւո­­րում, աւան­­դոյթ դառ­­նում։ Աւան­­դա­­­կանօ­­րէն հա­­յերը ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծող են, եւ մեր մշա­­կոյ­­թի, կրթու­­թեան եւ սփոր­­տի նա­­խարա­­րու­­թիւնը մար­­զե­­­րի մարզպե­­տարան­­նե­­­րի հետ մէկ­­տեղ նման ծրագ­­րե­­­րի մի­­ջոցով միշտ իրա­­կանաց­­նում են շնոր­­հա­­­լի եւ տա­­ղան­­դա­­­ւոր սա­­ների ստու­­գա­­­տեսը։ Այդ ժա­­մանակ երե­­ւանեան դպրոց­­նե­­­րի սա­­ները դառ­­նում են հան­­դի­­­սական, ին­­չը կա­­րեւոր պայ­­ման է գե­­ղագի­­տական դաս­­տիարա­­կու­­թեան հա­­մար։ Սա­­կայն ես դէմ եմ այն բա­­ժանու­­մի, երբ Վա­­նաձո­­րը կամ Ստե­­փանա­­վանը դիտ­­ւում են որ­­պէս մար­­զա­­­յին քա­­ղաք­­ներ, իսկ Երե­­ւանը՝ մայ­­րա­­­քաղաք, որով­­հե­­­տեւ երբ Երե­­ւանից են մեկ­­նում մար­­զեր, ապա մայ­­րա­­­քաղաքն ու մար­­զը փոխ­­ւում են տե­­ղերով։

Իսկ ինձ այս հրա­­շալի հա­­մերգ- ցու­­ցա­­­հան­­դէ­­­սին հրա­­ւիրեց Լո­­ռու մարզպե­­տարա­­նի կրթու­­թեան, մշա­­կոյ­­թի եւ սփոր­­տի վար­­չութեան առա­­ջատար մաս­­նա­­­գէտ Մհեր Մե­­լիքեանը։ Բաց­­ման խօս­­քում նա շատ հե­­տաքրքիր անդրա­­դար­­ձաւ ազ­­գի հա­­ւաքա­­կանու­­թեան մա­­սին, որը սկիզբ է առ­­նում ան­­հա­­­տից եւ ստեղ­­ծում ազ­­գա­­­յին եւ հա­­մաշ­­խարհա­­յին ար­­ժէքներ ու յա­­ւելեց, որ այ­­սօ­­­րուայ օրը նո­­ւիր­­ւում է Գե­­ղեցի­­կի երկրպա­­գու­­նե­­­րին։ Մհեր Մե­­լիքեանը, զբա­­ղուե­­լով վար­­չա­­­րարու­­թեամբ, նաեւ դա­­սական եւ ժո­­ղովրդա­­կան եր­­գիչ է, բա­­ցի այդ այնպէս է ար­­տա­­­սանում Նա­­րեկա­­ցի, որ կար­­ծում եմ բո­­լորո­­վին պա­­տահա­­կան չէր մշա­­կոյ­­թի նա­­խարա­­րու­­թեան կող­­մից տա­­րիներ առաջ ար­­ժա­­­նացել «Գրի­­գոր Նա­­րեկա­­ցի» մե­­դալի...