85-րդ Պատրիարքի գահակալութիւնը

Ար­դէն յստա­կացած է Թուրքիոյ Հա­յոց 85-րդ նո­րըն­տիր պատ­րիարք Սա­հակ Բ.-ի գա­հակա­լու­թեան թո­ւակա­նը։ Պատ­րիար­քա­րանի քար­տուղա­րու­թե­նէ կա­տարո­ւած յայ­տա­րարու­թեան մէջ կը նշո­ւի, թէ գա­հակա­լու­թիւնը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 11 Յու­նո­ւարին Գումգա­բուի Աթո­ռանիստ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ մէջ կա­յանա­լիք յա­տուկ արա­րողա­կար­գով։ Նո­րըն­տիր սրբա­զանը յա­ջորդ օր պի­տի մա­տու­ցէ անդրա­նիկ Ս. Պա­տարա­գը դար­ձեալ Աթո­ռանիստ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ մէջ։ Կը տե­ղեկա­ցուի թէ այդ օր քա­ղաքիս հայ եկե­ղեցի­ներու մէջ Ս. Պա­տարագ պի­տի չմա­տու­ցո­ւի։

Ան­շուշտ այս պա­հուն տա­կաւին չէ յստա­կացած նո­րըն­տիր պատ­րիար­քի գա­հակա­լու­թեան ներ­կայ գտնո­ւելու հա­մար քա­ղաքս ժա­մանե­լիք հիւր հո­գեւո­րական­նե­րու անուանացանկը։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ