Շնորհաւոր Ամանոր

Չես գի­­տեր ինչ մտո­­րումնե­­րով նկա­­րիչ­­նե­­­րը, յատ­­կա­­­պէս ալ եր­­գի­­­ծան­­կա­­­րիչ­­նե­­­րը տա­­րեց պա­­ռաւի մը կեր­­պա­­­րով կը բնու­­թագրեն անցնող տա­­րին, որ ընկճո­­ւած կ՚երե­­ւի ամ­­բողջ տա­­րուայ մը ծանր լու­­ծին տակ եւ զինք փո­­խարի­­նելու կու գայ աշ­­խոյժ եւ առոյգ Ամա­­նորը։ Ինչ զար­­մա­­­նալի է անոր ճա­­կատա­­գիրը։ Այդ առոյգ երի­­տասարդն ալ ըն­­դա­­­մէնը մէկ տա­­րուայ տե­­ւողու­­թեան մէջ պի­­տի ստանձնէ հա­­մայն մարդկու­­թեան բե­­ռը եւ ինք ալ հեր­­թը պի­­տի փո­­խան­­ցէ յա­­ջոր­­դին։ Մինչդեռ մենք տա­­կաւին պի­­տի յա­­մառինք տա­­րինե­­րու հո­­լովոյ­­թին մեր վրայ գոր­­ծած աւե­­րը ուրանալու։ Պի­­տի յե­­տաձ­­գենք տա­­րինե­­րու կու­­տա­­­կու­­մին հետ հա­­մերաշ­­խե­­­լու հրա­­մայա­­կանը։ Միայն չա­­րիք­­նե­­­րով պի­­տի յի­­շենք անցնող տա­­րին եւ բո­­լոր դրա­­կան ակնկա­­լու­­թիւննե­­րը պի­­տի վե­­րագ­­րենք նոր եկո­­ղին։ Բո­­լոր բա­­րի մաղ­­թանքնե­­րը պի­­տի ըլ­­լայ այդ նո­­րին հետ կա­­պուած։ «Թող Նոր Տա­­րին …» ըսե­­լով բա­­ցիկ­­ներ պի­­տի ու­­ղարկենք մէկս միւ­­սին, բայց տե­­ղի պի­­տի չբե­­րենք այդ ցան­­կութիւննե­­րու պա­­հան­­ջած հրա­­մայա­­կանը։

Հրա­­ժարինք ի զուր խաբ­­կանքէ։ Նոր Տա­­րին տոպ­­րա­­­կին մէջ շալ­­կե­­­լով չէ որ պի­­տի բե­­րէ աշ­­խարհի խա­­ղաղու­­թիւնը։ Մենք է, որ պի­­տի մարտնչինք այդ ցան­­կութեան տի­­րանա­­լու հա­­մար։ Եթէ չու­­նինք նման կամք, պար­­տինք ազատ թո­­ղել խեղճ Կա­­ղանդ Պա­­պան, որ իր գիտ­­ցած եղա­­նակով եր­­թայ ու գայ տա­­րեկան հո­­լովոյ­­թով։ Չէ որ կ՚ըսէր Աշուղ Ճի­­վանի. «Ձա­­խորդ օրե­­րը ձմրան նման կու գան ու կ՚եր­­թան»։ Բաւ է հա­­մոզուին այ­­լեւս կու գան ու կ՚եր­­թան իւ­­րա­­­քան­­չիւր տա­­րուայ հետ միասին։ Ոչ մէկ տա­­րի ինքնին չա­­րու­­թեան պատ­­ճա­­­ռը չէ։ Ամէն տա­­րուայ մէջ կան, թէ ու­­րախ եւ թէ տխուր պա­­տահար­­ներ։ Մենք ենք, որ մեզ շատ ցաւ­­ցուցած չար պա­­տահար­­նե­­­րը կը յի­­շենք առ­­հա­­­սարակ եւ անոնց փրկու­­թիւնն ալ կը վե­­րագ­­րենք թո­­ւակա­­նի պարզ փո­­փոխու­­թեանն միայն։ Տա­­րինե­­րը կ՚անցնին կ՚եր­­թան իրենց հետ կը սպա­­ռի նաեւ մեր հիւ­­րութեան օրե­­րը աշ­­խարհի վրայ եւ քա­­նի որ մեր ու­­ժե­­­րէն վեր է այդ եր­­թի հեր­­թա­­­կանու­­թիւնը, ու­­րեմն ի՞նչ փոյթ՝ եկէք մենք ալ դի­­մենք գե­­րիշ­­խո­­­ղին եւ բա­­րեմաղ­­թանքնե­­րով դի­­մաւո­­րենք Ամա­­նորը։

Շնոր­­հա­­­ւոր Նոր Տա­­րի բո­­լորին ու բո­­լորին։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ