ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Նոյն ժամուն, նոյն վայրը

19Յունուար 2020-ին թե­­ւակո­­խած կ՚ըլ­­լանք «Ակօս»ի հիմ­­նա­­­դիր Հրանդ Տին­­քի մա­­հուան 13-ամեակը։ «Հրան­­դի Ըն­­կերնե­­րը» հար­­թա­­­կը այս տա­­րուայ հա­­մար որո­­շեց իմաս­­տա­­­լից կար­­գա­­­խօս մը՝ «Ամչնա­­լու հա­­մար ուշ չէ»։

Ցան­­կա­­­ցած երկրի հա­­մար ամօ­­թալի է իր քա­­ղաքա­­ցիի մտա­­ծումնե­­րուն պատ­­ճա­­­ռաւ սպան­­նո­­­ւիլը։ Երկրի իւ­­րա­­­քան­­չիւր վա­­րիչ պէտք է ամօ­­թի զգա­­ցում ապ­­րի իր ղե­­կավա­­րած երկրի մէջ նման դէպք պա­­տահած ըլ­­լա­­­լուն հա­­մար։ Այս գի­­տակ­­ցութիւ­­նը կամ հաս­­կա­­­ցողու­­թիւնն է, որ օրա­­կար­­գի կը բե­­րեն Հրան­­դի Ըն­­կերնե­­րը։

Սա­­կայն մենք դառն փոր­­ձութիւ­­նով գի­­տենք, թէ այս երկրի մէջ խնդի­­րը ու­­րիշ երե­­սակ ալ ու­­նի։ Այդ երե­­սակով ալ յա­­ճախ կը հան­­դի­­­պինք հա­­կասու­­թեան մը։ Երկրի իշ­­խա­­­նու­­թիւննե­­րը պաշ­­տօ­­­նապէս դա­­տապար­­տե­­­լով հան­­դերձ նման ոճիր­­նե­­­րը, իրա­­կանու­­թեան մէջ կը հա­­մակեր­­պին այդ յան­­ցա­­­գոր­­ծութեան։ Այդպէս է, որ կը գոր­­ծէ ան­­պատժե­­լիու­­թիւնը։ Ար­­դար ըլ­­լա­­­լու հա­­մար պար­­տինք ամէն ինչ տես­­նել իր ամ­­բողջու­­թեան մէջ։ Ապա թէ ոչ դիւ­­րաւ կրնանք տա­­րուիլ մեզ խա­­բել մի­­տող կեղծ ար­­ցունքնե­­րէն։ Յի­­շենք Հրան­­դի սպան­­նո­­­ւած օրը։ Այդ օր Իս­­թանպու­­լի կու­­սա­­­կալ Մու­­համմէր Կիւ­­լեր տա­­կաւին աս­­տի­­­ճան­­նե­­­րուն վրայ փոր­­ձեց վստա­­հեց­­նել թէ կա­­տարո­­ւածը քա­­նի մը ազ­­գայնա­­կան երի­­տասար­­դի ան­­հա­­­տական գործն է։ Նոյն կու­­սա­­­կալը ապա ար­­գելք եղաւ իր անձնա­­կազ­­մին այս նիւ­­թի հետ առնչո­­ւած հար­­ցաքննո­­ւելուն։ Մինչդեռ Հրանդ ոճի­­րի օրը լոյս տես­­նող իր թեր­­թին մէջ մատ­­նանշած էր այդ նոյն անձնա­­կազ­­մին դե­­րակա­­տարու­­թիւնը, զինք դէ­­պի մահ տա­­նող դա­­ւադ­­րութեան մէջ։

Դար­­ձեալ բո­­լորս գի­­տենք, թէ Հրանդ Տին­­քի սպա­­նու­­թիւնը եր­­բեք եզա­­կի երե­­ւոյթ մը չէ եղած Թուրքիոյ պատ­­մութեան մէջ։ Եթէ այդ պատ­­մութիւ­­նը փոր­­ձենք ան­­ցեալի հիմ­­քե­­­րու վրայ դի­­տել, պէտք է պա­­տաս­­խան գտնենք թէ ի՞նչ եղած է Գրի­­գոր Զոհ­­րա­­­պը դէ­­պի աք­­սո­­­րավայր տա­­նող աւա­­զակին, երբ այս վեր­­ջինս վայ­­րա­­­գօրէն սպա­­նած էր Թուրքիոյ Խորհրդա­­րանի ամե­­նակար­­կա­­­ռուն երես­­փո­­­խան­­նե­­­րէն մէ­­կը։ Ի՞նչ պատ­­ժի ար­­ժա­­­նացած էր վի­­պագիր Սա­­պահատ­­տին Ալին սպան­­նող ոճ­­րա­­­գոր­­ծը։ Կամ ի՞նչ եղաւ Ռո­­պոսքիի գիւ­­ղա­­­ցինե­­րը ռմբա­­կոծող­­նե­­­րու խնդի­­րը։

Այ­­սօր յստա­­կօրէն գի­­տենք, թէ Թուրքիոյ հան­­րա­­­պետու­­թիւնը խնդիր ու­­նի ժո­­ղովրդա­­վարու­­թեան հետ։ Այդ է, որ պի­­տի պա­­հան­­ջէ Թուրքիոյ հա­­սարա­­կու­­թիւնը կամ ալ հա­­սարա­­կու­­թեան որոշ գի­­տակ­­ցութեան հա­­սած հա­­տուա­­ծը։ Բայց ո՞վ պի­­տի կրնայ գո­­հացու­­ցիչ պա­­տաս­­խան տալ այդ հա­­տուա­­ծի պա­­հանջնե­­րուն, երբ տա­­կաւին բան­­տարկո­­ւած կը մնան Օս­­ման Քա­­ւալա­­յի նման հա­­սարա­­կական գոր­­ծիչներ, Ահ­­մետ Ալ­­թա­­­նի նման վի­­պագիր­­ներ կամ Սե­­լահատ­­տին Տէ­­միր­­թա­­­շի նման քա­­ղաքա­­կան գոր­­ծիչներ։

Թուրքիոյ հան­­րա­­­պետու­­թիւնը որ­­պէս ժա­­ռան­­գորդ Օսմանեան կայսրութեան, միշտ սի­­րած է բռնի ու­­ժով ճնշել իրեն հա­­մար ան­­պա­­­տեհ թո­­ւացող բո­­լոր մտքե­­րը։ Իշ­­խա­­­նու­­թիւնը հիմ­­նած է այդ վայ­­րագ բռնու­­թեան վրայ։ Ու­­րեմն որ­­քա­­­նով իմաս­­տա­­­լից է յոյս կա­­պել թէ իշ­­խա­­­նու­­թիւնը յան­­կարծ փո­­խէ իր կե­­ցուած­­քը եւ ամօթ զգայ իր չար արարքնե­­րէն։

Յի­­շենք ան­­ցեալի Ներ­­քին գոր­­ծոց նա­­խարար­­նե­­­րէն Մեհ­­մետ Աղա­­րի պա­­տաս­­խա­­­նը իր սպան­­նո­­­ւած ամուսնոյն հա­­մար ար­­դա­­­րու­­թիւն պա­­հան­­ջող Կիւլտալ Մումճո­­ւին. «Պա­­տին վրայ ծուռ աղիւս մը կայ, այդ աղիւ­­սը տե­­ղէն հա­­նելով է որ կրնանք լու­­սա­­­բանել այս ոճի­­րը, բայց եթէ այդ աղիւ­­սին դպչինք ամ­­բողջ պա­­տը փուլ կու գայ» ըսած էր Մեհ­­մետ Աղար։ Թե­­րեւս սա ամե­­նակա­­րեւոր խոս­­տո­­­վանու­­թիւնն էր, որ կու գար պե­­տական վա­­րիչէ մը եւ որուն ար­­դիւնքը մնաց ան­­փո­­­փոխ, ոչ ոք հա­­մար­­ձա­­­կեցաւ այդ ծուռ ու սխալ աղիւ­­սը տե­­ղէն դուրս բե­­րելու։ Այ­­սօր ալ երե­­ւոյ­­թը կը մնայ նոյն ան­­փո­­­փոխու­­թեան մէջ։ Ամչնա­­լը կը վի­­ճակի անոնց, որոնք ան­­մեղ են։ Իսկ մե­­ղաւոր­­նե­­­րը իրենց մեղ­­քը քօ­­ղար­­կե­­­լու դեռ բա­­զում պատ­­ճառներ ու­­նին իրենց առ­­ջեւ։

pakrates@yahoo.com