ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Ինչպէ՞ս լուսաւորել խաւարը

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

dzovinarlok@gmail.com

Այս տարի լրանում է մեծն ռուս գրող Չե­­խովի 160-ամեակը (1860-1904)։ Յի­­շենք մի քա­­նի փաստ նրա կեան­­քից։ Չե­­խովը խոս­­տո­­­վանում էր, որ ման­­կութիւն չի ու­­նե­­­ցել։ Ըն­­տա­­­նիքում վեց երե­­խայ էին. հայ­­րը առա­­ւօտեան ժա­­մը 5-ին նրանց արթնաց­­նում էր, որ­­պէսզի նրանք եր­­գէն եկե­­ղեցա­­կան երգչախմբում, իսկ դպրո­­ցից յե­­տոյ երե­­խանե­­րը նպա­­րավա­­ճառու­­թեամբ էին զբաղ­­ւում հօր խա­­նու­­թում։ Երբ հայ­­րը սնան­­կա­­­ցաւ եւ ըն­­տա­­­նիքը տե­­ղափո­­խուեց Մոս­­կո­­­ւա, ապա Տա­­գան­­րո­­­գում մնաց միայն Ան­­տոն Չե­­խովը։ 16 տա­­րեկան էր, կա­­րողա­­ցաւ հո­­գալ ինքնի­­րեն եւ նոյ­­նիսկ փող ու­­ղարկել ծնող­­նե­­­րին։ Այ­­նուհե­­տեւ դար­­ձաւ բժիշկ եւ գրող։ Չե­­խովը թո­­քախտ էր, բայց մեկ­­նեց Սա­­խալին կղզի, որը գտնւում է Ռու­­սաստա­­նի հե­­ռաւոր արե­­ւել­­քում, սա­­կայն գրո­­ղին հե­­տաքրքրում էին աք­­սո­­­րավայ­­րե­­­րը եւ աք­­սո­­­րեալ­­նե­­­րի վի­­ճակը։ Չե­­խովն այն գրող­­նե­­­րից է, որին պէտք է կար­­դալ ամ­­բողջ կեան­­քի ըն­­թացքում։ Չե­­խովին անդրա­­դար­­ձայ մի նպա­­տակով՝ մէջ բե­­րել նրա մի քա­­նի դի­­պուկ ասո­­ւած­­նե­­­րը։ Այ­­սօ­­­րուայ նիւ­­թիս վե­­րաբե­­րեալ դրանք երեքն են.

1.Դառ­­նալ գրող բո­­լորո­­վին դժո­­ւար չէ։ Չկայ որե­­ւէ մի տգեղ, ով չի կա­­րողա­­նայ գտնել իրեն զոյգ ու չկայ որե­­ւէ ան­­հե­­­թեթու­­թիւն, որը չը կա­­րողա­­նայ ու­­նե­­­նալ ըն­­թերցող։

2. Հար­­ցը յո­­ռետե­­սու­­թեան կամ լա­­ւատե­­սու­­թեան մէջ չէ, այ նրա մէջ է, որ 100-ից 99-ը խելք չու­­նեն։

3. Ամէն նո­­րած­­նին հար­­կա­­­ւոր է ջա­­նասի­­րու­­թեամբ լո­­ւանալ, եւ երբ հան­­դարտո­­ւի առա­­ջին տպա­­ւորու­­թիւննե­­րից, ուժգին ծե­­ծել՝ ասե­­լով «Մի՛ գրի, մի՛ գրի, մի՛ դար­­ձիր գրող»։

Իսկ այժմ կը ներ­­կա­­­յաց­­նեմ եր­­կու տե­­սակ երե­­ւոյթներ, որի հետ մենք առընչւում ենք մեր ժա­­մանակ­­նե­­­րում, այ­­սինքն Հա­­յաս­­տա­­­նի ան­­կա­­­խացու­­մից յե­­տոյ։ Առա­­ջին երե­­ւոյ­­թը կա­­պուած է գրա­­մոլու­­թեան հետ։ Գրաքննու­­թիւնը ան­­ցեալում է։ Այ­­սօր ով ու­­զում՝ գրում է, տպագ­­րում է եւ դնում է իր գրա­­ծը վա­­ճառ­­քի։ Ար­­դիւնքում հրա­­տարակ­­չութիւննե­­րը ծաղ­­կում են։ Հե­­տաքրքիր է, որ գտնւում են իս­­կա­­­կան գրող­­ներ, որոնք խմբագ­­րում են, նա­­խաբան են գրում եւ նոյ­­նիսկ թարգմա­­նում այդ “հե­­ղուկ նիւ­­թը”։ Ինչպէս հի­­մա ասում են «Փո­­ղին մուննաթ»՝ գրա­­մոլը վճա­­րում է աշ­­խա­­­տան­­քի հա­­մար, թարգմա­­նիչն էլ իր գործն է անում...

Ինչպէ՞ս տար­­բե­­­րակել գրա­­մոլին։ Շատ դիւ­­րին է. մար­­դու մի­­ջակու­­թիւնը դէմ­­քին է գրո­­ւած լի­­նում, սա­­կայն եթէ այ­­նո­­­ւամե­­նայ­­նիւ խա­­բուէք, ապա առա­­ջին իսկ պար­­բե­­­րու­­թիւնից, նոյ­­նիսկ նա­­խադա­­սու­­թիւնից դա երե­­ւում է։ Վեր­­ջերս մէկն իր գիր­­քը ինձ նո­­ւիրեց եւ սպա­­սում էր իմ ար­­ձա­­­գան­­գին։ Գիր­­քը մի բա­­րերա­­րի մա­­սին էր, եւ հե­­ղինա­­կը ըն­­թերցո­­ղին ու­­զում էր հա­­մոզել, որ նա լաւ մարդ է, սի­­րում է իր հայ­­րե­­­նիքը, օգ­­նում է հայ­­րե­­­նիքին նիւ­­թա­­­պէս։ 90 էջ «ջուր էր ծե­­ծում», սա­­կայն այդպէս էլ չը հա­­մոզեց...Ի հար­­կէ, ես նրան չար­­ձա­­­գան­­գե­­­ցի, որով­­հե­­­տեւ ըն­­դունակ չեմ կեղ­­ծել, բայց եթէ իմ կար­­ծի­­­քը յայտնէի, ապա կ՚ասէի հե­­տեւեալը.

- Են­­թադրենք դու նկա­­րիչ ես եւ պէտք է քո հե­­րոսին այնպէս պատ­­կե­­­րես, որ դի­­ման­­կա­­­րը վեր­­նագրես «Լաւ մարդ»։ Ու­­րեմն դու այնպէս պի­­տի նրան մա­­տիտով կամ իւ­­ղա­­­ներ­­կով պատ­­կե­­­րես, որ տես­­նողն ին­­քը բա­­ցական­­չի «Ի՛նչ լաւ մարդ է»։ Այդպէս էլ գրա­­կանու­­թեան մէջ է. դու այնպէս պի­­տի հե­­րոսին նկա­­րագ­­րես, որ ըն­­թերցողն ին­­քը եզ­­րա­­­կաց­­նի, թէ ի՛նչ լաւ մար­­դու մա­­սին է խօս­­քը։ Իսկ քո գրքում այդ մար­­դը դուրս մնաց էջե­­րից…։

Այժմ անդրա­­դառ­­նամ երկրորդ երե­­ւոյ­­թին, որը տա­­րածո­­ւած է մեր օրե­­րում։ Կան բազ­­մա­­­թիւ մար­­դիկ, որոնք զբաղ­­ւում են աղ­­բիւրա­­գիտու­­թեամբ. նրանց հե­­տաքրքրու­­թիւննե­­րը շար­­ժում են իրենց աշ­­խա­­­տասի­­րու­­թիւնը եւ նրանք այնքան տո­­ւեալ­­ներ են հա­­ւաքում ինչ-որ մի նիւ­­թի վե­­րաբե­­րեալ, որ կա­­րիք են զգում գրքի վե­­րածել եւ տպագ­­րել։ Սա­­կայն ինչ-որ մի պահ հիաս­­թափւում են եւ պատ­­ճա­­­ռը չը գնա­­հատո­­ւած լի­­նելու մէջ է։ Ասում են, թէ ոչ ոքու դա չի հե­­տաքրքրում, իրենց իսկ մի­­ջոց­­նե­­­րով տպագ­­րած գիր­­քը չի վա­­ճառ­­ւում, ու­­րեմն ո՞ւմ է պէտք իրենց աշ­­խա­­­տան­­քը։ Նրանց խռով­­քը, վի­­րաւո­­րուա­­ծու­­թիւնը...պե­­տու­­թեան հան­­դէպ է, նրանց կար­­ծի­­­քով պե­­տու­­թիւնը պի­­տի հո­­վանա­­ւորի նման աշ­­խա­­­տանքնե­­րը. ահա թէ ին­­չումն է խնդի­­րը։ Այս ախ­­տը ես որա­­կում եմ որ­­պէս կամ­­քի մի­­ջակու­­թիւն եւ ու­­զում եմ նման հիաս­­թա­­­փուած մարդկանց միայն մի հարց ուղղել.

-Պատ­­կե­­­րաց­­նո՞ւմ էք, եթէ նման կերպ մտա­­ծէր Կո­­միտա­­սը կամ շատ ու­­րիշ մեր մե­­ծերը, որոնք ոչինչ չակնկա­­լելով իրենց ժա­­մանա­­կակից­­նե­­­րից, ու­­սումնա­­սիրում էին եւ բա­­ւարա­­րում իրենց հե­­տաքրքրու­­թիւննե­­րը, ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծում, գրում, նկա­­րում եւ այ­­րում իրենց սրտի մի­­ջի կրա­­կը…։ Այ­ս­պի­­­սով լու­­սա­­­ւորում էին խաւարը...