ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Ապրիլի 5-ին գնալու ենք հանրաքուէի

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

dzovinarlok@gmail.com

Փետրուարի 9-ին ՀՀ նա­­խագահ Ար­­մէն Սարգսեանը ստո­­րագ­­րեց հրա­­մանա­­գիր, որում ասո­­ւած է.

«Ղե­­կավա­­րուե­­լով Սահ­­մա­­­նադ­­րութեան 206-րդ յօ­­դուա­­ծով, ինչպէս նաեւ «Հան­­րա­­­քուէի մա­­սին» սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան օրէն­­քի 12-րդ յօ­­դուա­­ծի 1-ին մա­­սով եւ հիմք ըն­­դունե­­լով Ազ­­գա­­­յին Ժո­­ղովի 2020 թո­­ւակա­­նի Փետ­­րո­­­ւարի 6-ի «Հա­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պետու­­թեան Սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան փո­­փոխու­­թիւննե­­րի նա­­խագ­­ծի հան­­րա­­­քուէի դնե­­լու մա­­սին» ԱԺՈ-001-Ն որո­­շու­­մը.

1.Հա­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պետու­­թեան Սահ­­մա­­­նադ­­րութեան փո­­փոխու­­թիւննե­­րի հան­­րա­­­քուէին նշա­­նակել 2020 թո­­ւակա­­նի ապ­­րի­­­լի 5-ին»։

Այսպի­­սով Ժո­­ղովուրդը պի­­տի հան­­րա­­­քուէի գնայ։ Տե­­ղամա­­սեր։ Իրա­­ւական խրթին հարց պի­­տի լու­­ծեն մեր քո­­ւէնե­­րը։ Եթէ փո­­ղոցում մարդկանց կանգնեց­­նես եւ հարցնես, թէ պէ՞տք է ար­­դեօք այդ հան­­րա­­­քուէն, շա­­տերը կը պա­­տաս­­խա­­­նեն «Այո», բայց նաեւ կը տա­­րակու­­սեն, որով­­հե­­­տեւ ի՞նչ փո­­փոխու­­թիւննե­­րի մա­­սին է խօս­­քը...

Ժո­­ղովուրդը եր­­կու տա­­րի առաջ դուրս եկաւ հա­­կաժո­­ղովրդա­­կան հա­­մակար­­գի դէմ «Քա՛յլ արա, մեր­­ժիր Սեր­­ժին» կար­­գա­­­խօսով։ Այ­­նուհե­­տեւ 2018-ի դեկ­­տեմբե­­րին ար­­տա­­­հերթ խորհրդա­­րանա­­կան ընտրու­­թիւննե­­րի ար­­դիւնքում ձե­­ւաւո­­րուեց 7-րդ գու­­մարման Ազ­­գա­­­յին Ժո­­ղով ար­­դէն նոր կազ­­մով։ Մեր­­ժո­­­ւած Սեր­­ժի կու­­սակցու­­թիւնը, այ­­սինքն Հա­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պետա­­կան կու­­սակցու­­թիւնը (ՀՀԿ-ն) ստա­­ցաւ 59 հա­­զար 83 ձայն (4,70 տո­­կոսը) եւ չը մտաւ խորհրդա­­րան։ Նոր ԱԺ-ը ու­­նե­­­ցաւ 132 պատ­­գա­­­մաւոր։ «Իմ քայ­­լը» դա­­շին­­քը ստա­­ցաւ 88 ման­­դատ, «Բար­­գա­­­ւաճ Հա­­յաս­­տա­­­նը»՝ 26, «Լու­­սա­­­ւոր Հա­­յաս­­տա­­­նը»՝ 18։ Տա­­լով ձայ­­նե­­­րը ի օգուտ «Իմ քայ­­լը» դա­­շին­­քի, ժո­­ղովուրդը տո­­ւեց իր քո­­ւէնե­­րը յե­­ղափո­­խու­­թիւն իրա­­կանաց­­րած Նի­­կոլ Փա­­շինեանին։ Ընտրու­­թիւննե­­րին մաս­­նակցե­­ցին 11 քա­­ղաքա­­կան ու­­ժեր՝ 9 կու­­սակցու­­թիւններ եւ 2 դա­­շինք («Իմ քայ­­լը» եւ «Մենք»)։ Յե­­տոյ շա­­տերը ափ­­սո­­­սացին, որ ըն­­դա­­­մէնը երեք մաս­­նա­­­կից­­ներ մտան Ազ­­գա­­­յին Ժո­­ղով, բայց ժո­­ղովուրդը առաջ­­նորդո­­ւեց պատ­­մա­­­կան նոր պա­­հի ազ­­դե­­­ցու­­թեան ներ­­քոյ, որից յե­­տոյ հիաս­­թա­­­փու­­թիւն ապ­­րեց։ Փո­­խուեց կա­­ռավա­­րու­­թեան կազ­­մը։ Փո­­խուեց Ազ­­գա­­­յին Ժո­­ղովի կազ­­մը։ Սա­­կայն կար մի կա­­ռոյց, որը դե­­ռեւս մնում էր որ­­պէս հան­­րա­­­պետա­­կան­­նե­­­րի սիւն. դա Սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան Դա­­տարանն էր, որին միշտ բախ­­ւում էր ժո­­ղովուրդը, չստա­­նալով ՍԴ-ի ան­­դամնե­­րից ող­­ջա­­­միտ, մար­­դուն հաս­­կա­­­նալի մի բա­­ցատ­­րութիւն, թէ ին­­չո՞ւ են ընտրու­­թիւննե­­րը անցնում ընտրա­­կեղ­­ծիքնե­­րով։ Ահա թէ ինչպէս բնու­­թագրեց այդ պա­­տաս­­խա­­­նը վար­­չա­­­պետ Նի­­կոլ Փա­­շինեանը փետ­­րո­­­ւարի 6-ին իր Ազ­­գա­­­յին Ժո­­ղուում կա­­յացած ելոյ­­թում. «… դա հա­­կասում է իրա­­ւակի­­րառ պրակ­­տի­­­կայի նա­­խադէ­­պային տրա­­մաբա­­նու­­թեան յա­­տուկ մա­­սի սանքցիոն կան­­խա­­­վար­­կա­­­ծի կոն­­վենցիոնալ զսպման անհրա­­ժեշ­­տութեանը»։ Հաս­­կա­­­ցա՞ք։ Ի հար­­կէ ոչ մի բան չհաս­­կա­­­ցաք,որով­­հե­­­տեւ դա ան­­հասկա­­նալի բա­­ռերի կոյտ էր։ Այժմ տես­­նենք, թէ ո՞ր հա­­մատեքստում վար­­չա­­­պետը ար­­տա­­­սանեց այդ բա­­ռերի կոյ­­տը.

Վար­­չա­­­պետ Նի­­կոլ Փա­­շինեան.

- Սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան Դա­­տարա­­նը Եր­­րորդ հան­­րա­­­պետու­­թիւնում տէ ֆակ­­տօ (de facto) եւ դէ յու­­րէ դար­­ձել էր տա­­նիք ընտրու­­թիւննե­­րի կեղծման, ապօ­­րինի իշ­­խա­­­նու­­թեան գո­­յու­­թեան, իշ­­խա­­­նու­­թեան բռնա­­զաւթման հա­­մար։ 1996, 1998, 2003, 2008, 2013-թո­­ւական­­նե­­­րի նա­­խագա­­հական ընտրու­­թիւննե­­րում Սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան Դա­­տարա­­նը դար­­ձել է այն գոր­­ծի­­­քը, որով ժո­­ղովրդին թոյլ չի տրո­­ւել իրաց­­նել երկրում իշ­­խա­­­նու­­թիւն ձե­­ւաւո­­րելու իր իրա­­ւունքը, որով­­հե­­­տեւ ՍԴ-ը ամէն ան­­գամ պլշած աչ­­քե­­­րով Հա­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պետու­­թեան քա­­ղաքա­­ցուն բա­­ցատ­­րել է, որ ին­­քը, այ­­սինք քա­­ղաքա­­ցին չի կա­­րող երկրում իշ­­խա­­­նու­­թիւն ձե­­ւաւո­­րել,որով­­հե­­­տեւ դա հա­­կասում է իրա­­վէւա­­կիրառ պրակ­­տի­­­կայի նա­­խադէ­­պային տրա­­մաբա­­նու­­թեան յա­­տուկ մա­­սի սանքցիոն կան­­խա­­­վար­­կա­­­ծի կոն­­վենցիոնալ զսպման անհրա­­ժեշ­­տութեանը»։ Իսկ ար­­դեօք մենք ու­­նե՞նք մեր երա­­զան­­քի հա­­ւասա­­րակշռո­­ւած Սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան Դա­­տարան, որը նա­­խատե­­սուած է հէնց այս պա­­հին գոր­­ծող սահ­­մա­­­նադ­­րութեամբ։ Ո՛չ, չու­­նենք։ Մենք այս ըն­­թացքում գտնո­­ւել ենք կի­­սանա­­խագա­­հական հա­­մակար­­գից խորհրդա­­րանա­­կան հա­­մակար­­գի անցնե­­լու տա­­րան­­ցիկ փու­­լում։ Կ՚ու­­նե­­­նա՞նք թէ չենք ու­­նե­­­նայ երա­­զան­­քի Սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան Դա­­տարան, որը չի լի­­նի քա­­ղաքա­­կան մի խմբա­­ւոր­­ման կրնկի տակ։ Այո՚, կ՚ու­­նե­­­նանք, բայց եթէ որե­­ւէ բան չփո­­խենք, ապա կ՚ու­­նե­­­նաք 2035թո­­ւակա­­նին։Աշ­­խարհում չկայ գո­­նէ մէկ եր­­կիր, որ ՍԴ-ի սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան վե­­րահսկո­­ղու­­թեան լիազօ­­րու­­թիւնը լի­­նի առանց ծա­­ւալ­­նե­­­րի սահ­­մա­­­նափակ­­ման, այ­­սինքն լի­­նի անքննե­­լի, ան­­բե­­­կանե­­լի։ Մեր երկրում հա­­կակշռո­­ւած է նա­­խագա­­հի ինստի­­տու­­տը, կա­­ռավա­­րու­­թեան եւ վար­­չա­­­պետի ինստի­­տու­­տը, նոյ­­նիսկ Ազ­­գա­­­յին Ժո­­ղովը, իսկ ՍԴ-ը չու­­նի ոչ մի հա­­կակ­­շիռ։ ՀՀ-ում իշ­­խա­­­նու­­թեան է եկել ժո­­ղովուրդը։ Մենք պար­­զա­­­պէս ժո­­ղովրդի ներ­­կա­­­յացու­­ցիչն ենք։ Մենք ներ­­կա­­­յաց­­նում ենք ժո­­ղովրդին, ինչպէս նա­­խատե­­սուած է սահ­­մա­­­նադ­­րութեան ոչ փո­­փոխե­­լի 2-րդ յօ­­դուա­­ծում։ Իսկ Սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան Դա­­տարա­­նը չի ներ­­կա­­­յաց­­նում ժո­­ղովրդին, այլ ներ­­կա­­­յաց­­նում է Սերժ Սարգսեանի կո­­ռումպա­­ցուած իշ­­խա­­­նու­­թեանը, եւ այն պէտք է հե­­ռանայ։

Այ­­նուհե­­տեւ Նի­­կոլ Փա­­շինեանը կո­­չով դի­­մեց ՍԴ-ի նա­­խագահ Հրայր Թով­­մա­­­սեանին եւ 6 ան­­դամնե­­րին, որ­­պէսզի նրանք մին­­չեւ հան­­րա­­­քուէի նշա­­նակ­­ման օրը հրա­­ժարա­­կան տան։ Ի հար­­կէ դա տե­­ղի չու­­նե­­­ցաւ…

Ընդդի­­մադիր­­նե­­­րը չեն հաս­­կա­­­նում, ին­­չո՞ւ է պէտք ժո­­ղովրդի որո­­շու­­մը. եթէ ժո­­ղովուրդը ձայ­­նե­­­րի մե­­ծամաս­­նութեամբ «Իմ քայ­­լը» դա­­շին­­քին է ընտրել խորհրդա­­րանա­­կան ընտրու­­թիւննե­­րում, հե­­տեւա­­բար թող Ազ­­գա­­­յին ժո­­ղովն էլ լու­­ծի այդ հար­­ցը, այլ ոչ թէ պե­­տու­­թիւնը գու­­մարներ ծախ­­սի եւ ժո­­ղովրդին ու­­ղարկի տե­­ղամա­­սեր, բայց «Իմ քայ­­լը» դա­­շին­­քը, վար­­չա­­­պետը ինչպէս միշտ դի­­մում են ժո­­ղովրդի աջակ­­ցութեան։ Ի՞նչ է եղել որ, ասում են վար­­չա­­­պետին սա­­տարող­­նե­­­րը, Շվեյ­­ցա­­­րիայում միշտ էլ ժո­­ղովուրդն է լու­­ծում հար­­ցե­­­րը, թող մեզ մօտ էլ Շվեյ­­ցա­­­րական ձե­­ւով լի­­նի։ Ոմանք էլ կար­­ծում են, որ սահ­­մա­­­նադ­­րութիւ­­նը պէտք է փո­­խուի ամ­­բողջու­­թեամբ, այլ ոչ թէ ան­­ձե­­­րը փո­­խուեն։ Այսպի­­սի տա­­րակար­­ծութիւն է տի­­րում քա­­ղաքա­­կան դաշ­­տում, իսկ ժո­­ղովո՞ւրդը… ժո­­ղովուրդը պի­­տի պաշտպա­­նի իր յե­­ղափո­­խու­­թիւնը, որը շա­­րու­­նակւում է։