Իտլիպի բախումներու ընթացքին հայ զինուոր մը զոհուեցաւ

Հալէ­պի հայ­կա­կան «Գան­ձա­սար» շա­բաթա­թեր­թի տո­ւած տե­ղեկու­թիւնով ՝ մի­ջադէ­պը տե­ղի ու­նե­ցած է Փետ­րուարի 5-ին։

Զո­հուած զի­նուո­րի անու­նը Ժան Քե­թեն­ճիեան է։1988 թո­ւակա­նի ծնած Քե­թեն­ճիեանի յու­ղարկա­ւորու­թեան արա­րողու­թիւնը կա­յացաւ 6 Փետ­րո­ւարին Հա­լէպի Սուրբ Խաչ եկե­ղեց­ւոյ մէջ.

Իտ­լի­պէ 15 քմ դէ­պի արե­ւելք գտնուող Սե­րաքի­պը կը գտնո­ւի եր­կու հիմ­նա­կան ճա­նապարհնե­րու խաչ­մե­րու­կին, որոնք սու­րիական բա­նակը կը ցան­կա­նայ իր վե­րահսկո­ղու­թեան տակ վերցնել։

Այս շա­բաթ աւե­լի վաղ սու­րիական բա­նակը շար­ժած էր դէ­պի Իտ­լիպ եւ Սա­րաքիպ, որ­պէսզի ապա­հովէ Հա­լէպը եւ Դա­մաս­կո­սը միաց­նող Մ5 մայ­րուղիի հա­սանե­լիու­թիւնը եւ իր հսկո­ղու­թեան տակ վերցնէ այդ շրջա­նը։

Թրքա­կան զի­նեալ ու­ժե­րու թիւ 7 Դի­տակէ­տը, որը կը գտնո­ւի Թել-Թու­քան, նոյնպէս մնա­ցած է ռե­ժիմի կող­մէ վե­րահսկո­ւած գօ­տին։

Այսպէ­սով, ռե­ժիմի վե­րահսկո­ղու­թեան տակ գտնո­ւող տա­րածքնե­րուն գտնո­ւող թրքա­կան դի­տակէ­տերու քա­նակը հա­սած է երե­քի։

Կը սպա­սուի, որ սու­րիական բա­նակի յա­ջորդ թի­րախը Սա­րաքի­պէ ետք կը դառ­նայ Սար­մին քա­ղաքը։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ