ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Առեղծուածային մահերը բանակում

dzovinarlok@gmail.com

Փետրուարի 14-ն էր. Վա­­լեն­­թի­­­նի օրը։ Մէկ ել կար­­դում ենք լու­­րե­­­րում, որ Ար­­ցա­­­խում զի­­նուո­­րի դի է յայտնա­­բերուել։ Յե­­տոյ լու­­րը հա­­մալրւում է. մա­­հուան հան­­գա­­­մանքնե­­րը չեն պար­­զա­­­բանո­­ւած։ Յե­­տոյ իմա­­նում ենք, որ զին­­ծա­­­ռայո­­ղը 23 տա­­րեկան էր, նրա անու­­նը Հայկ Ներ­­սէ­­­սի Աս­­րեան էր, Սիւ­­նի­­­քի մար­­զի Գո­­րիս քա­­ղաքից էր, սո­­վորել էր ռազ­­մա­­­կան ավիացիոն հա­­մալ­­սա­­­րանում, Երե­­ւանի պե­­տական հա­­մալ­­սա­­­րանի ին­­ֆորմա­­տիկա­­յի եւ կի­­րառա­­կան մա­­թեմա­­տիկա­­յի շրջա­­նաւարտ էր… Շատ գե­­ղեցիկ էր, ինչպէս լի­­նում են երի­­տասարդնե­­րը այդ մատ­­ղաշ տա­­րիքում, երբ կեան­­քը դեռ առ­­ջե­­­ւում է։ Սա­­կայն վշտին միախառնւում է մտա­­հոգու­­թիւնը, որի պատ­­ճա­­­ռը մա­­հուան առեղ­­ծո­­­ւածա­­յին հան­­գա­­­մանքն է։ Մենք ար­­դէն դար­­ձել ենք այդ առեղ­­ծո­­­ւածա­­յին հան­­գա­­­մանքնե­­րի պա­­տանդնե­­րը, որով­­հե­­­տեւ այս 1,5 ամ­­սո­­­ւայ մէջ սա ար­­դէն 13-րդ մահն է բա­­նակում։ Մա­­հանում են չպար­­զո­­­ւած հան­­գա­­­մանքնե­­րում։ Կամ ինքնաս­­պանւում։ Ամէն մի չպար­­զո­­­ւած հան­­գա­­­մանք կամ ինքնաս­­պա­­­նու­­թիւն ասո­­ւածը ծանր է նստում հա­­սարա­­կու­­թեան խղճի վրայ։ Որով­­հե­­­տեւ մին­­չեւ չպար­­զո­­­ւի մե­­ղաւո­­րը, ապա մե­­ղաւոր է իւ­­րա­­­քան­­չիւրը։ Գո­­նէ բա­­րոյա­­պէս։ Հա­­մալրւում է որ­­դե­­­կորոյս ծնող­­նե­­­րի թի­­ւը։ Նրանք եր­­բեք չեն գտնի մխի­­թարանք եւ կը տար­­բե­­­րուեն այն ծնող­­նե­­­րից, որոնց որ­­դի­­­ները զո­­հուել են մար­­տա­­­կան պայ­­մաննե­­րում, եւ նրանց հե­­տեւից ասում ենք «Փառք քեզ, զի­­նուոր»։ Չպար­­զո­­­ւած հան­­գա­­­մանքնե­­րում զո­­հուա­­ծը ըն­­կաւ ոչ թէ իր հո­­ղը պաշտպա­­նելիս, այլ՝ զոհ գնաց բա­­նակում տե­­ղի ու­­նե­­­ցող ինչ-ինչ յա­­րաբե­­րու­­թիւննե­­րից, որոնց ասում են ոչ կա­­նոնադ­­րա­­­կան։ Ինչպէ՞ս կան­­խել այդ տե­­սակի մա­­հերը։ Օրի­­նակ, «Իմ քայ­­լը» խմբակ­­ցութեան նախ­­կին պատ­­գա­­­մաւոր Էդ­­կար Առա­­քելեանը առա­­ջար­­կում է իւ­­րա­­­քան­­չիւր ժամ­­կէ­­­տային զին­­ծա­­­ռայո­­ղին 2 տա­­րուայ ըն­­թացքում 3-4 ան­­գամ հնա­­րաւո­­րու­­թիւն տալ դի­­մում գրել զօ­­րամա­­սը փո­­խելու խնդրան­­քով, այսպի­­սով նա կը խու­­սա­­­փի ան­­խուսա­­փելի ող­­բերգու­­թիւնից՝ լի­­նի դա սպա­­նու­­թիւն, ինքնաս­­պա­­­նու­­թիւն կամ այլ տե­­սակի բռնու­­թիւնից։

Քա­­ղաքա­­ցինե­­րին, պաշ­­տօ­­­նեանե­­րին, պատ­­գա­­­մաւոր­­նե­­­րին, նախ­­կին եւ ներ­­կա­­­յիս, բո­­լորին անխտիր ար­­դէն մտա­­հոգեց այս իրա­­վիճա­­կը, քան­­զի մէկ-եր­­կու հո­­գու մա­­սին չէ այ­­լեւս խօս­­քը, այլ շա­­րու­­նա­­­կական բնոյթ կրող փաստ։ Մար­­դիկ պա­­հան­­ջում են հրա­­ժարա­­կան­­ներ Զի­­նուած Ու­­ժե­­­րում։ Պա­­տիժ­­ներ։ Մի­­ջամ­­տութիւններ եւ այլն։ «Լրագ­­րողներ յա­­նուն մար­­դու իրա­­ւունքնե­­րի» ՀԿ նա­­խագահ, իրա­­ւապաշտպան Ժան­­նա Ալեք­­սա­­­նեանը առա­­ջար­­կում է շտապ հան­­րա­­­յին քննար­­կում կազ­­մա­­­կեր­­պել, որով­­հե­­­տեւ մենք չենք կա­­րող նստել ու նա­­յել, թէ ինչպէս են հայ­­րե­­­նիքի պաշտպա­­նու­­թեան հա­­մար մեկ­­նած երի­­տասարդնե­­րին վե­­րածում դիակ­­նե­­­րի։ Սա­­կայն նախ­­կին պաշտպա­­նու­­թեան նա­­խարար Սեյ­­րան Օհա­­նեանը յոր­­դո­­­րում է

«…որ այդ գոր­­ծը պէտք է թող­­նել բա­­նակի հրա­­մանա­­տար­­նե­­­րին, անձնա­­կազ­­մի գծով տե­­ղակալ­­նե­­­րին եւ հո­­գեբան­­նե­­­րին, հա­­սարա­­կու­­թեան մէջ աւե­­լորդ շա­­հար­­կումնե­­րով ճիշդ քայլ չենք անում, դրա­­նից մեր հա­­կառա­­կորդնե­­րը, թշնա­­միներն են հրճւում։ Մօտ 10 տա­­րի առաջ մենք վեր­­լուծել ենք սպա­­նու­­թիւննե­­րի, ինքնաս­­պա­­­նու­­թիւննե­­րի վի­­ճակագ­­րութիւ­­նը՝ հա­­մեմա­­տու­­թեան առու­­մով իւ­­րա­­­քան­­չիւր հա­­րիւր հա­­զար զի­­նուոր թո­­ւաքա­­նակի յա­­րաբե­­րու­­թեամբ, եւ մեր մօտ իրա­­վիճակն աւե­­լի լաւ է եղել, քան ամե­­րիկեան, ռու­­սա­­­կան, թուրքա­­կան, գեր­­մա­­­նական եւ նոյ­­նիսկ իս­­րա­­­յէլա­­կան բա­­նակում»։

Այսպի­­սով, նախ­­կին պաշտպա­­նու­­թեան նա­­խարա­­րը ո՛չ մի առեղ­­ծո­­­ւածա­­յին բան չի տես­­նում վեր­­ջին մա­­հերի մէջ։ Իսկ ի՞նչ է մտա­­ծում այդ մա­­սին Ար­­ցա­­­խի նա­­խագա­­հի թեկ­­նա­­­ծու, «Միացեալ Հա­­յաս­­տան» կու­­սակցու­­թեան հա­­մանա­­խագահ Վա­­հան Բա­­դասեանը, որի խօս­­քը միշտ եղել է ճշմա­­րիտ, ան­­կեղծ եւ հա­­մար­­ձակ. ի դէպ նա նշեց, որ դա ար­­դէն 15-րդ զոհն է եւ սա դառ­­նում է մա­­քուր օրի­­նաչա­­փու­­թիւն եւ ըստ Բա­­դասեանի պատ­­ճա­­­ռը կա­­րող է լի­­նել դի­­վեր­­սիա (սա­­պոթաժ)՝ ար­­տա­­­քին կամ ներ­­քին, որը նոյնպէս ար­­տա­­­քին ու­­ժե­­­րի կող­­մից է կազ­­մա­­­կեր­­պո­­­ւած։ Այ­­նուհե­­տեւ նշեց այն փաս­­տը, որ բա­­նակում սպա­­յի դե­­րը զե­­ռոյի է վե­­րածո­­ւել։ Եւ իրօք այդ մա­­սին վկա­­յեց նաեւ մի նախ­­կին սպայ. Տիգ­­րան Արե­­գու­­նին իր գրառ­­ման մէջ նշեց, որ ոչ մի մարդկա­­յին վե­­րաբեր­­մունք չէր ար­­ժա­­­նանում յար­­գանքի, այն դի­­տարկւում էր որ­­պէս թու­­լութիւն, իսկ «յա­­ջողում էին այն սպա­­ները, ով­­քեր զի­­նուո­­րի ամէն զան­­ցանքի հա­­մար լուրջ պա­­տիժ­­ներ էին կի­­րառում, ով­­քեր ոչ մի նե­­րում-բե­­կում չու­­նէին, ով­­քեր ժա­­մանա­­կի հետ կորցնում էին մարդկա­­յին նկա­­րագի­­րը»։ Այսպի­­սով ժո­­ղովուրդը նախ­­կիննե­­րից լսեց մտա­­հոգու­­թեան, վրդով­­ման կամ պար­­զա­­­բան­­ման փոր­­ձեր, բայց պաշ­­տօ­­­նական ոչ մի պար­­զա­­­բանում չստա­­ցաւ։ Վեր­­ջա­­­պէս կանգ առաւ հե­­տեւեալ գրառ­­ման վրայ, որի հե­­ղինա­­կը իրա­­ւապահ Ար­­տակ Գալստեանն է.

«…բա­­նակում 43 օրում 10 զոհ տո­ւեցինք այն ժա­­մանա­­կուա­­նից սկսած, երբ ՀՀ վար­­չա­­­պետ Նի­­կոլ Փա­­շինեանը յայ­­տա­­­րարեց, որ 2019-ին բա­­նակում ու­­նե­­­ցել ենք զո­­հերի ան­­նա­­­խադէպ ցածր քա­­նակ։ Եթէ այս փաս­­տի հետ հա­­մադ­­րում ենք Վար­­չա­­­պետի նաեւ այն յայ­­տա­­­րարու­­թիւնը, որ կա­­ռավար­­ման հա­­մակար­­գը դի­­մադ­­րում է յե­­ղափո­­խու­­թեանը ապա պատ­­կե­­­րը աւե­­լի մտա­­հոգիչ է դառ­­նում։ Իսկ եթէ այս եր­­կու փաս­­տին գու­­մա­­­րում ենք 1998թ –ի ղա­­րաբա­­ղեան կլա­­նի այն յայ­­տա­­­րարու­­թիւնը, որ եթէ Լե­­ւոն Տէր-Պետ­­րո­­­սեանը հրա­­ժարա­­կան չտայ եւ իշ­­խա­­­նու­­թիւնը Քո­­չարեանին չյանձնի, ապա օրը մի զի­­նուո­­րի դի կ՚ու­­ղարկեն Հա­­յաս­­տան, ապա իրա­­վիճա­­կը կը դառ­­նայ տագ­­նա­­­պալի, իսկ իշ­­խա­­­նու­­թեան կտրուկ քայ­­լե­­­րը կեն­­սա­­­կան անհրա­­ժեշ­­տութիւն…»։

Այսպի­­սով յե­­ղափո­­խու­­թեանը դի­­մադ­­րում են մեր­­ժո­­­ւած եւ պար­­տո­­­ւած ու­­ժե­­­րը, եւ եթէ Ար­­տակ Գալստեանի դի­­տար­­կումին գու­­մա­­­րենք նաեւ յու­­նո­­­ւարի 17-ին չպար­­զո­­­ւած հան­­գա­­­մանքնե­­րում ինքնաս­­պա­­­նուած նախ­­կին ԱԱԾ-ն պետ Գէոր­­գի Կու­­տո­­­յեանին, ապա մա­­հերի շղթան ինքնա­­պար­­զաբանւում է։