ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Անխիղճ կանխամիջոցներու մասին

«Պէտք է ապ­­րիս որ տես­­նես» կ՚ըսէ ասա­­ցուած­­քը։ Ապ­­րե­­­ցանք ու տե­­սանք քո­­րոնա ժահ­­րի վա­­րակը։ Մեր սե­­րունդը հա­­զիւ պատ­­մութեան էջե­­րէն գի­­տեր հա­­մաճա­­րակ­­նե­­­րը։ Կար­­դա­­­ցած ենք միջ­­նա­­­դարեան շրջա­­նին՝ յատ­­կա­­­պէս ԺԷ դա­­րուն Վե­­նետի­­կի, Լոն­­տո­­­նի նման եւ­­րո­­­պական քա­­ղաք­­նե­­­րուն մատ­­նո­­­ւած զան­­գո­­­ւածա­­յին մա­­հերու մա­­սին։ Քա­­ղաք­­ներ՝ որոնք չու­­նէին ընդգետ­­նեայ հա­­մակարգ, կո­­յու­­ղին կը հո­­սէր ճամ­­բու եզ­­րէն։

Պոլ­­սոյ մէջ ալ ապ­­րած ենք նման փոր­­ձանքը։ 1970 թիւն էր, երբ քա­­ղաքի արո­­ւար­­ձաննե­­րէն Սաղ­­մալճը­­լարի մէջ պատ­­մա­­­կան ջրա­­տար ցան­­ցին կա­­պեցին կո­­յու­­ղին եւ յայտնո­­ւեցաւ քո­­լերա­­յի հա­­մաճա­­րակ։ Օրո­­ւայ իշ­­խա­­­նու­­թիւնը բո­­վան­­դակ երկրին հա­­մաշ­­խարհա­­յին քա­­րան­­դի­­­նայի առ­­նո­­­ւիլը կան­­խե­­­լու հա­­մար հնա­­րեց «vibrio cholerae eltor» եզ­­րը եւ պա­­տահա­­ծը կնքեց «փա­­րակո­­լերա» նո­­րաս­­տեղծ անու­­նով։ Պաշ­­տօ­­­նական տո­­ւեալ­­նե­­­րով գրան­­ցո­­­ւած եղաւ վա­­րակ­­ման 1163 եւ մա­­հուան 50 դէպք։ Այդ աղէ­­տը կան­­խա­­­միջոց­­նե­­­րու շնոր­­հիւ բա­­րեբախ­­տա­­­բար սահ­­մա­­­նուած մնաց միայն յայտնո­­ւած թա­­ղով։ Բա­­ւակա­­նին շուտ յաղ­­թա­­­հարո­­ւած փոր­­ձանքին յի­­շողու­­թիւնն ալ սրբե­­լու հա­­մար թա­­ղին անունն ալ փո­­խեցին «Պայ­­րամփա­­շա» ըլ­­լա­­­լով։

Իսկ այս ան­­գամ մեզ սպառ­­նա­­­ցողը Հա­­մաշ­­խարհա­­յին Առող­­ջա­­­պահու­­թեան Կազ­­մա­­­կեր­­պութեան (WHO) կող­­մէ «Փան­­տե­­­մի» դա­­սուած, այ­­սինքն հինգ ցա­­մաքա­­մասե­­րու տա­­րածո­­ւած վա­­րակ մըն է։ Եւ այ­­սօր երկրի ժո­­ղովուրդի տգի­­տու­­թեան մա­­կար­­դա­­­կը շատ աւե­­լի բարձր է քան 50 տա­­րի առաջ։ Քո­­րոնա ժահ­­րէն աւե­­լի վտան­­գա­­­ւոր է այդ տգի­­տու­­թիւնը։ Հա­­սարա­­կու­­թեան մէջ ալ աւե­­լի տա­­րածո­­ւած է «Մեզ բան մը չըլ­­լար» յի­­մար ինքնավստա­­հու­­թիւնը։ Անոր վրայ կը բար­­դո­­­ւի «Աստծոյ տան մէջ ժահր չըլ­­լար» հա­­ւատ­­քը։ Եւ վեր­­ջա­­­պէս, «Եթէ պի­­տի մեռ­­նիմ, լաւ է որ մզկի­­թի մէջ մեռ­­նիմ» հա­­մոզու­­մը։

Միւս կող­­մէ հա­­մաճա­­րակը իր ազ­­դե­­­ցու­­թիւնը ու­­նե­­­ցաւ տնտե­­սական գետ­­նի վրայ։ Ժո­­ղովուրդը քիչ մըն ալ լու­­րե­­­րու տա­­րափէն ազ­­դո­­­ւելով խու­­ճա­­­պահար դար­­ձած է։ Հի­­մա մաս­­նա­­­գէտ­­ներ խոր­­հուրդ կու տան ժահ­­րէն խու­­սա­­­փելու կող­­քին խնա­­յել նաեւ հո­­գեկան հա­­ւասա­­րակշռու­­թիւնը։ Այդ առու­­մով ալ կը յանձնա­­րարեն աւե­­լի նո­­ւազ հե­­տեւիլ լու­­րե­­­րուն եւ զբա­­ղիլ այլ նիւ­­թե­­­րով։ «Այլ նիւ­­թեր» ընդհան­­րա­­­ցու­­մը բա­­ւական ծա­­ւալուն է։ Ոմանք կը խօ­­սին տան մէջ հե­­ռուստա­­ցոյ­­ցէն ֆիլմ դի­­տելու, ու­­րիշներ գիրք կար­­դա­­­լու մա­­սին։ Ան­­դին կայ աւե­­լի ար­­դիւնա­­ւէտ խրատ­­ներ փո­­խան­­ցողներ ալ։ Ուկրա­­նիոյ նա­­խագահ Զե­­լենսկի իր ժո­­ղովուրդին յոր­­դո­­­րեց փո­­խանակ պա­­րապ նստե­­լու, երկրի բնակ­­չութիւ­­նը աճեց­­նել։

Տան մէջ մե­­կու­­սա­­­նալու եր­­րորդ օրն է, ու ար­­թէն զգա­­ցած եմ «տնա­­յին կա­­լանք» կո­­չուած պատ­­ժա­­­միջո­­ցին ծան­­րութիւ­­նը։

«Ակօս»ի խմբագ­­րա­­­տու­­նը բակ է։ Մեր անձնա­­կազ­­մը տու­­նէն կը պատ­­րաստէ թեր­­թի գրու­­թիւննե­­րը։ Բայց շաբ­­թո­­­ւան եռու­­զե­­­ռը նիւթ առ­­նող հե­­ղինա­­կային հա­­ղոր­­դումը նկա­­րահա­­նելու հա­­մար պար­­տա­­­դիր պի­­տի եր­­թամ «Ար­­թը ԹՎ»ի հե­­ռուստա­­կայա­­նը։ Թէեւ հոն ալ առա­­ջար­­կե­­­ցին հա­­ղոր­­դումը սկայ­­փով ընե­­լու մա­­սին, բայց մեր­­ժե­­­ցի։ Նման առա­­ջարկ եկաւ «Ակօ­­սի ժա­­մը» հա­­ղոր­­դումնե­­րը ձայ­­նագրած «Աչըք Ռա­­տիօ»ի վար­­չութե­­նէն։ Անոնք ալ խոր­­հուրդ կու տան տան մէջ ձայ­­նագրել եւ ու­­ղարկել։ Այդ ալ անըն­­դունե­­լի է։ Բայց ակա­­մայ յօ­­ժարե­­ցայ ինքնա­­շար­­ժի դրու­­թե­­­նէն օգ­­տո­­­ւելու առա­­ջար­­կին։ «Գո­­նէ հան­­րա­­­յին փո­­խադ­­րա­­­միջոց­­նե­­­րէն հե­­ռու մնա­­ցէք» խոր­­հուրդին դէմ առար­­կե­­­լու տրա­­մաբա­­նական պա­­տաս­­խան մը չեմ գտած։

Ցա­­ւալին այն է թէ կը զգամ այս խնա­­յելու փոր­­ձե­­­րուն ետին թաք­­նո­­­ւած բուն գոր­­ծօ­­­նը։ Տա­­րիքի բե­­րու­­մով յա­­տուկ ու­­շադրու­­թեան կ՚ար­­ժա­­­նանամ։ Չէ որ քո­­րոնա ժահ­­րի բուն թի­­րախ­­նե­­­րու՝ այ­­սինքն տա­­րեց­­նե­­­րու ցան­­կին մէջ կը հա­­մարո­­ւիմ, ահա այդ է աւե­­լի ան­­տա­­­նելի թո­­ւացո­­ղը։

Անխղճու­­թիւն պար­­զա­­­պէս, չեն հարցներ թէ քա­­նի տա­­րեկան կը զգաս, այլ իրենք կը վճռեն տա­­րիքդ, չա­­փանիշ ու­­նե­­­նալով ծննդեան թիւը։

pakrates@yahoo.com