ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ԱՂԱՒՆԻ


Օրհնու­­թիւն տանք

հայ ազ­­գի աղաւ­­նի դար­­ձած 
նա­­հատակ­­նե­­­րուն,

Օրհնու­­թիւն տանք

աղաւ­­նա­­­տիպ եւ աղաւ­­նա­­­բարոյ 
հայ գրիչ­­նե­­­րուն,

Դառ­­նանք եւ օրհնու­­թիւն չտանք

աղաւ­­նասպան եւ աղաւ­­նե­­­կոտոր 
գա­­զան­­նե­­­րուն,

Օրհնու­­թիւն տանք

աւե­­րակ գիւ­­ղի աւե­­րակ վան­­քին որ­­պէս աղաւ­­նի վե­­րադար­­ձած հա­­յերուն։

 

Երբ հայ­­կա­­­կան Ապ­­րիլն էր, տասնմէկ ամիս­­նե­­­րու իշ­­խա­­­նու­­հին, յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, յար­­մար տե­­սեր էի զրու­­ցել ապ­­րե­­­լու եւ կեան­­քը լիովին վա­­յելե­­լու փա­­փաքի մա­­սին՝ «ժպիտ» բառն էր մեր հիւ­­րը։ Բայց ուշ չէր եղած, որ հասկնա­­յինք, թէ հա­­յոց լե­­զուի բա­­րեժ­­պիտ, քաղցրաժ­­պիտ եւ գե­­ղեց­­կաժպիտ դէմ­­քե­­­րը դար­­ձեր էին աղաւ­­նի­­­ներ՝ ան­­մեղ զո­­հեր։ Ուստի, այ­­սօր, խօ­­սիլ «աղաւ­­նի» բա­­ռի մա­­սին, կը նշա­­նակէ խօ­­սիլ հա­­յաբա­­րոյ ար­­ժէքնե­­րու եւ յա­­ւեր­­ժա­­­կան դար­­ձած գրա­­կան յօ­­րինումնե­­րու մա­­սին։

Անստոյգ է «աղաւ­­նի»ի ծա­­գու­­մը։ Սա­­կայն, ան մեր ազ­­գի ար­­շա­­­լոյ­­սի օրե­­րէն իսկ սկսեր է բոյն դնել հա­­յոց մայ­­րե­­­նիի մէջ, ինչպէս սպի­­տակ եւ մոխ­­րա­­­գոյն աղաւ­­նի­­­ներ սի­­րած են բոյն դնել հայ­­կա­­­կան լեռ­­նաշխար­­հի քա­­րան­­ձաւնե­­րու, ժայ­­ռե­­­րու, խոր­­շե­­­րու մէջ, եկե­­ղեցի­­ներու գմբէթ­­նե­­­րու, տա­­նիք­­նե­­­րու, զար­­դա­­­քան­­դակնե­­րու եւ ար­­ձաննե­­րու վրայ։

Հայ­­կա­­­կան հին մա­­տենագ­­րութեան մէջ, լե­­զուա­­կան ըն­­տիր եւ եզա­­կի հարստու­­թիւն, ու­­նե­­­ցեր ենք աղաւ­­նե­­­վաճառ, աղաւ­­նեակ, աղաւ­­նանման, աղաւ­­նա­­­նալ (սպի­­տակ, մա­­քուր, ան­­մեղ ըլ­­լալ), աղաւ­­նէ­­­տուն, աղաւ­­նա­­­կերպ բա­­ռերը։ 15-րդ դա­­րուն «աղաւ­­նի»ն դար­­ձաւ իգա­­կան անձնա­­նուն, ապա ան­­մեղ եւ զգոյշ մար­­դը նկա­­րագ­­րող դար­­ձո­­­ւածք՝ «ան­­մեղ աղաւ­­նի», «երկչոտ աղաւ­­նի»։ Այս պատ­­ճա­­­ռով ալ Գրի­­գոր Տա­­թեւա­­ցին «Գիրք հարցմանց» աշ­­խա­­­տասի­­րու­­թեան մէջ գրեց. «Աղաւ­­նի։ Առանց դառ­­նութեան եւ միամիտ եւ հեզ»։ Կ՚ար­­ժէ յի­­շել, թէ «աղաւ­­նի»ն գրա­­բարեան միակ բառն է, որ պա­­հած է «աւ» երկբար­­բա­­­ռը ու ար­­դի լե­­զուի մէջ չէ դար­­ձած «աղօ­­նի»։

Ոս­­կե­­­դարուն հայ­­կա­­­կան «աղաւ­­նի»ն, որ ար­­դէն ըն­­տե­­­լացած էր վա­­նական հա­­մալիր­­նե­­­րուն՝ մկրտա­­րանէն մին­­չեւ զան­­գա­­­կատուն՝ սկսաւ սա­­ւառ­­նիլ հո­­գեւոր գրա­­կանու­­թեան մէջ- հնա­­գոյն օրի­­նակը՝ Մով­­սէս Խո­­րենա­­ցիի հո­­գեգա­­լուստի շա­­րականն է. «Առա­­քելոյ աղաւ­­նոյ. Իջա­­նելով մե­­ծաձայն հնչմամբ ի բար­­ձանց... Ան­­նիւթա­­կան աղաւ­­նի…»։ Գրի­­գոր Նա­­րեկա­­ցին «Մա­­տեան»ի մէջ հա­­ռաչեց. «Ես ան­­պի­­­տանս յա­­մենայ­­նի... մտեմ ի բոյնն աղաւ­­նի, եւ ան­­դուստ ագ­­ռաւ ելա­­նեմ», Զա­­քարիա Քա­­նաքեռ­­ցին նկա­­րագ­­րեց Սուրբ Կա­­րապե­­տը՝ «Ող­­ջա­­­խոհ տատ­­րակ ու ան­­մեղ աղաւ­­նի Սուրբ Կա­­րապետ», Ներ­­սէս Շնոր­­հա­­­լին գո­­վաբա­­նեց եր­­կու կոյս, նախ Հռիփ­­սի­­­մէն՝ «Իս­­կա­­­ճեմ աղաւ­­նի օդա­­պար... Հրեշ­­տակ հրա­­շագեղ Հռիփ­­սի­­­մէ», ապա Մա­­րիամ Աս­­տո­­­ւածա­­ծինը, «Սի­­րամարգ ոս­­կե­­­տիպ նկար, տատ­­րակ ող­­ջա­­­խոհ, մա­­քուր աղաւ­­նի»։ Լսենք միջ­­նա­­­դարեան քա­­նի մը ըն­­տիր դայ­­լայլներ եւս. «Չքնաղ ու սուրբ կոյս Տի­­րու­­հի, ամ­­բիծ տատ­­րակ, սուրբ աղաւ­­նի», Մի­­քայէլ գրիչ, «Ընտրեալ ըն­­տիր աղաւ­­նի», Անդրէաս Արծկե­­ցի, «Նո­­րոգե­­ցաւ տա­­ճարս որ­­պէս աղաւ­­նի, / Եւ սուրբ հո­­գին իջեալ աղաւ­­նա­­­կեր­­պի», Վար­­դան Կա­­ֆացի, «Բրինձ էի, գա­­րի դառ­­նալն ին­­չի՞ս էր, / Յիս աղաւ­­նի, նուր լոր դառ­­նալն ին­­չի՞ս էր», Սա­­յաթ Նո­­վա, «Աղաւ­­նի քաղցրա­­բար­­բառ հե­­զաբա­­նեալ ըզ­­տէր Յի­­սուս», Խրի­­մեան Հայ­­րիկ։ 1770-ական թո­­ւական­­նե­­­րուն Գրի­­գոր Օշա­­կան­­ցին աշ­­խարհա­­կանա­­ցուց «աղաւ­­նի» բա­­ռը ու ան դար­­ձաւ՝ գե­­ղեց­­կուհի, սի­­րու­­հի. «Ոս­­կե­­­փետուր իմ աղաւ­­նի, երե­­ւեցոյ՛ զե­­րեսս քո ինձ, ո՛ր տագ­­նա­­­պիմ»։ Ապա եկան Գե­­ղապաշտ շրջա­­նի զգա­­յուն քնար­­նե­­­րը. «Աղաւ­­նի մը կ՚ըմ­­պէ անոր քա­­րին վրայ խո՜ր փո­­րուած / «Աստ հանգչիէ գրա­­խոր­­շին մէջ հա­­ւաքո­­ւած ջու­­րե­­­րէն», Լե­­ւոն Էսա­­ճանեան, «Սա՜րն ի վեր, թռաւ գնաց հո­­գիիս սպի­­տակ աղաւ­­նին... ո՜հ, իմ երա­­զիս ճեր­­մակ աղաւ­­նի՜ն... երա­­զան­­քիս սպի­­տակ աղաւ­­նին», Աշ­­ներգ Ե. Պ.ին, Մի­­սաք Մե­­ծարենց։ Իսկ, շնոր­­հիւ Յա­­կոբ Պա­­րոնեանին, Պոլ­­սոյ հա­­յաբ­­նակ ամ­­բողջ թաղ մը դար­­ձաւ... աղաւ­­նի. «Ար­­տա­­­քին Քում Քա­­բուն բո­­լորո­­վին տար­­բեր է ներ­­քին Քում Քա­­բուէն, ինչպէս որ ամէն մար­­դու ներ­­քինն տար­­բեր է ար­­տա­­­քինէն։ Քում Քա­­բուի ներ­­քինն օձ է, իսկ ար­­տա­­­քինն աղաւ­­նի»։ Պո­­լիսը, որ յայտնի է աղաւ­­նի­­­ներով, բա­­նաս­­տեղծու­­թիւն մը ձօ­­նեց անոնց՝ Զահ­­րա­­­տի գրչա­­փետու­­րով. «Եթէ բա­­ռեր աւել­­նան... բա­­ռերով կը կե­­րակ­­րեմ թռչուննե­­րու նա­­խամայր ջրհե­­ղեղի աղաւ­­նին / Ու բա­­ռերը բառ ըլ­­լա­­­լէ կը դադ­­րին / Աղաւ­­նի կը դառ­­նան»։

Այս բա­­ռը սի­­րու­­նա­­­տես, սի­­րեց հա­­յոց աշ­­խարհը ու ամէն սա­­րի վրայ, ամէն ձո­­րի մէջ իր հետ­­քը ձգեց որ­­պէս տե­­ղանուն։ Այժմ, անոր թե­­ւերու շար­­ժումը հե­­տեւե­­լով մտո­­վի թռիչք կա­­տարենք Հայ­­կա­­­կան լեռ­­նաշխար­­հի վրայ. Աղաւ­­նա­­­վանք- գիւղ եւ վա­­նական հա­­մալիր Տա­­ւու­­շի մար­­զի մէջ, Աղաւ­­նօ- գիւ­­ղա­­­կան հա­­մայնք եւ գետ Ար­­ցա­­­խի Քա­­շաթա­­ղի շրջա­­նի մէջ, ինչպէս նաեւ լեռ՝ Արա­­գածոտ­­նի մար­­զի մէջ՝ Արա, Արա­­գած եւ Արա­­րատ լեռ­­նե­­­րու զմայ­­լե­­­լի տե­­սարա­­նով, Աղաւ­­նա­­­տուն- Վա­­ղար­­շա­­­պատէն ոչ շատ հե­­ռու գիւղ, որու բնա­­կիչ­­նե­­­րուն մէկ մա­­սի նախ­­նի­­­ները 1828-1829 թո­­ւական­­նե­­­րուն աղաւ­­նի­­­ներու նման գաղ­­թած են Խո­­յէն։ Եւ, ինչքան տե­­սակ որ ու­­նի աղաւ­­նին, նոյնքան ալ գա­­ւառա­­կան տար­­բե­­­րակ­­նե­­­րը կան անոր անու­­նին- Ակ­­նայ մրգաս­­տաննե­­րու մէջ աղ­­վը­­­նի, Զէյ­­թունի ցից գա­­գաթ­­նե­­­րու վրայ աղ­­վը­­­նը, Սե­­բաս­­տիոյ թռչուննե­­րու շու­­կա­­­յին մէջ աղ­­վը­­­նիգ, Ալաշ­­կերտի հո­­վիտի վրայ յէղ­­վը­­­նեգ, Մշոյ դաշ­­տի եր­­կայնքով Արա­­ծանի գե­­տի ափե­­րուն էղ­­վը­­­նիկ, Ագու­­լի­­­սի լեռ­­նա­­­մատ­­նե­­­րու մէջ ըղօ՛նի, Երե­­ւանի մօտ Հրազ­­դա­­­նի ձո­­րի ժայ­­րա­­­պատ բլուրնե­­րու վրայ աղու­­նիկ, Թիֆ­­լի­­­սի մէջ Կուր գե­­տի հո­­սանքն ի վար աղու­­նակ, Վա­­նի եւ Գո­­րիսի ոս­­կե­­­փայլ այ­­գի­­­ներու մէջ յե­­ղու­­նիկ, Ար­­ցա­­­խի խոր կիր­­ճե­­­րէն ներս յէ­­ղօ՛նէգ...

Բառս պա­­տահե­­ցաւ, որ քա­­նի մը ան­­գամ ալ թա­­ռած ըլ­­լայ մա­­մու­­լի վրայ, մե­­զի պար­­գե­­­ւելով երեք պա­­տուա­­բեր պար­­բե­­­րական­­ներ. «Մա­­սեաց աղաւ­­նի», Փա­­րիզ եւ Թէոդո­­սիա, «Նո­­յեան աղաւ­­նի», Պո­­լիս, «Նո­­յան աղաւ­­նի», Գա­­հիրէ։ 1889 թո­­ւակա­­նին Զմիւռնիոյ հա­­յերը խոր յու­­զումով կար­­դա­­­ցին «Նե­­տահար աղաւ­­նի», ազ­­գա­­­յին սի­­րավէ­­պը, իսկ 1929-ին, վե­­րակեն­­դա­­­նացաւ բրա­­ծոյ դար­­ձած ար­­տա­­­յայ­­տութիւն մը՝ «թղթա­­տար աղաւ­­նի», երբ երկրորդ հա­­մաշ­­խարհա­­յին պա­­տերազ­­մի նա­­խօրեակին Երե­­ւանի մէջ լոյս տե­­սաւ «Աղաւ­­նի­­­ները ռազ­­մա­­­կան ծա­­ռայու­­թեան մէջ» գիր­­քը։

«Աղաւ­­նի»ն, մեր ան­­գի­­­տակ թռչու­­նը, տաս­­նա­­­մեակ մը առաջ էր, ար­­ժա­­­նացաւ մեծ պա­­տիւի եւ ժո­­ղովրդա­­կանու­­թեան, կար­­միր գոր­­գի վրայ քա­­լեց, երբ վի­­պագիր Նար-Դո­­սի «Սպա­­նուած աղաւ­­նին» վի­­պակը շար­­ժանկա­­րի վե­­րածո­­ւեցաւ։ Յու­­զիչ է գիտ­­նալ, թէ այդ գրքոյ­­կը առա­­ջին ան­­գամ 1908-ին լոյս տե­­սած էր քա­­ղաքի մը մէջ՝ Պա­­քու, որու բո­­լոր հա­­յագ­­զի աղաւ­­նի­­­ները- թե­­ւերն ար­­նոտ ու սրտա­­բեկ - շա­­տոնց գաղ­­թած եւ այդ երկնա­­կամա­­րէն։

Յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, պա­­տահեր են նաեւ ու­­րիշ ող­­բերգու­­թիւններ։ Աղաւ­­նասպան եւ աղաւ­­նե­­­կոտոր բար­­բա­­­րոս­­ներ հա­­մար­­ձա­­­կեր են մեր բոյ­­նը մտնել ու սրբապղծել զայն։ Յով­­հաննէս Թու­­մա­­­նեանը «Աղաւ­­նու վան­­քը» աւան­­դազրոյ­­ցի մէջ պատ­­մեց այդպի­­սի դրո­­ւագ մը. Թի­­մուր հա­­լածի­­չը եկեր է Սե­­ւանայ ափին, շղթա­­յեր է հա­­զար-հա­­զարա­­ւոր հա­­յեր, ափա­­մերձ վան­­քի ալե­­ւոր ու բա­­րի Հայր Օհա­­նի աղօթ­­քի փո­­խարէն, ան հա­­մաձայ­­ներ է վան­­քի չափ հա­­յեր ազատ ար­­ձա­­­կել։ Հա­­սարակ վանք։ Քա­­նի՞ հո­­գի կրնայ փրկել։ Սա­­կայն, տե­­սեր են, որ դուրսը մնա­­ցեր է ո՛չ մէկ հայ, բո­­լորը մտեր են եկե­­ղեցի։ Ի՞նչ հրաշք է սա-, ապ­­շեր է Թի­­մու­­րը։ Պա­­տաս­­խա­­­նի հա­­մար ականջ տանք հե­­քիաթա­­սացին.

Մեր հայր Օհա­­նը՝ աղօթ­­քի չո­­քած,

Աչ­­քերն երկնքին, մի­­րուքն ար­­ցունքոտ.

Ով որ հայ ազ­­գից մտել է իր մօտ,

Իր սուրբ աղօթ­­քով, կամ­­քով վե­­րինի,

Փո­­խել է իս­­կոյն, դարձրել աղաւ­­նի։

Բաց պա­­տու­­հա­­­նից թո­­ղել ամէն­­քին,

Թռցրել դէպ իրենց լեռ­­նե­­­րը կրկին։

Այդ աղաւ­­նի­­­ներու հա­­մար 1030-40-ական թո­­ւական­­նե­­­րուն Պետ­­րոս Գե­­տադարձ կա­­թողի­­կոսը գրեր է.

«Ի վե­­րին Երու­­սա­­­ղէմ, ի բնա­­կարանս հրեշ­­տա­­­կաց, ուր Ենովք եւ Եղիաս կան ծե­­րացեալ աղաւ­­նա­­­կերպ»։ Արդ, ով որ կար­­դայ այն լու­­րը, թէ՝ «Կե­­սարիա նա­­հան­­գի Թո­­մար­­զա (Տո­­մարա­­ծին) շրջա­­նի Սուրբ Պօ­­ղոս-Պետ­­րոս եկե­­ղեցին անմխի­­թար վի­­ճակի մէջ է, եկե­­ղեցին վե­­րածո­­ւած է աղաւ­­նի­­­ներու բոյ­­նի»՝ հասկնայ, թէ անոր բնա­­կիչ­­նե­­­րը- հայ­­րե­­­նաբաղձ, վշտա­­բեկ- վե­­րադար­­ձեր են տուն։

Այ­­սօր մեր հրա­­ժեշ­­տի եր­­գը, որու խօս­­քը եւ եղա­­նակը կը պատ­­կա­­­նին Ար­­մէն Մով­­սի­­­սեանին, մի­­ջոց ըլ­­լայ, 
որ սա մեր փոքր խնդրան­­քը հաս­­նի աղաւ­­նի­­­ներուն։

Ճեր­­մա՜կ աղու­­նիկ, քեզ մի 
բուռ կու տամ,

որ դու մեր սա­­րերին բա­­րեւ տա­­նես։

Ճեր­­մա՜կ աղու­­նիկ, քեզ քաղցր ջուր տամ,

որ դու մեր սա­­րերից բարեւ բերես։