ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Նոթեր Ստեփանավանից

(Երկրորդ մաս)

dzovinarlok@gmail.com

Երեւանում կան յա­տուկ թա­ղամա­սեր, որ­տեղ առանձնատ­ներ են շա­րուած մէ­կը միւ­սի ետե­ւից։ Մէ­կը միւ­սից տար­բե­րուող, չնմա­նուող, ներ­քե­ւից չե­րեւա­ցող, որով­հե­տեւ բարձր պա­րիսպնե­րով են շրջա­պատո­ւած։ Այդ թա­ղամա­սերից մէ­կը Բագ­րե­ւանդն է Նոր Նոր­քում։ Դեռ ճա­նապարհ չկայ, այ­սինքն աս­ֆալտա­պատո­ւած չէ, բայց ամէն մի առանձնատ­նից ներս այնպի­սի յար­մա­րու­թիւններ կան, այնքան փող է ներդրո­ւած այդ յար­մա­րու­թիւննե­րի վրայ, որ զար­մա­նում ես։ մի՞թէ տէ­րը չէր կա­րող նաեւ իր տան շե­մը բա­րեկար­գել…։ Բայց առանձնա­տանը պատսպա­րուած ըն­տա­նիքը գու­ցէ չի էլ ապ­րում այս տա­նը՝ ապ­րում են նրա փո­ղերը։ Այնքան շատ են այդ փո­ղերը, որ հա­րիւր կեանք էլ ապ­րէիր, չէիր կա­րող նման տան հա­մար գու­մար վաս­տա­կել ան­կա­խացած Հա­յաս­տա­նում։ Դա հնա­րաւոր էր անել միայն պաշ­տօ­նի շնոր­հիւ, օրի­նակ, միայն մէկ տա­րի գտնուելով դա­տաւո­րի կամ ոս­տի­կանի պաշ­տօ­նում, ոչինչ չա­նելով, փո­ղերը գա­լիս ու լցւում էին գրպանդ այնքան, որ այ­լեւս տեղ չէր լի­նում նրանց հա­մար, եւ պաշ­տօ­նեան այդ փո­ղի ան­սահման քա­նակը վե­րածում էր ան­շարժ գոյ­քի։ Ահա եւ գտանք այդ առանձնատ­նե­րի անու­նը։ գոյք։ Դժո­ւար է գոյ­քում ապ­րել։ Մէկ օր մնա­լուց յե­տոյ շունչդ կտրւում է, նոյ­նիսկ եթէ դուրս ես գա­լիս բա­րեկար­գո­ւած բակ, պտղա­տու ծա­ռերով տնկած հո­ղամաս։ Ին­չո՞ւ։ Որով­հե­տեւ չի գո­յանում որե­ւէ կապ այդ հո­ղի հետ, դու քեզ զգում ես փա­կուած ինչ-որ դրա­մատան մէջ եւ դար­բա­սից դուրս գա­լուն պէս յայտնւում ես անջրպե­տում։ Փո­ղոց չկայ, շի­նարա­րական աշ­խա­տանքնե­րից մնա­ցած աւազ է ոտ­քիդ տակ։ Ասում են, պէտք է գու­մար հա­ւաքեն, որ­պէսզի փո­ղոցը աս­ֆալտա­պատեն։ Կ՚անեն ի հար­կէ, մի քա­նի տա­րի առաջ այստեղ ամա­յի տա­րածք էր, իսկ հի­մա առանձնատ­ներ գո­յացան։

Սա­կայն իմ այ­սօ­րուայ նիւ­թը Ստե­փանա­վանն է։ Կայ լո­ռուայ այս սքան­չե­լի քա­ղաքում սո­ճինե­րի մի ծա­ռու­ղի, որը տա­նում է դէ­պի Հանգստեան Տներ։ «Անա­հիտ», «Նեկ­տար», «Լո­ռի», «Վա­հագն», «Օզոն»։ Ահա այս ծա­ռու­ղիում կա­րելի է տես­նել երի­տասարդնե­րին, սա է նրանց ժա­ման­ցի եւ սի­րահա­րու­թեան տե­ղը։ Ողջ ճա­նապար­հի եր­կայնքով գրու­թիւններ էն արո­ւած ներ­կով. «Հա­ւատայ քո ու­ժե­րին, նե­րիր, երա­զիր, փոր­ձիր, օգ­նիր մարդկանց, դա­սաւան­դիր Հա­յաս­տան, տար­բե­րուիր…»։ Այո, տար­բե­րուի՛ր, շատ կա­րեւոր է։ Սա­կայն դա չի վե­րաբեր­ւում ու­նե­ցուած­քին։ Դժուար է գտնել Ստե­փանա­վանում որե­ւէ մի տուն, որը տար­բե­րուի, ճչայ իր ու­նե­ցուած­քի չա­փերով, որին պա­րիսպներ են հար­կա­ւոր։ Այստեղ կարճլիկ ցան­կա­պատեր են դար­բա­սի հետ, որոնք ամե­նեւին չեն ծած­կում տան ճա­կատը։ Եթէ ծած­կեն, ու­րեմն ներ­սում ապ­րող մար­դիկ չեն տես­նի փո­ղոցի ան­ցուդար­ձը, մար­դուն մարդ է պէտք եւ տնե­րը այստեղ ցած­լիկ են, իսկ տա­նիք­նե­րը սրակ­տուր, ինչպէս առա­գաստնե­րը, որ­պէսզի դի­մակա­յէն տե­ղուոյն քա­մինե­րին։ Շատ կո­կին տներ են՝ ծա­ղիկ­նե­րով եւ ծա­ռերով, սա­կայն շատ են նաեւ խար­խուլ տնե­րը,որոնց բնա­կիչ­նե­րը լքել են մէ­կընդմիշտ Ստե­փանա­վանը եւ ի՜նչ-ի՜նչ հե­ռու­նե­րում ծո­ւարել։ Առա­ջին օրը Ստե­փանա­վանում սքան­չութիւն ես զգում, իսկ երկրորդ օրը՝ հիաս­թա­փու­թիւն։ Միայն Սոս Սարգսեանի եւ Ստե­փան Շա­հու­մեանի փո­ղոց­ներն էին բա­րեկար­գո­ւած, իսկ յա­րակից փո­ղոց­նե­րը նման էին Վա­նաձո­րի աս­ֆալտին վա­ղուց հրա­ժեշտ տո­ւած փո­ղոց­նե­րին։ Տխուր չէր, ո՛չ, նոյ­նիսկ ցան­կութիւն էր առա­ջաց­նում տե­սախ­ցի­կով շրջել եւ ստի­պել, որ­պէսզի ան­ցեալը ին­քը պատ­մի իր մա­սին տե­սախ­ցի­կի առաջ։ Մտայ մի բակ, որ­տեղ շնե­րը առանձնա­ցուած էին ցան­ցի հե­տեւում, իսկ հա­ւերը ազատ շրջում էին. շնե­րը սկսե­ցին հա­չալ, իսկ հա­ւերը զար­մա­ցած հե­տեւե­ցին ինձ, թէ այս ո՞վ է հե­տաքրքրո­ւել իրենց լքուած, աշ­խարհից կտրո­ւած վայ­րով…։ Ինձ վրայ նա­յեց ան­ցեալի պատ­կե­րը իր անա­տամ երա­խով՝ դա մի աւե­րուած շի­նու­թիւն էր, որի գլխա­վերե­ւում պահ­պա­նուել էր «Սրճա­րան Ժպիտ» անու­նը։ Եւ շրջե­ցի այդ եր­բեմնի սրճա­րանը, որ­պէսզի տես­նեմ նրա շա­րու­նա­կու­թիւնը հա­կառակ կող­մից եւ իմ առ­ջեւ բա­ցուեց մի լքո­ւած ռես­տո­րան սիւ­նե­րով, որը «Սպի­տակ Տուն» էր կոչ­ւում մի ժա­մանակ։ Որ­պէսզի այն լիակա­տար ընդգրկո­ւէր իմ տե­սադաշ­տում, ես ան­ցայ կա­մուրջի վրայ եւ ար­դէն ամ­բողջո­վին տե­սայ այդ ռես­տո­րանը, որը ձո­րի գլխին էր հաս­տա­տուել։ Յե­տոյ ես իմա­ցայ, որ այդ ռես­տո­րանը ան­ցեալում եղել էր եկե­ղեցի։ Պատ­մում են, որ նրանք, ով­քեր եկե­ղեցին քան­դե­ցին յա­նուն ռես­տո­րանի, եր­կար կեանք չու­նե­ցան, եւ հի­մա, փո­խանակ այդ եկե­ղեցին վե­րականգնէին քան­դո­ւած ռես­տո­րանի տե­ղում, իշ­խա­նու­թիւննե­րը որո­շեցին եկե­ղեցի կանգնեց­նել Շա­հու­մեանի հրա­պարա­կում։ Հիմ­քը փո­րեցին, բայց այդպէս էլ մնաց փո­սորակն անա­ւարտ…