ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՀԱՅԵԼԻ

Նախորդ յօ­դուած­նե­րու մէջ, յար­գե­լի ըն­թերցող, զրու­ցեր էինք «շու­շան», «փա­րոս», «մշուշ», «հա­զար», «համ­բոյր», «քոյր» եւ բազ­մա­թիւ այլ բա­ռերու մա­սին։ Անոնք լու­սա­տու էին, խորհրդա­ւոր եր­բեմն, հայ­րե­նասէր եւ հիւ­րա­սէր ան­կասկած, ու միշտ երազ­կոտ, միշտ գրկա­բաց։ Անոնց թե­ւերուն բազ­մած ճա­նապար­հորդած էինք հայ­կա­կան բնաշ­խարհի վրայ, պատ­մութեան մա­տեան­նե­րու մէջ։ Իսկ այ­սօր, կ՚առա­ջար­կեմ զմայ­լիլ մէկ այլ բա­ռի, որ կը սի­րէ ոս­կե­փայլ շրջա­նակ­նե­րով երի­զուած ցու­ցադրո­ւիլ։ Այդ բա­ռը հա­յելին է մեր տոհ­մին,- մեր խեւ եւ բա­րի բնա­ւորու­թեան, հա­զար-փշուր ան­ցեալին, ցան­կա­լի ապա­գային, սէ­րերուն կրքոտ-վայ­րի եւ բար­բա­ռին կոշտ ու նուրբ։ Սա­կայն, անոր ներ­կա­յանա­լէ առաջ պա­րոնայք, ըլ­լանք ինքնա­հայեաց, մեր փող­կա­պը ուղղենք, իսկ դո՛ւք իգա­կան սե­ռի ներ­կա­յացու­ցիչ ըն­թերցու­հի­ներ՝ թե­թեւ շպար մը դրէք ձեր երե­սին եթէ փա­փաքիք, քան­զի այս բա­ռը,- հին հե­քիաթը կը պատ­մէ,- կը յայտնէ, թէ ո՛վ է ամե­նէն գե­ղեցի­կը։ Յար­գե­լի ըն­թերցող, «հա­յելի» բառն է ան, նա­խանձ օրիոր­դիկնե­րու սրտա­կիցը, եր­բեմն ալ սրտա­բեկ տղա­ներու զրու­ցա­կիցը։ Վեր­ջին ակ­նարկու­թիւնս քսա­նամեայ Պետ­րոս Դու­րեանի հա­մար է։ Բայց անի­կա հա­յելիի միւս երեսն է, քիչ վերջ կը խօ­սինք անոր մա­սին։

«Հա­յելի»ն հա­յոց ամե­նահին բա­ռերէն մէկն է։ «Հայ» ար­մատն է, որ պատ­մութեան հնո­ցի բարձր ջեր­մաստի­ճան­նե­րու տակ թրծո­ւեր է, նախ յայտնուեր են հա­յիլ, հա­յեկ [նա­ւու դի­տարան], հա­յեակ, հա­յարան [աչք], հա­յեացք բա­ռերը, ապա փայ­լեր է խորհրդա­ւոր եւ առինքնող «հա­յելի» գո­յակա­նը։ Երբ զայն առա­ջին ան­գամ գրա­կանու­թեան պա­տուան­դա­նին վրայ տե­ղադ­րե­ցինք, ար­դէն յղկո­ւած էր, ու­նէր ոս­կե­զօծ շրջա­նակ՝ Ոս­կե­դարու պայ­ծառ մտքե­րու կող­մէ քեր­թո­ւած։ Ահա այդ օրե­րէն ցո­լացող եր­կու գե­ղեցիկ նշոյլ. «Հա­յելի աս­տո­ւածա­դիր», Ագա­թան­գե­ղոս, «Հա­յելի օրի­նակաւ», Եզ­նիկ Կող­բա­ցի։ Յի­շենք նաեւ «անահ հա­յելի», «հա­յելի անա­րատ», «հա­յելի ջնջեալ», «հա­յելի ժան­գո­տեալ», «ոս­կի հա­յելի» եւ «ծուռ հա­յելի» [կեղծ պատ­կեր, խե­ղաթիւ­րո­ւած ճշմար­տութիւն] ար­տա­յայ­տութիւննե­րը։

«Հա­յելի» բա­ռի ամե­նահին աշ­խարհիկ գոր­ծա­ծու­թիւննե­րէն մէ­կը Վար­դան Այ­գեկցիի «Կա­պիկ եւ հա­յելի» առակն է (հա­ւանա­բար 1230-50 թո­ւական­նե­րուն գրո­ւած)։ Խիստ զա­ւեշ­տա­կան եւ խրա­տական է ան. «Առակ ՃԿԴ (164) Կա­պիկ եւ Հա­յելի»։ Մայ­մունդն (կա­պիկ) կոյ­զէր, որ ՛ի հա­յելին հա­յէր ու ՛ի ժուռ կոյ գար. Նայ գնաց ՛ի յար­տակնոցն, ՛ի վար նա­յեցաւ, տե­սաւ զինքն ու ծի­ծաղե­ցաւ եւ ասաց, թէ այսպի­սի երե­սիս այսպի­սի հայ[ե]լի պի­տի (պէտք է). եւ այս վա­յել է ինձ։ Ցու­ցա­նէ առակս, թէ ամե­նայն տկար եւ ան­զօր եւ գէշ մարդ զիւր չափն պի­տի գե­տինայ (=գի­տենայ)»։

Իսկ այժմ յի­շենք պատ­մա­կան դէմ­քեր, որոնք հա­յելան­ման էին, ճշմա­րիտ եւ ար­դար։ Իմաս­տա­սէր, լե­զուա­բան Գրի­գոր Տա­թեւա­ցին, Տա­թեւի վան­քի վա­նահայ­րը 1397ին «Գիրք հարցմանց» աշ­խա­տասի­րու­թեան մէջ ար­դէն ըսեր էր. «Երեսն հա­յելի է սրտին»։ Այդ պաշ­տե­լի երես­նե­րէն մէ­կը, ըստ Հ. Մի­քայէլ վ. Չամ­չեանի, «ար­ժա­նաւոր թա­գու­հի ազ­գիս հա­յոց» Զա­պէլն է, ան որ սրբա­տեղի մը կ՚եր­թար, դուրսը հո­ղին կը քսէր իր երե­սը, հի­ւանդնե­րուն բժշկու­թիւն կը բաժ­նէր, աղ­քատնե­րուն կը խնա­մէր։ Հայր Չամ­չեանը անոր նո­ւիրեց «հա­յելի առա­քինու­թեանց» կո­չու­մը։ Շնչա­ւորը հա­յելիի հետ հա­մեմա­տելու աւան­դութիւ­նը նոր չէ հայ­կա­կան գրա­կանու­թեան մէջ։ Փաւստոս Բիւ­զանդը Ե. դա­րուն այսպէս նկա­րագ­րեր էր այն ազ­գե­րը, որոնք կը խոս­տո­վանէին, թէ Յի­սուս Քրիս­տոսն է տէ­րը. «Նո­ցա նա­յելիս ցու­ցա­նէ, որոց ամե­նայն կող­մանքն հա­յելիք են։ Լի լու­սով»։ Գրի­գոր Կե­սարա­ցի տա­ղասա­ցը «մեծ րա­բու­նա­պետ» Սրա­պիոնի հա­մար ձօ­ներ էր գո­վասանք մը.

Ճա­ճանչ ար­բե­նի

Մեր­ժիչ խա­ւարի,

Յստակ հա­յելի,

Նման շա­փիւ­ղի։

Նկա­տեցէք, թէ յի­շեալ չորս տո­ղերը Ճ, Մ, Յ, Ն սկզբնա­տառե­րը ու­նին, քան­զի ամ­բողջ բա­նաս­տեղծու­թիւնը այբբե­նական է՝ Ա-էն մին­չեւ Ք։ 1500 թո­ւական­նե­րուն տա­ղասաց Աս­տո­ւածա­տու­րը օր մը խոր վիշ­տով ող­բաց, անոր ու­րա­խու­թեան հա­յելին փշրո­ւեցաւ, բա­նաս­տեղծի գե­ղադէմ որ­դին էր մա­համերձ.

Ա՛յ իմ վար­դա­գոյն որ­դի,

փայ­լէիր իբ­րեւ հա­յելի,

Այ­սօր դեղ­նա­գոյն եղար,

մի՞թէ ցաւդ է խիստ աւե­լի։

Ան­շունչ գո­յու­թիւններ ալ ար­ժա­նացան «հա­յելի» մա­կդի­րին։ 1802 թո­ւակա­նին խումբ մը հո­գեւոր առաջ­նորդներ նոր կա­թողի­կոս ընտրե­ցին, ապա հրա­տարա­կեցին «ժո­ղովա­կան գիր» ու զայն կո­չեցին «Հա­յելի ծա­նօթու­թեանց»։ Ըստ ման­կա­վարժ Ռե­թէոս Պէր­պէ­րեանի, հա­յելի էր գրա­կանու­թիւնը. «Ար­դէն գրա­կանու­թիւնը ըն­դարձակ հա­յելի մ’է, ուր ամ­բողջ մարդկա­յին քա­ղաքակրթու­թիւնը կը ցո­լանայ»։ Դա­նիէլ Վա­րու­ժա­նը օր մը մտա­ծեց «Է» տա­ռի մա­սին ու գրի առաւ «Է տա­ռը մեր այբբե­նարա­նին մէջ» յօ­դուա­ծը. «Այդ տա­ռը ըն­դարձակ հա­յելի մ՚ըլ­լալ կը թո­ւի եւ ամ­բողջ տիեզեր­քը կ՚անդրա­դարձնէ. դի­տէ՜ հոն, եւ նախ՝ դուն զքեզ պի­տի տես­նաս»։ Մատ­թէոս Զա­րիֆեանը, 1918 թո­ւականն էր, խոս­տո­վանե­ցաւ, թէ ինք հա­յելի մը չկրցաւ ըլ­լալ. «Կա­րելի չե­ղաւ կա­տարեալ ան­կեղծու­թիւնով հո­գիս հա­յելիաց­նել...։ Ա՚հ, հո­գիս»։ Այդ օրե­րուն Թիֆ­լի­սի մէջ ճա­ճան­չա­ւորո­ւած էր Սա­յաթ Նո­վայի սի­րային մէկ եր­գը, «Արիւ լու­սին էրե­սըտ է հա­յելի», մինչ Պոլ­սոյ մէջ Յա­կոբ Պա­րոնեանի հա­մար ծաղ­րե­լի էր, թէ Բե­րա պատ­կա­ռելի թա­ղի հա­յու­հի­ները հա­յելի­ներու իս­կա­կան երկրպա­գու­ներ են. «Բե­րա։ Իգա­կան սեռն ինքզին­քը բո­լորո­վին հա­յելի­ներուն տո­ւած է. ժա­մերով, օրե­րով, շա­բաթ­նե­րով, ամիս­նե­րով, տա­րինե­րով եւ դա­րերով հա­յելի­ներու առ­ջեւ կը կանգնի»։ Իսկ գա­ւառ­նե­րու մէջ այդ մո­գական ապա­կիին նա­յող գե­ղու­հի­ները զայն այսպէս կ՛անո­ւանէին. հա­ճըն­ցի­ները հէյ­լի, զէյ­թունցի­ները հիլ­լէ, գո­րիս­ցի­ները եւ ար­ցախցի­ները հի­լի, թիֆ­լիսցի­ները հա­լիլա, մու­սա­տաղ­ցի­ները հի­լիլա, ագու­լիսցի­ները հըլ­լէ՛րի, իսկ լուսնակ մէկ գի­շեր Ար­տոս լեռ­նէն Վա­նայ ծո­վը դի­տող սի­րահար վա­նեցի­ները խայ­լիկ։

Գե­ղապաշտ քեր­թողնե­րը հա­յելիի խո­րու­թիւննե­րու մէջ մար­դու նե­րաշ­խարհը խար­խա­փեցին։ Յի­շեց­նեմ, թէ անոնց ամե­նասի­րած հա­յելին հան­դարտ ջուրն էր, առա­ջին հա­յելին։ Մկրտիչ Պէ­շիկ­թաշլեանը օգ­տա­գոր­ծեց վտա­կի մը գրա­կան պատ­կե­րը. «Ո՚հ, ի՜նչ մրմունջ հա­նես, վտակ / Ակա­նակիտ եւ հան­դարտիկ, / Քո հա­յելուդ մէջ անա­պակ / Նա­յին զի­րենք վարդն ու աղ­ջիկ»։ Ապա եկաւ Պետ­րոս Դու­րեանը։ Անոր ալ սրտա­կիցը լճակ մըն էր, անայ­լայլ, ան­գոյն.

Ին­չո՞ւ ապ­շած են, լճա՛կ,

Ու չեն խայ­տար քու ալ­յակք,

Մի­թէ հայլւոյդ մէջ անձկաւ

Գե­ղու­հի՞ մը նա­յեցաւ։

Բա­ռը տե­ղանուն ալ դար­ձաւ- «Հա­յելի լիճ», Ար­տա­ւան գիւ­ղի մօտ։ Կը յի­շէ՞ք, ըսեր էի, թէ այս բա­ռը կը սի­րէ դի­տուիլ, ինքնա­սէր է քիչ մը։ Այս լի­ճը, հա­կառակ իր ման­րիկ չա­փին, յա­ջողե­ցաւ ինքզինք ար­ձա­նագ­րել, որ­պէս «Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պետու­թեան բնու­թեան յու­շարձան»։

«Ըն­թերցա­սէր» կա­րելի չէ կո­չել այս բա­ռը։ Ամէն դա­րու մէջ գէթ մէկ կամ եր­կու գիրք լոյս տե­սաւ «հա­յելի» բա­ռով. 1680, «Հա­յելի ճշմար­տութեան», 1700-ներ, «Հա­յելի վա­րուց», «Հա­յելի Աս­տուածա­շունչ Հին Կտա­կարա­նին», 1800-ներ, «Հա­յելի վի­րաց», «Հա­յելի դաս­տիարա­կու­թեան տղա­յոց», 1900-ներ, «Կոտ­րած հա­յելի», «Կեան­քիս հա­յելին նա­մակ­նե­րով»։ «Հա­յելի» բա­ռը անուն դար­ձաւ նաեւ հայ թեր­թի. «Հա­յելի ։ Հան­դէս ազ­գա­յին եւ զա­ւեշ­տա­կան», Վառ­նա, Աղեք­սանդրիա, Գա­հիրէ։

Յօ­դուածս կ՚աւար­տեմ փշրո­ւած սի­րոյ մէկ եր­գով, «Իմ հա­յելին ես»։ Որո­շեցի նաեւ տրա­մադ­րել եր­գի հա­մացան­ցա­յին կա­պը, գու­ցէ դուք ալ ու­նիք սրտա­բեկութիւն եւ լսե­լով զայն գտնէք սփո­փանք։

Իմ հո­գու թե­լերը քեզ հա­մար ՝ մի մե­ղեդի,

Բայց երա­նի,

Նո­ւագել իմա­նայիր դու,

Լուռ երա­զում իմ հա­յելին ես,

Լուռ երա­զում իմ հա­յելին ես։

Իմ հայելին ես