ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

Արմատ

Արշալոյսի շո­ղը դի­պաւ Արա­րատին։ Կաս­կա­տի հա­մալի­րի սպի­տակ կրա­քարէ աս­տի­ճան­նե­րը շիկ­նե­ցան։ Աբովեանի պո­ղոտա­յի վրայ ծաղ­կա­վաճառ պա­ռաւը բա­ցաւ իր կրպա­կը։ Դպրո­ցական պտոյ­տի նոր օր է։ Եւ այդ օր աշա­կերտնե­րը հո­ղի եւ փո­շիի խառ­նո­ւելու տրա­մադ­րութեամբ - եւ կօ­շիկով - դուրս ելան պան­դո­կէն։ Հան­րա­շար­ժի մէջ բա­րեւ­ներ բաժ­նե­ցին աջ ու ձախ. «Բա­րի լոյս պա­րոն Ար­տուշ» (մեր վա­րորդն է), «Բա­րի լոյս Երե­ւան», «Բա­րի լոյս մայ­թի վրայ ծխող մարդ», «Բա­րի լոյս լո­ւացք փռող մայ­րիկ» (անու­նը Արո՞ւս էր, չենք գի­տեր)։

Կար­ճա­տեւ ու­ղե­ւորու­թե­նէ յե­տոյ, Աշ­տա­րակի մօտ, «Մ3» ճա­նապար­հի վրայ, Սա­սու­նիկ գիւ­ղի հա­րեւա­նու­թեամբ, մեր առ­ջեւ յայտնո­ւեցաւ քար­քա­րոտ դաշ­տա­վայր, ամա­յի, անար­մատ։ Մենք որո­շեր ենք. ծառ պի­տի տնկենք։ Լու­սանկա­րիչ Կա­րէնը ար­ձա­նագ­րեց եր­կու աշա­կեր­տի՝ Անիի եւ Նա­րեկի խօս­քը.

- Բա­րի լոյս։ Այ­սօր մեր չոր­րորդ օրն է։ Ծառ պի­տի տնկենք...

- Ու հայ­րե­նի հո­ղի մէջ ար­մատներ պի­տի դնենք։

«Հայ­րե­նի հո­ղի մէջ ար­մատներ պի­տի դնենք». ու­րիշ ո՛չ մէկ բառ աւե­լի լաւ կրնար նկա­րագ­րել այդ օրո­ւան նպա­տակը եւ հա­ճոյ­քը։

Քա­ռասուն պա­տանի­ները զոյ­գեր կազ­մե­ցին, բա­ցին փո­սիկ­ներ, քրտինք սրբե­ցին։ Մէ­կը տունկը ուղղա­հայեաց բռնեց, միւ­սը հո­ղով ծած­կեց զայն։ Ապա դոյլ մը ջուր հո­սեցու­ցին ծա­րաւ ար­մատնե­րու վրայ։ Լօ­րէնին ու­րախ էր, որ Վէ­մին հետ ծառ կը տնկէ։ Անա­հիտը եւ Մու­րա­տը նկա­րուե­ցան իրենց տնկած ծա­ռին հետ։ Ծառ տնկել չէր սա. քիչ մը արա­րողու­թիւն էր, քիչ մը բա­նաս­տեղծու­թիւն։

Թող պա­տանի­ները շա­րու­նա­կեն ըն­տե­լանալ հայ­րե­նի հո­ղին, ու ան­բառ եր­կխօ­սու­թիւն ու­նե­նալ անոր հետ, իսկ մենք զրու­ցենք «ար­մատ» բա­ռի մա­սին ու հիանանք, թէ որ­քա՛ն խոր են անոր ար­մատնե­րը հա­յոց մայ­րե­նիի մէջ։

Նախ գո­յու­թիւն ու­նէր «արմ» ար­մա­տը, սերմ մը հա­մեստ։ Հա­զարա­մեակ­ներ առաջ մեր նախ­նի­ները զայն գուրգու­րանքով յանձնե­ցին մայր հո­ղին։ Ան սի­րեց մեր լեռ­նաշխար­հը ու դար­ձաւ «ար­մատ», ըստ հին մէկ բա­ռարա­նի՝ «Ստո­րոտ բու­սոց եւ տնկոց՝ յե­րեսաց երկրէ մին­չեւ ցխորս (մին­չեւ խո­րերը) հո­ղոյ հան­դերձ մանր թե­լիւք»։ Շատ ժա­մանակ չան­ցաւ, որ ան աճի եւ ճիւ­ղա­ւորո­ւի։ Ստա­ցաւ բազ­մա­թիւ իմաստներ, իրա­կան եւ նմա­նողու­թեամբ, ինչպէս՝ նա­խահայր, տոհ­մի՝ ցե­ղի՝ ըն­տա­նիքի սկիզ­բը, բա­ռար­մատ՝ բա­ռի հիմ­նա­կան ձե­ւը, հիմք, սկիզբ, պատ­ճառ։ Ան նշա­նակեց նաեւ վեր­ջին ծայր՝ եզր ստո­րին, ինչպէս հայ­կա­կան հին մա­տեն­ագ­րու­թեան մէջ ար­ձա­նագ­րուած է՝ «Տե­սի զծո­վուն զար­մատս»։ Վեր­ջա­պէս, յի­շենք, թէ Մոկ­սի մէջ կի­նը կը կո­չուէր «կի­նար­մատ»։

Ոս­կե­դարուն ու­նե­ցանք պատ­կե­րալից ար­տա­յայ­տութիւններ. «Ար­մատ բռնել», «Ար­մատ ձգել», «Ար­մատնե­րը խոր ըլ­լալ», «Ար­մատ նե­տել»։ Ժ.-ԺԱ. դա­րերուն սկսանք օգ­տա­գոր­ծել «Ար­մա­տախիլ ըլ­լալ, ընել» ար­տա­յայ­տութիւ­նը, որու մա­սին չեմ ու­զեր մե­ծամաս­նութեամբ ար­մատնե­րով կի­լիկե­ցի աշա­կերտնե­րու ներ­կա­յու­թեամբ խօ­սիլ, քան­զի անոնք Հա­յաս­տան եկան ար­մատներ ար­ձա­կելու, ո՛չ թէ ան­ցեալի բաց ար­մատնե­րուն ող­բա­լու։

Դժո­ւար է ստու­գել, թէ լե­զուա­դաշ­տի մին­չեւ ո՜ր ծայ­րե­րը հա­սեր է «ար­մա­տ» բա­ռը, բայց անոնք, որոնք հայ­կա­կան նա­խակրթա­րանի մը չոր­րորդ կամ հին­գե­րորդ դա­սարա­նը յա­ճախած են, ան­կասկած կը յի­շեն «քա­ռակու­սի ար­մատ» եւ «խո­րանարդ ար­մատ» գա­ղափար­նե­րը։

Դուք հի­մա ան­համբեր կը սպա­սէք լսել, թէ ար­դեօք քա­նի՛ հատ բառ կայ «ար­մատ»ով սկսող եւ վեր­ջա­ցող։ Ներ­կա­յանա­լի թիւ մը կը կազ­մէ անի­կա, մօ­տաւո­րապէս 75։ Բո­լորը յայտնա­բերե­լու հա­մար եր­կար ժա­մեր պէտք է պե­ղել լե­զուի հո­ղը։ Բայց ես ձե­զի ցոյց տամ գե­ղար­մատ տաս­նեակ մը օրի­նակ. ար­մա­տաբ­նակ, ար­մա­տածիլ, ար­մա­տակեր, ար­մա­տակերպ, ար­մա­տահա­նել, ար­մա­տաշատ, ար­մա­տափնջիկ, ար­մա­տոտա­նի։ Իսկ «ար­մատ»ով վեր­ջա­ցող բա­ռերը աւե­լի պատ­կե­րալից են եւ բա­նաս­տեղծա­կան, ինչպէս՝ դառ­նարմատ, դժո­խար­մատ, երե­քար­մա­տեան, ինքնար­մատ, լու­սարմատ, խո­րար­մատ, մամ­ռարմատ, չա­րար­մատ։ Յա­ջոր­դը, որ ըն­տիր գե­ղեց­կութիւն մըն է, կը պար­տինք Ս. Գրի­գոր Նա­րեկա­ցիին՝ սքան­չե­լար­մատ- զար­մա­նալի գե­րազանց ար­մատ ու­նե­ցող։

Միջ­նա­դարուն հայ ըն­թերցո­ղին ծա­նօթ էր «ար­մատ» բա­ռի եր­կու պատ­մա­կան գոր­ծա­ծու­թիւննե­րը. «Ար­մատ հա­նուր մարդկու­թեան՝ Ադամ» եւ «Ար­մատ ամե­նայն չա­րեաց ար­ծաթ սի­րու­թիւն է»։ Յի­շենք նաեւ հայ­կա­կան հին առած մը. «Եթէ ծա­ռի ար­մա­տը մու­կե­րը կը կրծեն, բունն ու սա­ղար­թը ի՞նչ կրնան ընել»։ 14-րդ դա­րուն, Տա­թեւի վան­քի վա­նահայր Գրի­գոր Տա­թեւա­ցին «ար­մատ» բա­ռը գոր­ծա­ծելով բա­ցատ­րեց, թէ սաս­տիկ քա­մին ծա­ռին պէտք է, որ­պէսզի ամուր ըլ­լան ար­մատնե­րը. «Սաստկու­թիւն հող­մոց հար­կա­նելով զնա՝ ոչ կա­րէ ար­մա­տախիլ առ­նել»։ Ըստ Տա­թեւա­ցիի, հա­ւատ­քը նման էր ար­մա­տի. «Հա­ւատն է որ­պէս ար­մատ ծա­ռոյն, որ է Հայր»։ Բա­ռը ս. Գրի­գոր Նա­րեկա­ցիի «Մա­տեան ող­բերգու­թեան» բա­նաս­տեղծու­թեան մէջ հա­սաւ այնպի­սի խո­րու­թիւններ, որ ո՛չ մէկ մա­տենա­գիր նա­խապէս իջեր էր։ Այդ եր­կի մէջ սուրբը 23 ան­գամ գոր­ծա­ծեց «ար­մատ» բա­ռը, շի­նեց նոր բա­ռեր, նոր կա­պակ­ցութիւններ, ինչպէս՝ «Ար­մատ ան­մա­հու­թեան», «Սղո­ցեալ ար­մատ», «Ար­մատ կրճա­տեաց», «Սքան­չե­լար­մատ քում շա­ռաւի­ղաց», «Դժո­խար­մատ ծա­ռոյս դառ­նութեան պտուղք»։ Մէկ ու կէս դար յե­տոյ 1144-ին Ներ­սէս Շնոր­հա­լին նկա­րագ­րեց Հռո­մը. «Որթ վա­յելուչ բազ­մաստե­ղեան եւ հաստ ար­մատ տունկ Պօ­ղոսի»։ Այ­նուհե­տեւ ամէն հայ մտա­ւորա­կան այս բա­ռով ար­մա­տացուց իր աշ­խարհա­հայեաց­քը. «Ար­մատ չի տայ, կու չո­րանայ, թէ հող չէ՝ / Ժեռ քա­րումն սիրմ ցա­նիլը զո՛ւր բան ա», Սա­յաթ Նո­վա, «Լսա­րանն է այն / Ըն­տիր տե­ղը, / Ուր ար­մատ կ՚ար­ձա­կէ / Գի­տու­թեան ծա­ռը», Մի­քայէլ Նալ­պանտեան, «Մեր դա­րաւոր ար­մա­տը Հայ գիւ­ղա­ցին է», Դա­նիէլ Վա­րու­ժան։

Հայ­կա­կան գրատ­պութեան մէջ ալ ար­մա­տացաւ այս բա­ռը, տո­ւաւ կոճ­ղա­ւոր հա­տոր­ներ. «Լուծ ար­մա­տոյն մե­րոյ», «Բա­ցատ­րութիւն ար­մա­տոց այ­բուբե­նի տա­ռից», «Տե­սու­թիւն ար­մա­տոց հա­յերէն լե­զուի», «Ար­մատ հա­ւատոյ»։ Իսկ նա­խորդ դա­րու սկզբին երբ ար­մա­տախիլ եղաւ մեր ազ­գի խո­րար­մատ ծա­ռը, ինքնու­թեան որո­նու­մով նոր գիր­քեր ժայթքե­ցան բա­րու­նակնե­րու նման. «Ար­մատնե­րու որո­նում», «Ար­մատնե­րի հա­ւատով», «Դա­րաւոր ար­մատնե­րը», «Լոյ­սի ար­մատներ», «Ծա­ռը ար­մատնե­րով է ոյ­ժեղ», «Վե­րադարձ ար­մատնե­րուն», «Տոհ­մա­ծառիս ար­մատնե­րը», «Դէ­պի ար­մատներ», «Ար­մատներ եւ ղօ­ղանջներ», «Ար­մա­տի կան­չը», «Ար­մատնե­րու ձայ­նը»։ Ապա մա­մու­լի մէջ յայտնո­ւեցան, ար­մա­տական փո­փոխու­թիւն էր, ան­նա­խըն­թաց խո­րագիր­ներ. «Տէր­սի­մի հա­յերը բա­ցայայ­տում են իրենց ար­մատնե­րը», «Թուրքիայի լրագ­րողնե­րի միու­թեան նա­խագահ Ահ­մետ Աբա­քան գրել է մի գիրք, որի մէջ նշել է, որ 82 տա­րեկա­նին մա­հացած իր մայ­րը՝ Հօ­շանան ու­նե­ցել է հայ­կա­կան ար­մատներ»։

«Ար­մատ» բա­ռի բա­նաս­տեղծա­կան-իմաս­տա­սիրա­կան նո­րագոյն գոր­ծա­ծու­թիւնը եկաւ Պո­լիսէն։ Զահ­րա­տի գրա­կան հե­րոս Կի­կօն էր նման (կամ՝ աննման) ար­մա­տի. «ՇՈՂ ։ Կի­կօ - խո­նարհ - մօտ էր հո­ղին այնքան / Որ դուք զինք / ար­մատ կար­ծե­ցիք / Եւ սպա­սեցիք որ ան ծառ ծլի / ու տե­րեւ հագ­նի / ծա­ղիկ­ներ բա­նայ / պտուղ հասցնէ / հունտ գո­յաց­նէ / Լաւ - բայց արե­ւուն շո­ղը կը պակ­սէր»։

- Պա­րոն ես ե՞րբ պի­տի ար­տա­սանեմ, բո­լոր ծա­ռերը տնկե­ցինք- հար­ցուց Անին, ու զիս խո­րասու­զո­ւած միտ­քե­րէն սթա­փեցուց։

- Մէկ վայրկեանէն բո­լորդ հա­ւաքուեցէք նո­րատունկ ծա­ռի մը շուրջ։

Այս քար­քա­րոտ դաշ­տը, որ ժամ մը առաջ լերկ էր, այժմ ու­նի կեն­սունակ ար­մատներ, քա­ռասուն հատ։ Յար­գե­լի ըն­թերցող, վեր­ջա­պէս յի­շեմ Հա­մօ Սա­հեանը, եւ ար­տօ­նեցէք, որ զինք կո­չեմ, որ­պէս «Հայ­կա­կան հո­ղին ամե­նէն ամուր ար­մատնե­րով կառ­չած բա­նաս­տեղծ»։ Իր հայ­րե­նասի­րական տո­ղերն են վկայ. «Այս ձո­րերում ամէն ին­չից... / Ար­մա­տի հոտ, բող­բո­ջի հոտ / Ու խե­ժի հոտ տոհ­մա­ծառի, / Վա­րող-ցա­նող հօր ձեռ­քե­րի / Ու մօր ծո­ցի հոտ է գա­լիս»։ «Հայ­րե­նի լեռ­նաշխարհ» բա­նաս­տեղծու­թեան մէջ յա­մառ հայն էր ար­մա­տի նման. «Քո կիր­ճե­րից ջուր խմե­լու հա­մար / Ամ­պե­րը եօթ սեւ քրտինք են թա­փում, / Եւ ըն­կուզե­նու ար­մա­տը յա­մառ / Եօթ եօթգլխա­նի ժայռ է շա­ղափում»։

Շրջա­պատե­ցինք Անիին։ Այս աղջնա­կը, որ ար­մատնե­րով վա­նեցի է, ծա­ռացաւ, ար­մա­տացաւ եւ ար­տա­սանեց Սա­հեանէ մէկ այլ քեր­թո­ւած։ Ար­տա­սանու­թիւն չէր ան. քիչ մը աղօթք էր, քիչ մը կան­չը ար­մատնե­րու.

Իմ ար­մատնե­րը...

Քա­րերի մէջ են

Իմ ար­մատնե­րը։

Նա­խաս­տեղծ ու բիրտ

Յա­ւիտե­նու­թեան

Դա­րերի մէջ են

Իմ ար­մատնե­րը։