ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Ամբողջ համայնքը կոյուղի կը հոտի

Բո­լոր փառ­­քե­­­րու գլխի­­վայր եղած շրջան մըն է, որ կ՚ապ­­րինք։ Նոյ­­նիսկ կա­­րելի է ըսել բո­­լոր պատ­­շա­­­ճու­­թիւննե­­րը թա­­ւալգլոր եղած են։ Այս հաս­­տա­­­տու­­մը կա­­րելի է ուղղել պոլ­­սա­­­հայ հա­­մայնքին, Թուրքիոյ ըն­­կե­­­րաքա­­ղաքա­­կան մի­­ջավայ­­րին եւ նոյ­­նիսկ հա­­մաշ­­խարհա­­յին դի­­ւանա­­գիտու­­թեան։ Նշենք օրի­­նակ­­նե­­­րով՝ ծա­­նօթ իրո­­ղու­­թիւն է, որ Թուրքիոյ փոք­­րա­­­մաս­­նութեան հաս­­տա­­­տու­­թիւննե­­րը եր­­կար ժա­­մանա­­կէ ի վեր զրկո­­ւած են իրենց վար­­չութիւննե­­րը սո­­վորա­­կան ընտրու­­թիւննե­­րով ձե­­ւաւո­­րելու առի­­թէն։ Պե­­տու­­թիւնը պատ­­ճա­­­ռաբա­­նելով ընտրու­­թեան վե­­րաբե­­րեալ նոր կա­­նոնագ­­րի մը պատ­­րաստու­­թիւնը ար­­գի­­­լած էր մին­­չեւ այդ ոեւէ թա­­ղական կամ հա­­մայնքա­­յին ընտրու­­թիւն կա­­տարել։ Նկա­­տի ու­­նե­­­նալով անցնող տա­­րինե­­րու ըն­­թացքին այդ կազ­­մե­­­րէ ներս հրա­­ժարու­­մի կամ մա­­հուան բեր­­մամբ տե­­ղի ու­­նե­­­ցած նո­­ւազումնե­­րը, խոր­­հուրդ տո­­ւած էր կազ­­մե­­­րը ամ­­բողջաց­­նել նշա­­նակո­­ւած անուննե­­րով, որոնք պի­­տի վա­­ւերա­­ցուէին Վա­­քըֆ­­նե­­­րու Ընդհա­­նուր Տնօ­­րէնու­­թեան կող­­մէ։

Այս շա­­բաթ վե­­րահա­­սու եղանք թէ ինչպի­­սի եղա­­նակ­­նե­­­րով կա­­տարո­­ւած են այդ նշա­­նակումնե­­րը։ Ար­­դա­­­րեւ Օր­­թա­­­գիւ­­ղի թա­­ղական խոր­­հուրդը լրաց­­նե­­­լու հա­­մար նշա­­նակո­­ւած է ատե­­նապետ Իս­­քենտեր Շա­­հին­­կէօզի որ­­դին Աք­­սել Շա­­հին­­կէօզ։

Իսկ Պիւ­­յիւքտե­­րէի Սուրբ Հռիփ­­սի­­­մեանց եկե­­ղեց­­ւոյ կազ­­մը լրաց­­նե­­­լու հա­­մար ալ Վա­­քըֆ­­նե­­­րու Ընդհա­­նուր Տնօ­­րէնու­­թեան վա­­ւերա­­ցու­­մով նշա­­նակո­­ւած է ատե­­նապետ Մու­­րատ Սիւ­­մէի դուստրը Մե­­լիսա Աս­­լին Սիւ­­մէն։ Այս վեր­­ջի­­­նը ար­­դէն ներ­­կա­­­յիս կը պաշ­­տօ­­­նավա­­րէ նաեւ Ռու­­մե­­­լի Հի­­սարի Սուրբ Սան­­դուխդ եկե­­ղեց­­ւոյ կազ­­մին մէջ։

Նման երե­­ւոյթնե­­րու կը հան­­դի­­­պինք իշ­­խա­­­նու­­թեան ձեռ­­քը գտնո­­ւող կարգ մը քա­­ղաքա­­պետա­­րան­­նե­­­րէ ներս, Երե­­ւոյ­­թը օրա­­կար­­գի կու գայ իբ­­րեւ գայ­­թակղու­­թիւն։ Սա­­կայն յայտնի է թէ պոլ­­սա­­­հայու­­թիւնը հետզհե­­տէ ըն­­տե­­­լացած է երկրի տի­­րող մշա­­կոյ­­թին եւ դոյզն իսկ ան­­պա­­­տեհու­­թիւն չի տես­­ներ կա­­տարո­­ւած­­նե­­­րուն հան­­դէպ։ Որ­­քան մտա­­հոգիչ է, որ պոլ­­սա­­­հայոց պահ­­պա­­­նողա­­կան շրջա­­նակ­­նե­­­րը մեծ վե­­րապա­­հու­­թեամբ կը դի­­տէին կրօ­­նափոխ եղած հա­­յերու իրենց նախ­­կին ար­­մատնե­­րուն վե­­րադառ­­նա­­­լու մար­­մա­­­ջը։ «Ասոնք մկրտո­­ւելով կ՚ու­­զեն մեր հաս­­տա­­­տու­­թիւննե­­րու վար­­չութիւննե­­րը նո­­ւաճել եւ ապա շա­­հագոր­­ծել առ­­կայ առիթ­­նե­­­րը»։ Այսպէս կը յայտնէին իրենց կաս­­կա­­­ծամ­­տութիւ­­նը։ Ասա­­ցուածք կայ ուր կ՚ըսո­­ւի. «Դի­­մացինդ կը տես­­նես քե­­զի պէս»։

Թուրքիոյ մէջ ալ օրէն­­քը թե­­րացած է ար­­դա­­­րու­­թեան երաշ­­խի­­­քը ըլ­­լա­­­լէ։ Ամե­­նապարզ ճշմար­­տութիւննե­­րը ան­­գամ կը պատ­­ժո­­­ւին, երբ հա­­ճելի չեն թո­­ւիր իշ­­խող հա­­մակար­­գին։ Եւ­­րո­­­պայի Ալե­­ւինե­­րու Հա­­մամիու­­թեան նա­­խագա­­հը ելոյթ մը ու­­նե­­­ցած ու ըսած էր. «Հիթ­­լեր ինչ որ կը նշա­­նակէ հրէից հա­­մար, Եաւուզ Սուլթան Սե­­լիմ նոյ­­նը կը նշա­­նակէ ալե­­ւինե­­րու աչ­­քին»։ Սա պարզ կար­­ծի­­­քի ար­­տա­­­յայ­­տութիւն մըն է։ Կը ցո­­լաց­­նէ պատ­­մա­­­կան ճշմար­­տութիւն մը, բայց այդ իրո­­ղու­­թիւնը ար­­գելք մը չի հան­­դի­­­սանար որ հան­­րա­­­պետու­­թեան նա­­խագա­­հը անար­­գե­­­լու մե­­ղադ­­րանքով դատ բա­­ցուի իր դէմ եւ պատ­­ժա­­­տու­­գանքի մատ­­նո­­­ւի։ Դա­­տի նիւթ դար­­ձած ելոյ­­թին մէջ չէ նշո­­ւած նա­­խագա­­հի անու­­նը, նոյ­­նիսկ ակ­­նարկու­­թիւն մըն ալ չէ եղած իր հաս­­ցէին։ Սա­­կայն դա­­տարա­­նը քաջ գի­­տէ, թէ այս կար­­ծի­­­քը ան­­հա­­­ճոյ է նա­­խագա­­հի հա­­մար եւ կը տնօ­­րինէ պատ­­շա­­­ճը։ Այս տե­­սակի գայ­­թակղու­­թիւննե­­րու չափ ու սահ­­մա­­­նը կա­­րելի չէ որո­­նել Թուրքիոյ մէջ։

Երե­­ւոյ­­թը տար­­բեր չէ հա­­մաշ­­խարհա­­յին դի­­ւանա­­գիտա­­կան դաշ­­տի վրայ եւս։ Հոն ալ սուտն ու կեղ­­ծի­­­քը ըն­­դունե­­լի գոր­­ծօններ ըլ­­լա­­­լով կը ներ­­կա­­­յանայ եւ եր­­կիրնե­­րու նա­­խագահ­­ներ, վար­­չա­­­պետ­­ներ կամ նա­­խարար­­ներ մարդկանց աչ­­քե­­­րուն մէջ նա­­յելով ստե­­լէ չեն վա­­րանիր։ Սա­­հակ Սրբա­­զան Մա­­շալեան Պատ­­րիար­­քա­­­կան ընտրու­­թիւննե­­րուն նա­­խոր­­դող շրջա­­նին խօ­­սած էր Պատ­­րիար­­քա­­­րանէ եկող կո­­յու­­ղիի հո­­տի մա­­սին։ Ափ­­սոս որ այդ հո­­տը այ­­սօր ծա­­ւալած է ամ­­բողջ հա­­մայնքին, բո­­վան­­դակ երկրին եւ նոյ­­նիսկ ամբողջ աշխարհին։