ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Ո՞րն է լինելու այսուհետ դպրոց յաճախելու նպատակը

Աշխարհն այս տա­րուա­նից կտրուկ փո­խուեց։ Մեր կա­ռավա­րու­թեան ան­դամնե­րի եւ ԱԺ-ի պատ­գա­մաւոր­նե­րի գոր­ծունէու­թիւնը ձեռք բե­րեց վեր­ջա­պէս իրենց հա­մար հաս­կա­նալի ուղղո­ւածու­թիւնը, որն է. հե­տեւել, որ­պէսզի այդ փո­փոխու­թիւննե­րը պատ­շա­ճօրէն իրա­կանա­ցուեն։ Փո­փոխու­թիւննե­րը կա­պուած են մարդկանց՝ երե­խանե­րից սկսած ու տա­րեց­նե­րից վեր­ջացրած, տար­րա­կան իրա­ւունքնե­րի ոտ­նա­հար­մա­նը։ Ոս­տի­կան­նե­րը հե­տեւում են, որ քա­ղաքա­ցին ոչ մի վայրկեան չփոր­ձի դի­մակը իջեց­նել։ Ին­չո՞ւ։ Որով­հե­տեւ իրենց ասած covid-ից այդքան մարդ չի մա­հանում, որ­պէսզի մարդկու­թիւնը կրճա­տուի։ Ըստ BBC-ի տո­ւեալ­նե­րի Օգոս­տո­սի 27-ի դրու­թեամբ 24 մի­լիոն հի­ւան­դա­ցած­նե­րից մա­հացել է 822, 000 մարդ։ Որ­քա՞ն տո­կոս է դա կազ­մում 7 մի­լիար­դից։ Ու­րեմն դա հա­մավա­րակ չէ եւ թա­գաժահ­րով մո­լորա­կի բնակ­չութիւ­նը չի կրճա­տուի։ Իսկ դի­մակը, փա­կելով շնչու­ղի­ները, արեան զե­ղում կա­րող է առա­ջաց­նել եւ մար­դը կմա­հանայ կա­թուա­ծից։ Իմ շրջա­պատում ար­դէն 5 հո­գի մա­հացան դրա­նից։ Ի հար­կէ, հե­ռատե­սիլով այդ մա­սին չեն խօ­սում, իսկ հե­ռուստա­դիտո­ղը հե­ռուստա­հաւա­տացեալ է։ Այդ պատ­ճա­ռով էլ խե­լացի մար­դիկ այս հա­մավա­րակը անո­ւանում էն տե­ղեկա­տուա­կան հա­մավա­րակ, այ­սինքն շա­րու­նակ լսե­լով այս հի­ւան­դութեան մա­սին, մար­դիկ վա­րակ­ւում էն վա­խի վի­րու­սով եւ այդ վա­խը թու­լացնում է դի­մադ­րո­ղակա­նու­թիւնը, այսպի­սով մար­դը կա­րող է նոյ­նիսկ հար­բուխին չդի­մադ­րել եւ ու­նե­նալ լուրջ առող­ջա­կան խնդիր­ներ։ Տա­րածո­ւած է հե­տեւեալ ճշմար­տութիւ­նը.

-Ե՞րբ կա­ւար­տո­ւի թա­գաժահ­րի հա­մավա­րակը

-Չգի­տեմ, ես քա­ղաքա­կանու­թեամբ չեմ զբաղ­ւում։

Հենց սկզբից պարզ էր, որ խնդի­րը առող­ջա­կան չէ։ Որ­քա՚ն վի­րուսներ կան – մի­լիոնա­ւոր։ Մենք ապ­րում ենք ման­րէ­ների եւ վի­րուսնե­րի մի­ջավայ­րում։ Որով­հե­տեւ ու­նենք իմու­նա­յին հա­մակարգ, որն ըն­դունակ է օտար ամէն ինչ հե­ռաց­նել մար­դու մարմնից։ Եւ երբ փոր­ձե­ցին պար­տադրել աշ­խարհի բո­լոր երկրնե­րին սկսել պայ­քա­րը թա­գաժահր վի­րու­սի դէմ, ապա պարզ դար­ձաւ, որ վի­րու­սը ըն­դա­մէնը պատ­րո­ւակ էր աշ­խարհը փո­խելու, ինչ-որ մի ընդհա­նուր կեդ­րո­նի կող­մից պար­տադրան­քի են­թարկո­ւելու եւ նրա պա­հանջնե­րը կա­տարե­լու հա­մար։ Երկրնե­րը կորցրե­ցին իրենց ինքնիշ­խա­նու­թիւնը բա­ցառու­թեամբ մի քա­նիսի, որոն­ցից ան­պայման պէտք է նշել Շո­ւեդիան։ Այդ երկրում բժիշկնե­րը դի­մեցին ամե­նաբ­նա­կան բժշկա­կան մի­ջոցի։ Վի­րու­սը պի­տի տա­րածո­ւէր, մար­դիկ պի­տի վա­րակո­ւէին, եւ այսպի­սով ձե­ւաւո­րուեց հա­մընդհա­նուր իմու­նի­թեթ։

21-րդ դա­րում չկայ մի խնդիր, որի մա­սին հնա­րաւոր չլի­նի գտնել բա­ցատ­րութիւններ։ Այս թա­գաժահ­րի նա­խագի­ծը բա­ցէի բաց յայ­տա­րար­ւում է Պիլ Կէյթսի կող­մից. Նպա­տակը՝ հասցնել մարդկանց թի­ւը ոս­կէ մի­լիար­դի։ Ան­շուշտ դա արո­ւելու է ոչ թէ թա­գաժահ­րով, այլ իբր պա­տուաս­տումով։ Ին­չո՞ւ իբր, որով­հե­տեւ եթէ վի­րու­սը փո­փոխ­ւում է, ապա ինչ պա­տուաս­տումի մա­սին է խօս­քը, միակ ել­քը դա վա­րակո­ւելով –վա­րակո­ւելով ստա­նալ իմու­նի­զացում։ Եւ այն, որ մեր կա­ռավա­րու­թիւնը որ­դեգրել է մի մի­ջոց, որի կար­գա­խօսքն է «կրիր դի­մակ, որ­պէսզի կրենք», ապա դա խօ­սում է միայն տե­ւական ֆի­զիկա­կան եւ հո­գեբա­նական ճնշման մա­սին։ Ար­դեօք բժիշկնե­րին հարցնո՞ւմ են։ Այս սահ­մա­նափա­կումնե­րի օրե­րին միայն բժիշ­կը դա Հայկ Մա­նասեանն էր, ով խօ­սում ժո­ղովրդի հետ եւ կա­ռավա­րու­թեան կող­մից պար­տադրո­ւուող սահ­մա­նափա­կումնե­րը կեղ­տոտ խաղ էր անո­ւանում։ Վեր­ջա­պէս առող­ջա­պահու­թեան նա­խարա­րը ակ­նարկեց, որ դի­մակից կա­րող է փրկել միայն պա­տուաս­տումը։

Դրան ար­ձա­գան­գեց բժշկա­կան գի­տու­թիւննե­րի դոկ­տոր, փրո­ֆէօսոր Պետ­րոս Անա­նիկեանը։

«Ար­սէն Թո­րոսեանը յայ­տա­րարեց, որ մար­դիկ դի­մակ են կրում, որով­հե­տեւ չի բա­ցառ­ւում, որ 2-րդ, 3-րդ ան­գամ վա­րակո­ւեն, որով­հե­տեւ հա­կամար­միններ չեն առա­ջանում, իսկ հի­մա խօ­սում է պա­տուաս­տա­նիւ­թի մա­սին. սա ահա­ւոր անգրա­գիտու­թիւն է, բո­լոր մաս­նա­գէտ­նե­րը սա հաս­կա­նում են։ Ինչ վե­րաբե­րում է պա­տուաս­տա­նիւ­թին, ապա դրա ստեղծման հա­մար առ­նո­ւազն տա­րի է պէտք, բա­ցի այդ, նոր­մալ պա­տուաս­տա­նիւ­թե­րը պէտք է մի քա­նի տա­րի էլ փոր­ձարկո­ւէն։ Երբ վար­չա­պետն էլ է խօ­սում պա­տուաս­տա­նիւ­թի մա­սին, ապա նրա միակ մեղքն այն է, որ նա ու­նի այսպի­սի առող­ջա­պահու­թեան նա­խարար։ Կամ ի՞նչ է նշա­նակում, երբ նա­խարարն ասում է, որ Հա­յաս­տա­նը կա­րող ենք տրա­մադ­րել դե­ղերի փոր­ձա­գիտու­թեան հա­մար, որ նպաս­տենք այդ դե­ղերի հաս­տատմա­նը։ Կը նե­րէ՛ք, ինչ իրա­ւունք ու­նի մարդ, որն իրեն հայ է հա­մարում, 3 մի­լիոնա­նոց ազ­գի վրայ փոր­ձեր կա­տարե­լու. դա ի՞նչ ասե­լու բան էր, չնա­յած՝ այս վեր­ջերս տո­ւեալ­ներ դուրս եկան, որ պարզւում է, որ ՀՀ-ում 99 դեղ կայ, որը փոր­ձարկումնե­րի մէջ է, իսկ ես լի­նելով 40 տա­րուայ բժիշկ, չեմ լսել, որ մէ­կին ասեն, որ այս դե­ղը փոր­ձարկում են»։

Մար­դիկ հլու-հնա­զանդ կրում են դի­մակ եւ տու­գանք են մու­ծում, երբ նրանց ոս­տի­կան­նե­րը բռնում են բաց տա­րած­քում, ամա­յի փո­ղոցում կամ այ­գում զբօս­նե­լիս, սա­կայն դի­մակ կրո­ղը խոս­տո­վանում է, որ պա­տուաս­տումից կը հրա­ժարո­ւի։ Իսկ եթէ պա­տուաս­տումը պար­տադրո­ւի՞։ Եթէ առանց պա­տուաս­տումի մարդկանց զրկեն սո­ցիալա­կան ծա­ռայու­թիւննե­րից, աշ­խա­տավար­ձից, թո­շակից։

Սեպ­տեմբե­րի 15-ից սկսւում են դա­սերը դպրոց­նե­րում եւ կրթու­թեան նա­խարա­րու­թիւնը մշա­կել է ու­սումնա­կան գոր­ծունէու­թեան ու­ղե­ցոյց։ Կար­դում ենք այդ ու­ղե­ցոյ­ցի կէ­տերը.

1. Դա­սարան­նե­րում սո­վորող­նե­րի առա­ւելա­գոյն թոյ­լատրե­լի թի­ւը 20 է։

2. Մին­չեւ դա­սերի սկիզ­բը բո­լոր դռնե­րը, պա­տու­հաննե­րը, սե­ղան­նե­րը, աթոռ­նե­րը, գրա­տախ­տակնե­րը, սան­հանգոյցնե­րը ախ­տա­հան­ւում են։ Եթէ ու­սումնա­կան գոր­ծընթա­ցը հեր­թա­փոխով է, ապա հեր­թա­փոխ­նե­րի մի­ջեւ սահ­մա­նուած ընդմի­ջու­մը պէտք է բա­ւարար լի­նի ախ­տա­հանումն իրա­կանաց­նե­լու հա­մար։ Մա­կերես­ներն ախ­տա­հան­ւում են 70-90% սպիր­տով կամ քլո­րի հիմ­քով.տա­րած­քի դռնե­րը, դռնե­րի բռնակ­նե­րը, սե­ղան­նե­րը, սար­քե­րը, հա­մակար­գիչնե­րը, ստեղ­նա­շարը, մկնի­կը, սան­հանգոյ­ցը…

3. Դպրո­ցում սո­վորող­նե­րը պար­տա­դիր կրում են դի­մակ­ներ՝ դրանք 4 ժա­մը մէկ փո­խելով։

4. Դա­սամի­ջոց­նե­րին սո­վորող­նե­րը չեն լքում դա­սասե­նեակը։

5. Սո­վորող­նե­րի մի­ջեւ անհրա­ժեշտ է պահ­պա­նել սո­ցիալա­կան հե­ռաւո­րու­թիւն, բա­ցառե­լով սերտ շփումնե­րը։

6. Գրա­տախ­տա­կի մօտ կան­չելն ար­գելւում է։

աշ­խա­տանքն ար­գելւում է։

7. Գրա­ւոր­նե­րի հա­մար ար­գելւում է տետ­րեր օգ­տա­գոր­ծել։ Թեր­թիկնե­րի վրայ պի­տի գրեն։ Աւար­տից յե­տոյ թեր­թիկնե­րը հա­ւաք­ւում են արկղի մէջ։ Ստու­գումն իրա­կանաց­ւում է 1 օր յե­տոյ։ Իսկ ստու­գո­ւած աշ­խա­տանքնե­րը ար­գելւում է վե­րադարձնել սո­վորո­ղին։ Կա­րող են տրա­մադ­րել լու­սա­պատ­ճէննե­րը։

8.Դպրոց­նե­րում պիւ­ֆետնե­րի եւ ճա­շարան­նե­րի աշ­խա­տան­քը ար­գելւում է։

Անհնար է շա­րու­նա­կել կար­դալ... Ստաց­ւում է,որ այ­սուհետ դպրո­ցը վե­րածո­ւելու է հա­կահա­մաճա­րակա­յին կա­նոն­նե­րի հիմ­նարկ, որ­տեղ պէտք է սո­վորել եւ կի­րառել միայն այդ կա­նոն­նե­րը։ Գի­տելիք­նե՞ր ձեռք բե­րել, շփո­ւե՞լ հա­սակա­կից­նե­րի հետ։ Ո՛չ։ Ար­գի­լուա՛ծ է։ Միայն կա­նոն­ներ պահ­պա­նել։ Որ­պէսզի չվա­րակո­ւեն։ Որ­պէսզի չմեռ­նեն։ Առանց ապ­րե­լու հե­ռան­կա­րի։ Դպրո­ցակա­նին, աշա­կեր­տին ու­ղե­ցոյ­ցում անո­ւանում են սո­վորող։ Վա՛յ սո­վորո­ղին։ Նրա­նից խլե­լու են ման­կութիւնն ու պա­տանե­կու­թիւնը որ­պէս կեան­քի ամե­նաերա­նելի շրջան։ Որ­պէս դպրո­ցական հրաշալիք…։