ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Արտակարգ դրութիւնը փոխուեց կարանտինի

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Այսպի­սի անար­դիւնա­ւէտ խորհրդա­րան եր­բեք չէինք ու­­նե­­­ցել, -սա քա­­ղա­­­­քա­­գէտ­­­նե­­­­­­­րի կար­­­ծիքն է մեր այ­­­սօ­­­­­­­րուայ քա­­­ղաքա­­­կանու­­­թեան վե­­­րաբե­­­րեալ։ Մար­­­դիկ տա­­­պալե­­­ցին հին իշ­­­խա­­­­­­­նու­­­թիւնը եւ ընտրե­­­ցին նո­­­րը, սա­­­կայն իրենց ընտրած վար­­­չա­­­­­­­պետը դի­­­մեց իր ընտրող­­­նե­­­­­­­րին «Հան­­­գիստ նստէք ձեր տե­­­ղերում» կո­­­չով եւ սկսեց մէ­­­կը միւ­­­սի հե­­­տեւից հիաս­­­թա­­­­­­­փեց­­­նոց քայ­­­լեր անել, որոնք ձե­­­ւաւո­­­րեցին միայն մի զգաց­­­մունք՝ խա­­­բուած լի­­­նելու դառ­­­նութիւ­­­նը։ Կայ որո­­­շակի մի զան­­­գո­­­­­­­ւած, որը բա­­­ւարար է 2 տա­­­րի առաջ կա­­­տարո­­­ւածից. «Միայն նրա հա­­­մար, որ Փա­­­շինեանը տա­­­պալեց գո­­­ղապե­­­տական ռե­­­ժիմը, ես գոհ եմ։ Մենք պի­­­տի զի­­­նուենք համ­­­բե­­­­­­­րու­­­թեամբ եւ սպա­­­սենք։ Հեշտ չի նախ­­­կիննե­­­րի թա­­­լանը հետ բե­­­րել եւ կար­­­գի բե­­­րել եր­­­կի­­­­­­­րը։ Բա­­­ցի այդ նրան խան­­­գա­­­­­­­րում են հէնց այդ նախ­­­կիննե­­­րը» ասում են նրանք։ Ահա այս ֆաս­­­տարկը նրանց բա­­­ւարար­­­ւում է, նրանք խո­­­րը չեն թա­­­փան­­­ցում ներ­­­կայ իրա­­­վիճա­­­կին, լճա­­­նում են եւ չեն շրջում ար­­­դէն ան­­­ցեալ դար­­­ձած էջը։ Սա­­­կայն բա­­­ւական է գէթ մէկ ան­­­գամ դի­­­տել կա­­­ռավա­­­րական նիս­­­տը եւ պարզ կը լի­­­նի, որ երկրում բա­­­ցար­­­ձակ ոչ մի առա­­­ջըն­­­թաց չի ար­­­ձա­­­­­­­նագրւում եւ չի էլ կա­­­րող։ «Ամ­­­բողջ աշ­­­խարհում է թա­­­գաժահ­­­րի պատ­­­ճա­­­­­­­ռով տնտե­­­սու­­­թիւնը տու­­­ժել», կա­­­րող ենք նման բան ասել։ Եւ կան ասող­­­ներ, ան­­­շուշտ։ Սա­­­կայն դա սո­­­վորա­­­կան դե­­­մագո­­­գիա է։ Չի կա­­­րելի յի­­­մարու­­­թիւնը բա­­­ցատ­­­րել բազ­­­մա­­­­­­­թիւ միւս յի­­­մարու­­­թիւննե­­­րով։ Եւ մենք հետզհե­­­տէ տես­­­նում ենք, որ վար­­­չա­­­­­­­պետի քայ­­­լե­­­­­­­րը պայ­­­մա­­­­­­­նաւո­­­րուած են ոչ թէ տրա­­­մաբա­­­նական անհրա­­­ժեշ­­­տութեամբ, այլ քա­­­ղաքա­­­կան պա­­­հան­­­ջով։ 6 ամիս շա­­­րու­­­նակ եր­­­կի­­­­­­­րը պա­­­հեց ար­­­տա­­­­­­­կարգ դրու­­­թեան մէջ, ստի­­­պելով դի­­­մակ կրել։ Դի­­­մակը առ­­­հա­­­­­­­սարակ դարձրեց երկրի ամե­­­նագլխա­­­ւոր հար­­­ցը։ Ես ինձ ստի­­­պում էի ամէն Աստծոյ օր դի­­­տել կա­­­ռավա­­­րական նիս­­­տը, որը հիմ­­­նա­­­­­­­կանում նո­­­ւիրո­­­ւած էր դի­­­մակին։ Նստած են կա­­­ռավա­­­րու­­­թեան ան­­­դամնե­­­րը եւ մենք զգում ենք, թէ ինչպէս են տա­­­ռապում այդ դի­­­մակից, որի մէջ խօ­­­սում են, փու­­­թա­­­­­­­լով չթաքցնել իրենց նե­­­ղուա­­­ծու­­­թիւնը, դիս­­­կոնֆոր­­­տը՝ փակ բե­­­րանով խօ­­­սելու պար­­­տադրան­­­քից։ Չեն յանդգնում քրտին­­­քը սրբել, քրտին­­­քը նաեւ քոր է առա­­­ջաց­­­նում, բայց նրանք դի­­­մանում են, միայն վհա­­­տուած դէմ­­­քերն են մատ­­­նում իրենց միակ ցան­­­կութիւ­­­նը, որն է՝ ժամ առաջ վերջ տալ այս կրկէ­­սին, պատ­­ռել դի­­մակը, ինչպէս դա արեց մի անգլիական հա­­ղոր­­դա­­­վար Մարք Տո­­լանը, որը ու­­ղիղ եթե­­րում կտրա­­տեց մկրա­­տով դի­­մակը եւ յայ­­տա­­­րարեց, որ եթէ մենք ու­­զում ենք վե­­րադառ­­նալ նոր­­մալ եւ լիար­­ժէք կեան­­քին, ապա առա­­ջինը, ինչ պէտք է անենք-դա պատ­­ռենք այս նո­­ւաս­­տացնող դի­­մակ­­նե­­­րը։ Միայն պաշ­­տօ­­­նական ան­­ձինք, որոնք ղե­­կավար­­ւում են դրսի հզօր ու­­ժե­­­րով, կա­­րող են հե­­քիաթ­­նե­­­րը պատ­­մել դրանց անհրա­­ժեշ­­տութեան մա­­սին, բայց այդ հե­­քիաթ­­նե­­­րին ար­­դէն հա­­ւատա­­ցող չկայ։ Այն զան­­գո­­­ւածը, որը քա­­րացաւ իր վա­­խի մէջ այս վի­­րու­­սի հան­­դէպ, առանց պար­­տադրան­­քի ցմահ կը կրի այդ չա­­րաբաս­­տիկ դի­­մակը, բայց երբ ես նա­­յում եմ փո­­ղոցում մարդկանց վրայ, որոն­­ցից միայն 1%-ն է միայն հա­­մոզ­­մունքով կրում, իսկ մնա­­ցած 99%-ը ոս­­տի­­­կանի վա­­խից է դա անում եւ քի­­թը չի փա­­կում, ու­­րեմն ո՞ւմ է պէտք այս թատ­­րո­­­նը։ Ո՞ւմ։ Պա­­տաս­­խա­­­նը քա­­ղաքա­­կան է. եթէ մար­­դիկ ազա­­տուեն սահ­­մա­­­նափա­­կումնե­­րից, նրանք ան­­մի­­­ջապէս ճամ­­բա­­­ները կը փա­­կեն եւ կը պա­­հան­­ջեն իրենց ընտրած վար­­չա­­­պետի հրա­­ժարա­­կանը, ինչպէս դա արե­­ցին յե­­ղափո­­խու­­թեան ժա­­մանակ։ Նրանք դա չեն մո­­ռացել եւ կա­­րող են կրկնել այդ դա­­սը։ Այս ան­­գամ ար­­դէն ժո­­ղովրդին տան­­ջո­­­ղին պա­­տաս­­խա­­­նատո­­ւու­­թեան կը կան­­չեն։ Այսպի­­սով, մէ­­կը վա­­խենում է վի­­րու­­սից, միւ­­սը դի­­մակից, իսկ ղե­­կավա­­րը՝ ժո­­ղովրդի ազա­­տու­­թիւնից։ Այդ պատ­­ճա­­­ռով նա ար­­տա­­­կարգ դրու­­թիւնը փո­­խարի­­նեց կա­­րատ­­նի­­­նով, որը նոյն ար­­տա­­­կարգ դրու­­թիւնն է, բայց ամ­­րագրո­­ւած օրէն­­քով։ Խեղճ մար­­դիկ չեն հաս­­կա­­­նում, թէ ինչ է կա­­տար­­ւում, խնդրում են։ Մեզ հան­­գիստ թո­­ղէք, բայց ո՛չ, ամէն հա­­կամարդկա­­յին քայլ ամ­­րագրո­­ւում է օրէն­­քով։ Ի զուր են բժիշկնե­­րը բա­­ցատ­­րում, որ կա­­րան­­տի­­­նի անհրա­­ժեշ­­տութիւն չկայ, որով­­հե­­­տեւ հա­­մաճա­­րակ կո­­չուա­­ծը նա­­հան­­ջում է, այն էլ այս տաք եղա­­նակա­­յին պայ­­մաննե­­րում, եւ սահ­­մա­­­նափա­­կել մարդկանց ազատ շնչե­­լու իրա­­ւունքը, այն էլ 6 ամ­­սով, ար­­դէն ոչ մի աղերս չու­­նի վի­­րու­­սի կան­­խարգել­­ման հետ։ Դեռ աւե­­լին, վար­­չա­­­պետը եւ առող­­ջա­­­պահու­­թեան նա­­խարա­­րը զգու­­շացրել են, որ նոր­­մալ կեան­­քին կա­­րող ենք վե­­րադառ­­նալ միայն պա­­տուաս­­տումից յե­­տոյ, որը նոյնպէս օրէն­­քով է ամ­­րագրո­­ւելու, այ­­սինքն նրանք, ով­­քեր կը փոր­­ձեն խու­­սա­­­փել պա­­տուաս­­տումից, կ՚են­­թարկո­­ւեն քրէական պա­­տաս­­խա­­­նատո­­ւու­­թեան։ Սար­­սա­­­փելի է։ Սա­­կայն ամե­­նասար­­սա­­­փելին սպա­­սում է մեր երե­­խանե­­րին, որոնք 6 տա­­րեկա­­նից, նոյ­­նիսկ 5 տա­­րեկա­­նից պար­­տադրո­­ւելու են դի­­մակ կրել դպրոց­­նե­­­րում եւ ման­­կա­­­պար­­տէզնե­­րում։ Բժիշկնե­­րը զգու­­շացնում են հի­­ւան­­դութիւննե­­րի մա­­սին, որոնք առա­­ջանա­­լու են դի­­մակից։ Հարց. Ին­­չո՞ւ երե­­խանե­­րը չեն հի­­ւան­­դա­­­նում թա­­գաժահ­­րով։ Պա­­տաս­­խան. որով­­հե­­­տեւ նրանք չեն վա­­խենում։ Բայց դպրո­­ցում նրանց կը սո­­վորեց­­նեն վա­­խենալ վի­­րու­­սից եւ մի­­մեան­­ցից։ Հարց դպրո­­ցական կա­­նոն­­նե­­­րի պա­­տաս­­խա­­­նատո­­ւին.


-Ինչպէ՞ս էք պատ­­կե­­­րաց­­նում, որ 6 տա­­րեկան երե­­խան դպրո­­ցում պի­­տի երեք ժամ դի­­մակ կրի։

- Ես զար­­մա­­­նում եմ, որ ու­­շադրու­­թիու­­նը սրում էք դի­­մակի վրայ, նոյն յա­­ջողու­­թեամբ կա­­րող էք ասել, ինչպէ՞ս է նա երեք ժամ հա­­գուստով նստե­­լու։

- Ու­­րեմն դի­­մակը եւ հա­­գուստը նո՞յնն է։

-Այո, իրար հա­­մար­­ժէք բա­­ներ են, պէտք է միայն սո­­վորել...

Երբ այս ստոր կա­­րան­­տի­­­նի օրէն­­քը ու­­ժի մէջ մտաւ, բժիշկ Հայկ Մա­­նասեանը հեր­­թա­­­կան ան­­գամ մտաւ եւ ար­­դէն չխօ­­սեց հա­­մաճա­­րակի, առ­­հա­­­սարակ թա­­գաժահ­­րի մա­­սին, որով­­հե­­­տեւ մենք այ­­լեւս ակնյայտ յայտնո­­ւել ենք չար ու­­ժե­­­րի ձեռ­­քե­­­րում։ Նա ասեց, որ իշ­­խա­­­նու­­թիւնը ամէն ինչ անում է, որ­­պէսզի մար­­դիկ փչա­­նան։ Անօ­­գուտ է կո­­չերով դուրս գալ կա­­ռավա­­րու­­թեան դէմ ու ընդվզել։ Կա­­րեւո­­րը մա­­քուր մնալն է մին­­չեւ Յու­­նո­­­ւարի 11-ը։ Չփչա­­նալը։ Թէեւ ես ան­­ձամբ կար­­ծում եմ, որ Յու­­նո­­­ւարի 11-ին մեր չար­­չա­­­րանքնե­­րը բնաւ չեն աւար­­տո­­­ւի...։