Խաղաղութենէն մինչեւ պատերազմ, պատերազմէն մինչեւ խաղաղութիւն

ԼԻԼԻԹ ՀԱՆՉԻ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

«Այս պա­տե­­րազ­­­մի առա­­­ջին օրուանից սկսած ամե­­­նամեծ հիաս­­­թա­­­­­­­փու­­­թիւնը եւ յու­­­սա­­­­­­­խաբու­­­թիւնն ապ­­­րե­­­­­­­ցին այն մար­­­դիկ, ով­­­քեր հա­­­ւատում էին, որ հնա­­­րաւոր է խա­­­ղաղ բա­­­նակ­­­ցութիւննե­­­րի մի­­­ջոցով եւ խա­­­ղաղա­­­սիրա­­­կան կո­­­չերով հաս­­­նել ԼՂ հա­­­կամար­­­տութեան կար­­­գա­­­­­­­ւոր­­­մա­­­­­­­նը։ Չնա­­­յած սրան՝ ան­­­գամ պա­­­տերազ­­­մա­­­­­­­կան ամե­­­նածանր շրջա­­­նում անհնար է չգի­­­տակ­­­ցել, որ մէկ կամ միւս կող­­­մի ցան­­­կա­­­­­­­ցած տե­­­սակի ռազ­­­մա­­­­­­­կան նո­­­ւաճումնե­­­րը չեն կա­­­րող ապա­­­հովել կա­­­յուն եւ եր­­­կա­­­­­­­րատեւ խա­­­ղաղու­­­թիւն եւ յաղ­­­թա­­­­­­­նակ։ Այսպի­­­սով՝ բո­­­լոր նրանք, ով­­­քեր հա­­­ւատում են միայն ռազ­­­մա­­­­­­­կան ճա­­­նապար­­­հով իրա­­­կան եւ վերջնա­­­կան խա­­­ղաղու­­­թեան հաս­­­նե­­­­­­­լուն եւս ինքնա­­­մոլո­­­րու­­­թեան մէջ են։ Խնդի­­­րը նրա­­­նում է, որ իրա­­­կան յաղ­­­թա­­­­­­­նակ կա­­­րելի է ապա­­­հովել եւ ստա­­­նալ միայն Ար­­­ցա­­­­­­­խի, Հա­­­յաս­­­տա­­­­­­­նի եւ Ատրպէյ­­­ճա­­­­­­­նի հա­­­սարա­­­կու­­­թիւննե­­­րի հա­­­մաձայ­­­նութեան դէպ­­­քում, սա­­­կայն խնդրի առանցքա­­­յին դժո­­­ւարու­­­թիւնը հէնց սրա­­­նում է կա­­­յանում։ Ատրպէյ­­­ճա­­­­­­­նի եւ Հա­­­յաս­­­տա­­­­­­­նի հան­­­րոյթը բա­­­ցար­­­ձա­­­­­­­կապէս իրա­­­րամերժ պատ­­­կե­­­­­­­րացումներ ու­­­նեն հա­­­կամար­­­տութեան կար­­­գա­­­­­­­ւոր­­­ման մա­­­սին, որը հե­­­նուած է Ար­­­ցա­­­­­­­խի պատ­­­մութեան՝ հա­­­կամերժ պատ­­­կե­­­­­­­րացումնե­­­րի վրայ։ Եր­­­կու կող­­­մե­­­­­­­րում էլ Ար­­­ցա­­­­­­­խը դրո­­­ւած է ազ­­­գա­­­­­­­յին ինքնու­­­թեան կա­­­րեւոր կէ­­­տում, մինչդեռ կա­­­րելի է ասել, որ յատ­­­կա­­­­­­­պէս Ատրպէյ­­­ճա­­­­­­­նի հա­­­սարա­­­կու­­­թիւնը 94 թո­­­ւակա­­­նի պար­­­տութիւ­­­նից ի վեր Ար­­­ցա­­­­­­­խը դարձրել է իր ինքնու­­­թեան, ազ­­­գա­­­­­­­կերտման ամե­­­նազ­­­գա­­­­­­­յուն կէ­­­տը։ Այդ էլ իր հեր­­­թին շա­­­րու­­­նա­­­­­­­կաբար չա­­­րաշա­­­հուել է իշ­­­խա­­­­­­­նու­­­թիւննե­­­րի կող­­­մից։ Հա­­­յերիս դէպ­­­քում Ար­­­ցա­­­­­­­խը եւս կա­­­րեւո­­­րագոյն դեր է զբա­­­ղեց­­­նում մեր պատ­­­մութեան, ինչպէս նաեւ ազ­­­գա­­­­­­­պահ­­­պանման գոր­­­ծընթա­­­ցում։ Այն խորհրդան­­­շում է հա­­­յերի ինքնաըն­­­կալման մէջ զո­­­հի կար­­­գա­­­­­­­վիճա­­­կից յաղ­­­թո­­­­­­­ղի կար­­­գա­­­­­­­վիճա­­­կի ան­­­ցումը եւ ամ­­­րապնդու­­­մը, ինչպէս նաեւ իր գո­­­յու­­­թեանն ու իր ինքնու­­­թեանը սպառ­­­նա­­­­­­­ցող ցան­­­կա­­­­­­­ցած վտան­­­գի դէմ ան­­­վախ կանգնե­­­լը։ Հէնց այդ է պատ­­­ճա­­­­­­­ռը, որ Ար­­­ցա­­­­­­­խին սպառ­­­նա­­­­­­­ցող ցան­­­կա­­­­­­­ցած վտանգ դառ­­­նում է հա­­­յու­­­թեան գո­­­յապայ­­­քա­­­­­­­րի հիմ­­­նա­­­­­­­սիւ­­­նը։ Այս եր­­­կու նա­­­րատիվ­­­նե­­­­­­­րի հա­­­մատեղ գո­­­յու­­­թիւն ու­­­նե­­­­­­­նալը ներ­­­կայ պա­­­հին վե­­­րաց­­­նում է հա­­սարա­­կու­­թիւննե­­րի մի­­ջեւ խա­­ղաղ պայ­­մաննե­­րում, բա­­նակ­­ցութիւննե­­րի մի­­ջոցով որե­­ւէ հան­­գուցա­­լուծման հաս­­նե­­­լը։ Ավ­­տո­­­րիտար Ատրպէյ­­ճա­­­նը եւ ժո­­ղովրդա­­վարու­­թեան ճա­­նապար­­հով հաս­­տա­­­տուն քայ­­լե­­­րով շար­­ժո­­­ւող Հա­­յաս­­տա­­­նը չեն կա­­րող միասին ստեղ­­ծել այնպի­­սի նա­­րատիւ, որ­­տեղ ազ­­գայնա­­կան եւ պատ­­մա­­­կան յի­­շողու­­թեան վրայ ստեղ­­ծո­­­ւած ար­­ժեքնե­­րը կը փո­­խարի­­նուեն հա­­մամարդկա­­յին ար­­ժեքնե­­րով՝ մար­­դու իրա­­ւունքներ, օրէն­­քի գե­­րակա­­յու­­թիւն, հա­­ւասա­­րու­­թիւն եւ այլն։ Եթէ ան­­գամ քա­­ղաքա­­կան էլի­­տանե­­րը քու­­լիսնե­­րի հե­­տեւում հաս­­նեն միաս­­նա­­­կան փաս­­տաթղթի ստո­­րագրմա­­նը եւ վա­­ւերաց­­մա­­­նը՝ նման փաս­­տա­­­թուղթը եր­­կու պե­­տու­­թիւննե­­րի եւ յատ­­կա­­­պէս Ատրպէյ­­ճա­­­նի քա­­ղաքա­­կան ղե­­կավա­­րու­­թեան հա­­մար կը լի­­նի ինքնա­­կոր­­ծա­­­նարար։ Սա­­կայն այս տխուր եւ չյու­­սադրող իրա­­կանու­­թեան պայ­­մաննե­­րում ան­­գամ խա­­ղաղու­­թեան մա­­սին խօ­­սելը պի­­տի շա­­րու­­նա­­­կուի եւ դուրս գայ նեղ ակա­­դէմիական եւ ին­­տե­­­լեկ­­տո­­­ւալ շրջա­­նակ­­նե­­­րից։ Ցա­­ւօք սրտի մի քա­­նի օրե­­րի ըն­­թացքում այս պա­­տերազ­­մի այդ շրջա­­նակը է՛լ աւե­­լի նե­­ղացաւ։ Մար­­դիկ, ով­­քեր խօ­­սում էին խա­­ղաղա­­սիրու­­թեան մա­­սին, այս օրե­­րին Ատրպէյ­­ճա­­­նում շտա­­պում են տօ­­նել եւ ար­­դա­­­րաց­­նել պա­­տերազ­­մը։ Նման իրա­­վիճա­­կում հաս­­կա­­­նալի է դառ­­նում, որ մտա­­ծելով խա­­ղաղու­­թեան մա­­սին, մենք ստի­­պուած ենք խօ­­սել պա­­տերազ­­մից», մեզ հետ զրոյ­­ցում ասում է Տար­­տո­­­ւի հա­­մալ­­սա­­­րանի քա­­ղաքա­­գիտու­­թեան, ինչպէս նաեւ մի­­ջազ­­գա­­­յին իրա­­ւունքի ամ­­բիոնի շրջա­­նաւարտ Սե­­ւան­­նա Պօ­­ղոսեանը։ Տե­­ղեկաց­­նենք, որ վեր­­ջինս 2018 թո­­ւակա­­նին ու­­սումնա­­սիրել է Կո­­սովո­­յի ճա­­նաչու­­մը եւ Ռու­­սաստա­­նի՝ազ­­գե­­­րի ինքնո­­րոշ­­ման իրա­­ւունքի մա­­սին պատ­­կե­­­րացումնե­­րը՝ պաշտպա­­նելով 2 մա­­գիստրո­­սական թեզ վե­­րոն­­շեալ թե­­մանե­­րի շրջա­­նակ­­նե­­­րում։

-Ին­­չո՞վ է պայ­­մա­­­նաւո­­րուած մի­­ջազ­­գա­­­յին հան­­րութեան լռու­­թիւնը։

- Նախ եւ առաջ ընդգծենք, որ ԼՂ հա­­կամար­­տութիւ­­նը հա­­մար­­ւում է յետ­­խորհրդա­­յին տա­­րած­­քում եւ ան­­գամ աշ­­խարհում այս պա­­հի ամե­­նաբարդ հա­­կամար­­տութիւննե­­րից մէ­­կը։ Սա աւե­­լի է բար­­դա­­­նում հա­­կամար­­տութեան բազ­­մա­­­շերտ աշ­­խարհա­­քաղա­­քական բնոյ­­թի, մի­­ջազ­­գա­­­յին խա­­ղաղա­­ցող­­նե­­­րի հե­­տաքրքրու­­թիւննե­­րի պատ­­ճա­­­ռով, որոնք այժմ չեն նպաս­­տում հա­­կամար­­տութեան կար­­գա­­­ւոր­­մա­­­նը։ Մենք տես­­նում ենք, որ մի­­ջազ­­գա­­­յին հան­­րութիւ­­նը շատ դան­­դաղ եւ անար­­դիւնա­­ւետ է ար­­ձա­­­գան­­գում իրա­­դար­­ձութիւննե­­րի զար­­գացմա­­նը։ Ար­­ձա­­­գան­­գող կող­­մերն էլ բա­­ւարար­­ւում են ան­­հանգստու­­թիւն յայտնե­­լով։ Կա­­րելի է վստա­­հաբար նշել, որ հա­­կամար­­տութեան երեք տաս­­նա­­­մեակ ձգձգո­­ւելը մաս­­նա­­­կիօրէն պայ­­մա­­­նաւո­­րուած է հա­­մապա­­տաս­­խան մի­­ջազ­­գա­­­յին ու­­շադրու­­թեան եւ ար­­ձա­­­գան­­գի, ինչպէս նաեւ գեր­­տե­­­րու­­թիւննե­­րի ան­­տարբե­­րու­­թեան կամ հա­­կամար­­տութիւ­­նը չա­­րաշա­­հելու փաս­­տով։ Ի յա­­ւելումն այն բա­­նի, որ չկայ հա­­կամար­­տութիւ­­նը լու­­ծե­­­լու ներ­­քին քա­­ղաքա­­կան կամք եւ կա­­րողու­­թիւն հա­­կամար­­տող կող­­մե­­­րի մի­­ջեւ, այն գրե­­թէ բա­­ցակա­­յում է նաեւ մի­­ջազ­­գա­­­յին մա­­կար­­դա­­­կում։ Սա­­կայն չի կա­­րելի նաեւ միան­­շա­­­նակ ասել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը աշ­­խա­­­տանքներ չի տա­­րել եւ չի տա­­նում այդ ուղղու­­թեամբ։ Ինչքան էլ անար­­դիւնա­­ւետ թո­­ւայ՝ այս տա­­րինե­­րի ըն­­թացքում հէնց այդ բա­­նակ­­ցութիւննե­­րի ձե­­ւաչափն է ապա­­հովել յա­­րաբե­­րական ան­­դորրը։ Փաստ է, որ այդ խմբի գոր­­ծունէու­­թիւնը այս պա­­հին գտնւում է փա­­կու­­ղում։ Կա­­րելի է ասել, որ այս ձե­­ւաչա­­փը այ­­լեւս սպա­­ռել է իրեն, սա­­կայն պա­­տերազ­­մի ար­­դիւնքից ել­­նե­­­լով՝ այն պի­­տի վե­­րաձե­­ւակեր­­պո­­­ւի, որ­­պէսզի վե­­րականգնի եր­­բեմնի վստա­­հու­­թիւնը հա­­կամար­­տող կող­­մե­­­րի շրջա­­նում։ Այլ հարց է՝ ար­­դեօ՞ք հնա­­րաւոր է նման իմաս­­տա­­­լից փո­­փոխու­­թիւն։

-Ե՞րբ եւ ո՞ր դէպ­­քում աշ­­խարհը կը կեդ­­րո­­­նանայ ԼՂ հա­­կամար­­տութեան ան­­հա­­­պաղ կար­­գա­­­ւոր­­ման վրայ։

-Հա­­րաւա­­յին Կով­­կա­­­սը յա­­ճախ անուանում են Եւ­­րո­­­պայի ետ­­նա­­­բակ, որը սխալ պատ­­կե­­­րացում է ձե­­ւաւո­­րում տա­­րածաշրջա­­նում տե­­ղի ու­­նե­­­ցող իրա­­դար­­ձութիւննե­­րի իրա­­կան հե­­տեւանքնե­­րի հար­­ցում։ Չնա­­յած 2008 թո­­ւակա­­նի Ռու­­սաստա­­նի եւ Վրաս­­տա­­­նի պա­­տերազ­­մից յե­­տոյ այս պատ­­կե­­­րացումն ինչ-որ չա­­փով փոխ­­վեց, այ­­դուհան­­դերձ մինչ այժմ ԼՂ հա­­կամար­­տութեան խո­­րու­­թիւնն ու լրջու­­թիւնը ըստ ար­­ժանւոյն ու­­շադրու­­թեան չի ար­­ժա­­­նացել եւ­­րո­­­պական երկրնե­­րի, Եւ­­րո­­­պական միու­­թեան կող­­մից եւ առ­­հա­­­սարակ ամ­­բողջ Արեւ­­մուտքում։ Հարկ է նշել, որ հա­­կամար­­տութիւնն ինքնին եւ պա­­տերազմն ան­­մի­­­ջապէս ազ­­դում են Եւ­­րո­­­պայի անվտան­­գութեանն ու կա­­յու­­նութեանը, սա­­կայն ցա­­ւօք սրտի շա­­տերը սա կը գի­­տակ­­ցեն այս պա­­տերազ­­մի աւար­­տից յե­­տոյ միայն։ Օրի­­նակ՝ դի­­տար­­կենք Կո­­սովո­­յի նա­­խադէ­­պը. հա­­մար­­ւում է, որ Կո­­սովոն գտնւում է Եւ­­րո­­­պայի սրտում եւ հէնց այդ պատ­­ճա­­­ռով էլ այն ստա­­ցաւ հա­­մապա­­տաս­­խան ու­­շադրու­­թիւն ՆԱ­­ՏՕ-ի, Եւ­­րո­­­պական միու­­թեան ան­­դամ երկրնե­­րի կող­­մից։ Նոյ­­նը վե­­րաբե­­րում է նաեւ Կո­­սովո­­յի ան­­կա­­­խու­­թեան ճա­­նաչ­­ման գոր­­ծընթա­­ցին։ Մի­­ջազ­­գա­­­յին իրա­­ւունքի տե­­սակէ­­տից պե­­տու­­թիւննե­­րը իրա­­ւական առու­­մով սահ­­մա­­­նափա­­կուած չեն եւ ազատ են իրենց՝ ճա­­նաճել- չճա­­նաչե­­լու որոշ­­ման մէջ։ Իրա­­ւական տե­­սակէ­­տից՝ այն դէպ­­քե­­­րում, երբ նոր պե­­տու­­թեան ան­­կա­­­խաց­­ման փոր­­ձը խնդրա­­յարոյց է, կի­­րառ­­ւում է կոլ­­լեկտիվ չճա­­նաչ­­ման ռե­­ժիմը՝ այն էլ առանց որե­­ւէ իրա­­ւական հե­­տեւանքնե­­րի։ Այդ է պատ­­ճա­­­ռը, որ ճա­­նաչու­­մը դառ­­նում է քա­­ղաքա­­կան քայլ՝ պայ­­մա­­­նաւո­­րուած եր­­րորդ երկրնե­­րի շա­­հերով եւ հե­­տաքրքրու­­թիւննե­­րով։ Հէնց այդ մի­­ջազ­­գա­­­յին կա­­րեւոր խա­­ղացող­­նե­­­րի աջակ­­ցութեան շնոր­­հիւ էլ Կո­­սովո­­յի ան­­կա­­­խու­­թիւնը ճա­­նաչո­­ւեց մի շարք երկրնե­­րի կող­­մից։ Ար­­ցա­­­խի դէպ­­քում հէնց այդ գեր­­տէ­­­րու­­թիւննե­­րի աջակ­­ցութիւնն է պա­­կասում։ Միայն մի բան է ակնյայտ այս պայ­­մաննե­­րում. Հա­­յաս­­տա­­­նը եւ հայ ժո­­ղովուրդը այս պա­­հի դրու­­թեամբ պէտք է նա­­խեւա­­ռաջ ապա­­ւինեն իրենց ու­­ժե­­­րին եւ կենդրո­­նանան իրենց ինքնիշ­­խա­­­նու­­թեան ամ­­րապնդման գոր­­ծին։ Մի­­ջազ­­գա­­­յին հան­­րութիւ­­նից որե­­ւէ ակնկա­­լիք կամ օգ­­նութիւն ու­­նե­­­նալուց առաջ, պէտք է վստահ լի­­նենք եւ ի մի բե­­րենք մեր նե­­րու­­ժը՝ առանց գե­­րագ­­նա­­­հատե­­լու եւ թե­­րագ­­նա­­­հատե­­լու մեր եւ հա­­կառա­­կոր­­դի կա­­րողու­­թիւննե­­րը։ Ամուր հիմ­­քե­­­րի վրայ դրո­­ւած ան­­կա­­­խու­­թիւնը, սե­­փական ու­­ժի գի­­տակ­­ցումն ու առ­­կա­­­յու­­թիւնը Ար­­ցա­­­խի եւ Հա­­յաս­­տա­­­նի ձայ­­նը լսե­­լի են դարձնե­­լու աշ­­խարհին։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ