«Կարօ Փայլանին կողքին ենք» արշաւին բարձր մասնակցութիւն

Թուրքիոյ իշ­խա­նամէտ մա­մու­լը իր բո­լոր մի­ջոց­նե­րով կը փոր­ձէ հրահ­րել հետզհե­տէ սաստկա­ցող պա­տերազ­մը։ Այդ ըն­թացքին մէջ կարգ մը շրջա­նակ­ներ ալ կը փոր­ձեն առ­կայ ատե­լու­թեան մթնո­լոր­տէն օգ­տո­ւելով հա­լածել խա­ղաղա­պաշտ քա­ղաքա­կան գոր­ծիչնե­րը։ Նա­խորդ թի­ւի մէջ ար­ձա­գան­գած էինք ԱՍԱՄ կո­չեալ կազ­մա­կեր­պութեան Կա­րօ Փայ­լա­նը թի­րախա­ւորող յայ­տա­րարու­թիւննե­րուն։ Այս հա­ղոր­դումէն ետք մեծ թի­ւով մտա­ւորա­կանու­թիւն ահա­զանգ հնչե­ցուց Կա­րօ Փայ­լա­նի զօ­րակ­ցե­լու հա­մար։ Այժմ ար­դէն մեկ­նարկած է ստո­րագ­րա­հաւաք մը, որուն խո­րագիրն է «Կա­րօ Փայ­լա­նի կող­քին ենք»։ Ար­դէն իսկ բազ­մա­թիւ ստո­րագ­րութիւն հա­ւաքո­ւած է այդ կո­չին ներքեւ։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ