ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Տարօրինակ երեւոյթներ, որոնք արդարացում չունին

Ասում ենք, որ ու­նենք առա­ջին ար­ցա­խեան պա­տերազմ, ապ­րի­լեան քա­ռօրեայ պա­տերազմ, տա­ւու­շեան... Իրա­կանում սա 30 տա­րի կեան­քեր խլող պա­տերազմ է, որով­հե­տեւ նրանք 30 տա­րի շա­րու­նակ զին­ւում եւ զին­ւում են, իսկ այս լայ­նա­մասշտաբ յար­ձա­կու­մը ծրագ­րա­ւորո­ւած էր նոյ­նիսկ մի քա­նի տա­րինե­րի ըն­թացքում։

Բլից-կրի­գը չստա­ցուեց

Այդ մա­սին շատ հե­տաքրքրակ­նան մեկ­նա­բանու­թիւն է տա­լիս աստղա­գէտ Վազ­գէն Գէոր­գեանը. նրա կար­ծի­քով թշնա­մին պա­տահա­կան չի ըն­րել Սեպ­տեմբե­րի 27-ը, երբ լու­սի­նը պէտք է աճէր՝ լիալու­սին դառ­նա­լու հա­մար եւ 5 օրո­ւայ ըն­թացքում պի­տի միանար Մարս մո­լորա­կին, այ­սինքն ատրպէյ­ճա­նական կող­մը Թուրքիայի հետ հան­դերձ իրենց ձեռ­նարկած բլից-կրի­գը (կայ­ծակնա­յին պա­տերազմ) դրա­նով էին հա­շուար­կել, որով­հե­տեւ լուսնա­պաշտներ են։ Այն ինչ կա­տար­ւում է երկրագնդի վրայ, սկզբից կա­տար­ւում է տիեզեր­քում, եւ Վազ­գէն Գէոր­գեանը կան­խա­տեսում է, որ պա­տերազ­մը կը հան­գուցա­լու­ծո­ւի Նո­յեմ­բե­րի 1-ին, բա­ցատ­րե­լով, որ այդ օրը պայ­քա­րին կը միանայ Սի­րիուս աստղը, այ­սինքն ներ­կա­յումս քա­ղաքակրթա­կան պայ­քա­րի մէջ ենք եւ եթէ ան­գամ ցան­կա­նանք, միեւ­նոյնն է, չենք պար­տո­ւելու, քա­նի որ մե­զանից իւ­րա­քան­չիւրս այս պա­հին օժ­տո­ւած ենք Հայ­կեան տիեզե­րական հզօր ու­ժով։

Այսպի­սով մէկ հա­րուա­ծով, մէկ յար­ձա­կու­մով, մէկ բլից-կրի­գով թշնա­մին իր նպա­տակին հա­սած պի­տի լի­նէր, բայց եկաւ անա­կըն­կա­լի, եւ այդ անա­կըն­կա­լը հայ զի­նուորն էր՝ զէն­քը ձեռ­քին։Ալիեւին շատ է զար­մացնում, որ գո­յու­թիւն ու­նի նաեւ Հայ­կա­կան զի­նուժ, նա հարցնում է։ Որ­տե­ղի՞ց հա­յերին զէնք”։ Ըստ Ալիեւի եթէ չկայ նաւթ, չկան նավ­թա­տոլար­ներ, ապա որ­տե­ղի՞ց մեզ զէնք։

Մենք ար­դէն վար­ժո­ւել ենք, որ ատրպէյ­ճա­նայ-ար­ցա­խեան սահ­մա­նին յա­րաբե­րական ան­դորր է ար­տա­յայ­տութիւ­նը փո­խուեց յա­րաբե­րական լա­րուա­ծու­թեամբ։ Խա­ղաղու­թիւնը, որ մենք ու­նէինք 30 տա­րի, նոյնպէս յա­րաբե­րական էր։ Ուստի մեր կեանքն ու ու­րա­խու­թիւնը նոյնպէս յա­րաբե­րական էր։ Միայն կո­րուստնե­րը յա­րաբե­րական չէին։ Ո՛չ։ Ամէն ըն­կած զի­նուո­րից մեզ հաս­նում է նրա չապ­րած, կի­սատ մնա­ցած կեան­քը... որ­պէս նո­ւէր։ Ի՞նչ էք անե­լու այ­դ նո­ւէր­նե­րը։

Ին­չո՞ւ չեն հա­ւաքում դիերը

Երեկ, Հոկ­տեմբե­րի 18-ին Ատրպէյ­ճանն ու Հա­յաս­տա­նը իբր պայ­մա­նաւո­րուե­ցին մար­դա­սիրա­կան հրա­դադա­րի մա­սին, որ­պէսզի Կար­միր խա­չի մի­ջոցով զո­հուած­նե­րին եւ վի­րաւոր­նե­րին հնա­րաւոր լի­նէր հա­ւաքել մար­տի դաշ­տից։ Յի­շում եմ ի՚նչ ժպիտ նա­յեց ինձ վրայ հա­յելու մէջ Հոկ­տեմբե­րի 18-ի ժա­մը 00.-ին։ Եւ այդ զի­նադա­դարը սա­կայն տե­ւաց ու­ղիղ 4 րո­պէ։ Խեղճ ատրպէյ­ճանցի մայ­րեր...

Ահա թէ ինչ է գրում այդ առի­թով քա­ղաքա­կան գոր­ծիչ Սու­րէն Սա­հակեանը.

Պատ­կե­րաց­նո՞ւմ էք մի բա­նակ, որն իր զո­հերի դիակ­նե­րը քա­ղաքա­կան նպա­տակ­նե­րով չի վերցնում թշնա­մուց։ Ո՞նց ա կռո­ւելու էդ բա­նակի զի­նուո­րը, եթէ գի­տի՝ զոհ­վե­լու դէպ­քում ին­քը դան­դաղ փթե­լու ա տա­փաս­տաննե­րում։ Իսկ ի՞նչ քա­ղաքա­կան նպա­տակա­յար­մա­րու­թիւն կայ սե­փական զօր­քի դիակ­նե­րը չվերցնե­լու մէջ։ Խու­ճապ, իհար­կէ։ Դրանք այնքան են, որ հան­րութիւ­նը կա­րող է կանգնեց­նել պա­տերազ­մը կամ յըն­թացս փո­խել գե­րագոյն հրա­մանա­տարին։ Ալիեւը լաւ գի­տի իր ժո­ղովրդին։ Դա նոյն ժո­ղովուրդն է, որը առա­ջին ար­կե­րի պայ­թիւննե­րի հետ մշտա­պէս փա­խել է հնա­րաւո­րինս հե­ռու։ Դա տե­ղի է ու­նե­ցել տաս­նա­մեակ­ներ շա­րու­նակ։ Դա է նաեւ պատ­ճա­ռը, որ էն գլխից պա­տերազ­մա­կան պլա­նի մէջ շրջա­հայեացո­րէն մտցրել են նաեւ սո­ցիալա­կան ցան­ցե­րի հա­սանե­լիու­թիւնը սահ­մա­նափա­կելու ակ­տը։ Հնա­րաւո՞ր է ար­դեօք այդ փաս­տե­րը եր­կար ժա­մանակ գաղտնի պա­հե”լ։

Իմաս­տը ո՞րն է

Բա­ցի այդ տե­սակի զար­մա­նալի երե­ւոյ­թից, բո­լորն անխտիր նշում են միւս զար­մա­նալի երե­ւոյ­թի մա­սին. ոչ ոք չի հաս­կա­նում Ատրպէյ­ճա­նի նա­խաձեռ­նած յար­ձակման իմաս­տը։ Այո՛, իմաս­տը ար­դա­րացի կը լի­նէր միայն բլից-կրի­գի դէպ­քում, իսկ այսքան թա­փաց եւ թա­փուող արիւ­նի իմաս­տը այ­լեւս չի կա­րող ար­դա­րաց­նել ոչ մի ադիւնք։ Ահա թէ ինչ է գրում ռազ­մա­կան վեր­լուծա­բան Աշոտ Ասատ­րեանը. “Թշնա­մու կող­մից մենք բա­խուել ենք մի անգրա­գէտ գոր­ծո­ղու­թեան, որը չու­նի ո՚չ հա­շուարկ, ո՚չ որո­շում, ո՚չ կոնկրետ նպա­տակ։ Մեր ոչ բա­րով թշնա­մին ար­դէն կորցրել է այնքան կեն­դա­նի ուժ եւ ռազ­մա­կան տեխ­նի­կա, որ եթէ դրա ար­դիւնքում ին­քը նոյ­նիսկ ամ­բողջ Ար­ցա­խին տի­րէր, միեւ­նոյնն է դա չէր ար­դա­րաց­նե­լու իր գոր­ծո­ղու­թիւննե­րը”։

Իսկ սա ՌԴ ԶՈՒ գնդա­պետ, ռազ­մա­կան փոր­ձա­գէտ Ալեք­սէյ Լեոն­կո­վի դի­տար­կումը. «Հի­մա Ալիեւը հո­ղին է փոր­ձում հա­ւասա­րեց­նել Ար­ցա­խի քա­ղաք­ներն ու բնա­կավայ­րե­րը, ոչնչաց­նել բնա­կիչ­նե­րին։ Պա­տաս­խա­նատու կեր­պով յայ­տա­րարում եմ՝ սխալ մարդկանց վրայ էք յար­ձա­կուել։ Հա­յերը եր­բեք չեն յանձնո­ւելու, կռո­ւելու են մին­չեւ վերջ, բո­լորիդ դաս է լի­նելու. Հա­յերը յանձնո­ւող ազգ չե­ն»։