Արցախի պատերազմի հետեւանքով առաջացած հումանիտար ճգնաժամին յայտնուածները մարդիկ են՝

ԼԻԼԻԹ ՀԱՆՉԻ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

«Իմ ջու­­թա­­­կը յա­­ճախ հնչել է որ­­պէս բռնու­­թիւնը մեր­­ժող, բռնու­­թեան մշա­­կոյ­­թի դէմ կեան­­քի մշա­­կոյ­­թը հա­­կադ­­րող, մարդկու­­թեան, մար­­դա­­­սիրա­­կան ար­­ժէքներն ամ­­րապնդող կոչ­­նակ։ Այս ան­­գամ ես հնչեց­­րել եմ իմ մե­­ղեդին՝ որ­­պէս ահա­­զանգ ուղղո­­ւած մի­­ջազ­­գա­­­յին հան­­րութեանն ու իրա­­ւապաշտպան կա­­ռոյցնե­­րին՝ կոչ անե­­լով ան­­հա­­­պաղ քայ­­լեր ձեռ­­նարկել դա­­դարեց­­նե­­­լու Ար­­ցա­­­խում շա­­րու­­նա­­­կուող մար­­դա­­­սիրա­­կան ճգնա­­ժամը», մեզ հետ զրոյ­­ցում պատ­­մում է իրա­­ւապաշտպան Զա­­րու­­հի Յով­­հաննի­­սեանը, ով Երե­­ւանի սրտում Ար­­ցա­­­խի պա­­տերազ­­մի ողջ անար­­դա­­­րու­­թիւնը իր ջու­­թա­­­կի մե­­ղեդի­­ներով փոր­­ձել էր տեղ հասցնել «ար­­դար» աշ­­խարհին։ Տի­­կին Զա­­րու­­հու հետ անդրա­­դար­­ձանք Ար­­ցա­­­խում եւ Հա­­յաս­­տա­­­նում պա­­տերազ­­մի հե­­տեւան­­քով առա­­ջացած հու­­մա­­­նիտար ճգնա­­ժամին։

-Ի՞նչ վի­­ճակում են գտնւում Ար­­ցա­­­խից եկած փախստա­­կան­­նե­­­րը։ Հա­­մամարդկա­­յին ար­­ժէքնե­­րի դէմ ի՞նչ ան­­մարդկա­­յին փաս­­տեր էք ար­­ձա­­­նագ­­րել։ Ին­­չե­­­րի՞ մի­­ջով են ան­­ցել եւ անցնում նրանք։

-Այն, ինչ կա­­տար­­ւում է այժմ մեր երկրում, իրա­­կան հու­­մա­­­նիտար ճգնա­­ժամ է, որին մենք, ցա­­ւօք, ակա­­նատես ենք դառ­­նում 21-րդ դա­­րի երկրորդ տաս­­նա­­­մեակում։ Պա­­տերազ­­մի ու մա­­հուան սպառ­­նա­­­լիքի տակ Հա­­յաս­­տան տե­­ղափո­­խուած կա­­նայք եւ երե­­խանե­­րը ուղղա­­կի փա­­խել են իրենց բնա­­կավայ­­րե­­­րից. շա­­տերը տնա­­յին շո­­րերով ու հո­­ղաթա­­փերով՝ չվերցնե­­լով նոյ­­նիսկ ամե­­նաանհրա­­ժեշտ իրե­­րը, փաս­­տաթղթե­­րը։ Ար­­ցա­­­խից Հա­­յաս­­տան են տե­­ղափո­­խուել բա­­ցառա­­պէս կա­­նայք եւ երե­­խանե­­րը, շատ դէպ­­քե­­­րում երի­­տասարդ կա­­նայք նոյնպէս մնա­­ցել են իրենց ամու­­սիննե­­րի կող­­քին, իսկ երե­­խանե­­րը տա­­րեց կա­­նանց հետ են եկել, ուղղա­­կի, որ­­պէսզի փրկո­­ւեն սար­­սա­­­փելի, չդա­­դարող հրե­­տակո­­ծու­­թիւննե­­րից, որոնց են­­թարկւում են Ար­­ցա­­­խի քա­­ղաք­­ներն ու գիւ­­ղե­­­րը։ Այդ կա­­նայք եւ երե­­խանե­­րը սար­­սա­­­փի մի­­ջով են ան­­ցել՝ փախ­­չե­­­լով անօ­­դաչու թռչող սար­­քե­­­րից, եր­­բեմն մի քա­­նի օր պատսպա­­րուե­­լով նկուղնե­­րում։ Այն, ինչ ամէն օր տես­­նում ենք մենք, դա իս­­կա­­­պէս հա­­մամարդկա­­յին ար­­ժէքնե­­րի դէմ յան­­ցա­­­գոր­­ծութիւն է։

-Ի՞նչ խնդիր­­նե­­­րի եւ վտանգնե­­րի առաջ են կանգնած փախստա­­կան երե­­խանե­­րը։ Եւ առ­­հա­­­սարակ նրանց բնա­­կանոն կեան­­քի վե­­րադարձնե­­լու հա­­մար ի՞նչ հա­­մապա­­տաս­­խան քայ­­լեր են ձեռ­­նարկւում։

-Ար­­ցա­­­խից Հա­­յաս­­տան տե­­ղափո­­խուած երե­­խաներն ու­­նեն բազ­­մա­­­թիւ կեն­­սա­­­կան խնդիր­­ներ, որոնք լուծւում են հան­­­րութեան փո­­­խօգ­­­նութեան ու պե­­­տու­­­թեան հա­­­մատեղ ջան­­­քե­­­­­­­րի մի­­­ջոցով։ Երե­­խանե­­րը յու­­զա­­­կան լա­­րուած վի­­ճակում են, եւ՚ մշա­­կոյ­­թի օճախ­­նե­­­րը, եւ՚ արո­­ւես­­տի տար­­բեր բնա­­գաւառ­­ներ ներ­­կա­­­յաց­­նող ան­­հատներ ջանք չեն խնա­­յում, որ­­պէսզի յա­­գեց­­նեն նրանց առօ­­րեան, փոր­­ձեն օգ­­նել՝ յաղ­­թա­­­հարել սթրե­­սը։ Աւե­­լի փոք­­րա­­­հասակ երե­­խանե­­րին անհրա­­ժեշտ է հա­­գուստ, սնունդ, հի­­գիենիկ պա­­րագա­­ներ՝ տա­­կը դիր­­ներ հասցնել, նաեւ հո­­գալ նրանց խա­­ղերով եւ խա­­ղալիք­­նե­­­րով ապա­­հովե­­լու հար­­ցե­­­րը, իսկ ար­­դէն դպրո­­ցահա­­սակ­­նե­­­րի դէպ­­քում աւե­­լանում է խա­­թարո­­ւած կրա­­թական գոր­­ծընթա­­ցի վե­­րաբե­­րեալ մտա­­հոգու­­թիւնը։ Ատրպէյ­­ճա­­­նական ագ­­րե­­­սիայի հե­­տեւան­­քով աւե­­լի քան 33 հա­­զար երա­­խայ եւ երի­­տասարդ զրկո­­ւել է Ար­­ցա­­­խում կրթու­­թիւն ստա­­նալու իրա­­ւունքից։ Այժմ, Հա­­յաս­­տա­­­նը պէտք է բո­­լոր ջան­­քե­­­րը ներդնի այդ երե­­խանե­­րին իրենց բնա­­կանոն կեան­­քին վե­­րադարձնե­­լու, ինչպէս նաեւ կրթու­­թիւն ստա­­նալու հա­­մար բո­­լոր անհրա­­ժեշտ մի­­ջոց­­նե­­­րով ապա­­հովե­­լու ուղղու­­թեամբ։

-Անընդհատ թի­­րախա­­ւոր­­ւում են քա­­ղաքա­­ցիական ան­­ձինք եւ քա­­ղաքա­­ցիական են­­թա­­­կառու­­ցո­­­ւածքներ։ Մի­­ջազ­­գա­­­յին հան­­րութեան եւ հա­­մապա­­տաս­­խան կա­­ռոյցնե­­րի դա­­տին իրա­­կանու­­թիւնը փաս­­տե­­­րով հա­­մակող­­մա­­­նի ներ­­կա­­­յաց­­նե­­­լը ի՞նչ ըն­­թացքի մէջ է։

-Այ­­սօր Ար­­ցա­­­խում մար­­դա­­­սիրա­­կան իրա­­ւունքի խախ­­տումնե­­րի շրջա­­նակը շատ մեծ է։ Շա­­րու­­նա­­­կաբար հրե­­տակոծ­­ւում են քա­­ղաքա­­ցիական են­­թա­­­կառու­­ցո­­­ւածքնե­­րը, հի­­ւան­­դա­­­նոց­­ներն ու դպրոց­­նե­­­րը, խա­­ղաղ բնակ­­չութեան դէմ օգ­­տա­­­գործւում են մի­­ջազ­­գա­­­յին իրա­­ւունքով ար­­գե­­­լուած կա­­սետա­­յին, ֆոս­­ֆո­­­րային զան­­գո­­­ւածա­­յին ոչնչաց­­ման զի­­նատե­­սակ­­ներ, խա­­ղաղ բնակ­­չութեան շրջա­­նում կան զո­­հեր, որոնց թւում նաեւ երե­­խաներ, մենք ու­­նենք զի­­նուոր­­նե­­­րի խոշ­­տանգման եւ մար­­միննե­­րի անարգման դէպ­­քեր, որոնք եւս մի­­ջազ­­գա­­­յին մար­­դա­­­սիրա­­կան իրա­­ւունքի խախ­­տումներ են, կան գե­­րի ըն­­կած ան­­ձանց գնդա­­կահար­­ման վե­­րաբեր­­յալ փաս­­տեր, ինչպէս նաեւ, այս պա­­տերազ­­մում Սի­­րիայից հա­­ւաքագ­­րո­­­ւած եւ Ատրպէյ­­ճան տե­­ղափո­­խուած ահա­­բեկիչ­­նե­­­րի պա­­տերազ­­մին մաս­­նակցու­­թեան ապա­­ցոյցներ։ Այս ամ­­բողջ հու­­մա­­­նիտար ճգնա­­ժամի պա­­րագա­­յում մի­­ջազ­­գա­­­յին հան­­րութեան եւ յատ­­կա­­­պէս մի­­ջազ­­գա­­­յին իրա­­ւունքի առանցքի վրայ ստեղ­­ծո­­­ւած կա­­ռոյցնե­­րի ար­­ձա­­­գան­­գը խիստ ան­­բա­­­ւարար է։ Տե­­ղի է ու­­նե­­­նում մեծ աղէտ, որի հան­­դէպ լռու­­թիւնը նո­­րանոր բռնկումներ կա­­րող է առա­­ջաց­­նել։ Ցա­­ւալի է ար­­ձա­­­նագ­­րել այն փաս­­տը, որ քա­­ղաքա­­կան տե­­ղայ­­նա­­­ցուած շա­­հերը գե­­րակայ դիրք են զբա­­ղեց­­նում մի­­ջազ­­գա­­­յին իրա­­ւունքի սկզբունքնե­­րի նկատ­­մամբ, ին­­չը, աւե­­լի լայն կոն­­տեքստում, հա­­կասում է մարդկու­­թեան առա­­ջըն­­թա­­­ցին։ Սա մի մեծ մար­­տահրա­­ւէր է քա­­ղաքա­­կիրթ աշ­­խարհին, որը նաեւ մար­­դու իրա­ւունքների գա­ղափա­րին է ուղղուած։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ