«ՈՉԻՆՉ, ՈՉԻՆՉ, ՈՉԻՆՉ…»

ՄԱՌԻ ԿԷՐԷՔՄԷԶԵԱՆ

Մառի Կէ­րէք­մէ­զեան, ծնած 1913-ին Թա­լասի մէջ, աւար­տած է Էսաեան վար­ժա­րանը, հա­մալ­սա­րանա­կան ու­սում ալ ստա­ցած է փի­լիսո­փայու­թեան մար­զէն ներս։ Ապա հե­տեւած է Գե­ղարո­ւես­տի ակա­դէմիոյ դա­սերուն։ Որ­պէս ու­սուցիչ պաշ­տօ­նավա­րած է Էսաեան ու Կեդ­րոնական վար­ժա­րան­նե­րուն մէջ։ Մե­ռած է 1947-ին, երբ հա­զիւ 34-ը թե­ւակո­խած էր։ Ան­ցեալ շա­բաթ իր մա­հուան տա­րելիցն էր, Հոկ­տեմբե­րի 29-ին։ Ձերքս տակ էր այդ պա­հուն Թո­րոս Ազա­տեանի «Աստղա­բերդ» հան­դէ­սին առա­ջին թի­ւը (1951), ուր «Ան­տիպ նշխար մը Մա­ռի Կէ­րէք­մէ­զեանէ» խո­րագ­րով հրա­տարա­կուած է հե­տեւեալ գրու­թիւնը, որու մուտքին կայ այս ծա­նօթու­թիւնը. «Իր տա­ղան­դէն առ­կայծող վեր­ջին նշոյլնե­րը… զորս ան գրի առած է հի­ւան­դութեան տագ­նա­պի մէկ մի­ջոցին ու գտնո­ւած է իր մա­հուան սնա­րին մօտ»։ Թրքե­րէնի ալ ջա­նացած եմ թարգմա­նել. Այդ մէկն ալ հրա­տարա­կուած է թրքե­րէն էջե­րուն վրայ։

Ս. Տ.

*

Ին­ծի կը կար­­ծեն թէ գծագ­­րիչ եմ. ես ո՞ր գծագ­­րիչն եմ։

Ին­­ծի կը կար­­ծեն թէ ֆի­­լօզօֆ եմ. ես ո՞ր ֆի­­լօզօֆն եմ։

-Եւ ոչինչ եմ, ոչինչ։

Բայց ի՜նչ զար­­մա­­­նալի է. ի՜նչ սոս­­կա­­­լի է ոչինչ ըլ­­լալ։

Չեմ կրնար հան­­դուրժել այ­­լեւս. անտա­­­նելի է զգալ բան մը ըլ­­լա­­­լու մեծ ու­­ժը մէջդ ու բան մը չըլ­­լա­­­լու գի­­տակ­­ցութիւնն ալ ու­­նե­­­նալ։ Ոչինչ եղած ըլ­­լա­­­լու գա­­ղափա­­րը տան­­ջէ զքեզ ու դուն դառ­­նօ­­­րէն զգաս թէ ոչի՜նչ ես, ոչինչ։

Որ­­քա՜ն տխուր է լռել, լռել, երբ կեանքդ տխրօ­­րէն քե­­զի կը նա­­յի։ Ապա­­կիին ետե­­ւէն կը ծաղ­­րէ ան զքեզ եւ «ան­­միտ ես դուն, ան­­միտ, լռէ՛, մի՚ խօ­­սիր» կ՚ըսէ։

Տա­­րիներ ամ­­բողջ լուռ եմ ար­­դէն։

Ին­­չո՞ւ եմ ես այսպէս ծներ։ Ին­­չո՞ւ կա­­տարեալ ծնած չեմ ես։

Ո՞րն է իմ մէջ եղա­­ծը. ո՞րն է ան։

Գի­­շեր­­ներ ամ­­բողջ ան­­քուն եմ ան­­ցուցեր. տա­­րիներ ամ­­բողջ իտէալին փո­­թորի­­կը ու­­նե­­­ցեր՝ ու­­ղե­­­ղիս մէջ։ Այ­­սօր ի՞նչ եղած եմ. ար­­ժէք մը ու­­նի՞մ. լաւ, ո՞րն է այդ ար­­ժէ­­­քը։ Չեմ գի­­տեր։ Չեմ հան­­դուրժեր ան­­պէտ գո­­յու­­թեան մը։ Ես կ՚ու­­զեմ ըլ­­լալ բան մը։

Հո­­գիիս ճախ­­րանքը զիս մին­­չեւ ո՞ւր պի­­տի տա­­նի։ Չեմ ու­­զեր կի­­նը։ Կ՚ու­­զեմ որ հե­­ռանամ, հե­­ռանամ։ Կ՚ու­­զեմ հե­­ռանալ օտար եր­­կիր, օտար աշ­­խարհ, դէ­­պի բո­­լորո­­վին նոր կեանք։

Պի­­տի ու­­զէի մեռ­­նիլ, նո­­րէ՚ն ծնե­­լու հա­­մար։ Բայց նո­­րէ՛ն կ՚ու­­զեմ ծնիլ. ես չեմ ու­­զեր կոր­­սո­­­ւիլ, Աս­­տո­­­ւա՜ծ իմ։

Որ­­քա՜ն տխուր է զգալ գո­­յու­­թիւնդ. Զգալ թէ ոչինչ մըն ես ու չկա­­րենալ ըլ­­լալ բան մը՝ զոր կրնա­­յիր ըլ­­լալ։

Օդին մէջ եր­­բեք ճախ­­րա՞ծ ես դուն. եր­­բեք զգա­­ցա՞ծ ես թե­­ւերուդ ջախ­­ջա­­­խուի­­լը ու եր­­բեք ու­­նե­­­ցա՞ծ ես վէր­­քեր արիւ­­նող ու յե­­տոյ երակ­­նե­­­րուդ մէջ սա­­ռող այդ կար­­միր արիւ­­նը…

Դուն ոչին­­չին ես լքեր ինքզինքդ. ու­­նե­­­ցեր ես լքումներ իղ­­ձե­­­րու ու ցա­­ւերու։ Ու­­նե­­­ցեր ես խո­­րունկ վիշ­­տը զրկու­­մին։

Ես ան­­ցած եմ եր­­կար ճամ­­բա­­­ներէ, մո­­լոր մո­­լոր ու­­ղի­­­ներէ։ Ես զգա­­ցած եմ վի­­րաւո­­րան­­քը սրտի ու հե­­ռացած՝ լուռ, խո­­րունկ խո­­րունկ հա­­ռաչան­­քը շրթե­­րուս։

Մար­­դիկ կը սի­­րեն։ Ես սի­­րե՞ր եմ եր­­բեք։ Ես ու­­նե­­­ցած եմ փա­­փաք­­ներ։ Ես ու­­նե­­­ցեր եմ հեշ­­տանքի գի­­նիին հո­­սիլը երակ­­նե­­­րէս եւ ու­­նե­­­ցեր եմ քա­­ջու­­թիւնը ակ­­ռա­­­ներովս փշրե­­լու բա­­ժակը հեշ­­տանքի այդ գի­­նիին։

Ըղ­­ձանքներ եմ ու­­նե­­­ցած. կա­­րօտ­­ներ եմ ու­­նե­­­ցած. ու այ­­սօր բո­­լո՜րը, բո­­լո՜րը թա­­ղեր եմ խո­­րը իմ սրտիս։

Չգի­­տեմ, ո՞ր օրը, ո՞ր ժա­­մուն, ին­­չո՞ւ եմ եկեր այս աշ­­խարհ։ Չեմ գի­­տեր, ո՞վ գծեր է իմ ճա­­կատա­­գիրս։ Վե՞րջը, վեր­­ջը ի՞նչ պի­­տի ըլ­­լայ, ո՞վ գի­­տէ։

* * *

Լուռ է սրա­­հը։

Մու­­խե­­­րը կ՚ոլո­­րուին, կ՚ոլո­­րուին մինչեւ ձե­­ղուն։

Ձայ­­նե­­­րը իրար կը զար­­նո­­­ւին. կը հե­­ռանան, կը կոր­­սո­­­ւին. նո­­ւագը կ՚ընդլայ­­նի, կ՚ընդլայ­­նի մին­­չեւ իմ ու­­ղեղս կը հաս­­նի ու վեր­­ջա­­­պէս կը կոր­­սո­­­ւի ու կ՚եր­­թայ։ Եր­­բեք չեմ կրնար հասկնալ թէ ին­­չո՞ւ այս բո­­լորը։ Ին­­չո՞ւ ես լուռ եմ. ին­­չո՞ւ այս գա­­րեջու­­րը. ես չեմ ու­­զեր խմել զայն։

* * *

Ես շատ եմ տա­­ռապեր. ես շատ եմ այ­­րեր։

Ես կ՚ու­­զեմ մեռցնել ինքզինքս. բայց ինչպէ՞ս. սու­­րո՞վ, թոյ­­նո՞վ թէ զգա­­լով, զգա­­լով…։ Ար­­դէն կը զգամ ամէն օր, ամէն ժամ, ամէն վայրկեան, ամէն րոպէ… ոչինչ, ոչինչ, ոչինչ։ Կեանքս ոչնչու­­թիւններու շղթա­­յում մըն է, որ պի­­տի փշրո­­ւի յան­­կարծ։

1947 Հոկտ. 25

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ