ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՅԻՄԱՐ

«Յիմար լա­ւատե­սու­թիւն», «Քնա­րական յի­մարու­թիւն», «Յի­մար ժպի­տով», «Ի՜նչ յի­մարու­թիւն», ահա այսպէս կա­րելի է նկա­րագ­րել մեր պատ­մութեան էջե­րը, ո՛չ բո­լորը, բայց որոշ դրո­ւագ­նե­րը, երբ հա­յը, որ հին եւ փոր­ձո­ւած ժո­ղովուրդի համ­բաւ կը վա­յելէ, հե­ղինակն է, հե­ղինակն ենք, պատ­կե­րալից յի­մարու­թիւննե­րու հա­րուստ հա­ւաքա­ծոյի մը։ Եւ այ­սօր, յար­գե­լի ըն­թերցող, երբ կը գտնո­ւինք հա­մազ­գա­յին նոր յի­մարու­թեան մը շե­մին, կ՛ար­ժէ խօ­սիլ «յի­մար» բա­ռի մա­սին եւ յի­շել, թէ առա­ջին ան­գան երբ յի­մարե­ցանք ու գրա­կան ի՛նչ խո­րամիտ եր­կեր յօ­րինե­ցին հայ ազ­գի իմաս­տուն վար­դա­պետ­նե­րը, սի­րավառ աշուղնե­րը եւ պան­դուխտ «ղա­րիբ»նե­րը։

Ձեզ կը վստա­հեց­նեմ. լոկ մէկ հա­րուա­ծով չյի­մարե­ցաւ հա­յու գրի­չը, ոչ ալ՝ գի­շերո­ւան մը մէջ գո­յացան «յի­մար»նե­րու բա­ռապա­շարը։ Մէկ ու կէս հա­զարա­մեակի մէջ առ­նո­ւած, տրո­ւած, ըն­դունուած, ստո­րագ­րո­ւած որո­շումնե­րու ար­դիւնք են անոնք։ Մեր բա­ռերն են վկայ։ Այժմ, նախ պատ­մեմ, թէ ինչպէս զար­գա­ցաւ «յի­մար» ածա­կանը։

«Ճա­նաչել զի­մաս­տութիւն եւ զխրատ, իմա­նալ զբանս հան­ճա­րոյ»։ Ահա այս նա­խադա­սու­թեամբ սակ­սաւ Աս­տո­ւածա­շունչի հա­յերէն թարգմա­նու­թիւնը։ Դուք ան­շուշտ նկա­տեցինք «իմաս­տութիւն», «խրատ» եւ «բան» (միտք, գա­ղափար, խօսք) բա­ռերը։ Սա­կայ Աս­տո­ւածա­շունչի մէջ կան նաեւ 16 «յի­մար», 32 «յի­մարել», 8 «յի­մարե­ցու­ցա­նել» եւ 24 «յի­մարու­թիւն»։ Մեր ապառ­նի սխալ­նե­րէն եւ ար­կա­ծախնդրու­թիւննե­րէն ծնունդ առին պատ­կե­րալից այլ բա­ռեր, ինչպէս՝ յի­մարա­բար, յի­մարա­կորոյս, յի­մարա­միտ, յի­մարա­րար, յի­մարու­թիւն եւ յի­մարա­կան։ Վեր­ջի­նը առիթ տո­ւաւ, որ Ոս­կե­դարուն ստեղ­ծած ըլ­լանք «յի­մարա­կան միտք» եւ «յի­մարա­կան կեն­ցաղ» ար­տա­յայ­տութիւննե­րը։ Ըստ բա­ռարան­նե­րու, մեր յի­մարու­թիւննե­րը շա­րու­նա­կեր են Ոս­կե­դարէն այս կողմ, քան­զի մեր ստեղ­ծա­գործ միտ­քը առիթ ու­նե­ցեր »ժա­մանա­կակից բա­ռեր ալ յօ­րինե­լու, ինչպէս՝ յի­մարա­բոյժ, յի­մարա­դէմ, յի­մարա­կերպ, յի­մարիկ, յի­մարուկ, յի­մարա­պետ։ Իսկ այս բո­լորը պար­փա­կելու հա­մար շի­ներ ենք «յի­մարա­նոց» մը եւ «յի­մարա­տուն» մը։ Անձնա­նուն ալ դար­ձաւ ան, «Յի­մար» հայ­կա­կան հա­զուա­գիւտ իգա­կան անուն։ Ան չէր նշա­նակեր ան­միտ կամ ան­բան։ Միջ­նա­դարուն «յի­մար» կը կո­չուէին անոնք, որոնք Քրիս­տո­սի սի­րով հա­մակո­ւած ու տո­քորո­ւած կ՚ըլ­լա­յին։

Տես­նե­լով, թէ որ­քա՛ն ազ­գա­կոր­ծան էր միամիտ ձե­ւացող «յի­մար» բա­ռը, հայ­րե­նանո­ւէր բազ­մա­թիւ գրիչ­ներ զայն յար­մար գտան խրատ­ներ տա­լու հա­մար։ Անոնցմէ մէ­կը առա­կագիր Վար­դան Այ­գեկցին էր։ Ան «յի­մար»որա­կեց այ­ծե­րու այն ազ­գը, որ գայ­լե­րու հետ հաշ­տութեան հա­մաձայ­նա­գիր ստո­րագ­րեց ու հե­ռացաւ իր հո­վիւէն եւ հօ­տապահ գամփռէն։ Առա­կագի­րը ըն­թերցո­ղին ձգեց, որ ին­քը մտա­ծէ, թէ ի՛նչ է այ­լա­բանա­կան այս պատ­մութեան պատ­գա­մը։ Հայ­կա­կան պատ­մութեան մէկ այլ դառն երե­ւոյթն է գաղ­թա­կանու­թիւնը։ Միջ­նա­դարու տա­ղասաց­նե­րը գի­տէին, թէ որ­քա՛ն ազ­գա­կոր­ծան է այդ վի­ճակը։ Անոնց գրի առած խրա­տական բո­լոր բա­նաս­տեղծու­թիւննե­րու մէջ «յի­մար»որա­կուած է օտար հո­ղի վրայ ապ­րող հա­յը, չնա­յած իր խել­քին եւ շնորհքին։ Այդ գոր­ծե­րը անո­ւանո­ւած են «Տաղ ի վե­րայ ղա­րիպի»։ Յի­մարօ­րէն գե­ղեցիկ են անոնք, լի բա­րոյա­կանու­թեամբ եւ իմաս­տութեամբ։ Ուստի, որո­շեցի ձե­զի մա­տու­ցել ընտրա­նի մը, հնա­րաւոր եղա­ծին չափ յի­շելով նաեւ հե­ղինակ­նե­րու անուննե­րը. «Օտարն թէ որ ինչ խօ­սի, / Ասեն՝ յի­մար է, խելք չու­նի, / Եւ թէ խրա­տել հա­մար­ձա­կի, / Նա լիրբ ասեն եւ լե­զուա­նի» Առա­քել Բա­ղիշե­ցի- «Ղա­րիպն, որ յօ­տար աշ­խարհ եկեալ է, / Հողն այլ չըն­դունի ոչ, սազ­գար դար­ձեալ է, / Թէ գի­տու­թեամբ խե­լօք Սո­ղով­մոն լեալ է, / Մարդկաց յի­մար թո­ւի, խու­մար, ան­խել է» ան­յայտ տա­ղասաց, «Ղա­րիպն չէ մարդ կա­տարեալ, / Ոչ ոք չառ­նու զնա ի հա­մար,/ Ղա­րիպին կոյր ասեն ւ՚ յի­մար, / Եւ ոչ հա­յին ինքն ճար­տար», Աւե­տիք տա­ղասաց, «Ղա­րիպն թէ լի­նի մե­ծատուն, / Եւ խե­լօքն եւ մտօքն իմաս­տուն, / Նա յի­մար թւի յաչս ամե­նուն», Զա­քարիա եպս. Գնու­նեաց։ Իսկ վա­նական­նե­րը, որոնք բարձրա­դիր վան­քի լու­սա­մուտնե­րէն կը դի­տէին աշ­խարհի ու­նայնու­թիւնը, փո­խանակ իրենց գրչա­կան գոր­ծը գո­վաբա­նելու, իրենք զի­րենք ար­ժա­նի կը տես­նէին միայն «յի­մար» կո­չուե­լու։ Անոնց հա­ռաչանքնե­րը այ­սօր ամ­փո­փուած կը մնան ձե­ռագիր­նե­րու յի­շատա­կարան­նե­րու մէջ։ Ահա 1200-1600 թո­ւական­նե­րուն գրա­ռուած այդ յի­շատա­կարան­նե­րէն նմոյշներ. «Յի­մար եմ հոգ­ւով եւ անի­մաստ մարմնովս» Խա­չատուր գրիչ, 1439, «Ես անար­ժանս ամե­նայ­նի, / Որ վար­դա­պետ անունս կո­չի / Այլ ի գոր­ծոց խիստ եմ հե­ռի, / Ան­միտ, յի­մար եւ փա­նաք» (Փա­նաք։ Թոյլ, տկար, չնշին, ողոր­մե­լի, խղճուկ, աղ­քատ, չու­նե­ւոր), Առա­քել գրիչ, 1453, «Եւ յի­մար սրտիւ զայս գիրս եւ զծա­ղիկս / Ի ձի­մեռն աւուրք զայս գրե­ցի» Ստե­փանոս գրիչ, Խար­բերդ, «Մա­հու կաս­կածն նեղ» զիս, / Չառ­նէք ան­տես զա­ղերս ծե­րիս... / եւ թէ խղճաս այս անմտիս / Եւ ողոր­միս այս յի­մար իս», Մխի­թար Անե­ցի։ «Գոյ­ներ իրի­ցու որդ», գրի­չը 1300 թո­ւակա­նին գրի առած յի­շատա­կարա­նի մէջ ինքզինք որա­կեց որ­պէս «ան­վաստակ եւ յի­մար մշակ»։

«Յի­մար» բա­ռը պա­տիւ բե­րաւ հայ­կա­կան տպագ­րութեան, ճշգրտօ­րէն՝ Պոլ­սա­հայ տպագ­րութեան։ Այս գո­յակա­նով լոյս տե­սած բո­լոր գիր­քե­րը, ըն­դա­մէնը չորս հա­տոր, Օս­մա­նեան կայսրու­թեան մայ­րա­քաղա­քի ար­տադրու­թիւններ են։ Ահա այդ անուննե­րը. «Յի­սու­սի վեր­ջին շա­բաթ խա­չի ճառ եւ կո­րու­սե­լոց յի­մարու­թիւն», Խրի­մեան Հայ­րիկ, 1876, «Նկա­րագիր Սուրբ Փրկչի Ազգ. Հի­ւան­դա­նոցի»։ Հի­ւան­դա­նոց եւ Յի­մարա­նոց», «Յի­մար յիս­նա­պետ» եւ «Յի­մար Կոյ­սը»։

19-րդ դա­րուն եր­կու հե­ղինակ, Պոլ­սոյ մէջ տի­կին Էլ­պիս Կե­սարա­ցեանը, առա­ջին հայ լրագ­րո­ղու­հին, իսկ Թիֆ­լի­սի մէջ Ռաֆ­ֆին մատ­նանշե­ցին ըն­կե­րային մէկ կա­րեւոր հարց՝ «հայ կա­նանց յի­մարու­թիւն» եւ առա­ջար­կե­ցին լու­ծումներ։ Ըստ եր­կու հե­ղինակ­նե­րու այդ ախ­տին պատ­ճա­ռը տգի­տու­թիւնն էր, լու­ծումը՝ հա­յու­հի­ներու դաս­տիարա­կու­թիւնը։ Է. Կե­սարա­ցեանը գրի առաւ հե­տեւեալ միտ­քե­րը. «Մեր սե­ռը տգի­տու­թեան մէջ թմրած ըլ­լա­լով չզգար իր վիշ­տե­րը... Բնու­թիւնը չէ տո­ւած իրեն հզօր եւ յաղ­թող բա­զուկ, բայց շնոր­հած է ազատ լե­զու, ազատ խոր­հուրդ եւ ազատ կամք, որով կրնայ յի­մարա­կան ախ­տե­րը բու­ժել։ Եւ ին­չո՞ւ չը­սեմ անոնց յի­մար խե­լագար­ներ՝ որ իրենց վսեմ ներ­քին զար­դը մեր­ժե­լով, կեղծ եւ ար­տա­քին զար­դե­րով կը հրճո­ւին»։ Իսկ Ռաֆ­ֆին նկա­րագ­րեց հայ գեղջկու­հիին վի­ճակը. «Ար­հեստա­ւորի կնոջն իր այժմեան վշտա­լի դրու­թիւնից ազա­տելու հա­մար, նախ եւ առաջ պէտք է փո­խել հա­սարա­կական յի­մար նա­խապա­շար­մունքնե­րը, եւ պէտք է նրան դուրս քա­շել ըն­տա­նիքի փա­կուած շրջա­նից»։

Յա­ջորդ շա­բաթ, յար­գե­լի ըն­թերցող, կը շա­րու­նա­կենք զրու­ցել «յի­մար»ի եւ անոր իմաս­տա­սիրու­թեան վրայ ու տես­նենք, թէ հայ մտքի մե­ծերը ի՛նչ խրատ­ներ դեռ տո­ւած են, որ­պէսզի հա­յը չմնայ «յի­մարա­միտ» ու չհե­տեւի «յի­մարու­թիւն»նե­րու։ Այ­սօր հրա­ժեշտ տամ Պա­րոյր Սե­ւակով, բա­նաս­տեղծ մը, որ, ըստ իր խօս­քե­րուն, ու­նէր դառ­նա­ցած եւ վի­րաւոր հո­գի մը՝ քան­զի յի­մար­նե­րու մէջ եւ անոնց հետ ապ­րե­լու են­թարկո­ւած էր.

Յի­մար ժպի­տով

Ծած­կում եմ վէրքս -

Ներ­սից սե՜ւ-սե՜ւ է,

Դրսից է ներկս...