ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՅԻՄԱՐ – Բ. ՄԵԾԱՊԱՏԻՒ ՅԻՄԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԿԱՄ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՌԵՐՈՒ ԻՄԱՍՏԱՍԷՐԸ

Երեք շա­բաթ է ազ­գութեամբ կը մօ­տենանք յի­­մարու­­թեան սահ­­մա­­­նագի­­ծին ու կը վե­­րադառ­­նանք։ Գրա­­ւոր փա՞ստը անոր... Հայ­­կա­­­կան մա­­մու­­լի վեր­­նա­­­գիր­­նե­­­րը, որոնք աւե­­լի յա­­ճախա­­կանու­­թեամբ սկսած են ողո­­ղուիլ «յի­­մար»ով։ Այ­­սօր յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, երբ հա­­յոց աշ­­խարհի մէջ առ­­նո­­­ւած, տրո­­ւած, ըն­­դունո­­ւած, ստո­­րագ­­րո­­­ւած որո­­շումնե­­րը կը սպառ­­նան մեզ ազ­­գութեամբ յի­­մար»ցնել, կամ յի­­մարի տեղ դնել (որ մէ­­կը, որ կը նա­­խընտրէք), ձեզ կը հրա­­ւիրեմ լապ­­տեր մը բռնած «յի­­մար» մը բնտռել հայ­­կա­­­կան գրա­­կանու­­թեան խո­­րու­­թիւննե­­րու մէջ։ Բայց նախ ար­­տօ­­­նեցէք, որ մէջ­­բե­­­րեմ հա­­յաս­­տա­­­նեան մա­­մու­­լէն քա­­նի մը զգա­­յացունց խո­­րագիր, ուր ցցո­­ւած է «յի­­մար» ածա­­կանը իր իւ­­րա­­­յատուկ տրա­­մաբա­­նու­­թեամբ... «Չու­­նե­­­նայինք այս յի­­մար ինքնա­­թիռ­­նե­­­րը՝... ու­­նե­­­նայինք հա­­կաօդա­­յին պաշտպա­­նու­­թիւն, որը պէտք է գնէինք, պա­­տերազ­­մը կը յաղ­­թէինք», «Ժո­­ղովուրդը յի­­մար չէ», «Ու՞մ էք յի­­մարի տեղ դրել», «Ցան­­կա­­­ցած իշ­­խա­­­նու­­թեան մէջ լի­­նում են յի­­մար­­ներ... Առանց յի­­մար­­նե­­­րի հնա­­րաւոր չէ, քան­­զի դա […] է ապա­­հուում եւ լե­­գիտի­­մաց­­նում (օրի­­նակա­­նաց­­նել) իշ­­խա­­­նու­­թեանը», եւ ամե­­նէն յո­­ռետե­­սը՝ «Հի­­մա, եր­­կար տա­­րիներ յի­­մարու­­թիւննե­­րի հա­­ւատա­­լով եւ յի­­մարու­­թիւններ անե­­լով՝ յայտնո­­ւել ենք ոչնչաց­­ման սպառ­­նա­­­լիքի առ­­ջեւ»։ Եւ ահա հա­­մառօտ պատ­­մութիւն, թէ, «յի­­մար»ը ինչպէ՛ս հա­­սաւ մեր օրե­­րուն եւ յայտնո­­ւեցաւ որ­­պէս իմաս­­տա­­­սիրու­­թիւն խօ­­սող բառ։

Նա­­խորդ յօ­­դուա­­ծը հան­­դի­­­սարանն էր «յի­­մար» ածա­­կանի բա­­ռային պա­­շար­­նե­­­րուն, քան­­զի ան յա­­ջողեր էր Ոս­­կե­­­դարեան գրա­­կանու­­թեան մէջ յի­­շուիլ, Աս­­տո­­­ւածա­­շունչի հա­­յերէն թաէգ­­մա­­­նու­­թեան մէջ յի­­սուն ան­­գամ գոր­­ծա­­­ծուիլ ու իմաս­­տա­­­սիրա­­կան ամէն եր­­կի մէջ ներ­­կայ ըլ­­լալ։ Առա­­ւելա­­բար, հայ վար­­դա­­­պետ­­ներն ու աշուղնե­­րը, որ­­պէս հա­­մես­­տութիւն, յի­­շատա­­կարան­­նե­­­րու եւ խո­­հական բա­­նաս­­տեղծու­­թիւննե­­րու մէջ իրենք զի­­րենք կո­­չեր էին «յի­­մար»։ Այդ աւան­­դութիւ­­նը շատ հա­­րուստ է, ուստի մէջ­­բե­­­րեմ քա­­նի մը նմոյշ եւս, որ­­պէսզի ժա­­մանա­­կակից հա­­յը, -հա­­սարակ քա­­ղաքա­­ցիէն մին­­չեւ բարձրաս­­տի­­­ճան քա­­ղաքա­­գէտ- ինքնաքննա­­դատա­­կան հա­­յեացք ու­­նե­­­նայ յա­­նուն հա­­յու­­թեան եւ հայ­­րե­­­նիքի։ Առա­­ջին վկա­­յու­­թիւնը բե­­րեմ Աւե­­տիք Մահ­­տե­­­սիէն։ Իր ան­­ձը նկա­­րագ­­րե­­­լու հա­­մար ան գոր­­ծա­­­ծեց ոչ այնքան պա­­տուա­­բեր ածա­­կան­­ներ, ինչպէս՝ «մտքով խա­­ւար», «բար­­կա­­­ցող», «բարձրա­­միտ», «մեղ­­քե­­­րով զար­­դա­­­րուած», «բա­­րիքի մէջ ու­­նայն», իսկ վեր­­ջա­­­պէս՝ «յի­­մար» «Աւե­­տիս անունս է կո­­չեցեալ, / Սուրբ ո՛չ կե­­ցար, Աւէտ յի­­մար»։ Հա­­մես­­տութեան ծայ­­րա­­­գոյն ար­­տա­­­յայ­­տութիւններ գրի առին նաեւ Ստե­­փանոս Կե­­ղեցին, Յա­­րու­­թիւն տա­­ղասա­­ցը, Մի­­նաս Թո­­խաթե­­ցին եւ Անդրէաս Արծկե­­ցին. «Խեղճ, ողոր­­մե­­­լի, յի­­մար Ստե­­փան­­նոս», «Յա­­րու­­թիւն ծա­­ռայ քո յի­­մար, / Գրե­­ցի մե­­ղացս հա­­մար, / Բա­­րեխօ­­սեա միշտ տի­­րաբար», «Երգս գրած է Մի­­նասի՝ Ան­­միտ, յի­­մար եւ փա­­նաքի» (թոյլ, տկար, չնչին, ողոր­­մե­­­լի, խղճուկ, աղ­­քատ, չու­­նե­­­ւոր), «Սէ­­ֆիլ Արծկե­­ցի Անդրէաս յի­­մար»։ Վեր­­ջի­­­նը «Ս» տա­­ռով կը սկսի։ Պատ­­ճա­­­ռը այն է, թէ Արծկե­­ցիի գրա­­ծը եօթը տուն ծայ­­րա­­­կապ բա­­նաս­­տեղծու­­թիւն է, ամէն տո­­ղի սկզբնա­­տառը երբ հա­­ւաքենք կը յայտնո­­ւի անու­­նը- Ա-Ն-Դ-Ր-Է-Ա-Ս։

«Յի­­մար»ը յար­­մար եկաւ նաեւ իմաս­­տա­­­սէր- բա­­նաս­­տեղծնե­­րու ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծութիւննե­­րուն։ Խա­­չատուր Թո­­խաթ­­ցին, 1600-նե­­րու սկիզբն էր, «յի­­մար» որա­­կեց գի­­նեմո­­լը. «Ո՛վ դու յի­­մար, մե­­ղաց գե­­րի, / Խմելն քեզ ինչ շահ ու­­նի»։ Մա­­ղաքիա Դեր­­ջանցին զղջաց, որ ար­­բե­­­ցող էր եւ աշ­­խարհիկ ցան­­կութիւննե­­րու գե­­րի. «Եւ միշտ գին­­ւով ար­­բե­­­նալով, / Հոգ­­ւով մտօք յի­­մար ելով... / Եւ զօր մա­­հուն ոչ յի­­շելով, / Յի­­մար կու­­սանց նմա­­նելով»։ Յով­­հաննէս Հա­­լէպ­­ցի Ղա­­լամ­­քա­­­րը (գրիչ, փո­­րագ­­րիչ) յի­­մար»ցաւ, որով­­հե­­­տեւ մա­­հացաւ կի­­նը. «Ո՛վ մահ, հետ ինձ ինչ արիր, իրից­­կինս ինձմէ բա­­ժանե­­ցիր, / Մնա­­ցի խեղճ, ողոր­­մե­­­լի, զիս իւր տե­­սոյն զրկե­­ցիր։ / Է՛, ան­­գէտ էրէց յի­­մար, աշ­­խարհէս դու ի՞նչ շա­­հեցար»։ Յով­­հաննէս տա­­ղասա­­ցը ըսաւ, թէ յի­­մար է ան, որ չի հասկնար, թէ ու­­նայն է աշ­­խարհը. «Գե­­րի Յո­­հանէս, էս դուն յի­­մար, / Հետ աշ­­խարհիս ըն­­կար մեղ­­կան, / Մէր­­կիկ (ան­­տա­­­րազ) եկիր դուն ի աշ­­խարհս, / Մէր­­կիկ դնեն հող եւ ի զնտան»։ Պլուզ վար­­դա­­­պետը ըսաւ, թէ խա­­բող է աշ­­խարհը եւ ով որ կը հա­­ւատայ անոր՝ յի­­մար է. «Թէ դու ի սրտանց քննես, նա կեն­­ցաղս յե­­րակ (միշտ) խա­­բող է, / Աւուրք մի (օր մը) խնդալ կու տայ, բայց յե­­րակ ի լաց կու պա­­հէ. / Այն մարդն որ աւ­­տայ (հա­­ւատայ) սմա կամ աս­­տէն իւր տուն կու շի­­նէ, / Չաւ­­տամ թէ նա խելք ու­­նի, աւա­­տա՚ որ խիստ յի­­մար է»։ Ըստ Վրթա­­նէս Սռնկե­­ցիի «յի­­մար» էր ան, որ ճրա­­գը (փոխ.՝ յոյս, հա­­ւատք) բարձր չի պա­­հեր. «Մէկ մարդ մի ճրագ վա­­ռեր / Եւ ի բարձր տե­­ղի էր դրեր, / Մէկ մի խիստ յի­­մար եղեր, / Զճրագն ի վայր էր առեր»։ Իսկ Ֆրի­­կը, հայ­­կա­­­կան իմաս­­տա­­­սիրա­­կան բա­­նաս­­տեղծու­­թեան խո­­շորա­­գոյն անու­­նը խրա­­տեց, թէ մար­­դը իմաս­­տուննե­­րու հետ ըլ­­լայ եւ չխառ­­նո­­­ւի յի­­մար­­նե­­­րուն. «Յի­­մարաց դասն չի խառ­­նիք, / Իմաստնոցն ըն­­կեր կու լի­­նիք»։ Ֆրի­­կը գի­­տէր նաեւ, թէ իր խրա­­տը յի­­մարի հա­­մար աղ­­բի ար­­ժէք ու­­նի. «Յի­­մար ու յան­­գէտն ի մօտ՝ / Սա չար­­ժէ ափով մի թրիք»։ Ֆրի­­կը, ինչպէս ըն­­դունո­­ւած էր իր ապ­­րած օրե­­րուն, ինքզինք կո­­չեց հե­­տեւեալ խո­­նար­­հումնե­­րով. «Խիստ յի­­մար եւ ան­­գէտ էի», «Է՜, Ֆրի՛կ... Յի­­մա՚րն կու ասէ», «Ֆրի՛կ, դու յի­­մար»։

Բառս նիւթ դար­­ձաւ նաեւ հայ­­կա­­­կան եր­­կու արա­­ծի. «Թէ ան­­գէտ, յի­­մար մար­­դոյն / Խրատ տաս՝ նա զքեզ ատէ», «Մի յի­­մար քա­­րը գցեց հո­­րը, քա­­ռասուն խե­­լօք չկա­­րողա­­ցան հա­­նել»։ Սա­­յաթ-Նո­­վան սի­­րուած եր­­գի դէմ­­քով խոր­­հուրդ տո­­ւաւ բո­­լորիս. «Դուն էն գլխէն իմաս­­տուն իս, խելքդ յի­­մարին բաբ (հա­­ւասար) մի անի»։ Իսկ աշուղ Ճի­­ւանին նկա­­տեց, թէ փո­­խուեր են ժա­­մանակ­­նե­­­րը, դժո­­ւար է իմա­­նալ, թէ ո՛վ է խե­­լօքը եւ ո՛վ է յի­­մարը. «Խել­­քին զոռ տա­­լով է հի­­մա ամէն բան, / Յի­­մարն էլ իմաս­­տուն կար­­ծում է իրան»։

Այս բո­­լորէն շատ տա­­րիներ յե­­տոյ, 1940-ին, Նշան Պէ­­շիկ­­թաշլեանը, որ եր­­գի­­­ծաբա­­նի համ­­բաւ կը վա­­յելէ, «Հայ Աղբրտիք» գիր­­քին մէջ խիստ ազ­­գա­­­սիրա­­կան միտք մը ար­­տա­­­յայ­­տեց։ Հե­­տեւեալն է պատ­­մութիւ­­նը. չա­­փազանց խնա­­յասէր ակնցիի մը տղան ափ ի բե­­րան կը հարցնէ իր հօ­­րը, թէ ինչպէ՛ս կ՚ըլ­­լայ, որ մաս­­նակցե­­ցաւ ազ­­գա­­­յին հան­­գա­­­նակու­­թեան մը։ Ակնցին խոր լրջու­­թեամբ կը պա­­տաս­­խա­­­նէ. «-Մէն­­չուկ, կ՚ու­­զեմ, որ մեր ազ­­գին աղ­­քա­­­տը յի­­մար-յի­­մար ֆէօս ու ֆէօն (հոս ու հոն) չի վա­­զէ... ու չի մա­­շեց­­նէ իր շնորհքը։ Թող խե­­լօք կոյ­­նի ու մտա­­ծէ գոր­­ծի, յա­­ռաջ­­դի­­­մու­­թեան մա­­սին»։

Իսկ այ­­սօր, յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, երբ բազ­­մա­­­հազար հա­­յոր­­դի­­­ներ տե­­ղահան են հայ­­րե­­­նիքի մէջ, հայ­­րե­­­նիքէն հե­­ռու, թող բաց ըլ­­լան երկնքի դու­­ռե­­­րը, իմաս­­տութիւն իջ­­նէ մա­­նանա­­յի նման, թանձր, խիտ, մեղ­­րա­­­համ, ու նստի մեր դաշ­­տե­­­րու, սար ու ձո­­րերու, գիւղ ու քա­­ղաք­­նե­­­րու վրայ, թա­­փան­­ցի հո­­ղի խոր­­քե­­­րը, ու մեր ազ­­գին զա­­ւակ­­նե­­­րը այ­­լեւս յի­­մար-յի­մար ֆէօս ու ֆէօն չի վա­զեն... ու չի մա­շեց­նեն իրենց շնորհքը։