ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

ԾՈՎԻՆԱՐ ԼՈՔՄԱԿԷՕԶԵԱՆ

Ինչպէ՞ս պիտի դիմակայենք բարդագոյն մարտահրաւէրներին

1. Այ­սօր ես իմա­ցայ, որ մեր բա­րեկամ­նե­րի թո­ռը զո­հուեց պա­տերազ­մում. նա ծա­ռայում էր բա­նակում։ Իսկ նրա որ­դին, այ­սինքն բա­րեկամ­նե­րիս թո­ռի հայ­րը, ով կա­մաւոր գնաց առաջ­նա­գիծ, ոտ­քը կորցրեց ար­կի պայ­թիւնից եւ զրկո­ւեց լսո­ղու­թիւնից։ Ես պի­տի զան­գեմ նրանց եւ ցա­ւակ­ցեմ, բայց ո՞նց անեմ դա եւ ինչ խօս­քեր գտնեմ։ 5000 ան­մեղ տղա­ներ եւ նրանց կող­քին կանգնած կա­մաւոր­ներ մենք դրե­ցինք մի դա­գաղի մէջ։ Նրանց մեղ­քը միայն նրա­նում էր, որ նրանք 18-20 տա­րեկան էին եւ ծա­ռայում էին բա­նակում։

2. Հայ­րը յան­կարծ լսեց զո­հուած որ­դու ձայ­նը այն աշ­խարհից, եւ նա ասաց նրան. «Պապ, գի­տե՞ս, նա ով խփեց ինձ, նոյնպէս խփո­ւեց, բայց այստեղ մենք ըն­կերներ ենք»։

3. Ղա­րաբա­ղեան երկրորդ պա­տերազ­մում (Սեպ­տեմբե­րի 27- Նո­յեմ­բե­րի 9-ը), ամե­նամեծ չա­րիքը անօ­դաչու թռչող սար­քերն էին։ Ինչպէս յայտնի է, հայ­րե­րը գնում էին ռազ­մա­ճակատ, որ­պէսզի կռուեն ու պաշտպա­նեն նաեւ իրենց զա­ւակ­նե­րին ռազ­մի դաշ­տում։ Ահա մի դրո­ւագ. հայրն ու որ­դին, տես­նե­լով նրանց վրայ եկող ար­կը, ընկնում են գետ­նին, եւ հայ­րը ծած­կում է մարմնով որ­դուն։ Երբ որ­դին ոտ­քի է ել­նում, ապա նա չի գտնում հօ­րը. նրա­նից ոչինչ չէր մնա­ցել։ Ոչինչ։

4. Քայ­լում եմ այ­սօր փո­ղոցով եւ իմ դի­մաց տես­նում 16-17 տա­րեկան պա­տանի­ներին։ Եթէ ինձ հարցնեն, ինչ է եր­ջանկու­թիւնը, ապա ես ցոյց կու տամ այս տղա­ներին, որոնց սպա­սում է միայն կեանք։ Կեանք։

5. Տէր Աս­տո­ւած, այս ինչքա՞ն լոյս տղա­ներ տե­սանք լու­սանկար­նե­րում, որոնք եր­գում էին, կի­թառի վրայ նո­ւագում, ժպտում եւ ծի­ծաղում։ Նրանք մնա­ցին միայն այդ լու­սանկար­նե­րում։ Նրանք այն ան­մեղ 5000-ի մէջ մտան։ Միաժա­մանկ տե­սանք վի­րաւոր­նե­րի, հաշ­մանդա­մացած տղա­ների լու­սանկար­նե­րը. նրանց թի­ւը գե­րազան­ցում է 10.000-ը։ Շա­րու­նակ տես­նում ենք կո­րած­նե­րի դէմ­քե­րը։ Իսկ յե­տոյ տե­սանիւ­թեր... գե­րեվա­րուած­նե­րի կտտանքնե­րով ու սպա­նու­թիւննե­րով...։

6. Որ­տե­ղի՞ց վերցնենք սիրտ՝ դի­մանա­լու եւ դի­մակա­յելու։ Շատ-շա­տերը չեն դի­մանում եւ մա­հանում են։ Մի՛ ասէք, մի՛ շեշ­տէք, որ նրանց մա­հուան պատ­ճա­ռը քո­րոնա­ժահրն էր, որով­հե­տեւ մար­դու հո­գին է, որ չի դի­մանում, ինչպէս դա եղաւ Գու­գա­րաց թե­մի առաջ­նորդ Տ. Սե­պուհ Ար­քե­պիս­կո­պոս Չուլճեանի հետ։ Սրբա­զան հայ­րը գնաց, որ­պէսզի նա­հատա­կուած­նե­րի կող­քին լի­նի։

7. Եթէ մենք «նախ­կին» բա­ռը չհա­նենք մեր բա­ռապա­շառից, ապա­գայ չենք ու­նե­նայ։ Դա է բո­լոր ֆեյ­քե­րի հիմ­նա­բառը։ Դէ լաւ, ֆեյ­քե­րը փող են աշ­խա­տում, հա­ցի խնդիր ու­նեն, իսկ նախ­կիննե­րի ստո­ւերից հա­յերն ին­չո՞ւ են վա­խենում։ Երկրի դար­բասնե­րը բա­ցուել են, հայ­կա­կան զօր­քը այ­լեւս չի պաշտպա­նում Ար­ցա­խը, Հա­յաս­տա­նը կանգնած է բար­դա­գոյն աշ­խարհա­քաղա­քական մար­տահրա­ւէր­նե­րի առաջ, մեզ հա­շուած օրեր եւ ժա­մեր են մնա­ցել, նոր պա­տերազմն է թա­կում մեր դու­ռը, իսկ մար­դիկ նախ­կիննե­րից են վա­խենում։

8. «Աթո­ռակ­ռիւ» բառն էլ է շա­հարկւուն։ Ու­զում եմ հարցնել, այդ ի՞նչ աթո­ռի մա­սին են խօ­սում։ Որե­ւէ մէ­կը խել­քը հա­ցի հե՞տ է կե­րել՝ երա­զել պար­տո­ւած, ար­ժեզրկուած, ջար­դո­ւած եւ փշրո­ւած աթո­ռը գրա­ւել։ Ինչպէս է յա­ջողո­ւել ներ­կայ իշ­խա­նու­թեանը պա­ռակ­տել մեր հա­սարա­կու­թիւնը, որը չի հաս­կա­նում մի պարզ բան. այդ 17 կու­սակցու­թիւննե­րը - դա նոյն մենք ենք, ընդդի­մադիր­նե­րը - նոյն մենք ենք, ռո­բասերժ ասո­ւածն էլ մերն է, մենք ենք։ Վերջ պէտք է դնել պա­ռակտմա­նը։ Պի­տի մաք­րենք մեզ ներ­սի մաղ­ձից եւ ատե­լու­թիւնից, յաղ­թենք ինքներս մեզ, որ­պէսզի դի­մակա­յելու ուժ ու­նե­նանք։ Որով­հե­տեւ մեր հայ­րե­նիքը դար­ձաւ այ­լեւս տա­րանցման տա­րածք օտար­նե­րի հա­մար, որի ճա­կատագ­րի մա­սին ամէն ար­տա­քին ուժ կա­րող է որո­շումներ կա­յաց­նել, բա­ցի մե­զանից։

9. Նո­յեմ­բե­րի 21-ին գնա­ցել էի հան­րա­հաւա­քի։ Ես միշտ գնում եմ հան­րա­հաւաք­նե­րի՝ 1988-ից ի վեր։ Մար­դիկ Ազա­տու­թեան հրա­պարակ են գա­լիս, որ­պէսզի շնչեն նոյն օդը, նոյն տրա­մադ­րութիւ­նը եւ գու­ցէ լսեն իրենց հար­ցե­րի պա­տաս­խաննե­րը։ Ինձ աւե­լի շատ հե­տաքրքրում են հան­րա­հաւա­քի եկած մար­դիկ. այստեղ դուք կը տես­նէք յայտնի վեր­լուծա­բան­նե­րին, մեկ­նա­բան­նե­րին, նաեւ շար­քա­յին հա­յաս­տանցուն, որն այս 32 տա­րինե­րի ըն­թացքում այդպէս էլ չհաս­կա­ցաւ, թէ ին­չո՞ւ մեր կեան­քը չի ստաց­ւում, ին­չո՞ւ մենք չենք կա­րող այնպէս ապ­րել, որ իշ­խա­նու­թեան ու ժո­ղովուրդի մի­ջեւ չգո­յանայ ան­յաղթա­հարե­լի անջրպետ։ Ես սի­րում եմ այդ ազ­նիվ չար­քաշ շար­քա­յին հա­յաս­տանցուն, որի մէջ­քի հե­տեւը ոչ ոք չկայ, եւ նա 32 տա­րի շա­րու­նակ գա­լիս է այս հրա­պարա­կը, ինչպէս գա­լիս են վի­ճակա­խաղի խա­ղարկմա­նը՝ յոյ­սով, որ իրենց տոմ­սը կը շա­հի։ Չի՛ շա­հի, գի­տենք, իսկ հի­մա ար­դէն տոմս էլ չմնաց։ Ելոյթ ու­նե­ցող­նե­րը բո­լորո­վին աթո­ռի յա­ւակ­նորդներ չէին եւ ոչ մի աթո­ռակ­ռիւ չկար։ Ոս­տի­կան­նե­րը մէկ-եր­կու ան­գամ փոր­ձե­ցին մի­ջամ­տել, յայ­տա­րարե­լով, որ ռազ­մա­կան դրու­թիւն է եւ հան­րա­հաւաք­նե­րը ար­գե­լուած են, սա­կայն դա ոչինչ չփո­խեց, իսկ երբ սրա­միտ բան էին լսում ամ­բիոնից, ապա դի­մակը թագցնում էր նրանց ան­կեղծ ծի­ծաղը։ Սա­կայն մի պահ ինձ թո­ւած, որ ես կ՚ու­շա­թափո­ւեմ, երբ խօ­սեցին, թէ ինչ վէր­քեր էին ու­նե­նում տղա­ները, որոնք չու­նէին զրա­հաբաճ­կոն։

10. Այ­սօր ես լսե­ցի ռազ­մա­դաշ­տից եւ մի­ջեւ հի­մա մեր հո­ղերը պա­հող զի­նուորի պատ­մա­ծը։ Ու­րեմն, ռազ­մի դաշ­տում կռուողի հա­մար գո­յու­թիւն չու­նեն քա­ղաքա­կան հար­ցեր՝ վար­չա­պետ, ընդդի­մու­թիւն եւ այլն, այնտեղ առընչւում են աւե­լի մեծ ճշմար­տութիւննե­րի հետ, իսկ գլխա­ւոր ճշմար­տութիւնն այն է, որ այս պա­տերազ­մի մե­ղաւո­րը... հայ հա­սարա­կու­թիւնն էր, որով­հե­տեւ ոչ մի ղե­կավար չէր կա­րող հան­րութեանը ասել մի­ջազ­գա­յին հար­թա­կում ամ­րապնդո­ւած ճշմար­տութիւնն առ այն, որ այս հո­ղերը պի­տի յանձնուէին։ Այո, արիւ­նով վեր­ցո­ւած հո­ղերը կամ պի­տի անա­րիւն յանձնո­ւէին կամ արիւ­նով պա­հուէին, եւ քա­նի որ մենք ի վի­ճակի չէինք արիւ­նով պա­հել, մենք եւ արիւն թա­փեցինք, եւ յանձնե­ցինք։ Իսկ Շու­շին, մեր հրաշք մշա­կու­թա­յին գո­հար Շու­շին, եղել է որ­քան մեզ հա­մար ար­ժե­քաւոր, այնքան էլ Ատրպէյ­ճա­նի, եւ նրանք դա ստա­ցան որ­պէս պո­նուս։

Սա է ողջ դրա­մատուրգիան։