Եթէ մենք մեր հայրենիքը պաշտելու չափ սիրէինք՝ չէինք կորցնի

ԼԻԼԻԹ ՀԱՆՉԻ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

«Աշա­­կերտներս ու իրենց ըն­­տա­­­նիք­­նե­­­րը տե­­ղափո­­խուել են Հա­­յաս­­տա­­­նի տար­­բեր մար­­զեր։ Մի տե­­սակ ճա­­կակա­­գիրը կրկնո­­ւելու յատ­­կութիւն ու­­նի, եթէ լաւ չես սեր­­տում դա­­սերը... Ցա­­ւօք, սփռո­­ւել ենք ամե­­նուր, բայց ոչ մեր իրա­­կան տա­­նը... Այ­­գե­­­հովի­­տը մնաց մեր սրտե­­րում, այժմ այնտեղ ատրպէյ­­ճանցի­­ներն են»,-մեզ հետ զրոյ­­ցում ասում է Քա­­շաթա­­ղի շրջա­­նի Այ­­գե­­­հովիտ հա­­մայնքի դպրո­­ցի ու­­սուցչու­­հի Նա­­րինէ Պօ­­ղոսեանը։

-Ին­­չո՞ւ Պրա­­հայից յե­­տոյ Ար­­ցախ տե­­ղափո­­խուե­­ցիք։ Քա­­ղաքից յե­­տոյ գիւ­­ղում ինչպէ՞ս յար­­մա­­­րուե­­ցիք։

-Մինչ Ար­­ցախ տե­­ղափո­­խուելս՝ մօտ մէկ տա­­րի ապ­­րում եւ աշ­­խա­­­տում էի Չե­­խիայի Հան­­րա­­­պետու­­թեան մայ­­րա­­­քաղաք Պրա­­հայի մաս­­նա­­­ւոր ան­­տա­­­ռային դպրոց­­նե­­­րից մէ­­կում՝ որ­­պէս արո­­ւես­­տի ու­­սուցչու­­հի։ Որո­­շում կա­­յաց­­րե­­­ցի վե­­րադառ­­նալ եւ նոյ­­նը անել իմ հայ­­րե­­­նիքում, քա­­նի որ ու­­սուցչի կա­­րիք մեր գիւ­­ղե­­­րում աւե­­լի շատ կայ։ «Դա­­սավան­­դի՛ր, Հա­­յաս­­տան» եր­­կա­­­մեայ առաջ­­նորդու­­թեան ծրագ­­րի մի­­ջոցով տե­­ղափո­­խուե­­ցի Ար­­ցա­­­խի Քա­­շաթա­­ղի շրջա­­նի Այ­­գե­­­հովիտ հա­­մայնք, որ­­տեղ սկսե­­ցի աշ­­խա­­­տել դպրո­­ցում՝ իբ­­րեւ ռու­­սաց լե­­զուի եւ գրա­­կանու­­թեան, նաեւ արո­­ւես­­տի ու­­սուցիչ։

Ի սկզբա­­նէ սպա­­սումներս չէին ար­­դա­­­րացել։ Ար­­ցա­­­խի գիւղ ասե­­լով պատ­­կե­­­րաց­­նում էի շատ կա­­նաչ, գողտրիկ մի գիւղ՝ հզօր լեռ­­նե­­­րի մէջ (մեր գիւ­­ղում շատ շոգ էր եւ չոր, յատ­­կա­­­պէս, որ օգոս­­տոս ամ­­սո­­­ւայ վերջ էի տե­­ղափո­­խուել)։ Երբ մի կողմ դրե­­ցի իմ սպա­­սումնե­­րը, աս­­տի­­­ճանա­­բար սկսե­­ցի շատ սի­­րել գիւ­­ղի ամէն մի չոր ճիւղն ու քա­­րը։ Նկա­­տում էի էն­­պի­­­սի գե­­ղեցիկ բա­­ներ, որ նախ­­կի­­­նում չէի նկա­­տել։ Օրի­­նակ, եր­­բեք չեմ տե­­սել աւե­­լի գե­­ղեցիկ եր­­կինք, քան Այ­­գե­­­հովի­­տում։ Ծիր Կա­­թինը իր պար­­զութեամբ ու ան­­սահմա­­նու­­թեամբ ինձ վերջնա­­կանա­­պէս սի­­րահա­­րեց­­րեց գիւ­­ղին... աւե­­լին՝ գար­­նա­­­նը պաշ­­տում էի ոս­­կէ հա­­ղար­­ջե­­­նու բոյ­­րը։ Գիւ­­ղում ինձ հա­­մար ամէն ինչ նոր էր ու ան­­չափ հե­­տաքրքիր, ան­­գամ ան­­յարմա­­րու­­թիւննե­­րը...։

-Պա­­տերազ­­մի ձե­­ռագի­­րը ի՞նչ փո­­խեց ձեր կեան­­քում, ի՞նչ թո­­ղեցիք գիւ­­ղում, որ­­տեղ հի­­մա ատրպէյ­­ճանցի­­ներն են։

-Իս­­կա­­­պէս, պա­­տերազ­­մը շատ բան փո­­խեց մեր կեան­­քում... Գիւ­­ղում ինձ թո­­ղեցի, կի­­սատ հետ եկայ...։ Յա­­ճախ եմ երա­­զում տես­­նում տունս, դպրո­­ցը, աշա­­կերտնե­­րիս, շանս, գիւ­­ղիս եր­­կինքն եմ էս­­տեղ փնտռում ու չեմ գտնում...։

-Պա­­տերազ­­մի օրե­­րին ի՞նչ անար­­դա­­­րու­­թիւն կ՚ու­­զէիք ար­­ձա­­­նագ­­րել թղթի մի ան­­կիւնում։

-Անար­­դա­­­րու­­թի՞ւն։ Ան­­կեղծ դժո­­ւարա­­նում եմ պա­­տաս­­խա­­­նել։ Գու­­ցէ այն, որ մենք իւ­­րա­­­քան­­չիւրս մեր բա­­ժին անար­­դա­­­րու­­թիւն ենք արել մեր հայ­­րե­­­նիքի հան­­դէպ, պաշ­­տե­­­լու չափ չենք սի­­րել, անար­­դա­­­րու­­թիւննե­­րի հետ հաշ­­տո­­­ւել ենք, մեզ վրայ չենք աշ­­խա­­­տել, պա­­հան­­ջա­­­տէր չենք եղել...։

-Ձեր կար­­ծի­­­քով ին­­չու՞ այսպի­­սի ել­­քով աւար­­տո­­­ւեց պա­­տերազ­­մը եւ ետ­­դարձի ճամ­­բայ կա՞յ։

-Պէտք է կրկնեմ՝ ես կար­­ծում եմ, որ մենք իւ­­րա­­­քան­­չիւրս թե­­րացել ենք։ 30 տա­­րի հզօր պե­­տու­­թիւն ստեղ­­ծե­­­լու փո­­խարէն՝ նեղ անձնա­­յին հար­­ցե­­­րի վրայ ենք կեդ­­րո­­­նացել, լայն չենք մտա­­ծել, թե­­րագ­­նա­­­հատել ենք հա­­կառա­­կոր­­դին, ծաղ­­րել ու շա­­րու­­նա­­­կել ոչինչ չա­­նել։ Գի­­տէք, ես կար­­ծում եմ, որ եթէ մենք մեր հայ­­րե­­­նիքը պաշ­­տե­­­լու չափ սի­­րէինք, չէինք կորցնի...։ Իսկ հայ­­րե­­­նիք սի­­րելը վե­­րամ­­բարձ կե­­նաց­­նե­­­րը չեն, պա­­թոսա­­խառը կո­­չերը չեն, հայ­­րե­­­նիք սի­­րելը սկսւում է տար­­րա­­­կան հար­­ցե­­­րում պա­­տաս­­խա­­­նատու լի­­նելուց՝ օրի­­նակ, եր­­կի­­­րը մա­­քուր պա­­հելուց, աղբ գցո­­ղին սաս­­տե­­­լուց ու սո­­վորեց­­նե­­­լուց, ամէն մէկս մեր ոլոր­­տում լա­­ւագոյ­­նը լի­­նելուց, գի­­տու­­թիւնը զար­­գացնե­­լուց...։

Որ­­պէս կրթու­­թեան ոլոր­­տի մարդ՝ ես լու­­ծումը տես­­նում եմ միայն կրթու­­թեան, գի­­տու­­թեան ու մշա­­կոյ­­թի զար­­գացման մէջ։ Հա­­ւատում եմ, որ կրտսեր սե­­րունդն աւե­­լի խե­­լացի, աւե­­լի խո­­րագէտ եւ աւե­­լի զգօն է։ Եւ այո, ես հա­­ւատում եմ, որ մեր հայ­­րե­­­նիքը լիար­­ժէք կը դառ­­նայ, երբ մեր սէ­­րը շա­­տանայ... Մի օր մենք կու­­նե­­­նանք լիար­­ժէք հայ­­րե­­­նիք, մի օր...։

Երբ խո­­րու­­թեամբ զգանք, որ մե­­ղաւոր­­ներ չկան... Պա­­տաս­­խա­­­նատու ենք բո­­լորս...։

Յ. Գ.- Նա­­րինէին հարցնում եմ՝ կը պատ­­մէք, թէ ի՞նչ են սո­­վորեց­­րել ձեզ ըն­­տա­­­նիքում։ Պա­­տաս­­խա­­­նում է՝ ըն­­տա­­­նիքս ինձ միշտ սո­­վորեց­­րել է հո­­գատար լի­­նել մեզ շրջա­­պատող աշ­­խարհի նկատ­­մամբ։ Մտա­­ծում եմ՝ պար­­տութիւնն ու յաղ­­թա­­­նակը՝ առա­­ջին հա­­յեաց­­քից այսքան պարզ, բայց կա­­րեւոր նա­­խադա­­սու­­թեան մէջ են թաք­նո­ւած։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ