Կը շարունակուի ընկերային օժանդակութիւնը

Պատրիարխքա­րանի եր­դի­կին տակ կազ­մո­ւած Ըն­կե­րային Օժան­դա­կու­թեան Յանձնա­խումբը աջակ­ցութեամբ հա­մայնքի ան­դամնե­րուն հա­մավա­րակի շրջա­նին կա­րօտ ըն­տա­նիք­նե­րու օժան­դա­կեց հա­զարա­ւոր ծրար­նե­րով։

Ներ­կա­յիս հա­մայնքիս շուրջ 400 ըն­տա­նիք­նե­րը կ՚ապ­րին չքա­ւորու­թեան սահ­մաննե­րուն մէջ, որոնք կա­նոնա­ւորա­բար կը ստա­նան իրենց նպաս­տը։

Օժան­դա­կու­թեան տե­ւակա­նացու­մը ապա­հովե­լու եւ աղօթքնե­րու պա­տաս­խան հան­դի­սանա­լու հա­մար կրնաք ձեր ներդրու­մը բե­րել Թուրքիոյ Հա­յոց Պատ­րիար­քութեան հա­շիւ­նե­րու մի­ջոցաւ։

Ձեր նո­ւիրա­տուու­թեանց առ­թիւ որ­պէս բա­ցատ­րութիւն հա­ճեցէ՚ք գրել՝ «SOSYAL DESTEK»։

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

TL HESABI IBAN

TR81 0006 4000 0011 0320 6373 86

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

USD HESABI IBAN

TR22 0006 4000 0021 0323 3693 81

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

EURO HESABI IBAN

TR97 0006 4000 0021 0323 3848 12

USD ve EURO hesapları için :

Türkiye İş Bankası, Kurtuluş Şb.

SWIFT CODE : ISBKTRISXXX

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ