2021-ին համայն հայութեան բաղձանքը Հայոց աշխարհի վերածնունդն է

ԼԻԼԻԹ ՀԱՆՉԻ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

«Մեծն Չա­­րեն­­ցի իմաս­­տուն խօս­­քե­­­րով առաջ­­նորդո­­ւելու ժա­­մանակն է. «Ով հայ ժո­­ղովուրդ, քո միակ փրկու­­թիւնը քո հա­­ւաքա­­կան ու­­ժի մէջ է»։ Այս իրա­­վիճա­­կում պէտք է միաւո­­րուենք ազ­­գո­­­վի՝ առանց «նախ­­կին» ու «ներ­­կայ» պի­­տակա­­ւորումնե­­րի։ Կլոր սե­­ղանի շուրջ պէտք է հա­­ւաքո­­ւեն ոլոր­­տի ար­­հեստա­­վարժ մաս­­նա­­­գէտ եւ պա­­տաս­­խա­­­նատու ան­­ձինք։ Ան­­կախ ամէն ին­­չից, պէտք է իրա­­վիճա­­կը վեր­­լուծել եւ հաս­­կա­­­նալ՝ ի՞նչ ու­­նենք այ­­սօր, ի՞նչ ենք ու­­զում ու­­նե­­­նալ վա­­ղը, ի՞նչ նե­­րուժ ու­­նենք, ի՞նչ խո­­չըն­­դոտներ ու­­նենք, ինչպի­­սի՞ աջա­­կից­­ներ ու­­նենք։ Պէտք է սահ­­մա­­­նենք տես­­լա­­­կան՝ ինչպի­­սի՞ հայ­­րե­­­նիք ենք ու­­զում տես­­նել, ինչն իրա­­գոր­­ծե­­­լու հա­­մար պէտք է ու­­նե­­­նանք եր­­կա­­­րաժամ­­կէտ ու կար­­ճա­­­ժամ­­կէտ ռազ­­մա­­­վարա­­կան նպա­­տակ­­ներ։ Այդ նպա­­տակ­­նե­­­րին հաս­­նե­­­լու հա­­մար պէտք է կազ­­մենք գոր­­ծո­­­ղու­­թիւննե­­րի պլան՝ կոնկրետ ժամ­­կէտնե­­րով, պա­­տաս­­խա­­­նատու­­նե­­­րով եւ ար­­դիւնքնե­­րի չափ­­ման յստակ մե­­խանիզմնե­­րով։ Իւ­­րա­­­քան­­չիւր գոր­­ծո­­­ղու­­թեան հիմ­­քում նա­­խեւա­­ռաջ պէտք է դրո­­ւի հայ­­րե­­­նիքն այս ճգնա­­ժամից դուրս բե­­րելու գա­­ղափա­­րը»։

Լի­­լիթ Մկրտչեան

Սանկտ Պե­­տեր­­բուրգի «Ու­­րարտու» հայ­­կա­­­կան կի­­րակ­­նօ­­­րեայ դպրո­­ցի Հա­­յոց պատ­­մութեան ու­­սուցչու­­հի

-Յար­­գե­­­լի Լի­­լիթ, այս Ամա­­նորին բո­­լորիս միտքն ու սիր­­տը հայ­­րե­­­նիքի հետ են. ի՞նչ տօ­­ներ, երբ ամե­­նուր ցաւ կայ։

-Հայ ժո­­ղովրդի հետ պա­­տահած չա­­րիքից ցաւն ու կսկիծն այնքան խորն են, որ լի­­նելով 2 զա­­ւակ­­նե­­­րի մայր, ինքս ինձ հետ կռւում եմ՝ ինչպէ՞ս ապ­­րել այսքա­­նից յե­­տոյ։ Աննկա­­րագ­­րե­­­լի է այդ զգա­­ցողու­­թիւնը, երբ մարմնիդ ողջ բջջա­­յին հա­­մակար­­գը ցա­­ւագա­­րու­­թեան մէջ է, իսկ դու ան­­զօր ու տկար ես ինչ-որ բան փո­­խելու հար­­ցում…։ Չնա­­յած այս ծանր զգա­­ցումնե­­րին՝ Ամա­­նորին երե­­խանե­­րիս պար­­գե­­­ւած ամե­­նաթոյլ ժպիտն ան­­գամ սթա­­փու­­թեան կոչ է ինձ, գու­­ցէ եւ շատ մայ­­րե­­­րի հա­­մար, որ ան­­կախ ամէն ին­­չից երե­­խանե­­րը պէտք է զար­­դա­­­րեն եղեւ­­նին, ու­­րա­­­խանան։ Եղեւ­­նին, առ­­հա­­­սարակ, մշտա­­դալա­­րու­­թեան, կան­­գունու­­թեան ու կա­­յու­­նութեան խորհրդա­­նիշ է, որ վե­­հօրէն դի­­մակա­­յում է սաս­­տիկ ձմրան փոր­­ձութիւննե­­րին, ցրտից չի՛ հա­­ռաչում, չի՚ փո­­խում նոյ­­նիսկ իր կա­­նաչը։ Եթէ մենք՝ որ­­պէս ազգ, որ­­պէս ժո­­ղովուրդ, ցան­­կա­­­նում ենք ոտ­­քի կանգնել, ապա մենք այս մշտա­­դալա­­րու­­թեան խորհրդա­­նիշը պի­­տի ան­­պայման ու­­նե­­­նանք ու պի­­տի կրենք մեր սրտե­­րում։ Հայ մա­­նուկներն ան­­պայման պէտք է ու­­նե­­­նան ամա­­նորեայ հե­­քիաթ։ Ի վեր­­ջոյ, ման­­կութիւնն էլ մի ակնթար­­թում պա­­տանե­­կու­­թեան է փո­­խակերպւում…։ Ար­­դեօք մեր սուրբ նա­­հատակ­­նե­­­րը գի­­տէի՞ն, որ 2020-նն իրենց ծաղ­­կուն կեան­­քի վեր­­ջին Նոր Տա­­րին էր լի­­նելու։ Մե՚նք էլ չգի­­տենք մեր վա­­ղուայ օրը, բայց գո­­նէ մեր նե­­րու­­ժի առա­­ւելա­­գոյ­­նը պի­­տի ներդնենք՝ այն աւե­­լի կա­­յուն ու խա­­ղաղ տես­­նե­­­լու հա­­մար։ Պէտք է ինքնա­­մաքրմամբ ու ապաշ­­խա­­­րու­­թեամբ պատ­­րաստո­­ւել Սուրբ Ծննդին։ Աշ­­խարհում որ­­պէս 1-ինը քրիս­­տո­­­նէու­­թիւնն ըն­­դունած եր­­կիր, պէտք է իս­­կա­­­պէս ար­­ժա­­­նի լիենենք Քրիս­­տո­­­սին, պի­­տի ապ­­րենք Քրիս­­տո­­­սի մաք­­րութեամբ, պի­­տի չա­­րին տուրք չտանք մեր սրտե­­րում եւ պի­­տի Քրիս­­տո­­­սով ու­­ժեղ լի­­նենք մեր ար­­դար պայ­­քա­­­րում։ Մեր աշ­­խա­­­տասի­­րու­­թեամբ, մեր միաս­­նա­­­կանու­­թեամբ ու ան­­կոտրում կամ­­քով միայն կ՚ու­­նե­­­նանք յաղ­­թա­­­նակ­­ներ, վե­­րելքներ եւ այս խուլ ու կոյր աշ­­խարհը գու­­ցէ մի օր հաս­­կա­­­նայ, որ հայ ազ­­գին կոտ­­րել չի լի­­նի. մենք Բիբ­­լիական երկրից ենք սե­­րում, մեր ուժն ի վե­­րուստ է։

-Հայ-ատրպէյ­­ճա­­­նական նախ­­կին թշնա­­մական յա­­րաբե­­րու­­թիւննե­­րին աւե­­լացել են նոր՝ խոշ­­տանգո­­ւած Ար­­ցա­­­խի ու Հա­­յաս­­տա­­­նի ծանր ապ­­րումնե­­րը։ Այս սրտով, այս ատե­­լու­­թեան մթնո­­լոր­­տում, ինչպէ՞ս ենք առե­­րեսո­­ւելու նոր իրա­­կանու­­թեանը։

-Աւաղ, շատ դժո­­ւար է առե­­րեսո­­ւել այն իրա­­կանու­­թեանը, ինչն ու­­նենք այ­­սօր։ Ինքս, լի­­նելով սիւ­­նե­­­ցի, ծնո­­ւել եմ Ստե­­փանա­­կեր­­տում։ Դպրո­­ցական տա­­րինե­­րիս գրե­­թէ բո­­լոր ամա­­ռային ար­­ձա­­­կուրդներն անցկաց­­րել եմ Արա­­յի եր­­կիր Ար­­ցա­­­խում։ Այ­­սօր վտան­­գո­­­ւած է իմ Ար­­ցախն ու Սիւ­­նի­­­քը. այս հար­­ցում չեմ կա­­րող չլի­­նել զգաց­­մունքա­­յին։ Ան­­հանդուրժո­­ղակա­­նու­­թիւնը գլուխ է բարձրաց­­նում, երբ հա­­րազատ հո­­ղումդ վտան­­գո­­­ւած են հա­­րազատ­­նե­­­րիդ, հայ­­րե­­­նակից­­նե­­­րիդ խա­­ղաղ ապ­­րե­­­լու պայ­­մաննե­­րը։ Հայ-ատրպէյ­­ճա­­­նական յա­­րաբե­­րու­­թիւննե­­րը ոչ թէ նախ­­կի­­­նում, այլ ներ­­կա­­­յում էլ թշնա­­մական են եւ դժո­­ւար թէ լի­­նեն բա­­րեկա­­մական։ Մի ժո­­ղովուրդ, ով իր նո­­րած­­նին սնող կաթն ան­­գամ հրամցնում է հա­­յի նկատ­­մամբ ատե­­լու­­թեամբ, հա­­յին սպան­­նե­­­լու ու ոչնչաց­­նե­­­լու պատ­­գա­­­մով, չի կա­­րող եր­­բեք լի­­նել մեզ բա­­րեկամ։ Իմ 8-ամեայ դուստրը հայ-ատրպէյ­­ճա­­­նայ-թուրքա­­կան այս պա­­տերազ­­մի մա­­սին տե­­ղեկա­­ցաւ ռու­­սա­­­կան լրա­­տուա­­կանից եւ շատ զար­­մա­­­ցած հարցրեց. «Մայ­­րի՛կ, այս ի՞նչ պա­­տերազմ է մեր հայ­­րե­­­նիքում, մի՞թէ մենք թշնա­­միներ ու­­նենք։ Ինչպէ՞ս կա­­րելի է թշնա­­միներ ձեռք բե­­րել, չէ՞ որ բո­­լորի մէջ բա­­րին ենք տես­­նումե։ Մինչդեռ մեր հա­­րեւան երկրի ման­­կա­­­պար­­տեզնե­­րում ան­­գամ երե­­խանե­­րի ման­­կութիւ­­նը պղտոր­­ւում է հա­­յերի նկատ­­մամբ թշնա­­մանք սեր­­մա­­­նելով։ Չմո­­ռանանք քնած հայ սպա Գուրգեն Մար­­գա­­­րեանին կաց­­նա­­­հարած Ռա­­միլ Սա­­ֆարո­­վին, ում Ատրպէյ­­ճա­­­նը շնոր­­հեց հե­­րոսի կո­­չում։ Նման օրի­­նակ­­նե­­­րը բազ­­մա­­­զան են…։ Դա փաս­­տո­­­ւում է պա­­տերազ­­մի ժա­­մանակ ար­­գե­­­լուած զի­­նատե­­սակ­­նե­­­րով հա­­յատեացու­­թեան հի­­ման վրայ էթ­­նիկ հա­­յերի բնաջնջմամբ, ան­­տառնե­­րի այրմամբ, փաս­­տո­­­ւում է մեր գե­­րինե­­րի նկատ­­մամբ մինչ օրս ցու­­ցա­­­բերո­­ւած ան­­մարդկա­­յին ու դա­­ժան վե­­րաբեր­­մունքով…։

- Անհնա՞ր է հա­­յերի ու ատրպէյ­­ճանցի­­ների նոր երկխօ­­սու­­թիւնը։

-Ստեղ­­ծո­­­ւած իրա­­վիճա­­կում մտա­­ծելով ապա­­գայում հա­­յերի ու ատրպէյ­­ճանցի­­ների կողք կող­­քի «հաշտ» ապ­­րե­­­լու մա­­սին՝ չեմ կա­­րող պատ­­կե­­­րաց­­նել, թէ ար­­դեօք դա հնա­­րաւոր է։ Դե­­ռեւս ԽՍՀՄ-ի կազ­­մում հա­­յերը ատրպէյ­­ճանցի­­ների կող­­մից բազ­­միցս դա­­ժանօ­­րէն սպա­­նուել, են­­թարկո­­ւել են բռնու­­թիւննե­­րի։ Քար­­վա­­­ճառի ան­­տառնե­­րում յա­­ճախա­­կի էին յայտնա­­բեր­­ւում հայ տղա­­մարդկանց ու կա­­նանց դիեր։ Մայրս մի օր պատ­­մեց՝ ատրպէյ­­ճանցին այնքան եր­­կե­­­րեսա­­նի է, որ երե­­սիդ ծի­­ծաղե­­լով քեզ հե­­տեւից կը հա­­րուա­­ծի։ Ցա­­ւօք, նման մի­­ջադէ­­պի զոհ էր դար­­ձել իր հայ­­րը՝ որբ թող­­նե­­­լով 4 զա­­ւակ­­նե­­­րին, ինչպէս նաեւ միայ­­նակ իր կնո­­ջը։ Պա­­տահա­­կան չէր մի ողջ ժո­­ղովուրդ ոտ­­քի կանգնել՝ տէր կանգնե­­լու իր ինքնո­­րոշ­­ման իրա­­ւունքին։ Այ­­սօր էլ Ար­­ցա­­­խի իմ բա­­րեկամ­­նե­­­րը դժվար օրեր են ապ­­րում, կեան­­քի ու մա­­հուան արա­­հետ­­նե­­­րով ռուս խա­­ղաղա­­պահ­­նե­­­րի ու­­ղեկցու­­թեամբ հա­­սել են հայ­­րե­­­նի հող…։ Այ­­լեւս շատ բան Ար­­ցախ-Հա­­յաս­­տան կա­­պող ճա­­նապար­­հին վտան­­գո­­­ւած է հա­­յերի ազատ ելու­­մուտի առու­­մով (սոց­­ցանցե­­րում տե­­սահո­­լովակ­­ներ են տե­­ղադ­­րո­­­ւած, թէ ինչպէս են ատրպէյ­­ճա­­­նական խո­­շոր բեռ­­նա­­­տար մե­­քենա­­ները ծաղ­­րանքով խո­­չըն­­դո­­­տում հայ­­կա­­­կան մար­­դա­­­տար մե­­քենա­­ների եր­­թե­­­ւեկու­­թիւնը Բեր­­ձո­­­րի մի­­ջանցքով)... եթէ հեգ­­նանքը, ատե­­լու­­թիւնը, բռնու­­թիւնը կան, հնա­­րակո՞ր է...

Այ­­սօր ռուս խա­­ղաղա­­պահ­­ներն Ար­­ցա­­­խի բնակ­­չութեան խա­­ղաղու­­թեան երաշ­­խա­­­ւոր­­ներն են։ Հա­­յերի շրջա­­նում շրջա­­նառո­­ւող «ռուսնե­­րը մեզ դա­­ւաճա­­նեցի» ար­­տա­­­յայ­­տութիւ­­նը տե­­ղին չէ։ Նախ պէտք է հաս­­կա­­­նալ, որ Ռու­­սաստա­­նը, որ­­պէս մեզ դաշ­­նա­­­կից եր­­կիր, ՀԱՊԿ-ի շրջա­­նակ­­նե­­­րում պար­­տա­­­ւորու­­թիւններ ու­­նէր Հա­­յաս­­տա­­­նի նկատ­­մամբ, այլ ոչ թէ Ար­­ցա­­­խի։ Եւ առանց Հա­­յաս­­տան–Ատրպէյ­­ճան երկկողմ հա­­մաձայ­­նութեան Ռու­­սաստա­­նը չէր կա­­րող մտնել Ար­­ցախ։ Նա մտաւ առա­­ջին իսկ հնա­­րաւոր տար­­բե­­­րակի ի յայտ գա­լուն պէս, որը, ցա­ւօք, չա­րաբաս­տիկ հա­մաձայ­նա­գիրն էր։

Մեծն Չա­րեն­ցի իմաս­տուն խօս­քե­րով առաջ­նորդո­ւելու ժա­մանակն է. «Ով հայ ժո­ղովուրդ, քո միակ փրկու­թիւնը քո հա­ւաքա­կան ու­ժի մէջ է»։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ