Հայեցի անո՞ւն, թէ ազգանուն

ՎԱՐԴԱՆ ՂԵՒԻԿԵԱՆ

Պսակա­ձեւ ժահ­րի հա­մավա­րակը իր հետ բե­­րաւ բազ­­մա­­­թիւ նո­­րու­­թիւններ։ Անոնց կա­­րեւո­­րագոյննե­­րէն է հա­­մացան­­ցէ օգ­­տո­­­ւելու եղա­­նակ­­նե­­­րու մէջ ար­­ձա­­­նագ­­րո­­­ւած նո­­ւաճումնե­­րը։ Ան­­շուշտ որ ան­­ցեալին ալ կա­­յին պլո­­կեր­­ներ, որոնք իրենց միտ­­քե­­­րը հա­­մացան­­ցի մի­­ջոցաւ լսե­­լի կը դարձնէին ու­­րիշնե­­րուն։ Այժմ յայտնուած է «Փոթ քեսթ» կո­­չուած դրու­­թիւնը, որու մի­­ջոցաւ բազ­­մա­­­թիւ միտ­­քեր կ՚ար­­ծարծո­­ւին։ Ան­­ցեալ­­նե­­­րը պա­­տահ­­մամբ լսե­­ցի անոնցմէ մէ­­կը, ուր զե­­կու­­ցո­­­ղը դժգո­­հու­­թիւն կը յայտնէր հա­­յոց ոչ հա­­յերէն ազ­­գա­­­նուննե­­րուն կամ մա­­կանուննե­­րուն հա­­մար։ Խոր­­հուրդ կու տար այդ ազ­­գա­­­նուննե­­րը վե­­րափո­­խել հա­­յերէ­­նով։

Արե­­ւելա­­հայոց մօտ ըն­­դունո­­ւած աւան­­դութիւն մըն է ազ­­գա­­­նու­­նը կազ­­մել նա­­հապե­­տի մը անու­­նով։ Ըն­­տա­­­նիքի աւագ սե­­րունդէն անուն մը կ՚ըլ­­լար ան, որուն յատ­­կա­­­նիշ­­նե­­­րը նոյ­­նիսկ մո­­ռացո­­ւած կ՚ըլ­­լա­­­յին սե­­րունդնե­­րու հո­­լովոյ­­թին մէջ։ Իսկ արեւմտա­­հայոց մօտ ըն­­տա­­­նիք­­նե­­­րը կը ներ­­կա­­­յանային դար­­ձեալ նա­­հապե­­տի մը, այս ան­­գամ ոչ անու­­նէն, այլ ար­­հեստէն կամ մաս­­նա­­­գիտու­­թե­­­նէն ներշնչո­­ւելով։ Կը պա­­տահէր նոյ­­նը եւ քա­­նի մը սե­­րունդ անց այդ մա­­կանու­­նը կրո­­ղը չէր կրնար իմաս­­տա­­­ւորել թէ այդ իր որ մէկ պա­­պին յատ­­կա­­­նիշն է։

Յայտնի է որ այս խնդրին մէջ դժգո­­հու­­թեան հիմ­­նա­­­կան առար­­կան տո­­ւեալ աս­­պա­­­րէզ­­նե­­­րուն կամ յատ­­կա­­­նիշ­­նե­­­րուն թրքե­­րէնով ար­­տա­­­յայ­­տո­­­ւած ըլ­­լալն է։ Աւե­­լի պարզ խօս­­քով թրքե­­րէնի հան­­դէպ ան­­հանդուրժո­­ղակա­­նու­­թիւնը։ Ճիշդ է որ այս միտ­­քին հե­­տեւե­­լով բազ­­մա­­­թիւ անո­­ւանա­­փոխումներ տե­­ղի ու­­նե­­­ցած են։ Կա­­րելի է ան­­մի­­­ջապէս մտա­­բերել «Սէօյ­­լէ­­­մէզեան»ը, որ թարգմա­­նու­­թեան փոք­­րիկ մի­­ջամ­­տութիւ­­նով վե­­րածո­­ւած է «Անա­­սեան»ի։ Նոյնպէս կը յի­­շեմ «Էք­­մեքչի» ազ­­գա­­­նու­­նին «Հաց­­պա­­­նեան»ի վե­­րածո­­ւելու երե­­ւոյ­­թը։ Ին­­ծի հա­­մար զար­­մա­­­նալի կը թո­­ւի այն երե­­ւոյ­­թը որ ազ­­գա­­­նուննե­­րու հան­­դէպ նման հո­­գեր ար­­տա­­­յայ­­տողնե­­րը ընդհան­­րա­­­պէս հաշ­­տուած են օտար ան­­ձա­­­նուննե­­րու հետ։ «Չիզ­­մէ­­­ճիեան»ի հան­­դէպ դժգո­­հու­­թիւն յայտնող­­նե­­­րը ընդհան­­րա­­­պէս նման դժգո­­հու­­թիւնը չեն ու­­նե­­­նար Գեւն, Գլեր, Լի­­լիթ, Մայք եւ նման անուննե­­րու դի­­մաց։ Եթէ ան­­ձը պի­­տի ներ­­կա­­­յանայ որ­­պէս Լու­­քաս Գու­­յումճո­­ւեան, ան­­հանգիստ պի­­տի չըլ­­լան մեր հա­­յեցի Ղու­­կա­­­սին Լու­­քա­­­սի վե­­րածո­­ւելէն, բայց խոր­­հուրդ պի­­տի տան թէ հրա­­ժարիլ Գու­­յումճո­­ւեանէն եւ դառ­­նանք Ոս­­կե­­­րիչեան։

Պար­­տինք նշել թէ ազ­­գա­­­յինը բնո­­րոշե­­լու ըն­­թացքին մէջ շատ աւե­­լի կա­­րեւոր նշա­­նակու­­թիւն ու­­նի ան­­ձա­­­նու­­նը բաղ­­դատմամբ ազ­­գա­­­նու­­նին։ Մենք յե­­տեղեռ­­նեան շրջա­­նին կա­­մայ թէ ակա­­մայ ազ­­դո­­­ւած ենք ազ­­գին վի­­ճակող հա­­լածան­­քէն եւ գի­­տակ­­ցա­­­բար կամ ան­­գի­­­տակ­­ցա­­­բար ճի­­գեր վատ­­նած ենք, այդ հա­­լածո­­ւած ազ­­գէն հե­­ռու մնա­­լու հա­­մար։

Երե­­ւոյթ մը որ շա­­տերուս հա­­մար անըն­­դունե­­լի է։ Հե­­տեւա­­բար ոչ ոք կը հա­­մար­­ձա­­­կի այդ այ­­լա­­­սերու­­մը պաշտպա­­նելու, բայց են­­թա­­­գիտակ­­ցութեան մէջ կը սնու­­ցէ զայն։ Ան­­շուշտ որ դժո­­ւար, նոյ­­նիսկ դա­­ւաճա­­նու­­թեան հա­­մազօր պի­­տի հա­­մարուի այդ նա­­խընտրու­­թիւնը, բայց ան­­դին պի­­տի մնայ ցա­­ւալի բայց մերկ իրողու­­թիւն մը ըլ­­լա­­­լով գո­­յատե­­ւել։

Են­­թա­­­գիտակ­­ցութեան մէջ գե­­րադա­­սած ենք որոշ ար­­ժա­­­նիք­­ներ, նոյ­­նիսկ պատ­­կա­­­նելու­­թիւններ եւ կը սի­­րենք անոնց հա­­մակեր­­պիլ։ Օրի­­նակի հա­­մար հան­­դուրժո­­ղու­­թեամբ կը լսենք ֆրան­­սա­­­խօս հա­­յը, բայց նման հան­­դուրժո­­ղու­­թիւնը բա­­ցար­­ձա­­­կապէս չենք ցու­­ցա­­­բերեր թրքա­­խօսին կամ արաբախօսին։ Սա իս­­կա­­­պէս հե­­տաքրքրա­­կան երե­­ւոյթ է, քա­­նի որ թրքա­­խօսու­­թիւնը ոչ թէ այ­­սօ­­­րուայ, այլ պատ­­մա­­­կան հիմ­­քեր ու­­նե­­­ցող սո­­վորու­­թիւն մըն է արեւմտա­­հայոց մէջ։ Ինչ ինչ պատ­­ճառնե­­րով արեւմտա­­հայոց զա­­նազան գա­­ղութներ, օրի­­նակի հա­­մար կե­­սարա­­ցին, կու­­տի­­­նացին կամ մա­­րաշ­­ցին ընդհան­­րա­­­պէս թրքա­­խօս դար­­ձած է։ Անոնց մէջ գրա­­ճանաչ եղող­­նե­­­րը կ՚օգ­­տա­­­գոր­­ծէին Մես­­րո­­­պեան Այ­­բուբե­­նը, բայց կ՚ար­­տա­­­յայ­­տո­­­ւէին թրքե­­րէնով։ Այսպէ­­սով ու­­նե­­­ցած ենք հա­­յատառ թրքե­­րէնի աւան­­դութիւն մը, որուն նմա­­նին կը հան­­դի­­­պինք դար­­ձեալ կե­­սարա­­ցի, այս ան­­գամ յոյ­­նե­­­րու մօտ, որոնք եւս թրքա­­խօս էին։ Անոնք ալ մեզ նման կը գրէին իրենց ազ­­գա­­­յին տա­­ռերով միշտ օգ­­տա­­­գոր­­ծե­­­լով թրքե­­րէնը։ Այս բո­­լորը շատ հասկնա­­լի է, որ խո­­չըն­­դոտ հա­­մարո­­ւէր նա­­խորդ դա­­րաս­­կիզբին Լի­­բանան ապաս­­տա­­­նած հայ գա­­ղու­­թի հա­­մար։ Վեր­­ջա­­­պէս անոնք յա­­մառ պայ­­քար տա­­նելով յա­­ջողե­­ցան հա­­մայնքէ ներս ընդհա­­նու­­րին ձեռնտու լե­­զու մը կեր­­տե­­­լու գոր­­ծին մէջ։ Սերնդա­­փոխու­­թեան եւ ուսման շնոր­­հիւ գա­­ղու­­թը կրցած էր ապա­­հովել միաս­­նա­­­կան լե­­զուն, որն էր հա­­յերէ­­նը։

Հա­­յերս այն բա­­ցառիկ ժո­­ղովուրդնե­­րէն եղանք, որու ան­­հատնե­­րը լա­­ւագոյնս կը տի­­րապե­­տեն երկրորդ լե­­զուի մը, իսկ այս երե­­ւոյ­­թը որ­­քա­­­նով բա­­րեբաս­­տիկ է կամ որ­­քա­­­նով մտա­­հոգիչ ինքնին քննարկման ար­ժա­նի խնդիր է։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ