ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

Թաւշերազ պատմութիւն մը...

Կարճ ժա­­մանակ մը առաջ Հա­­յաս­­տա­­­նի մէջ պաշ­­տօ­­­նապէս յայ­­տա­­­րարո­­ւեցաւ, թէ «այ­­լեւս թա­­ւիշ չի լի­­նելու» ու վեր­­ջա­­­ցած է «թաւ­­շեայ շրջա­­նը»՝ կը սկսին շու­­շա­­­թուղթի ժա­­մանակ­­նե­­­րը։ Երբ «թա­­ւիշ» բա­­ռը զար­­մա­­­նալիօրէն կը շա­­րու­­նա­­­կէ ժո­­ղովրդա­­կանու­­թիւն վա­­յելել մեր առօ­­րեայ զրոյցնե­­րու մէջ, որո­­շեցի հա­­մառօտ յօ­­դուա­­ծով մը շո­­յել անոր պատ­­մութիւ­­նը։ Սա­­կայն, յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, դուք չկար­­ծէք, թէ այ­­սօր պի­­տի պատ­­մեմ թաւ­­շեայ յե­­ղափո­­խու­­թեան մը ոդի­­սակա­­նը։ Յօ­­դուա­­ծաշարս, գի­­տէք, չու­­նի քա­­ղաքա­­կան բնոյթ։ Ան պար­­զա­­­պէս կը խու­­զարկէ բա­­ռերու նե­­րաշ­­խարհը։ Ուստի, դուք այ­­սօր կը կար­­դաք փափ­­կութեան խորհրդա­­նիշ «թա­­ւիշ» բա­­ռի առաս­­պե­­­լը ու կը տես­­նէք, թէ ան ինչպէ՛ս անոյշ փայլ եւ քնքշու­­թիւն մը տո­­ւաւ մեր լե­­զուին ու գրա­­կանու­­թեան։

Որ­­պէսզի հասկնանք, թէ թա­­ւիշը որ­­քան յար­­գո­­­ւած էր հա­­յերու կող­­մէ, բաւ է միայն կար­­դալ, թէ 1898 Փետ­րո­ւարին Մա­­րաշ այ­­ցե­­­լած սկով­տիացի Ան­­յէս Սալ­­մոնտը ճամ­­բորդա­­կան ի՛նչ տպա­­ւորու­­թիւն գրի առաւ. «Մա­րաշի գոր­ծը ընդհան­րա­պէս մութ գոյն թա­ւիշ­նե­րու վրայ կ՚աշ­խատցո­ւէր. սեւ, սրճա­գոյն եւ մութ կար­միր... Անոնք նաեւ կ՚օգ­­տա­­­գոր­­ծո­­­ւին եկե­­ղեցի­­ներու մէջ՝ քա­­հանա­­ներու զգեստնե­րու, հո­ղաթափ­նե­րու եւ զա­նազան տե­սակի ծած­կոցնե­րու պատ­­րաստու­­թեան»։ Որ­­պէս նուրբ, ըն­­տիր եւ թան­­կարժէք գոր­­ծո­­­ւածք, թա­­ւիշը եր­­կար դա­­րեր պա­­ճու­­ճանք եղաւ, թէ՛ հայ հո­­գեւո­­րական­­նե­­­րու եւ թէ՝ մե­­ծահա­­րուստ վա­­ճառա­­կան­­նե­­­րու եւ անոնց ազ­­նո­­­ւափայլ տի­­կին­­նե­­­րու հա­­մար։ Այժմ հասկնանք, թէ ի՛նչ է «թա­­ւիշ» բա­­ռի ար­­մա­­­տը։

Բուն հայ­­կա­­­կան բառ է «թա­­ւիշ» գո­­յակա­­նը, ար­­մա­­­տը՝ «թաւ»- թանձր, խիտ (ծա­­ռի, ան­­տա­­­ռի հա­­մար գոր­­ծա­­­ծուած), նաեւ առոգանու­­թեան նշան մը, խուլ շնչեղ։ Հե­­տեւա­­բար, մեր այ­­սօ­­­րուան հե­­րոսը, «թա­­ւիշ»ը նոյն ար­­մա­­­տը ու­­նի ոս­­կե­­­դարեան վեց բա­­ռերու հետ. թա­­ւանալ, թա­­ւար­­ծի, թա­­ւու­­թիւն, թա­­ւուտ, թա­­ւամազ եւ թա­­ւամայ­­րի։ 5-րդ դա­­րուն «ուտ», «ու­­թիւն», «անալ» մաս­­նիկնե­­րը ար­­դէն միացեր էին «թաւ»ին, սա­­կայն «իշ» մաս­­նի­­­կը՝ ոչ։ Հե­­տեւա­­բար, ոչ Աս­­տո­­­ւածա­­շունչի էջե­­րը, ոչ հնա­­գոյն մա­­տենա­­գիր­­նե­­­րու գոր­­ծե­­­րը, ոչ ալ միջ­­նա­­­դարու ամե­­նափայ­­լուն բա­­նաս­­տեղծ Գրի­­գոր Նա­­րեկա­­ցիի «Մա­­տեան»ը կը պա­­րու­­նակեն «թա­­ւիշ» եւ «թաւ­­շեայ» խօս­­քեր։ Բնու­­թեան եւ սի­­րոյ քնքոյշ եր­­գեր հիւ­­սած հայ աշուղներն իսկ չու­­նին «թա­­ւիշ» բա­­ռը, քան­­զի անոնք կը գոր­­ծա­­­ծէին «մախ­­մուր» եւ «խա­­տիֆայ» գո­­յական­­նե­­­րը։ Յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, «թա­­ւիշ» բա­­ռի գրա­­կան գոր­­ծա­­­ծու­­թիւնը եւ թո­­քախ­­տա­­­ւոր բա­­նաս­­տեղծի մը դալ­­կա­­­հար երե­­սը շո­­յող քնքշու­­թիւնը վա­­յելե­­լու հա­­մար պէտք էր սպա­­սել մին­­չեւ 19-րդ դար։ Բայց նախ հա­­կիրճ ակ­­նարկ մը նե­­տենք անոր բա­­ռային զար­­գա­­­ցու­­մին։

Նախ «թաւ»ը դար­­ձաւ թա­­ւազարդ եւ թա­­ւածա­­ղիկ, նկա­­րագ­­րեց մեր ազ­­գի մարմնա­­կան յատ­­կութիւննե­­րը՝ թա­­ւամօ­­րուս, թա­­ւամազ, թա­­ւավարս եւ թա­­ւահեր, վեր­­ջա­­­պէս՝ դար­­ձաւ երաժշտա­­կան նուրբ նո­­ւագա­­րան՝ թաւ­­ջութակ։ Ապա, «թա­­ւիշ» բառն ալ փա­­փաքե­­ցաւ ուռչիլ ու բազ­­մանդամ ըն­­տա­­­նիքի մը տէր դառ­­նալ։ Յա­­ջողե­­ցաւ։ Ահա այդ ըն­­տա­­­նիքի քնա­­րական ան­­դամնե­­րէն քա­­նի մը հա­­տը. թաւ­­շանման, թաւ­­շա­­­ծաղիկ, թաւ­­շա­­­գեղ, թաւ­­շա­­­դալար, թաւ­­շա­­­ծիծաղ, թաւ­­շահնչիւն, թաւ­­շա­­­մորթ։ Ու­­նե­­­ցանք նաեւ թաւ­­շա­­­վարս մա­­զեր, թաւ­­շա­­­փայլ աչ­­քեր, թաւ­­շա­­­զարդ գոր­­գեր, «Աշ­­նան թաւ­­շա­­­թեւ թա­­խիծ» (Յովհ. Ղա­­զարեան, «Հայ­­րե­­­նի եր­­կիր») եւ «Թաւ­­շա­­­պատ հո­­վիտ­­ներ», (Րաֆ­­ֆի)։ Իսկ ինչպէ՞ս մոռ­­նալ «թաւ­­շա­­­ձայն» ածա­­կանը եւ Ար­­ցա­­­խի Հան­­րա­­­պետու­­թեան ժո­­ղովրդա­­կան երգչու­­հի Նաիրու­­հի Ալա­­ւեր­­դեանը։ Հա­­յաս­­տա­­­նի նախ­­կին նա­­խագահ Սերժ Սարգսեանը շնոր­­հա­­­ւորե­­լով անոր ծննդեան 75-րդ տա­­րեդար­­ձը, իր հե­­ռագ­­րի մէջ նշեր էր. «Ձեր թաւ­­շա­­­ձայն եր­­գը տա­­րիներ շա­­րու­­նակ ջեր­­մացնում է մեր հայ­­րե­­­նակից­­նե­­­րի սրտերն ու հո­­գինե­­րը»։ Իսկ, յար­­գե­­­լի ըն­­թերցող, ձեր երե­­ւակա­­յու­­թեան կը թո­­ղում, թէ ո՛ւր եւ ե՛րբ կա­­րելի է գոր­­ծա­­­ծել «թաւ­­շե­­­րազ» հա­­զուա­­գիւտ ածա­­կանը։

19-րդ դա­­րու երկրորդ կէ­­սին, Վոս­­փո­­­րի ափին երբ թաւ­­շահնչիւն էր դար­­ձած պոլ­­սա­­­հայ բա­­նաս­­տեղծու­­թիւնը, «թա­­ւիշ» բառն ալ ստա­­ցաւ գրա­­կան ազ­­նիւ փայլ։ Ահա այդ օրե­­րուն հնչած քա­­նի մը թաւ­­շա­­­ձայն տո­­ղիկ. «Ո՞ւր են հի­­մակ իր ճոխ թեր­­թեր բո­­սորա­­գոյն եւ թաւ­­շա­­­գեղ», Հե­­րանուշ Ար­­շա­­­կեան, «Գի­­շերն թա­­ւիշ­­նե­­­րու նման ին­­կաւ», Սիաման­­թօ, «Եր­­կինքի թա­­ւիշ խո­­րէն կապ­­տա­­­նուշ, կռունկնե­­րու կա­­րաւան մը կը հո­­սի», Ար­­տա­­­շէս Յա­­րու­­թիւնեան, «Խունկի թա­­ւիշ մշուշ», Մի­­սաք Մե­­ծարենց։ Իր դալ­­կա­­­հար դէմ­­քը շո­­յող խունկի թա­­ւիշէն սփո­­փանք գտած Մե­­ծարեն­­ցը Տիգ­­րան Գա­­սապեանին ու­­ղարկած նա­­մակին մէջ գրեց. «Որ­­քա՜ն կ՚ու­­զէի խմել հի­­մակ արե­­ւակէզ թաւ­­շա­­­ծաղի­­կին բարկ բոյ­­րը»։ Բայց, օր մը յան­­կարծ, Պոլ­­սա­­­հայ կեան­­քի թա­­ւիշ օրե­­րը վերջ գտան։ Խզո­­ւեցան անոր լա­­րերը։ Թա­­ւիշի պա­­տառիկ մը միայն մնաց խորհրդա­­հայ բա­­նաս­­տեղծին ձեռ­­քը։ Ան շա­­րու­­նա­­­կեց եր­­գել... Պա­­րոյր Սե­­ւակի հա­­մար հա­­յոց լե­­զուն էր թա­­ւիշ. «Թրթիռ­­ներ ու­­նես թաւ ու թով­­չա­­­կան, թախ­­ծոտ ու թաւ­­շէ»։ Ռազ­­միկ Դա­­ւոյեանը «թա­­ւիշ»ով ար­­տա­­­յայ­­տեց իր խո­­րագոյն զգա­­ցումնե­­րը.

Երբ տխրում եմ ես,

Կո­­պերս դառ­­նում են թաւ­­շէ,

Աչ­­քերս դառ­­նում են թաւ­­շէ,

Եւ ձայնս դառ­­նում է թաւ­­շէ,

Ու թա­­ւիշ ար­­ցունք է կա­­թում

Օրե­­րիս տխրու­­թեան վրայ։

Իսկ օր մը, 2018 թո­­ւակա­­նին, Ապ­­րիլ ամիսն էր, - ի՛նչ անսպա­­սելի բան - , «թա­­ւիշ» բա­­ռը քա­­ղաքա­­կանա­­ցաւ. Հա­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պետու­­թեան մէջ տե­­ղի ու­­նե­­­ցաւ «Թաւ­­շեայ յե­­ղափո­­խու­­թիւն»։ Յետ-թաւ­­շեայ օրե­­րուն ալ, հայ­­րե­­­նի մա­­մու­­լի մէջ բա­­ռը շա­­րու­­նա­­­կեց զգա­­յացունց խո­­րագիր­­նե­­­րով եւ յայ­­տա­­­րարու­­թիւննե­­րով ու­­շադրու­­թիւն գրա­­ւել. «Բա­­նակում թա­­ւիշ պէտք չէ», «Այ­­լեւս թա­­ւիշ չի լի­­նելու», «Թա­­ւիշը շու­­շա­­­թուղթ դարձրէք», «Թա­­ւիշով Ար­­ցա­­­խը չենք կա­­րող ետ բե­­րել»։

Սա­­կայն «թա­­ւիշ» բա­­ռը ճկուն է, գի­­տէ մնալ նուրբ եւ աչ­­քա­­­ռու։ Հմա­­յիչ փա՞ստը անոր։ Երբ յա­­ջորդ ան­­գամ Հա­­յաս­­տան եր­­թա­­­լու առիթ ու­­նե­­­նաք, մօ­­տեցէք մայ­­րա­­­քաղա­­քի ծա­­ղարան­­նե­­­րու նրբա­­ճաշակ ցու­­ցա­­­փեղկնե­­րուն։ Հոն պի­­տի տես­­նէք մութ կար­­միր, փափ­­կա­­­տես եւ ախոր­­ժա­­­բեր կար­­կանդակ մը, անու­­նը՝ «Կար­­միր թա­­ւիշ»։

Իսկ այս յօ­­դուա­­ծի հե­­ղինա­­կը յա­­ջորդ եր­­կու շա­­բաթ­­նե­­­րուն հայ­­րե­­­նիք ճամ­­բորդած ըլ­­լա­­­լու յոյ­­սը կը փայ­­փա­­­յէ- թաւ­­շեայ երազ մը ախոր­­ժա­­­բեր։ Եթէ այս սիւ­­նա­­­կի մէջ բա­­ցակա­­յին բա­­ռերու խորհրդա­­ւոր պատ­­մութիւններ, ան է պատ­­ճա­­­ռը։ Բայց կը խոս­­տա­­­նամ նո­­րանոր եւ աւե­­լի հմա­­յիչ պատ­­մութիւննե­­րով վե­­րադառ­­նալ ու գո­­հաց­­նել ձեր գրա­­կան ճա­շակը։