ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

Զաւակ

Անցեալ շաբաթ «իմաստ» բա­ռով իմաս­տա­լից դար­ձեր էր ստու­գա­բանա­կան մեր զրոյ­ցը։ Պար­զած էինք, թէ այդ բա­ռը ինչպէ՛ս խոր իմաս­տութիւն մը շնոր­հած էր մեր լե­զուին եւ գրա­կանու­թեան։ Իսկ այ­սօր, յար­գե­լի ըն­թերցող, խօ­սիմ մէկ այլ բա­ռի՝ «զա­ւակ»ի մա­սին։ Ան չէ՞, որ ծնող­քի իւ­րա­քան­չիւր օրը կը դարձնէ իմաս­տա­լից։ Շա­տեր հա­մոզո­ւած են, թէ առանց անոր իմաս­տա­զուրկ է կեան­քը։ Զա­ւակը ու­նի մէկ այլ երե­ւոյթ. ինչպէս Վահ­րամ Փա­փազեանը գրեր է՝ «Զա­ւակը ինչքան էլ մե­ծանայ տա­րիքով, երե­խայ է իր մօր հա­մար»։ Ուստի, այ­սօր պատ­մեմ մեր մայր լե­զուի ազ­նիւ մէկ զա­ւակի՝ «զա­ւակ» բա­ռի պատ­մութիւ­նը։

Շատ են զա­ւակի տե­սակ­նե­րը։ Պար­զա­պէս իջէք փո­ղոց, շու­կայ, կամ հրա­պարակ, փսփսուքնե­րու կամ բամ­բա­սանքնե­րու մէջ կը լսէք անոնց մա­սին ակ­նարկու­թիւններ. «Աղ­քատ ըն­տա­նիքի զա­ւակ», «Հա­րուստ ըն­տա­նիքի զա­ւակ», «Մե­ծահա­րուստի զա­ւակ», «Որ­դե­գիր զա­ւակ», «Խորթ զա­ւակ»...

«Զա­ւակ» բա­ռի գրա­կան սեր­մե­րը դրեր ենք Ոս­կե­դարուն։ Սուրբ Գիր­քի մէջ յի­շուած են զա­ւակի պա­տուա­բեր տե­սակ­նե­րը, ինչպէս՝ «օրհնեալ», «պա­տուա­կան», «եր­կայնա­կեաց», ինչպէս նաեւ՝ «անի­ծեալ», «անօ­րէն» եւ «ամ­պա­րիշտ» զա­ւակ­ներ։

Հա­յոց «զա­ւակ» բա­ռը ապե­րախտ չգտնո­ւեցաւ։ Ի՜նչ երա­նելիու­թիւն ծնո­ղի մը հա­մար՝ ան եղաւ շնոր­հա­լի, պտղա­բեր նոյն ժա­մանակ, կա­րելի է ըսել «բազ­մա­զաւակ»։ «Զա­ւակ» բա­ռէն դա­րերու ըն­թացքին ծնունդ առին երե­սու­նէ աւե­լի բա­ղադ­րեալ բա­ռեր, ինչպէս՝ «բազ­մա­զաւակ» եւ «սա­կաւա­զաւակ», «բա­րեզա­ւակ» եւ «վատ­թա­րազա­ւակ»։ Բայց միշտ չէ, որ մար­դը զա­ւակ կ՚ու­նե­նայ։ Զա­ւակէ մը զրկո­ւած ըլ­լա­լու ծան­րութիւ­նը ինչպէ՞ս ար­տա­յայ­տէր լե­զուն։ Բա­ռեր շի­նելով։ Յար­գե­լի ըն­թերցող, ըստ երե­ւոյ­թին մենք շատ ենք տա­ռապած զա­ւակի մը բա­ցակա­յու­թե­նէ, քան­զի նոյնքան շատ են այդ վի­ճակը նկա­րագ­րող հա­յերէն բա­ռերը, ինչպէս՝ ան­զա­ւակ, ան­զա­ւակու­թիւն, ան­զա­ւակա­նալ, ան­զա­ւակիլ, ան­զա­ւակա­ցու­ցա­նել, ան­զա­ւակու­նի...։

«Զա­ւակ»ը հարստու­թիւն եւ հպար­տութիւն բե­րաւ մեր լե­զուին, երբ ստա­ցաւ բազ­մա­թիւ փո­խաբե­րական իմաստներ. երբ յոգ­նա­կի է՝ կը նշա­նակէ սե­րունդ, յետ­նորդներ, ինչպէս Ղա­զարոս Աղա­յեանը ըսաւ. «Մենք նրա (Նոյ նա­հապետ) ան­բա­ժան զա­ւակ­ներ ենք, նրա տան բնա­կիչ­նե­րը»։ Բառս կը նշա­նակէ նաեւ մարդ, որ­պէս որե­ւէ վայ­րի բնա­կիչ ՝ բնիկ կամ որ­պէս որե­ւէ ժո­ղովրդի՝ ազ­գի հա­րազատ ներ­կա­յացու­ցիչ, ինչպէս «Արե­ւել­քի զա­ւակ», «Հա­յու զա­ւակ», «Հայ եկե­ղեց­ւոյ զա­ւակ»։ Այս ար­տա­յայ­տութիւննե­րը նաեւ դար­ձան քնա­րական խօս­քեր. «Մենք՝ զա­ւակ­ներդ օգոս­տո­սափառ պի­տի կեր­տենք նոր ար­շա­լոյս», Դա­նիել Վա­րու­ժան, «Յի­շենք այն հե­րոսա­կան ճի­գերը, որ գոր­ծում էին մեր հա­սարակ ժո­ղովրդի լա­ւագոյն զա­ւակ­նե­րը», Վա­հան Տե­րեան...։ «Զա­ւակ»ը նաեւ այն մարդն է, որ կը կրէ իր մի­ջավայ­րի կամ ժա­մանա­կի բնո­րոշ գի­ծերը, ինչպէս՝ «Դա­րու զա­ւակ», «Լեռ­նե­րու զա­ւակ»։ Ու վեր­ջա­պէս, «զա­ւակ»ը ար­դիւնք է եւ հե­տեւանք. «Կիր­քի զա­ւակ», «Յա­մառ աշ­խա­տան­քի զա­ւակ»։ Ար­դեօ՞ք պա­տահած է, որ դուք ձեր աշ­կերտին, աշա­կեր­տին կամ ան­ծա­նօթ երի­տասար­դին փա­ղաք­շա­կան ձե­ւով դի­մած ըլ­լաք՝ «զա­ւա՛կս»։

Հայ­կա­կան միջ­նա­դարեան գրա­կանու­թեան մէջ «զա­ւակ» բա­ռը յա­ճախ կը յի­շուէր որ­դե­կորոյս տա­ղասաց­նե­րու ող­բե­րու մէջ։ Այդ ող­բե­րու մէջ կը գո­վաբա­նուէր զա­ւակին ար­տա­քին եւ ներ­քին բա­րեմաս­նութիւննե­րը, հայր-տա­ղասա­ցը կ՛ու­զէր աշ­խարհին պատ­մել, թէ որ­քան աննման էր իր զա­ւակը։ Ձե­զի կը ներ­կա­յաց­նեմ քա­նի մը դժբախտ հօր գրի առած տո­ղիկ­ներ, որոնք վշտա­հար սրտի հա­րազատ զա­ւակ­ներ են.

«Չտե­սայ հո­ղածին զա­ւակ քեզ նման» Ղա­զար Սե­բաս­տա­ցի, «Ո՛վ, այս անուն, դու իմ որ­դեակ... Քո ծնո­ղաց սի­րուն զա­ւակ», Ստե­փանոս Թո­խաթ­ցի։ Բա­նաս­տեղծներ նաեւ գո­վաբա­նեցին բա­րի զա­ւակը եւ անոր հա­մար գրե­ցին ներ­բողներ. Երե­միա Չէ­լէպի Քէօմիւրճեանը ըսաւ. «Ընտրեալ հա­նուրց մե­ծաց եւ պար­թեւ ազ­գի, / Բա­րի ծնօ­ղաց պտուղ եւ զա­ւակ բա­րի», Յա­կոբ Արզրումցին՝ «Զա­ւակ բա­րի ծնո­ղաց, ար­մատ օրհնու­թեան»։ Միջ­նա­դարու հայ բա­նաս­տեղծը նաեւ խո­նարհ պէտք էր որ ըլ­լար ու յա­ճախ նո­ւաս­տացնէր ինքզինք, ինչպէս Թա­թոս Թո­խաթե­ցին ըրաւ Աս­տուծոյ ուղղած իր աղա­չան­քին մէջ. «Ես մե­ղաց զա­ւակ էի»։

1800-նե­րուն հայ­կա­կան գրատ­պութիւ­նը սկսաւ իր առա­ջին «զա­ւակ»նե­րը տալ։ Գրա­խանութնե­րու ցու­ցա­փեղ­կե­րու մէջ յայտնո­ւեցան գիր­քեր, որոնք «Զա­ւակ» բա­ռը ու­նէին իրենց շա­պիկին վրայ։ Առա­ջինը 1838-ին լոյս տե­սաւ Զմիւռնիոյ մէջ. «Առաջ­նորդ ծնո­ղաց ։ Որ կը ցու­ցը­նէ թէ ծնողքնե­րը ինչ կեր­պով իրենց զա­ւակ­նե­րը պի­տի կրթեն»։ Այ­նուհե­տեւ, ծնունդ առին այլ հրա­տարա­կու­թիւններ. «Ամուսնա­կան խնդիր­ներ ։ Ծնողք եւ զա­ւակունք», «Կեան­քի խորթ զա­ւակ­ներ», «Կա­նոնա­գիր պար­տա­կանու­թիւնք ծնո­ղաց հան­դէպ իրենց ու­սա­նող զա­ւակաց»։ Հայ խմբա­գիրը ան­տարբեր չմնաց նաեւ իր նա­հատա­կուած կամ տա­րագիր զա­ւակ­նե­րուն։ 20-րդ դա­րու երկրորդ կէ­սին լոյս տե­սան հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թիւննե­րու բծախնդիր աշ­խա­տան­քի զա­ւակ­նե­րը, ինչպէս՝ «Վաս­պուրա­կանը եւ իր տա­րագիր զա­ւակ­նե­րը», 1942, «Խար­բերդ եւ իր զա­ւակ­նե­րը», 1955, «Մու­սա լե­րան զա­ւակ­նե­րը», 1965։ «Զա­ւակ» բա­ռը նոյն օրե­րուն հնչեց հայ­րե­նասի­րական եր­գե­րու մէջ, «Տալ­վո­րիկի զա­ւակ եմ», «Ելէ՛ք, ելէ՛ք հայ­կա­զունք, / Ելէ՛ք Հայ­կայ զա­ւակունք»։ Իսկ օր մըն ալ մայ­րը խօ­սեցաւ, Արաքս էր ան, վշտա­հար, սգա­ւոր. «Քա­նի որ իմ զա­ւակունք / Այսպէս կու մնամ պան­դուխտ՝ / Ինձ միշտ սգո­ւոր կը տես­նէք»...։

«Զա­ւակ» բա­ռի հետ յա­ճախ իմաս­տա­սիրած մեր օրե­րու բա­նաս­տեղծ է պոլ­սա­հայ Զահ­րա­տը։ Անոր տո­ղերը մե­նախօ­սու­թիւններ են կար­ծես, իր նե­րաշ­խարհի գաղտնիք­նե­րու ան­կեղծ ու պարզ խոս­տո­վանան­քը. «ՀՈՂ ։ Ես / Վա­ղամեռ Մով­սէ­սի որ­դի - / Հայրդ ըսին / Հո­ղակոյտ մը ցոյց տո­ւին / Հայր - իմ հայրս - հող / Ես / Հո­ղի զա­ւակ», «ՄԵ­ԾԱՍ­ՔԱՆՉ ։ Այս այն լե­զուն է որով զա­ւակ­ներս կը խօ­սին / Թէ­պէտ ես հայր չեմ»։ Կը յի­շէ՞ք, 1914 ին, նոյն քա­ղաքի մէջ Վա­հան Թէ­քէեանը «Զա­ւակս» բա­նաս­տեղծու­թեան մէջ դժգո­հու­թիւն յայտներ էր Աս­տուծոյ, թէ ին­քը ին­չո՛ւ զա­ւակա­զուրկ է. «Զաւ­կի մը շնորհն ան­գամ, ո՛վ Տէր զլա­ցար / Ին­ծի ընդ միշտ...», Իսկ Սիաման­թօն հայ­կա­կան գի­րերու գիւ­տի 1500-ամեակի առի­թով խօ­սեր էր մտքի զա­ւակի մը մա­սին. «Եւ թոյլ տուր այ­սօր, ո՜վ Մես­րոպ... / Իբր զա­ւակ մը մտա­ծու­միդ, / Ես ի քե՛զ գամ իմ այս երգս եր­գե­լու»։

Ո՞վ է հա­յու հա­րազատ զա­ւակը, որո՞ւ աշ­խա­տան­քի քրտին­քով կը սրբա­նայ եր­կի­րը։ 19-րդ դա­րու հայ բա­նաս­տեղծը չու­նէր տա­րակոյս. մշա՛կն էր ան։ «Օ՜, ծանր հոգ­սե­րի խղճո՛ւկ զա­ւակ­ներ, / Որ­քա՜ն համ­բե­րող, քաջ է ձեր հո­գին», Աղեք­սանդր Ծա­տու­րեան, «Մշակ­ներն են իմ գիւ­ղիս, դաշ­տի հզօր զա­ւակ­ներ», Դա­նիէլ Վա­րու­ժան։ Վա­րու­ժա­նը «Հար­ճը» ստեղ­ծա­գոր­ծութեան մէջ ներ­կա­յացուց մայր հո­ղի մէկ այլ զա­ւակը՝ սիւ­նե­ցինե­րը. «Ճոր­տե­րը Սիւ­նեաց գա­ւառ­նե­րուն երկտա­սան, / Լե­րան ազատ զա­ւակ­ներ»։ Ար­փիար Ար­փիարեանը «Կար­միր Ժա­մուց» վէ­պի մէջ նկա­րագ­րեց Հայ­կա­կան լեռ­նաշխար­հէն ծնած հայ­րենդա­ւան զա­ւակ մը. «Իր հո­ղը հի­մակ այ­լեւս պարզ նիւթ մը չէր իրեն հա­մար. անի­կա պատ­մութիւն մը ու­նէր. կեանք կը բղխէր ան­կէ։ Հոն Հայկն ու Վար­դա­նը, Յու­սիկն ու Ներ­սէ­սը ապ­րած էին. եւ ինքն այդ հո­ղին զա­ւակն էր, անոնց զա­ւակն էր»։

Յու­սամ այս յօ­դուա­ծով «զա­ւակ»ի հան­դէպ մեր պար­տա­կանու­թիւնը կա­տարե­ցինք։ Յա­ջորդ հան­դի­պու­մին, յար­գե­լի ըն­թերցող, կ՚անդրա­դառ­նանք «աւագ»ին ու անոր մե­ծածա­ւալ պատմութեան։