ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ԱՐՈՒԵՍՏ

Բառե­րու խորհրդա­ւոր աշ­խարհին նո­ւիրո­ւած յօ­դուա­ծաշա­րիս մէջ, յար­գե­լի ըն­թերցող, կը փոր­ձեմ արո­ւես­տով վե­րաբե­րիլ իւ­րա­քան­չիւր բա­ռի հետ։ Կը խօ­սիմ անոր բա­րեմաս­նութիւննե­րու մա­սին, ներ­կա­յաց­նե­լով զայն իր գե­ղեց­կա­գոյն վի­ճակի մէջ։ Իսկ այ­սօր, ժա­մանա­կը եկած է, որ զրու­ցենք «արո­ւեստ» բա­ռի մա­սին, քան­զի ա՛ն է, որ նրբու­թիւն կու տայ մեր ձեռ­քի եւ մտքի գոր­ծե­րուն։

Տես­նե­լու հա­մար, թէ «արո­ւեստ» բա­ռը ի՛նչ ազ­դե­ցու­թիւն ու­նի հայ­րե­նի կեն­ցա­ղի վրայ, ձե­զի կը յանձնա­րարեմ մայ­րա­քաղաք Երե­ւանի պո­ղոտա­ներու վրայ քա­լել ու դի­տել իր անու­նի վրայ «արո­ւեստ» բա­ռը կրող թան­գա­րան եւ պատ­կե­րաս­րահնե­րը։ Մէկ մի­լիոն բնա­կիչ ու­նե­ցող արե­ւելեան քա­ղաքի մը հա­մար զար­մա­նալի թիւ մը կը կազ­մէ ան։ Ապա, ուշ երե­կոյեան երբ վեր­ջա­նայ ձեր շրջա­նը, կը յանձնա­րարեմ Գա­ֆէս­ճեան արո­ւես­տի կեդ­րո­նի առ­ջեւ գտնո­ւող բազ­մա­թիւ բա­ցօթեայ սրճա­րան­նե­րու մէ­կուն մէջ նստիլ, ապսպրել ուրձի թէյ, լե­մոնով ան­շուշտ, ու հա­ճոյ­քով մտա­բերել ձեր կազ­մած ցան­կը. «Ժո­ղովրդա­կան արո­ւես­տի թան­գա­րան», «Եղի­շէ Չա­րեն­ցի անո­ւան գրա­կանու­թեան եւ արո­ւես­տի թան­գա­րան», «Ժա­մանա­կակից արո­ւես­տի թան­գա­րան», «Հա­յաս­տա­նի փայ­տա­րուես­տի թան­գա­րան», «Նո­րարար փոր­ձա­ռական արո­ւես­տի կենտրոն», «Վալ­մար արո­ւես­տի սրահ», «Գե­ւորգ Գրի­գորեանի արո­ւես­տա­նոց-թան­գա­րան», «Ռու­սա­կան արո­ւես­տի թան­գա­րան», «Մի­ջին Արե­ւել­քի արո­ւես­տի թան­գա­րան»։

«Արո­ւեստ»ը նոր չէ մե­զի հա­մար, որ­քան ալ այ­լա­փոխո­ւած ըլ­լան անոր ար­տա­յայ­տութեան ձե­ւերը, ինչպէս, արուեստ՝ գրչու­թեան, քեր­թո­ղու­թեան, հռե­տորու­թեան, ժո­ղովրդա­կան, կի­րառա­կան, զի­նուո­րական, ինչպէս նաեւ՝ գոր­գա­րուեստ, եր­գա­րուեստ, խո­հարո­ւեստ...։

Գրա­ւոր հա­յերէ­նի մէջ Ոս­կե­դարուն յայտնո­ւեցաւ «արո­ւեստ» բա­ռը։ Բա­ցատ­րութիւ­նը այսպէս էր. «Ճար­տա­րու­թիւն, հմտու­թիւն, գործ ճար­տար, եւ հնարք ՚ի գոր­ծել ինչ յո՚ր եւ է կար­գի՝ մե­քենա­կան կամ ազա­տական կամ բա­նական»։ (Նոր Բառ­գիրք Հայ­կա­զեան Լե­զուի, Վե­նետիկ, 1836) Այդ օրե­րուն մեր մա­տենագ­րութիւ­նը, շնոր­հիւ բարձրա­րուեստ գրիչ­նե­րու աշ­խա­տան­քին, կը զար­դա­րուէր արո­ւես­տա­բոյր տո­ղերով. «Եփեալ ըստ արո­ւես­տի իւ­ղա­գոր­ծաց», «Լի արո­ւես­տիւ, եւ իմաս­տութեամբ, եւ գի­տու­թեամբ», «Քե­րակա­նու­թիւն ընդ հա­նուր ար­հեստիւ է», «Իմաս­տա­սիրու­թիւն է ար­հեստ ար­հեստի», «Սարդ յոյժ արո­ւես­տաւ կազ­մէ»։

5-րդ դա­րուն հա­յը մաս­նա­գիտա­ցած էր արո­ւես­տի մէջ։ Այս կար­ծի­քը կը հաս­տա­տեն Մաշ­տո­ցի, Կո­րիւ­նի, Խո­րէնա­ցիի եւ Ագա­թան­գե­ղոսի ստեղ­ծա­գոր­ծութիւննե­րու մէջ տեղ գտած «արո­ւես­տա­պետ», «արուես­տա­գէտ», «արո­ւես­տա­նոց», «արո­ւես­տա­ւորէ եւ «արո­ւես­տա­բանէ բա­ռերը։ Որ­քան աւե­լի հմտա­ցանք արո­ւես­տի մէջ, նոյնքան շատ բա­ռեր աւել­ցան բա­ռացան­կի վրայ. «արո­ւես­տա­գիր», 6-րդ դար, «արո­ւես­տա­րան», 8-րդ դար։ Հա­յոց լե­զուի մէջ այ­սօր «արո­ւեստ» բա­ռով շի­նուած բա­ռերու թի­ւը կը հաս­նի 100-ի։ Երբ «արո­ւեստ» ար­մա­տը մեր մտքի բար­դութիւննե­րը ամ­փո­փելու հա­մար չե­ղաւ բա­ւարար, հնա­րեցինք նոր բա­ռեր, ինչպէս՝ բազ­մա­րուեստ, ձե­ռարո­ւեստ եւ զար­դա­րուեստ։ Արո­ւես­տի բա­ցակա­յու­թիւնը կամ չա­րաշա­հումն ալ դար­ձաւ բառ։ Մեր ազ­գը, գաղտնիք չէ, ու­նե­ցեր է ու­նայնա­րուեստ, չա­րարո­ւեստ եւ վրի­պարո­ւեստ ան­հատներ։

Երե­ւանեան սրճա­րան­նե­րու մէջ արուես­տով կը մա­տու­ցեն սուրճը եւ ուրձը։ Կաթ­նա­սերով կամ ըն­տիր հա­մեմ­նե­րով կը զար­դա­րեն զա­նոնք։ Ապսպրե­ցէք երկրորդ բա­ժակը։ Բայց, զայն վա­յելե­ցէք դան­դա­ղօրէն։ «Արո­ւեստ» բա­ռը քա­նի մը ըսե­լիք եւս ու­նի։ Ու­շադրու­թեամբ դի­տեցէք նաեւ քա­ղաքի եռու­զե­րը։ Ձեր քո­վէն ան­ցած կրնայ ըլ­լալ փայ­տա­գործ, կա­ւագործ կամ ասեղծնա­գործ արո­ւես­տա­գէտ մը։

«Արո­ւեստ» բա­ռը, հա­կառակ իր բո­լոր գե­ղեց­կութեան, եւ դժո­ւար է բա­ցատ­րել ին­չո՛ւ, գրա­ւիչ չե­ղաւ հայ հե­ղինա­կի հա­մար։ Հայ­կա­կան միջ­նա­դարեան գրա­կանու­թեան մէջ գրե­թէ գո­յու­թիւն չու­նի ան։ Իսկ յի­շատա­կարան­նե­րու մէջ, Աւե­տարան, Սաղ­մո­սարան կամ Գան­ձա­րան ըն­թօ­րինա­կած գրիչ­նե­րը, որոնք տի­րացած էին գրչու­թեան, քե­րակա­նու­թեան եւ ման­րանկար­չութեան արո­ւեստնե­րուն, կա­մաւորապէս կո­չուե­ցան՝ անա­րուեստ. «Գրե­ցաւ ձե­ռամբ մե­ղաւոր եւ անա­րուեստ գծո­ղիս», Գան­ձա­րան, 1436, «Մեղ­սա­ներկ ձե­ռամբ գրե­ցի զաս­տո­ւածա­ւանդ Աւե­տարանս, թե­պէտ անա­րուեստ եւ անար­ժան էի», Աւե­տարան, 1292, «Արդ, գրե­ցաւ սուրբ Աւե­տարանս... ձե­ռամբ անա­րուեստ գծո­ղի Գալստի», Աւե­տարան, 1452։ Ինքնա­համեստ այդ մար­դոց հա­մար հա­ճելի էր այլ մե­ծերուն կո­չել «արո­ւես­տով»։ 1431 թո­ւակա­նին Ամիդ քա­ղաքի հո­գեւոր առաջ­նորդ նշա­նակո­ւած բա­նաս­տեղծ Մկրտիչ Նա­ղաշը, որ «Ան­հա­մեմատ նկա­րիչ» ըլ­լա­լու հա­մար ստա­ցած էր Նա­ղաշ, այ­սինքն նկա­րիչ, ծաղ­կող մա­կանու­նը, ար­ժա­նացաւ հե­տեւեալ խօս­քին. «... զա­մենեան դիւ­րաւ ու­սա­նէր եւ զա­մենեան դժո­ւարին արո­ւեստ մի ան­գամ տե­սանե­լով, նա գե­րագոյն քան զօ­րինակն՝ ներ­գործէր...»։ Մ. Նա­ղաշէն եր­կու դար առաջ, բա­նաս­տեղծ, գիտ­նա­կան, ամե­նայն հա­յոց կա­թողի­կոս Յով­հաննէս Երզնկա­ցին, հո­գեւոր աչ­քով դի­տեց երկնա­կամա­րը ու նկա­տեց, թէ երկնա­յին մար­միննե­րու շրջա­նի մէջ կայ արո­ւեստ. «Որ արո­ւես­տիւ շար­ժեալ շրջէ զգունդն երկնա­կան, / Եւ նոյն շարժմամբ ժա­մանա­կաց թիւք գո­յանան», («Զարդք Երկնից»)։ 1650-նե­րուն եր­կա­րաշունչ ողբ-ներ­բող մը գրի առաւ Սի­մէոն Կա­ֆացին՝ Տէր Խաս­պէկ քա­հանա­յի մա­հուան առի­թով ու ըսաւ. «... Արո­ւեստ ձե­ռաց մտացն էր զար­մա­նալի»։ Մենք ու­նինք աւան­դութիւն մը. արո­ւես­տը ող­բի մէջ։ Խրի­մեան Հայ­րի­կը իր «Վան­գոյժ» եր­կով նպաս­տեց անոր. «Քո զէնք միայն խոփն ու արօր. արուեստ եւ վա­ճառա­կանու­թիւն քո զբա­ղումն էր. եւ մի­թէ ա՞յս եղեւ հա­տու­ցումն քո հա­ւատա­րիմ հպա­տակու­թեան»։

Արո­ւեստ բա­ռը նոր փայլ մը ստա­ցաւ մա­մու­լի գիւ­տով եւ անոր շնոր­հիւ, յայտնուելով բազ­մա­թիւ գե­ղատիպ, գե­ղակազմ ու գե­ղատե­սիլ հրա­տարա­կու­թիւննե­րու շա­պիկին վրայ։ Ահա ըն­տիր բոյլ մը այդ ժա­ռան­գութե­նէն. «Օրի­նակք հայ­կա­կան արո­ւես­տագրու­թեան», 1846, Մոս­կո­ւա, «Արո­ւես­տա­բանու­թիւն», Վե­նետիկ, 1873, «Բառ­գիրք արո­ւես­տից...», Վե­նետիկ, 1891, «Գործնա­կան արո­ւես­տա­խօսու­թիւն կամ գլխա­ւոր արո­ւեստնե­րու եւ անոնց դիւ­րին կեր­պով գոր­ծադրու­թեան առաջ­նորդ», Վիեն­նա, 1884, «Գիրք կամ յօ­դուած գրե­լու արո­ւես­տը», հա­ւանա­բար Վիեն­նա, 1908, «Արո­ւեստ տա­ղաչա­փու­թեան», Վե­նետիկ, 1913։ Իսկ 1911 թո­ւակա­նին Պոլ­սոյ Նշան Պա­պիկեան տպա­րանէն լոյս տե­սած հե­տեւեալ գիր­քը ու­նե­ցած ըլ­լա­լու է մեծ տպա­քանակ, քան­զի ան կը հե­տաքրքրէր բո­լորին. «Առող­ջա­պահու­թիւն կամ հի­ւանդ չըլ­լա­լու արո­ւես­տը»։

1896-ին Եղիա Տէ­միր­ճի­պաշեանը իմաս­տա­սիրեց «արո­ւես­տիէ մա­սին. «Գրա­կանու­թիւնն ինձ հա­մար արո­ւեստ մը չէ, հա­պա հո­գիի պէտք մը», նա­մակ, Բե­րա, 24 Մա­յիս։ Նոյն օրե­րուն Գե­ղամ Բար­սե­ղեանը տաղ մը ձօ­նեց Աղ­թա­մարի տա­ճարին ու ըսաւ. «Քու պան­ծա­լի քան­դակներդ իրենց թան­կա­գին արո­ւես­տին մէջ կը դո­ղան»։

Ամառ օրե­րուն երե­ւանեան սրճա­րան­նե­րը կը սի­րեն օտար ժա­մանա­կակից մեղմ երաժշտու­թիւն մը նո­ւագել յա­ճախորդնե­րու հա­մար, որոնք արո­ւես­տով հագ­նո­ւած կ՚ըլ­լան։ Այդ երաժշտու­թեան, եր­բեմն կը փո­խարի­նէ հայ­կա­կանը ու Գու­սան Շա­հէն մը կը յայտնո­ւի եւ դուք ուրձի եր­րորդ բա­ժակով կը վա­յելէք մե­ծարո­ւեստ եր­գա­հանի «Խռո­ված էր» սի­րոյ տխուր եր­գը.

Ա՜խ, իմ յա­րը ան­ցաւ, գնաց,

աղա­չեցի, ետ չդա­ռաւ...

Նոր հաս­կա­ցայ, որ իմ յա­րը

իմ արո­ւես­տից խռոուած էր։

Մին­չեւ յա­ջորդ հան­դի­պում, յար­գե­լի ըն­թերցող, մնա­ցէք արո­ւես­տով։