«Իր տողերով կենսագրականը Կարպիս Ճանճիկեանի»

Պոլ­սա­հայ բա­նաս­տեղծ Կար­պիս Ճան­ճի­կեանի փունջ մը գոր­ծե­րը ար­տա­սանուած ու նկա­րահա­նուած են հայ գրա­կանու­թեան սի­րահար­նե­րուն հա­մար։ «Իր տո­ղերով կեն­սագրա­կանը Կար­պիս Ճան­ճի­կեանի» վեր­նագրեալ տե­սահո­լովա­կի հա­մար բա­նաս­տեղծու­թիւննե­րը ար­տա­սանած է Եղիա Ագ­կիւն։ Իսկ այս տե­սահո­լովա­կին ալ ար­տադրո­ղը հան­դի­սացող «Նռան Յոյ­սը» գե­ղարո­ւես­տա­կան նա­խագ­ծի հե­ղինակն է Սե­ւան Աթաօղ­լու։

«Իր տո­ղերով կեն­սագրա­կանը Կար­պիս Ճան­ճի­կեանի» մուտքագ­րումով կա­րելի է հաս­նիլ այս աշ­խա­տու­թեան՝ youtube կայ­քէ­ջի վրայ։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ