Պոլսահայոց յաղթանակի երեսակները

Հայաստա­նի Հան­րա­պետու­թիւնը աշ­խար­հաց­րիւ հայ­­կա­­­կան սփիւռքի հետ հա­­ղոր­­դա­­­կից մնա­­լու բա­­զում մի­­ջոց­­ներ ու­­նի։ Այդ առի­­թը ըն­­ձե­­­ռողը ան­­շուշտ որ հայ ժո­­ղովուրդի դա­­րերու ըն­­թացքին կու­­տա­­­կած մշա­­կու­­թա­­­յին հարստու­­թիւնն է։ Բազ­­մա­­­կող­­մա­­­նի է այդ հարստու­­թիւնը, բազ­­մե­­­րանգ։

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

pakrates@yahoo.com

Հայաստա­նի Հան­րա­պետու­թիւնը աշ­խար­հաց­րիւ հայ­­կա­­­կան սփիւռքի հետ հա­­ղոր­­դա­­­կից մնա­­լու բա­­զում մի­­ջոց­­ներ ու­­նի։ Այդ առի­­թը ըն­­ձե­­­ռողը ան­­շուշտ որ հայ ժո­­ղովուրդի դա­­րերու ըն­­թացքին կու­­տա­­­կած մշա­­կու­­թա­­­յին հարստու­­թիւնն է։ Բազ­­մա­­­կող­­մա­­­նի է այդ հարստու­­թիւնը, բազ­­մե­­­րանգ։

Պար­­տինք հաս­­տա­­­տել թէ 24 ամեայ հան­­րա­­­պետու­­թիւնը իր հիմ­­նարկու­­թե­­­նէն սկսեալ լա­­ւագոյնս կ՚ար­­ժե­­­ւորէ այդ հարստու­­թիւնը, թէ հայ­­րե­­­նիքի եւ սփիւռքի կա­­պը վառ պա­­հելու եւ թէ Հա­­յաս­­տա­­­նի զբօ­­սաշրջու­­թեան զար­­գացման նպաս­­տե­­­լու իմաս­­տով։ «Հա­­յաս­­տան-սփիւռք հա­­մաժո­­ղով­­նե­­­րը», «Քրիս­­տո­­­նէու­­թեան պե­­տական կրօնք հռչակ­­ման 1700 ամեակը», «գի­­րերու գիւ­­տի 1600 ամեակը», լա­­ւագոյն մի­­ջոց­­ներ եղան, թէ այս տա­­րեդարձնե­­րու ազ­­գա­­­յին գի­­տակ­­ցութեան ամ­­րապնդման խթան ըլ­­լա­­­լուն, եւ թէ առիթ ստեղ­­ծե­­­ցին որ հայ ան­­հա­­­տը շփո­­ւի իր հա­­րազատ երկրին հետ։

Սփիւռքի Նա­­խարա­­րու­­թիւնը եւս նպաս­­տեց նոյն ար­­դիւնքին, կազ­­մա­­­կեր­­պե­­­լով բազ­­մա­­­թիւ նա­­խագիծ­­ներ եւ մի­­ջոցա­­ռումներ։ Միայն «Արի Տուն» երի­­տասար­­դա­­­կան նա­­խագի­­ծը ան­­գամ բա­­ւարար է Նա­­խարա­­րու­­թեան այս ծի­­րէն ներս տա­­րած աշ­­խա­­­տան­­քը գնա­­հատե­­լու հա­­մար։ Բայց կայ աւե­­լին։ Եւ անոնցմէ մէկն էր այս տա­­րի ներ­­կա­­­յացող եւ Կո­­միտաս Վար­­դա­­­պետի ձօ­­նուած փա­­ռատօ­­նը։ Աշ­­խարհի տար­­բեր ծա­­գերէն բազ­­մա­­­թիւ մե­­նակա­­տար­­ներ կամ խումբեր եկած էին Կո­­միտաս եր­­գե­­­լու «Եր­­գում ենք Կո­­միտաս» խո­­րագ­­րին ներ­­քեւ։ Իսկ Պո­­լիսի մշա­­կու­­թա­­­յին հարստու­­թիւնը փո­­խան­­ցե­­­լու հա­­մար եւս մի նա­­խագիծ, որու շրջա­­նակ­­նե­­­րով Երե­­ւան ժա­­մանե­­ցին Լու­­սա­­­ւորիչ Դպրաց Դաս երգչա­­խումբը եւ Մա­­րալ պա­­րի հա­­մոյ­­թը։ Եր­­կու խումբե­­րու հա­­մար ալ առա­­ջին այ­­ցե­­­լու­­թիւն մը չէր այս, բայց ու­­նէր առա­­ջին այ­­ցե­­­լու­­թեան յա­­տուկ յու­­զում։ Ար­­դար է այս յու­­զումը, քա­­նի որ Հայ­­աստանի բե­­մերու վրայ ամէն մի ելոյթ նոր մար­­տահրա­­ւէր մը կը նշա­­նակէ։ Եւ աւե­­լին՝ Լու­­սա­­­ւորիչ եկած էր իր վեր­­ջին աշ­­խա­­­տու­­թեան՝ «Հրանդ Տինք Օրա­­թորիա»ի առա­­ջին ներ­­կա­­­յացու­­մը կա­­տարե­­լու։ Եր­­կա­­­րատեւ ու տքնա­­ջան աշ­­խա­­­տու­­թեան մը պտուղն էր որ պի­­տի մա­­տու­­ցո­­­ւէր Հա­­յաս­­տա­­­նի արո­­ւես­­տա­­­սէրին։ Հե­­ղինա­­կային հա­­մերգ մըն էր այս, քա­­նի որ բա­­ցի «Հրանդ Տինք Օրա­­թորիա»էն, այդ օր բե­­մին վրայ հնչող բո­­լոր եր­­գե­­­րու յօ­­րինողն էր Պոլ­­սա­­­հայ եր­­գա­­­հան՝ Մա­­ժակ Թո­­շիկեան։

Ու­­րեմն կա­­րելի է ըսել որ 24 Սեպ­­տեմբեր Հինգշաբ­­թի երե­­կոյ Երե­­ւանի Օփե­­րայի պատ­­մա­­­կան շէն­­քի Արամ Խա­­չատու­­րեան հա­­մեր­­գասրա­­հին մէջ մէկ խո­­րագ­­րի ներ­­քեւ բազ­­մա­­­թիւ յաղ­­թա­­­նակ­­ներ ձեռք բե­­րուե­­ցան։

Յաղ­­թա­­­նակի առա­­ջին օրի­­նակը հա­­մարենք Պէ­­յօղ­­լո­­­ւի Լու­­սա­­­ւորիչ Երգչա­­խումբը, թէ իր երաժշտա­­կան կա­­տարու­­մով եւ թէ կազ­­մա­­­կերպչա­­կան ձեռնհա­­սու­­թեամբ։ Ար­­դա­­­րեւ խումբի երի­­տասարդ գոր­­ծիչնե­­րը, գլխա­­ւորու­­թեամբ Սա­­յաթ Կիւ­­րիւնի, կա­­տարեալ հմտու­­թեամբ կազ­­մա­­­կեր­­պե­­­ցին երգ ու նո­­ւագի սահ­­մա­­­նէն դուրս մնա­­ցող բո­­լոր գոր­­ծե­­­րը։

Իր երգչա­­խումբին հետ կա­­տարեալ յաղ­­թա­­­նակ մը տա­­րաւ նաեւ խմբա­­վար Յա­­կոբ Մա­­միկո­­նեան։ Կա­­րելի է ըսել որ Լու­­սա­­­ւորիչ Երգչա­­խումբի երաժշտա­­կան բո­­լոր ձեռքբե­­րումնե­­րը խմբա­­վար Մա­­միկոնեանի հե­­ղինա­­կու­­թիւնն են, քա­­նի որ ան բա­­զում տա­­րինե­­րէ ի վեր ստանձնած է այս խումբի ղե­­կը եւ իր կազ­­մը կ՚առաջ­­նորդէ նոր բար­­ձունքներ նո­­ւաճե­­լու։

Կա­­տարեալ յաղ­­թա­­­նակի մը տի­­րացաւ եր­­գա­­­հան Մա­­ժակ Թո­­շիկեան։ Ան ար­­դէն բո­­վան­­դակ Թուրքիոյ տա­­րած­­քին իր անու­­նը դրոշ­­մած էր իբ­­րեւ փոփ երաժշտութեան յա­­ջող երա­­ժիշտ։ Բազ­­մա­­­թիւ եր­­գիչ-երգչու­­հի­­­ներ իր յօ­­րինումնե­­րով հա­­սան բար­­ձունքներ։ Սա­­կայն Մա­­ժակ Թօ­­շիկեանի երաժշտա­­կան կեն­­սագրու­­թիւնը վեր­­ջին տա­­րինե­­րուն ու­­նե­­­ցաւ բո­­լորո­­վին տար­­բեր բնոյթ։ Այս երկրորդ ըն­­թացքին մէջ Թօ­­շիկեան ուղղո­­ւեցաւ հայ­­կա­­­կան երաժշտութեան, յօ­­րինեց հայ բա­­նաս­­տեղծնե­­րու, յատ­­կա­­­պէս ալ Յով­­հաննէս Շի­­րազի խօս­­քե­­­րով բազ­­մա­­­թիւ եր­­գեր, որոնք ար­­ժա­­­նացան ժո­­ղովուրդի հա­­մակ­­րանքին։ «Հրանդ Տինք Օրա­­թորիո»ն, որուն խօս­­քե­­­րուն հե­­ղինակն է թեր­­թիս աշ­­խա­­­տակից Պէր­­ճուհի Պէր­­պէրեան, այդ ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծութիւննե­­րու գլուխ գոր­­ծո­­­ցը կը հան­­դի­­­սանայ իր շատ աւե­­լի ճոխ երաժշտա­­կանու­­թեամբ եւ ծա­­ւալով։

Յաղ­­թա­­­նակ­­ներ տա­­րին այս հա­­մեր­­գին մաս­­նակցող բո­­լոր մե­­նակա­­տար­­նե­­­րը։ Երգչու­­հի Սի­­պիլ Փէք­­թո­­­րոսօղ­­լու Իս­­թանպու­­լի մէջ որոշ համ­­բա­­­ւի տի­­րանա­­լէ զատ, յա­­ջողած է նաեւ Հա­­յաս­­տա­­­նի երաժշտա­­սէր­­նե­­­րուն գնա­­հատան­­քին ար­­ժա­­­նանալ։ Պոլ­­սե­­­ցինե­­րու սի­­րելի եր­­գի­­­չը Սա­­հակ Պար­­թեւ Կա­­րեան իր հա­­մես­­տութեան մէջ հսկայ մըն է, որուն դի­­մաց կը խո­­նար­­հին բո­­լորը։ Ան չի սի­­րեր գլուխ գո­­վել, բեմ կ՚ել­­լէ, ար­­հեստա­­վարժ երա­­ժիշ­­տի լրջու­­թեամբ կը կա­­տարէ իր արո­­ւես­­տը եւ գո­­վասանքնե­­րը ինքնա­­բերա­­բար կը տե­­ղան իր գլխուն։ Լի­­տա Քէօսէօղ­­լու կա­­տարեալ շար­­քա­­­յին մըն է Լու­­սա­­­ւորիչ Երգչա­­խումբի կազ­­մին մէջ։ Բայց երբ իրեն կը վստա­­հուի մե­­նակա­­տարու­­թեան պա­­տաս­­խա­­­նատո­­ւու­­թիւնը, կ՚ար­­դա­­­րաց­­նէ այդ վստա­­հու­­թիւնը եւ բե­­մին վրայ կը պար­­զէ ար­­հեստա­­վարժ երգչու­­հիի մը տի­­պարը։ Այն ինչ որ կ՚ըսենք Լի­­տա Քէօսէօղ­­լուի հա­­մար, նոյ­­նութեամբ կը պատ­­շա­­­ճի Լու­­սա­­­ւորի­­չի մի այլ շար­­քա­­­յինի՝ Սէր­­ճան Կա­­զէրօղ­­լո­­­ւի հա­­մար ալ։ Թէ­­նոր Պօ­­ղոս Եղիազա­­րի երաժշտա­­կան ոդի­­սակա­­նը սկիզբ առած է Սա­­յաթ Նո­­վա ման­­կանց երգչա­­խումբին մէջ։ Ապա երաժշտու­­թիւն ու­­սա­­­նած է Երե­­ւանի Երաժշտա­­նոցը, ապա­­հովե­­լով նաեւ բե­­մական շնորհ։

Անո­­ւանի սոփ­­րա­­­նօ Այ­­լին Աթէշ Իս­­թանպու­­լի Պե­­տական Օփե­­րայի մե­­ներգչու­­հի է եւ ար­­դէն իր կա­­րողու­­թիւննե­­րը փաս­­տած է մարմնա­­ւորե­­լով օփե­­րայի երաժշտութեան զա­­նազան գլխա­­ւոր դե­­րեր։

Յա­­ջողած էր Հա­­յաս­­տա­­­նի մա­­նուկնե­­րէ բաղ­­կա­­­ցած «Արեւ­­ներ» երգչա­­խումբը, որ մեծ ներ­­դաշնա­­կու­­թեամբ կը մաս­­նակցէր մե­­նակա­­տար­­նե­­­րու ելոյ­­թին։

Իրա­­կանու­­թեան մէջ առան­­ձին յա­­ջողու­­թիւննե­­րը մէկ­­տե­­­ղուե­­լով ներ­­կա­­­յացու­­ցին ամ­­բողջա­­կան եւ կա­­տարեալ յա­­ջողու­­թիւն մը, որուն գոր­­ծադրման մէջ կայ եւս եր­­կու յա­­ջողու­­թեան նմոյշներ։ Անոնցմէ մէկն է ՀՀ. Սփիւռքի Նա­­խարա­­րու­­հի Հրա­­նուշ Յա­­կոբեան, որ ձեռ­­նարկեց այս մի­­ջոցա­­ռու­­մին եւ ամէն ջանք ի գործ դրաւ պան­­ծա­­­լի յաղ­­թա­­­նակը ապա­­հովե­­լու հա­­մար։ Պոլ­­սա­­­հայ բա­­րերար Տիգ­­րան Կիւլմէզ­­կիլ եւս բա­­ժին ու­­նի այս յաղ­­թա­­­նակին մէջ, քա­­նի որ ան առա­­ջին պա­­հէն գի­­տակ­­ցած էր նման ելոյ­­թի նշա­­նակու­­թեան։

«Մա­­րալ»ի մի­­ջոցաւ կրկնա­­կի յա­­ջողու­­թիւն

Պոլ­­սա­­­հայ գե­­ղարո­­ւես­­տա­­­կան կեան­­քի կա­­րեւոր բա­­ղադ­­րիչնե­­րէն մէկն է Մա­­րալ պա­­րախումբը, որ իր հիմ­­նարկու­­թեան 35 ամեակը նշեց Կա­­րէն Տէ­­միր­­ճիեանի անո­­ւան մար­­զա­­­համեր­­գա­­­յին հա­­մալի­­րի բե­­մին վրայ։ Եթէ խօս­­քը կը վե­­րաբե­­րի յաղ­­թա­­­նակ­­նե­­­րու, ամե­­նայն սրտբացու­­թեամբ կա­­րելի է ըսել, որ Մա­­րալ իր զոյգ պա­­րու­­սոյցնե­­րու, Կար­­պիս եւ Իրիս Չափ­­քան ամո­­լի հետ կրկին ան­­գամ յա­­ջողու­­թիւնով պսակուե­­ցաւ Երե­­ւանի հան­­դի­­­սատե­­սին դի­­մաց։ Խումբը Երե­­ւանի մէջ ներ­­կա­­­յացուց հետզհե­­տէ դա­­սակա­­նացած իր պա­­րերէն յայ­­տա­­­գիր մը, որուն կա­­տար­­ման ըն­­թացքին կը ցո­­լանար յա­­րատեւ աշ­­խա­­­տու­­թեան բա­­րի ար­­դիւնքը։ Մա­­րալի բազ­­մա­­­մեայ մե­­նապա­­րու­­հի­­­ներէն Սա­­րէն Քիւ­­լէ­­­կէչ Շէ­­շէթեան վեր­­ջերս ստանձնած է խումբի դե­­րահաս պա­­րող­­նե­­­րը մար­­զե­­­լու կա­­րեւոր աշ­­խա­­­տու­­թիւնը։ Սա­­կայն ան այս հա­­մեր­­գին իր հե­­զաճ­­կուն կա­­տարումնե­­րով ան­­գամ մը եւս նո­­ւաճեց հան­­դի­­­սատե­­սի հա­­մակրան­­գը։

Նշենք որ Սփիւռքի Նա­­խարա­­րու­­հին իր աշ­­խա­­­տակազ­­մին հետ ներ­­կայ գտնո­­ւեցաւ զոյգ ելոյթնե­­րուն եւ նա­­խարա­­րու­­թեան շքան­­շաննե­­րով պա­­տուեց պոլ­­սա­­­հայ արո­­ւես­­տի ներ­­կա­­­յացու­­ցիչնե­­րը։

Աշ­­խարհաս­­փիւռ հայ իրո­­ղու­­թեան մէջ շատ ան­­գամ անգի­­տու­­թեան կամ նա­­խան­­ձի բեր­­մամբ ան­­տե­­­սուած, նոյ­­նիսկ եր­­բեմն ար­­հա­­­մար­­հո­­­ւած է Թուրքիոյ հայ հա­­սարա­­կու­­թիւնը։ Իսկ պոլ­­սե­­­ցի գե­­ղար­­ւես­­տա­­­կան խումբե­­րը իրենց ելոյթնե­­րով կը պան­­ծացնեն այս հնա­­մենի ոս­­տա­­­նի փառ­­քը, պա­­տիւը ու ար­­ժա­­­նիքը։ Ժա­­մանա­­կի թե­­լադ­­րած բո­­լոր հրա­­մայա­­կան­­նե­­­րու դի­­մաց պոլ­­սե­­­ցին ար­­դա­­­րօրէն հպար­­տա­­­նալու բազ­­մա­­­թիւ մի­­ջոց­­ներ ու­նի, որոնցմէ միայն եր­կուքին անդրա­դար­ձանք իրենց Հա­յաս­տա­նեան ելոյթնե­րուն առիթով։

Ողջոյն արուեստի գործիչներու վաստակին։