Վահագնը ու Վիշապը

ՕՔՍԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

oksana.karapetian@gmail.com

Հայերիս սիր­տը միշտ գե­րել է բո­ցավառ ու վի­շապա­քաղ Վա­հագ­նը։ Նրա մա­սին առաս­պե­լապա­տումնե­րը չեն հե­ռացել մեր մտքե­րից։ Երբ քրիս­տո­նեայ Խո­րէնա­ցին աւան­դում էր մեզ Վա­­հագ­­նի եր­­գը, հա­­յերի մի զան­­գուած շա­­րու­­նա­­­կում էր հա­­ւատա­­րիմ մնալ հին հա­­ւատ­­քին։ Ցա­­ւով պի­­տի խոս­­տո­­­վանենք, որ ինչպէս մեր հին հա­­ւատ­­քի, այդպէս էլ այս մարդկանց մա­­սին մեզ շատ քիչ գի­­տելիք­­ներ են հա­­սել։ Պի­­տի են­­թադրենք, որ տար­­բեր ժա­­մանա­­կաշեր­­տե­­­րում, եւ գու­­ցէ նոյն ժա­­մանա­­կահա­­տուա­­ծում նոյնպէս, տար­­բեր հա­­մայնքներ են գո­­յու­­թիւն ու­­նե­­­ցել։ Եւ պատ­­մութեան տար­­բեր վայ­­րի­­­վերումնե­­րի բե­­րու­­մով նրանց մի մա­­սը ձու­­լուել է այլ ազ­­գե­­­րին կամ ան­­հե­­­տացել կամ՝ այլ բան։ Թե­­ման կա­­րօտ է մնում լուրջ ու խո­­րին ու­­սումնա­­սիրու­­թեան։ Սա­­կայն դառ­­նա­­­լով մեր ժա­­մանակ­­նե­­­րին՝ մենք զար­­մա­­­նալիօրէն ակա­­նատես ենք լի­­նում, թէ ինչպէս են մոխ­­րից հառ­­նում հին հա­­ւատ­­քը դա­­ւանող նոր ու նոր մար­­դիկ եւ հա­­տիկ-հա­­տիկ փոր­­ձում հա­­ւաքել, փոր­­ձում յի­­շել ցի­­րու­­ցան եղած մեր առաս­­պելնե­­րի վեր­­ջին բե­­կոր­­նե­­­րը։ Յա­­ճախ նման մարդկանց աւան­­դա­­­պատումնե­­րում մենք կա­­րող ենք լսել, մեզ ծա­­նօթ, բայց միեւ­­նոյն ժա­­մանակ ան­­ծա­­­նօթ կամ նոր առաս­­պելներ։ Եր­­բեմն դրանք ման­­կա­­­միտ են թւում, եր­­բեմն հե­­քիաթա­­յին տեսակի մէջ են կամ էլ շա­­ղախուած շա­­տու­­շատ գե­­րադ­­րա­­­կան ածա­­կան­­նե­­­րով, բայց, այ­­դուհան­­դերձ, դրանք իրենց էու­­թեամբ շա­­րու­­նա­­­կում են հա­­րազատ մնալ հա­­յոց հին հա­­ւատ­­քի տրա­­մաբա­­նու­­թեանը։

Ահա այդ հնի ու նո­­րի շա­­ղախու­­մից ծնուած մի առասպել եւս։

Ասում են՝ Աս­­տուած­­նե­­­րը, որոնք կա­­ռավա­­րում էին Տիեզեր­­քը, մերթ ընդ մերթ իջ­­նում էին եր­­կիր մո­­լորակ՝ Արա­­րատում զուար­­ճա­­­նալու հա­­մար. վա­­յելում էին բա­­րիք­­ներն ու ըմ­­պում խա­­ղողի գի­­նին։ Այդ խնջոյքնե­­րին մաս­­նակցում էր նաեւ առա­­ջին մար­­դը՝ Արին, ով հա­­մար­­ւում էր նրանց երկրա­­յին եղ­­բայրը։

Մի օր, երբ Աս­­տուած­­նե­­­րը գի­­նով­­ցած են լի­­նում, Արին որո­­շում է զուար­­ճա­­­լի խաղ խա­­ղալ։ Նա Արե­­ւի ճա­­ռագայթնե­­րը ուղղում է Աս­­տուած­­նե­­­րի աչ­­քե­­­րին։ Հար­­բած Աս­­տուած­­նե­­­րը փոր­­ձում էին պաշտպա­­նուել այդ ճա­­ռագայ­­նե­­­րից, իսկ Արին ու­­րախ ծի­­ծաղում էր։ Ապա Աս­­տուած­­նե­­­րը եւս միանում են Արիին։ Իսկ Վի­­շապը սրտնե­­ղում է։ Նա, որ ամե­­նազօ­­րեղ Աս­­տուած­­նե­­­րից մէկն էր, տկար էր աչ­­քե­­­րից։ Խիստ զայ­­րա­­­նում է Վի­­շապը Արիի վրայ, ով յանդգնել էր ծի­­ծաղել ան­­մահ Աս­­տուած­­նե­­­րի վրայ։

Վի­­շապի բա­­նակա­­նու­­թիւնը մթագ­­նել էր եւ միայն կիրքն ու ցա­­սումն էին իշ­­խում նրա սրտում։ Նա կա­­տաղի կեր­­պով յար­­ձակւում է Արիի վրայ։ Արին լա­­րում է իր ամ­­բողջ ու­­ժե­­­րը՝ պատ­­րաստ պաշտպա­­նուե­­լու։ Եւ ահա ար­­դէն կռւում էին ան­­մահն ու մահ­­կա­­­նացուն։ Վի­­շապը յար­­ձակւում էր ՝ ֆշշաց­­նե­­­լով ու իր երա­­խից թոյն ցայ­­տե­­­լով։ Իր չա­­րու­­թեան մէջ նա անխնայ կտրա­­տում էր Արա­­րատի ծա­­ռերը, տրո­­րում կեն­­դա­­­նինե­­րին, ոչնչաց­­նում թռչուննե­­րին։ Արին, թէեւ մահ­­կա­­­նացու էր, բայց ինքն էլ երկրա­­յին Աս­­տուածն էր, ուստի եր­­կար ժա­­մանակ դի­­մադ­­րում էր Վի­­շապին։

Օգ­­նութեան է հաս­­նում Միհ­­րը՝ փոր­­ձե­­­լով հաշ­­տեցնել նրանց։ Բայց Վի­­շապը մի կողմ է հրում նրան։ Միւս Աս­­տուած­­նե­­­րի մի­­ջամ­­տութիւնն էլ ոչինչ չի տա­­լիս։ Վի­­շապը յաղ­­թում էր Արիին։ Եւ հաս­­կա­­­նում է Միհ­­րը, որ Վի­­շապը Արա Աստծոյ որ­­դի­­­ների մէջ ամե­­նազօ­­րեղն է, եւ նրա զօ­­րու­­թեան հետ միայն Վա­­հագնն էր ու­­նակ կռուելու, ուստի իր ար­­դա­­­րադա­­տու­­թիւնն էլ Վա­­հագ­­նի զօ­­րու­­թեամբ պի­­տի հաս­­տա­­­տուի։ Սա­­կայն Վա­­հագ­­նը Արա­­րատում չէր։ Եւ Միհ­­րը ճամ­­բայ է ընկնում՝ փնտռել-գտնե­­լու հուր հեր Աստծուն։ Վա­­հագ­­նին նա գտնում է տիեզեր­­քի հե­­ռաւոր այ­­գեստան­­նե­­­րում՝ Աստղի­­կի հետ զբօս­­նե­­­լիս։ Պատ­­մում է նրան ամէն ինչ, եւ նրանք միասին վե­­րադառ­­նում են Արա­­րատ։ Վա­­հագ­­նը փոր­­ձում է հան­­դարտեց­­նել Վի­­շապին, սա­­կայն Վի­­շապը հա­­կադար­­ձում է. «Ես ատում եմ այս երկրա­­յին Աստծուն, որ ան­­մահ Աս­­տուած­­նե­­­րի պէս կա­­տարեալ չէ, բայց ան­­մահ Աս­­տուած­­նե­­­րի հետ սե­­ղան է նստում։ Ան­­կա­­­տարը կա­­տարեալին եղ­­բայր չի լի­­նի, եւ ես պի­­տի կոր­­ծա­­­նեմ նրան»։ Վա­­հագ­­նը պա­­տաս­­խա­­­նում է, որ Արին իր եղ­­բայրն է, եւ որ­­պէս երկրա­­յին Աս­­տուած է կա­­տարեալ։ Եւ եր­­կու Աս­­տուած­­նե­­­րը բախ­­ւում են իրար, նրանց կռի­­ւը ցնցում է ամ­­­բողջ եր­­­­կի­­­­­­­­­­­­­­­րը եւ ար­­­­ձա­­­­­­­­­­­­­­­գան­­­­գում տիեզե­­­­րական ան­­­­հունու­­­թեան մէջ։

Եր­­­կար կռուելուց յե­­­տոյ Վի­­­շապը ընկրկում է։ Վա­­­հագ­­­նը սկսում է յաղ­­­թել նրան։ Սա­­­կայն Արան, որ գե­­­րագոյն Աս­­­տուածն էր եւ միւս Աս­­­տուած­­­նե­­­­­­­րի հայ­­­րը, սաս­­­տում է նրանց, իր մօտ կան­­­չում եւ ասում.

-Դուք եր­­­կուսդ այ­­­լեւս չպի­­­տի հան­­­դի­­­­­­­պէք մի­­­մեանց, թէ չէ ձեր մէջ կռիւն ան­­­վերջ պի­­­տի ձգուի։

Եւ Արան Վա­­­հագ­­­նին կար­­­գում է Լոյ­­­սի տի­­­րակալ, իսկ Վի­­­շապին՝ խա­­­ւարի։ Եւ Վի­­­շապն այ­­­լեւս Արա­­­րատ չէր իջ­­­նում, քան­­­զի այնտեղ Վա­­­հագնն էր։ Եւ նա ատում է Վա­­­հագ­­­նին, Արիին ու Արե­­­ւը։ Եր­­­բեմն երկքնից իջ­­­նում էր, թաքնւում էր տա­­­փաս­­­տաննե­­­րի աւազ­­­նե­­­­­­­րի մէջ եւ չա­­­րու­­­թեամբ ֆշշաց­­­նում Արա­­­րատի կող­­­մը։

Ահա այսպէս աւար­­­տւում է վի­­­շապա­­­քաղ Վա­­­հագ­­­նի եւ հին աս­­­տուած զօ­­­րաւոր Վի­­­շապի մե­­­նամար­­­տի մա­սին եւս մի առաս­պել։ Բայց չեն աւարտւում Արարատեան դի­ցաշ­խարհի պատմութիւնները…