Կեսարիոյ մէջ աննախընթաց Ս. Ծնունդ

ՊԱՐՈՅՐ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

baruyr@agos.com

Կեսարիոյ Սուրբ Գրի­գոր Լու­սա­ւորիչ Եկե­ղեցին 12 Յու­նո­ւար Երեք­շաբթի իր պատ­մութեան բա­ցառիկ օրե­րէն մէ­կը ապ­րե­ցաւ։ Անա­տոլո­ւի տա­րած­քին գոր­ծող սա­կաւա­թիւ եկե­ղեցի­ներէն մէ­կը հան­դի­սացող այս տա­ճարը տա­րին հա­զիւ մէկ ան­գամ, անո­ւան տօ­նախմբու­թեան առ­թիւ կը հիւ­րընկա­լէ հա­ւատա­ցեալ ժո­ղովուրդը, եւ մնա­ցեալ օրե­րուն կը մատ­նո­ւի իր տխուր լռու­թեան։

Եկե­ղեց­ւոյ մէջ մէկ շա­բաթո­ւայ յա­պաղու­մով Սուրբ Ծննդեան տա­ղաւա­րի Ս. Պա­տարա­գի մա­տու­ցումը միայն մէկ պատ­ճառ ու­նէր, Եոզ­ղատ ապաս­տա­նած 19 հայ գաղ­թա­կան ըն­տա­նիք­նե­րու հո­գեւոր սփո­փանք մա­տու­ցել։ «Ակօս»ի անու­նով այս մի­ջոցառ­ման հե­տեւելով տեղւոյն վրայ տեսայ թէ բո­լորո­վին ար­դա­րացած է Պատ­րիար­քա­րանի այս հո­վուա­պետա­կան նպա­տակը։ Ար­դա­րեւ ներ­կայ ժո­ղովուրդը հո­գեկան մեծ գո­հացում վա­յելած են արա­րողու­թեան ըն­թացքին։ Անոնցմէ ոմանք նոյնիսկ մաս­նակցած են եր­գե­ցողու­թիւննե­րուն։ Նա­խապէս այս ըն­տա­նիք­նե­րու հետ ծա­նօթա­նալու հա­մար Եոզ­ղատ գա­ցած Տէր Տրդատ Քա­հանա­յի վկա­յու­թեամբ, այս պա­տարա­գը առիթ հան­դի­սացաւ այլ հա­րեւան քա­ղաք­ներ ապաս­տա­նած հայ ըն­տա­նիք­նե­րու յայտնա­բեր­ման հա­մար։ Օրի­նակի հա­մար տօ­նական ամե­նաշ­քեղ տա­րազ­նե­րով եկե­ղեցի ժա­մանած­նե­րու մէջ էր Սար­գիս Մուշլո­ւեան, որ եր­կու տա­րիէ ի վեր ըն­տա­նիքին հետ միասին Կե­սարիա կը բնա­կի։ «Մեր նախ­նի­ները Կե­սարիայէն են։ 1915-ին Պաղ­տատ հաս­տա­տուած։ Եկե­ղեց­ւոյ դի­մատետ­րի (Facebook) էջին մի­ջոցաւ լսե­ցի այս արա­րողու­թիւնը եւ իս­կոյն եկայ» կը պատ­մէ Մուշլո­ւեան։

Իսկ Արամ Մկրտի­չեան Ամա­սիայէն եկած էր։ Իր­մէ կ՚իմա­նանք որ այդ քա­ղաքին մէջ չորս հայ ըն­տա­նիք­ներ են դէ­պի Գա­նատա գաղ­թի հա­մար սպա­սող­նե­րը։

Խիստ գնա­հատե­լի է Թուրքիոյ Հա­յոց Պատ­րիար­քա­րանի հա­յազ­գի գաղ­թա­կան­նե­րուն նկատ­մամբ ցու­ցա­բերած հայ­րախնամ հո­գածու­թիւնը։ Գի­տենք որ Պատ­րիար­քա­կան Աթո­ռը բա­ցի հո­գեւոր սփո­փանք ապա­հովե­լէ, մար­դա­սիրա­կան ու դի­ւանա­գիտա­կան հզօր աշ­խա­տու­թիւն կը տա­նի պա­տերազ­մի բեր­մամբ գաղ­թի ճամ­բան բռնած իր որ­դի­ներուն բազ­մաբնոյթ գոր­ծե­րը դիւ­րացնե­լու ուղղութեամբ։