Պրունօ Ֆրանքին «Սէրվանդէս»ը արեւմտահայերէնով

ՎՌԱՄՇԱՊՈՒՀ ՏԷՐ-ՆԱՐԵԿԵԱՆ

Շրջանի մը, ուր օտար լե­զու­նե­րէ դէ­պի հա­յերէն կա­­տարուած թարգմա­­նու­­թիւննե­­րը գրե­­թէ զե­­րոյի հա­­ւասա­­րած են, մեր սե­­ղան­­նե­­­րուն վրայ յայտնուեցան քա­­նի մը գիր­­քեր։ Առա­­ջինը եղաւ Եդուարդ Քո­­վանի թրքե­­րենէ դէ­­պի արեւմտա­­հայե­­րէն ասոյթնե­­րու այժմէական բա­­ռարա­­նը։ Յա­­ջոր­­դը եղաւ Ան­­թուան տէօ Սենթ-Էք­­զիւփե­­րիի հռչա­­կաւոր «Փոք­­րիկ Իշ­­խա­­­նը» վի­­պակ-հե­­քիաթը (արեւմտա­­հայե­­րէնի վե­­րածուած Լուիզ Պա­­քարի թարգմա­­նու­­թեամբ եւ Համ­­շէ­­­նի բար­­բա­­­ռի՝ Մա­­հիր Էօզ­­քա­­­նի թարգմա­­նութեամբ, լոյս տե­­սած «Արաս»էն), որու մա­­սին ար­­դէն բա­­ւական կը խօ­­սուի։ Իսկ երկրորդ հրա­­տարա­­կու­­թիւնը մե­­զի կը բե­­րէ գեր­­մա­­­նացի ար­­ձա­­­կագիր Պրու­­նօ Ֆրան­­քի «Սէր­­վանդէս» վէ­­պը (244 էջ)։ Գիր­­քը, բնա­­կանա­­բար, նա­­խոր­­դին չափ յայտնի չէ եւ տա­­կաւին չէ վե­­րածուած նոյ­­նիսկ թրքե­­րէնի, որ ու­­նի թարգմա­­նական գրա­­կանու­­թեան հսկայ պա­­հեստ մը։

Արեւմտա­­հայե­­րէնը ան­­ցեալին լե­­զու մըն էր, որ հա­­մաշ­­խարհա­­յին գրա­­կանու­­թեան զար­­գա­­­ցումնե­­րուն կը հե­­տեւէր մօ­­տիկէն, իրենց տպագ­­րութե­­նէն ան­­մի­­­ջապէս ետք, այ­­սօր ար­­դէն դա­­սական նկա­­տուող ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծութիւննե­­րը, հա­­տուա­­ծաբար կամ ամ­­բողջու­­թեամբ, կը շա­­հեց­­նէր հայ մտքին։ Այդպէս եղած է պա­­րագան Վ. Հիւ­­կո­­­յի «Թշուառ­­ներ»ուն, Ք. Մարքսի «Քա­­փիթալ»ին, Ֆ. Նից­­շէի «Այսպէս խօ­­սեցաւ Զրա­­դաշ­­տը»ին։ Այ­­սօր եւս թէեւ քիչ, սա­­կայն կան թարգմա­­նիչ­­ներ, որոնք արեւմտա­­հայե­­րէնի կը վե­­րածեն դա­­սական գիր­­քեր, Ի դա­­րէ գրա­­կան կա­­րեւոր հա­­տոր­­ներ կամ գոր­­ծեր։

Պրու­­նօ Ֆրան­­քի՝ «Նոր Մար­­մա­­­րա» օրա­­թեր­­թի «Մու­­րատ օֆ­­սեթ» տպա­­րանէն լոյս տե­­սած հա­­տորին թարգմա­­նիչն է Արամ Գամ­­պուրեան, որ ըն­­թերցա­­սէր­­նե­­­րուն ցարդ ծա­­նօթ էր իր ու­­ղեգրա­­կան հա­­տոր­­նե­­­րով ու գեր­­մա­­­ներէ­­նէ կա­­տարած կարճ թարգմա­­նու­­թիւննե­­րով։

Գեր­­մա­­­նացի Պրու­­նօ Ֆրանք (Շթութկարթ, 1887-1945, Պե­­վեր­­լի Հիլս) կը պատ­­կա­­­նի այն հե­­ղինակ­­նե­­­րու շար­­քին, ինչպէս՝ Շթե­­ֆըն Ցվայք, Թո­­մաս Ման, Վլա­­տիմիր Նա­պոքով եւլն., որոնք իրենց հրէական ծա­­գու­­մին կամ քա­­ղաքա­­կան հա­­մոզումնե­­րուն պատ­­ճա­­­ռով նա­­ցինե­­րու օրօք հար­­կադրա­­բար հե­­ռացած էին Գեր­­մա­­­նիայէն, դար­­ձած էին աք­­սո­­­րական եւ մա­­հացած՝ առանց վեր­­ջին ան­­գամ մը եւս տես­­նե­­­լու իրենց ծննդա­­վայ­­րը։ Ֆրան­­քի աք­­սո­­­րական տա­­րինե­­րու ամե­­նէն խորհրդան­­շա­­­կան հե­­ղինա­­կու­­թիւնը կը նկա­­տուի «Սէր­­վանդէս»ը, ուր ան կը պատ­­մէ ո՛չ միայն սպա­­նացի հան­­ճա­­­րին մա­­սին, այլ կու տայ նաեւ հա­­մաշ­­խարհա­­յին գրա­­կանու­­թեան մե­­ծագոյն գիր­­քե­­­րէն մէ­­կուն՝ «Տոն Քի­­շոտ»ի ստեղծման նա­­խապատ­­մութիւ­­նը։

Գիր­­քին ու թարգմա­­նու­­թեան վե­­րաբե­­րեալ զրու­­ցե­­­ցինք գիր­­քին թարգմա­­նիչին՝ Արամ Գամ­­պուրեանին հետ։

«Ին­­չո՞ւ նա­­խընտրե­­ցիք թարգմա­­նել այս գիր­­քը» հար­­ցումին, պր. Գամ­­պուրեան տուաւ հե­­տեւեալ պա­­տաս­­խա­­­նը. «Այս գիր­­քը տա­­րիներ առաջ կար­­դա­­­ցած եւ շատ սի­­րած էի։ Տա­­րիներ ետք որո­­շեցի թարգմա­­նել։ Մօ­­տաւո­­րապէս երեք տա­­րի տե­­ւեց աշ­­խա­­­տան­­քը։ Ամ­­րան շրջա­­նին պար­­բե­­­րու­­թիւն առ պար­­բե­­­րու­­թիւն կը թարգմա­­նէի, Մեծ կղզիի մէջ։ Լաւ առիթ մըն ալ ներ­­կա­­­յացաւ այս տա­­րի կը լրա­­նար Սէր­­վանդէ­­սի մա­­հուան 400-ամեակը։ Ու­­րեմն, յի­­շատա­­կելի հրա­­տարա­­կու­­թիւն մը եղաւ նաեւ այս առու­­մով»։

Պա­­տաս­­խա­­­նելով դէ­­պի հա­­յերէն կա­­տարուած թարգմա­­նու­­թեան մը հա­­ւանա­­կան դժուարու­­թիւննե­­րուն վե­­րաբե­­րեալ մեր հար­­ցումին, պր. Արամ Գամ­­պուրեան յի­­շեցուց, թէ գեր­­մա­­­ներէնն ու հա­­յերէ­­նը հնդեւ­­րո­­­պական լե­­զու­­ներ են եւ այս եր­­կու լե­­զու­­նե­­­րուն շա­­րահիւ­­սութիւ­­նը իրա­­րու բա­­ւական մօտ է։ «Թե­­րեւս գեր­­մա­­­ներէ­­նէ թրքե­­րէնի թարգմա­­նելը շատ աւե­­լի դժուար ըլ­­լար։ Այս առու­­մով դժուարու­­թիւն մը չու­­նե­­­ցայ, սա­­կայն թարգմա­­նու­­թեան ըն­­թացքին սոր­­վե­­­ցայ նոր բա­­ռեր, պրպտե­­ցի անոնց իմաս­­տը։ Զոր օրի­­նակ, Pferdegeschirr բա­­ռը։ Geschirr պնակ, ամա­­նեղէն կը նշա­­նակէ, իսկ Pferde-ն ձին է։ Են­­թադրե­­ցի, որ ձիերու կեր տա­­լու հա­­մար գոր­­ծա­­­ծուող պա­­րագա­­ներ ըլ­­լա­­­լու են, սա­­կայն յայտնի դար­­ձաւ որ խօս­­քը կը վե­­րաբե­­րի ձիերու կա­­շեղէն հան­­դերձան­­քին՝ թամբ, սան­­ձեր եւլն.»։

Ըստ պր. Գամ­­պուրեանի, թարգմա­­նական աշ­­խա­­­տան­­քը թե­­րեւս բար­­դա­­­նար, եթէ գիր­­քը ու­­նե­­­նար ար­­հեստա­­գիտա­­կան բո­­վան­­դա­­­կու­­թիւն մը. «Հա­­ւանա­­բար նոր եզ­­րեր ստեղ­­ծե­­­լու հար­­կադրան­­քին տակ ըլ­­լա­­­յի, սա­­կայն այս պա­­րագա­­յին նման հարց մը չու­­նե­­­ցայ։ Գիր­­քը 80 տա­­րի առաջ հրա­­տարա­­կուած է, ես ալ ար­­դէն 90 տա­­րեկան եմ, հե­­տեւա­­բար ին­­ծի հա­­մար խորթ թուացող ար­­տա­­­յայ­­տա­­­ձեւեր չկա­­յին այդտեղ»։

Պր. Արամ Գամ­­պուրեան «այս հա­­մեստ աշ­­խա­­­տու­­թիւնը խո­­նար­­հա­­­բար» ձօ­­նած է իր ու­­սուցի­­չին՝ Վիեն­­նա­­­կան Մխի­­թարեան վար­­ժա­­­րանի գեր­­մա­­­ներէ­­նի դա­­սատու Հ. Հմա­­յեակ ծ. վրդ. Համ­­բա­­­րեանի (1881-1952) յի­­շատա­­կին։

«Հ. Հմա­­յեակ վար­­դա­­­պետ գեր­­մա­­­ներէ­­նի մեր առա­­ջին ու­­սուցիչն էր։ Հե­­տագայ տա­­րինե­­րուն, երբ կ՚ու­­սուցչա­­գոր­­ծէի, սոր­­վե­­­ցայ, որ կայ աք­­թիֆ-մե­­թոտ անուն գործնա­­կան ձեւ մը, որ­­մով վար­­դա­­­պետը մե­­զի տա­­րիներ առաջ գեր­­մա­­­ներէն կը սոր­­վեցնէր ար­­դէն՝ գործնա­­­կան աշ­­խա­­­տան­­քով, երկխօ­­սու­­թիւննե­­րով, առանց նիւ­­թը բան­­տե­­­լու դա­­սագիր­­քին մէ­­ջ», կը պատ­­մէ զրու­­ցա­­­կիցս՝ փա­­փաքե­­լով աւե­­լի ման­­րա­­­մաս­­նել հան­­գուցեալ ու­­սուցի­­չին վե­­րաբե­­րեալ տե­­ղեկու­­թիւննե­­րը։

«Հ. Հմա­­յեակ ծ. վրդ. Համ­­բա­­­րեան գեր­­մա­­­նական յայտնի Der Sprach Brockhaus-ը՝ 800 էջ, խիտ, նկա­­րազարդ, պա­­րոքեան տա­­ռատե­­սակով բա­­ռարա­­նը, թարգմա­­նած էր հա­­յերէ­­նի։ Ես եւ իմ նման քա­­նի մը աշա­­կերտներ ալ օգ­­նած էինք իրեն՝ ար­­տագրե­­լու հա­­մար այդ աշ­­խա­­­տան­­քին սե­­ւագ­­րութիւ­­նը։ Մօ­­տաւո­­րապէս կէ­­սը ես մա­­քու­­րի քա­­շած եմ։ Ինձմէ առաջ կար, օրի­­նակ, Վա­­հագն Տատ­­րեանը, կար Ռե­­շաթ Նու­­րիի «Ցախ­­սա­­­րիկ»ը հա­­յերէ­­նի թարգմա­­նած Յով­­հաննէս Տէ­­րու­­նիի որ­­դին՝ Տի­­րան Տէ­­րու­­նին եւ ու­­րիշներ։ Հար­­ցուցած էի օր մը վար­­դա­­­պետին, թէ ի՞նչպէս պի­­տի տպագրուի այս բա­­ռարա­­նը։ Ըսած էր, որ Վիեն­­նա­­­յի Մխի­­թարեան վան­­քի տպա­­րանին մէջ կան աւստրիացի գրա­­շար­­ներ, իսկ Brockhaus ըն­­կե­­­րու­­թիւնն ալ խոս­­տա­­­ցած էր նիւ­­թա­­­պէս օժան­­դա­­­կել տպագ­­րութեան։ Պա­­տերազ­­մի տա­­րիներն էին։ Մենք գրե­­թէ վեր­­ջա­­­ցու­­ցած էինք ար­­դէն, երբ շրջա­­նաւարտ եղայ վար­­ժա­­­րանէն։ Յե­­տոյ կապս խզուեցաւ։ Պա­­տերազ­­մը աւար­­տե­­­ցաւ Գեր­­մա­­­նիոյ պար­­տութեամբ։ Գեր­­մա­­­ներէնն ալ այժմէական լե­­զու մը չէր այդ տա­­րինե­­րուն։ Այնպէս որ, մեր այդ աշ­­խա­­­տան­­քը մնաց ան­­տիպ։ Բա­­ռարա­­նին ձե­­ռագիր­­նե­­­րը կը պա­­հուին Վիեն­­նա­­­յի Մխի­­թարեան վան­­քին մէ­­ջ»։

Պրու­­նօ Ֆրան­­ք

Գամ­­պուրեան կը յի­­շէ, որ ո՛չ միայն բա­­ռարա­­նը կ՚ար­­տագրէին, այլ այդ ըն­­թացքին վար­­դա­­­պետը բա­­ցատ­­րութիւննե­­րով, ուղղումնե­­րով գեր­­մա­­­ներէ­­նի նրբու­­թիւննե­­րը կը սոր­­վեցնէր իրենց եւ այս իմաս­­տով կա­­տարուած աշ­­խա­­­տան­­քը կը վե­­րածուէր գեր­­մա­­­ներէ­­նի մաս­­նա­­­ւոր դա­­սըն­­թացքի մը։ «Երախ­­տա­­­պարտ եմ իրեն։ Հե­­տագա­­յին, հա­­մալ­­սա­­­րանի մտից քննու­­թիւննե­­րու ժա­­մանակ, հա­­մալ­­սա­­­րանա­­կան ու աշ­­խա­­­տան­­քի տա­­րինե­­րուս չա­­փազանց օգ­­տա­­­կար եղած է»։

Երբ կը հարցնեմ հե­­տագայ թարգմա­­նու­­թիւննե­­րու մա­­սին, պր. Գամ­­պուրեան կը պա­­տաս­­խա­­­նէ. «Թարգմա­­նու­­թիւնը համ­­բե­­­րու­­թիւն պա­­հան­­ջող աշ­­խա­­­տանք մըն է։ Գիր­­քի թարգմա­­նու­­թեան այլ ծրա­­գիր­­ներ չու­­նիմ առայժմ»։

Ու վեր­­ջին խոր­­հուրդ մը բո­­լոր անոնց, որոնք պի­­տի ու­­զեն ըն­­թերցել այս ար­­ժէ­­­քաւոր ստեղ­­ծա­­­գոր­­ծութիւ­­նը. «Սէր­­վանդէ­­սի կեան­­քը ար­­կա­­­ծախնդրա­­կան եղած է, ժա­­պաւէն մը յի­­շեց­­նե­­­լու աս­­տի­­­ճան։ Իրա­­պէս հե­­տաքրքրա­­կան է, վե­­րիվայ­­րումնե­­րով լե­­ցուն։ Այնպէս որ, հա­­տորը կա­­րելի է կար­­դալ ար­­կա­­­ծախնդրա­­կան վէ­­պի մը նման։ Մատ­­չե­­­լի է բո­­լորին»։

Պր. Արամ Գամ­­պուրեան այ­­նուամե­­նայ­­նիւ կ՚ար­­տա­­­յայ­­տէ իր մտա­­հոգու­­թիւնը։ «Սա­­կայն քա­­նի՞ հո­­գի պի­­տի կար­­դայ ար­­դեօք», հե­­տաքրքրա­­սիրու­­թեամբ կը հարցնէ ան՝ նկա­­տի ու­­նե­­­նալով թէ՛ հա­­յերէ­­նով գիր­­քեր կար­­դա­­­լու վար­­ժութեան մոռ­­ցուիլը եւ թէ առ­­հա­­­սարակ ըն­­թերցե­­լու սո­­վորու­­թեան նուազու­­մը։

Անոնք, որոնք պի­­տի ու­­զեն ու­­նե­­­նալ այս հա­­տորը, կրնան դի­­մել Թրքա­­հայ ու­­սուցչաց հիմ­­նարկ։