ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՆԱՒԹ

Պաքուի Ս. Մես­րո­պեան ու­սումնա­րանի մէջ սկսած օրս, քա­­ղաքի պո­­ղոտա­­ներուն մէջ կա­­տարած շրջա­­գայու­­թե­­­նէս ետք իր հան­­գիստը կը գտնէ գոր­­ծա­­­րար, նաւ­­թա­­­հան Յով­­հաննէս Միր­­զո­­­յեանի շքեղ ապա­­րան­­քի գրա­­դարա­­նին մէջ, ուր հա­­ւաքուած են հայ­­կա­­­կան եւ ռու­­սա­­­կան գրա­­կանու­­թեան գլուխ գոր­­ծոցնե­­րը, իսկ պա­­տերը կը զար­­դա­­­րեն թիֆ­­լի­­­սահայ քա­­նի մը նկա­­րիչի իւ­­ղա­­­ներկ բնան­­կարնե­­րը։

-Պա­­րոն ստու­­գա­­­բանու­­թիւն, ու­­րախ եմ, որ ընթրի­­քի հրա­­ւէրս չմեր­­ժե­­­ցիք... Ինչպէ՞ս գտաք մեր նոր Պա­­քուն։

-Պէտք է որ խոս­­տո­­­վանիմ, թէ բո­­լորո­­վին կեր­­պա­­­րանա­­փոխուած է. դար­­ձած է բազ­­մա­­­մարդ, եռուն, լու­­սա­­­ւոր քա­­ղաք մը, ուր տնտե­­սական, հա­­սարա­­կական եւ մշա­­կու­­թա­­­յին բնա­­գաւառ­­նե­­­րու մէջ հա­­յերն է որ բա­­ցար­­ձակ առա­­ջատար դեր կը խա­­ղան։ Հա­­յերու մօտ այդ ի՜նչ յա­­ռաջ­­դի­­­մու­­թիւն ձկնար­­դիւնա­­բերու­­թեան, ծխա­­խոտա­­գոր­­ծութեան, գի­­նեգոր­­ծութեան, մե­­տաք­­սա­­­գոր­­ծութեան եւ բամ­­պա­­­կագոր­­ծութեան մէջ... Ամէն տեղ գոր­­ծա­­­րան­­ներ, առեւտրա­­կան ըն­­կե­­­րու­­թիւններ... Կէ­­սօրին երբ իջայ նա­­ւահան­­գիստ, ռու­­սա­­­կան եւ եւ­­րո­­­պական նա­­ւերու քով տե­­սայ նաւ­­թա­­­փոխադ­­րութեան հա­­մար շի­­նուած հա­­յապատ­­կան նա­­ւեր. «Մա­­սիս», «Արա­­րատ», «Անի», «Սե­­ւան», «Սիւ­­նիք»...

-Պա­­րոն ստու­­գա­­­բանու­­թիւն, աս­­կէց քսան­­հինգ-երե­­սուն տա­­րի առաջ Պա­­քուն ու­­նէր հա­­զիւ յի­­սուն տուն հայ, որոնք ձկնոր­­սութեամբ եւ մանր առեւ­­տուրով կը զբա­­ղէին։ Իսկ այժմ, քսա­­ներեք հա­­զար հայ ենք։ Կան հա­­յապատ­­կան հսկայ ըն­­կե­­­րու­­թիւններ, դրա­­մատու­­ներ, մշա­­կու­­թա­­­յին հաս­­տա­­­տու­­թիւններ, վար­­ժա­­­րան­­ներ, տպա­­րան­­ներ, թա­­տերա­­կան խումբեր...

-Այդ բո­­լորը կը պար­­տինք ձե­­զի։

-Կը չա­­փազան­­ցէք։ Միայն, կրնամ ըն­­դունիլ, թէ գոր­­ծի կեան­­քի մէջ իմ հո­­տառու­­թիւն քիչ մը զօ­­րաւոր է, բա­­ռացիօրէն։ Ապ­­շե­­­րոնի թե­­րակղզին, որուն վրայ հիմ­­նուած է այս քա­­ղաքը, ու­­նի հո­­ղին տա­­կէն բնա­­կանօ­­րէն յայտնուող, իւ­­ղանման դիւ­­րա­­­վառ հե­­ղուկ, -նաւ­­թը նկա­­տի ու­­նիմ, սեւ ադա­­ման­­դը-, որ ու­­նի իւ­­րա­­­յատուկ հոտ։ Երկրի մա­­կերե­­սի վրայ այդ ջրա­­լի կամ թանձր հե­­ղու­­կը կը վե­­րածուի մա­­ծու­­ցիկ ծանր նիւ­­թի՝ կի­­սածանր կուպրի։ Ես զգա­­յուն եմ անոր գո­­լոր­­շիին։ Աւե­­լին, այդ հո­­տը, որ շա­­տերուն հա­­մար գար­­շե­­­լի է, ին­­ծի հա­­մար շա­­հաբեր բոյր մըն է։

-Պա­­րոն Միր­­զո­­­յեան, ստու­­գա­­­բանու­­թիւնն ալ կը հաս­­տա­­­տէ, թէ ձեր հո­­տառու­­թիւնը անսխալ է։ Ինչպէս «Պա­­քու», եւ «Ապ­­շե­­­րոն» բա­­ռերը պարսկա­­կան են, նոյնպէս ալ նաւթ բա­­ռը։ Պահ­­լա­­­ւերէն փո­­խառու­­թիւն է, naft ձե­­ւէն, զնդե­­րէն՝ napta, որ բուն կը նշա­­նակէ «թաց, խո­­նաւ»։ Ան կու գայ nebh, embh, enebh ար­­մատնե­­րէն, որոնց սերնդա­­կից­­ներն են մեր «ամպ» եւ «նամ» բա­­ռերը։

-Ես զգա­­ցեր էի, «խո­­նաւ, ջուր, շո­­գի, ամպ...», բո­­լորն ալ յոր­­դա­­­ռատ նաւ­­թա­­­վայ­­րի մը նա­­խան­­շաններն են։

-Ան­­շուշտ, թէ Պա­­րոն Միր­­զո­­­յեան, «նաւթ»ին հո­­տը ու­­րիշ ժո­­ղովուրդներ ալ առած են. արա­­բերէն «նաֆթ», քրտե­­րէն «նէֆ­­թէ», ասո­­րերէն «նաֆ­­թա», լա­­տինե­­րէն, յու­­նա­­­րէն եւ գեր­­մա­­­ներէն «նաֆ­­թա», վրա­­ցերէն «նավ­­թի»... Այս նիւ­­թը, որուն բա­­րիք­­նե­­­րէն զրկուած է մեր հայ­­րե­­­նիքը, հարստա­­ցու­­ցած է գո­­նէ մեր լե­­զուն։ Ե. դա­­րէն սկսեալ տեղ գտած է մեր գրա­­կան հան­­քե­­­րու ծալ­­քե­­­րուն մէջ, սկսեալ Խո­­րենա­­ցիէն։ Անա­­նիա Շի­­րակա­­ցին իր «Աշ­­խարհագ­­րութիւն» եր­­կին մէջ կը խօ­­սի Մեծ Հայ­­քի նաւ­­թի մա­­սին։ Սա եօթեր­­րորդ դարն է։

-Թէեւ Հայ­­կա­­­կան Լեռ­­նաշխար­­հէն կը բա­­ցակա­­յի այս թան­­կա­­­գին հան­­քը, բայց մենք՝ Պա­­քուի հայ գոր­­ծա­­­րար­­ներս, Ման­­թա­­­շեան­­նե­­­րը, Ադա­­մեան­­նե­­­րը, Լիանո­­զեան­­նե­­­րը, Ծա­­տու­­րեան­­նե­­­րը, Մե­­լիքեան­­նե­­­րը, ինչպէս նաեւ «Ղու­­կա­­­սով Եղ­­բայրներ», «Արա­­գած», «Արաքս», «Արա­­մազդ», «Աստղիկ» ըն­­կե­­­րու­­թիւննե­­րը եւ հա­­մես­­տօ­­­րէն մենք, Միր­­զո­­­յեան­­ներս, զայն կը հա­­նենք յօ­­գուտ հա­­յու­­թեան, ազ­­գա­­­յին լու­­սա­­­ւորու­­թեան եւ բար­­գա­­­ւաճ­­ման հա­­մար։

-«Նաւթ» բառն ալ իր կար­­գին ճո­­խացու­­ցեր է մեր լե­­զուն բազ­­մա­­­թիւ բարդ բա­­ռերով եւ ածա­­կան­­նե­­­րով. նաւ­­թարդիւ­­նա­­­բերու­­թիւն, նաւ­­թա­­­հանք, նաւ­­թա­­­բեր, նաւ­­թա­­­հող, նաւ­­թաշրջիկ, նաւ­­թա­­­մուղ, նաւ­­թաշխարհ, նաւ­­թա­­­շատ, նաւ­­թա­­­յին, նաւ­­թանցք, նաւ­­թա­­­տար, նաւ­­թա­­­վաճառ, նաւ­­թա­­­վաճա­­ռու­­թիւն, նաւ­­թել, նաւ­­թոտ, նաւ­­թո­­­տել, նաւ­­թա­­­հոր եւ նաւ­­թա­­­հան։ Վեր­­ջին եր­­կու հա­­տը առա­­ւել պա­­տիւ պէտք է որ բե­­րէ ձե­­զի, քա­­նի որ Պա­­քուի առա­­ջին ար­­դիւնա­­բերա­­կան նաւ­­թա­­­հորը 1869 թուակա­­նին դուք բա­­ցած էք եւ 1871 թուակա­­նին ալ շի­­նած՝ նաւ­­թա­­­հան առա­­ջին աշ­­տա­­­րակը։

-Այդ մէ­­կը ու­­նէր 45 մեթր բարձրու­­թիւն։ Երբ ար­­տա­­­հանու­­մը սկսաւ, բո­­լորը զար­­մա­­­ցած կը դի­­տէին, թէ սա ինչ հրէշ է։ Այ­­սօր այդ փայ­­տա­­­շէն աշ­­տա­­­րակ­­նե­­­րը հա­­մատա­­րած են Ապ­­շե­­­րոնի վրայ, հա­­զար հա­­զարա­­ւոր­­նե­­­րէն կը ժայթքի նաւ­­թը, տա­­րածաշրջա­­նին պար­­գե­­­ւելով տնտե­­սական ան­­նա­­­խադէպ վե­­րելք։ Ան­­շուշտ այս գոր­­ծառնու­­թիւննե­­րը տնտե­­սելու հա­­մար տաս­­նեակ մը տա­­րիներ առաջ, 1875ին հիմ­­նե­­­ցինք «Փո­­խադարձ Վար­­կի Ըն­­կե­­­րու­­թիւն»ը։

-«Նաւթ» բառն ալ բա­­ւական հա­­մատա­­րած է մեր բար­­բառնե­­րու մէջ. Ագու­­լի­­­սի եւ Ար­­ցա­­­խի մէջ «նօթ», Երե­­ւանի եւ ձեր ծննդա­­վայ­­րին՝ Թիֆ­­լի­­­սի մէջ «նաֆթ», Ջու­­ղա­­­յի մէջ «նաֆտ»։ Իսկ Ալաշ­­կերտի մէջ «նըֆտ» եւ Մշոյ մէջ «նըֆթ» բա­­ռերը կը նշա­­նակեն «լուցկի»։

-Լուցկի՜... Զար­­մա­­­նալի չէ, դիւ­­րա­­­վառ է նաւ­­թը։ Այս թե­­րակղզիի վրայ ինքնա­­բերա­­բար կը վա­­ռի։ Հիաս­­քանչ է վա­­ռուող դաշ­­տե­­­րու գի­­շերա­­յին տե­­սարա­­նը։ Հի­­ները աս­­տուածա­­յին նկա­­տեր են զայն ու երկրպա­­գեր են անոր։ Ուստի, եր­­կի­­­րը անուաներ են «Ատրպա­­տական»։

-Այ­­սինքն «Հրոյ Եր­­կիր»։ «Ատր» բա­­ռը պարսկե­­րէն կը նշա­­նակէ «հուր, կրակ», ուրկէ՝ «ատ­­րա­­­գոյն, ատրճա­­նակ, ատ­­րա­­­կան, ատ­­րա­­­շէկ, ատ­­րա­­­շիկա­­նալ, ատ­­րուշան, ատ­­րո­­­րակ» բա­­ռերը։

Ներս կը մտնէ կար­­ճա­­­հասակ մարդ մը, տան մէջ ծա­­ռայող մը ան­­կասկած, որ հա­­գած է սպա­­սաւո­­րի սեւ հա­­մազ­­գեստ եւ սպի­­տակ ձեռ­­նոցներ։

-Պա­­րոն Միր­­զո­­­յեան, ընթրի­­քը պատ­­րաստ է։

-Մեր խո­­հարա­­րը, կը պար­­ծե­­­նայ պա­­րոն Միր­­զո­­­յեանը, Կով­­կա­­­սի թիւ մէկն է։

-Սե­­ղան առաջ­­նորդուելէ առաջ կ՚ու­­զէի ձե­­զի նոր լոյս տե­­սած այս գիր­­քը տալ, փոք­­րիկ նուէր մը ձեր գրա­­դարա­­նին հա­­մար։

-«ՌԱՖ­­ՖԻԻ ԿԱՅ­­ԾԵ­­­ՐԸ», Պա­­քու, 1884։

-Մա­­տենա­­խօսու­­թիւն մը՝ պոլ­­սա­­­հայ գրող Ար­­մե­­­նակ Հայ­­կունիի կող­­մէ գրի առ­­նուած։

-Շատ շնոր­­հա­­­կալ եմ։ Պա­­րոն ստու­­գա­­­բանու­­թիւն, միակ յոյսս այն է, թէ ինքնա­­վառ կայ­­ծե­­­րը դառ­­նան բո­­ցեր, բո­­ցերը՝ տենչ եւ կիրք եւ կամք ու բո­­լորս հան­­դի­­­պինք բա­­րեկարգ, ինքնա­­վար հայ­­րե­­նիքի մէջ։

Առաջին նաւթահորը