ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՆԵՏ

Ուրախացուցիչ էր մամուլի մէջ արձագանգ գտած այն լու­րը, թէ նե­տաձ­գութեան Եւ­րո­պայի ախո­յեանու­թեան մէջ Հա­յաս­տա­նի խումբը շա­հեր է պրոնզ մե­տալ։ (2014ին ալ նոյնչափ ու­րա­խացեր էինք լսե­լով, թէ Հա­յաս­տա­նը կազ­մա­կեր­պած էր Եւ­րո­պայի ախո­յեանու­թիւնը, Էջ­միած­նի մէջ, «Արա եւ Այ­ծեմնիկ» մար­զա­կան ակումբի տա­րած­քի վրայ)։

Հա­զուա­դէպ է այս մար­զա­ձեւի մէջ Հա­յաս­տա­նի յա­ջողու­թիւնը, բայց զար­մա­նալի՝ ո՛չ։ Հա­յոց պատ­մութեան առա­ջին օրէն ներ­կայ էր նե­տը։ Հա­յաս­տա­նը եւ նե­տի մշա­կոյ­թը ճա­կատագ­րա­կանօ­րէն միշտ կա­պուած են եղած իրա­րու։ Իսկ այժմ նե­տաձ­գութիւ­նը վե­րադարձ մը կը կա­տարէ հայ­րե­նիք։ Որով­հե­տեւ, բա­ռերը կը սի­րեն շրջան մը գծել եր­կիրնե­րու եւ դա­րերու մէ­ջէն՝ ու վե­րադառ­նալ իրենց ծննդա­վայ­րը։ Այս հաս­տա­տու­մը կը բա­ւէ ամ­փո­փելու հա­մար «նետ» բա­ռի ոդի­սակա­նը։

Հայ­կա­կան «նետ»ի հա­զարա­մեայ պատ­մութեան ծա­նօթա­նալէ առաջ, սրըն­թաց ակ­նարկ մը նե­տենք անոր ստու­գա­բանու­թեան եւ ակունքնե­րուն։

Բնիկ հայ­կա­կան բառ է «նետ»ը։ Ար­մա­տը «nedo» որ կը նշա­նակէ եղէգ։ Ու­նի սանսկրիտ, խե­թերէն, հին պարսկե­րէն եւ պահ­լա­ւերէն ծննդա­կից «եղ­բայրներ», ինչպէս՝ նա­տա, նա­դա, նայ, նէյ... Բո­լորն ալ կը նշա­նակեն եղէգ, խո­ղովակ, սրինգ, ձո­ղիկ, փող։ Ուստի, նե­տի նիւ­թը դար­ձած է առար­կա­յին անու­նը։

Դժուար է ստու­գել, ո՛վ էր նետ ար­ձա­կած առա­ջին մար­դը։ Սա­կայն, յստակ գի­տենք, թէ նե­տաձիգ առա­ջին հա­յը Հայկն էր։ Ք.Ա. 2492 թուակա­նի Օգոս­տոս 11ին Հա­յոց Ձո­րի մէջ Հայկ նա­հապե­տը լա­րեց իր լայ­նա­լիճ աղե­ղը եւ ար­ձա­կեց իր եռա­թեւ նե­տը։ Նե­տահար ին­կաւ բռնա­կալ Բե­լը։ Նե­տը այդ օր հայ­կեան­նե­րուն շնոր­հեց ան­կա­խու­թեան առա­ջին յաղ­թա­նակը։ Հայ­կին ար­ձա­կած այդ նե­տը այնքան հե­ռանետ էր, անվրէպ շա­րու­նա­կեց ըն­թացքը, առանց կորսնցնե­լու իր ուժգնու­թիւնը ան­ցաւ հայ­րե­նի գա­ւառ­ներ, բար­բառներ։ Դա­րերու ըն­թացքին դար­ձաւ աւե­լի ճոխ, դի­պուկ. նե­տակալ, նե­տալից, ծաղ­կա­նետեալ, նե­տագի, նե­տագործ, նե­տաթոյն, նե­տախող­խող, նե­տածայր, նե­տահար, նե­տահա­րել, նե­տահա­րու­թիւն, նե­տաձիգ, նե­տաձ­գութիւն, նե­տամարտ, նե­տաս­լաց, նե­տավար­ժութիւն, նե­տատա­րափ, նե­տաթափ, նե­տար­ձակ, նե­տաքար, նե­տիչ, նե­տըն­կեց, նե­տել, նե­տամուխ... (Դժբախ­տա­բար, 198 թուակա­նին այդ նե­տերէն մէ­կուն զոհ գնաց հա­յոց Վա­ղարշ Բ. Թա­գաւո­րը, երբ ան Կով­կա­սի մէջ կը կռուէր լեռ­նաբնակ­նե­րու դէմ։)

Բա­ռը իր ճիւ­ղա­ւորումնե­րով 5րդ դա­րուն թա­փան­ցեց Ս. Գիրք։ Անոր էջե­րուն մէջ «նետ»ը 61 ան­գամ տեղ գտաւ, «նե­տակալ»ը՝ վեց ան­գամ, «նե­տաձիգ»ը՝ հինգ ան­գամ, «նե­տալից»ը՝ մէկ ան­գամ։ Գրա­բարեան շրջա­նին ու­նե­ցանք նե­տաթ­ռիչք ար­տա­յայ­տութիւններ. «Նետս ար­ձա­կել», «Նետ օձ» (գե­ղարդ, նի­զակ), «Նետ առ ի յԱս­տուծոյ» (կայ­ծակ)։

1002 թուակա­նին, Վա­նայ ծո­վու ափե­րուն, Ս. Գրի­գոր Նա­րեկա­ցին «նետ» բա­ռին տուաւ գրա­կան թռիչք։ «Մա­տեան Ող­բերգու­թեան» եր­կին մէջ զայն գոր­ծա­ծուած կը գտնենք 12 ան­գամ։ Ահա մէ­կը, ուր սուրբը նշած է իր «դժո­խամարտ» եւ «մա­հառիթ» ծա­ռի դառն պտուղնե­րը.

«Գնացք խա­ւարա­յին, գո­յու­թիւն լեր­դի վի­մական

Խոր­հուրդ ծո­րեալ, կամք ան­կա­յուն

Չար ան­փո­փոխ, բա­րեմաս­նութիւն սա­սանեալ

Անձն տա­րագիր, աւանդ վա­ճառեալ

Գա­զան վի­րաւոր, թռչուն նե­տահար...»

Նա­րեկա­ցիի «նե­տահար» թռչու­նը դա­րերու ընդմէ­ջէն շա­րու­նա­կեց թե­ւար­կել, հա­սաւ Զմիւռնիա ու դար­ձաւ գիր­քի խո­րագիր. «Նե­տահար Աղաւ­նի» (Խո­րէն Եպս. Մխի­թարեան, Զմիւռնիա, 1889)։

Հ. Ղե­ւոնդ Ալի­շանը «Յու­շիկք Հայ­րե­նեաց Հա­յոց» աշ­խա­տասի­րու­թեան մէջ գրեց. «1 Յու­նիս 1019։ Արդ հի­մա այս նո­րատե­սիլ Նե­տողաց հա­րուած­նե­րէն՝ նախ տագ­նա­պեցան մե­րայինք, յե­տոյ խի­զախե­լով ու­ժով յար­ձա­կեցան հա­սան այ­լազգեաց այ­լանդակ բա­նակին. Եւ սուր բա­նեց­նե­լով՝ առատ արիւն հա­նեցին»։ Այդ «նե­տողաց»նե­րը, ներ­խուժող թա­թար­ներն էին, որոնց մա­սին առա­ջին ան­գամ խօ­սեցաւ 13րդ դա­րու պատ­միչ Գրի­գոր Ակ­ներցին, «Պատ­մութիւն Ազ­գին Նե­տողաց», կամ՝ «Պատ­մութիւն Թա­թարաց» գիր­քին մէջ։ «Նե­տողաց» ազ­գի մա­սին խօ­սեցաւ նաեւ Հե­թում պատ­մի­չը «Պատ­մութիւն Թա­թարաց» եր­կին մէջ։ Գիր­քին առա­ջին գլու­խը կը սկսի հե­տեւեալ հար­ցում-խո­րագ­րով. «Վասն Ազ­գին Նե­տողաց Թէ Ուստի՞ Կամ Յոր­մէ՞ Ցե­ղէ Աճե­ցին Եւ Տի­րեցին Բա­զում Աշ­խարհաց Եւ Գա­ւառաց»։

19-րդ դա­րուն «նետ»ը, որ­պէս գե­ղեց­կուհիի մը թար­թիչնե­րը, հա­սաւ Վա­ղար­շա­պատ, խո­ցեց Աշուղ Շի­րինին սիր­տը.

«Քու սէ­րիդ աղե­ղովը ին­ձի նե­տահար չես անիլ,

Զուր մի մա­շուիլ սե­նեակս եկ ասու­թիւնդ է գո­վելի»։

Աճա­ռեանի վկա­յու­թեամբ, Մշոյ մէջ բա­ռը դար­ձեր է «նեդ», Թիֆ­լի­սի մէջ «նիտ», Ագու­լի­սի մէջ «նէտ», Զէյ­թունի մէջ «նիդ», ուր նաեւ նշա­նակեր է «կշռի սլաք»։ Վա­նի մէջ «նետ» կո­չուեր է «շէն­քի գե­րան­նե­րու իբր նե­ցուկ դրուած փայ­տը», իսկ Ար­ցա­խի մէջ՝ «գոր­գի ոս­տայնի ամե­նավե­րին եւ ամե­նաներ­քե­ւի հաստ գե­րան­նե­րը»։

Երբ կ՚ըլ­լայ սի­րեր­գութիւն եւ խնջոյք եւ ցնծու­թիւն, ներ­կայ է դար­ձեալ… «նետ»ը։ Չէ, պա­տերազ­մի դաշ­տի մա­սին չէ խօս­քը։ Հարսնիք կայ ու կը հնչէ ահե­ղաձայն զուռնան։ Ալե­ւոր ստու­գա­բանու­թիւնը շատ հարսնիք­ներ տե­սած է եւ ալ կը սի­րէ աշ­խուժու­թեամբ պա­րել, քէֆ ընել։ Բայց աւե­լի կը սի­րէ մտա­բերել, թէ ինչպէս, ըստ պար­սիկ ժո­ղովուրդի մեկ­նա­բանու­թեան, «զուռնա» բա­ռը կազ­մուած է «սուր»- տօն, հարսնիք, խնջոյք եւ «նայ»- եղէք, սրինք, փող բա­ռերէն։ Ուստի, «զուռնայ, կամ՝ սուռնա» կը նշա­նակէ «տօ­նական սրինգ»։

Եւ այդ տօ­նական սրին­գը, մեր ցնծու­թեան նե­տը, նո­րոգուած շունչ գտաւ սա­սունցի­ներու մօտ, Գ. Էմի­նի գրչին տակ.

«Եւ երբ տե­սան, էլ չա­րոր­դին մօտ չի՜ գա­լիս,

Եւ երբ տե­սան՝ էլ վա­ռօդի հոտ չի՜ գա­լիս,

Եւ երբ տե­սան՝

Էլ չի՜ թա­փուում հո­ղին արիւն,

Եւ երբ տե­սան՝

Եկաւ աշուն, եկաւ գա­րուն,

Առանց ահի, կո­տորա­ծի,

Բա՜ց արե­ցին սուփրէն հա­ցի,

Զուռնէն խօ­սե՜ց բե­րանա­ցի

Եւ Արա­գած լե­րան գո­գին

Զարթնե՜ց կրկին Սաս­նայ ոգին...»

Երբ Հայ­կեան նե­տը այս տա­րի բո­լորեց իր մեծ շրջա­նառու­թեան 4508-րդ տա­րին, իրա­ւունք ու­նինք ակնկալելու նոր Հայկերու յայտնութիւնը՝ նետաձգութեան եւ նշանառութեան մէջ, ի հարկէ։